Gemengd Nieuws. I mogeiyk was dat zulke enorme hoeveel heden brieven werden ontvangen De firma Stoddart dan gaf reeds enkele jaren een couraDt uit, te Londen ver schijnende en Sporting Luck ge naamd. In die courant die voor een penry (5 cent) te koop was, weid geregeld ge legenheid gegeven tot deelneming aan een racing competition. Hier voor was in het blad een lijst opgenomen tot deelneming aan deze competition het bestond hierin dat men voor aange wezen wedrenren de winners moest trachten te vinden en deze invullen op bedeeld lijstje. Gewoonlijk was het voor drie ot vier wedrennen, de ingeschreven paarden voor die wedrennen kwamen dan in die courant voor. Voor ieder lijntje dat men invulde moest 5 cent betaald worden, alleen de 6erste lijn was vry door het aankoopen van een courant. Zoo dikwjjls men dus een ljjn invu'de zoo dikwijls moest 5 cent bijgevoegd wordenhet kwam er echter op aan de Winners van de aangewezen wedrennen op n 1 ij n in te vullen. De prijs die Uitgeloofd werd hing af van de meerdere of mindere bekendheid der wedrennen, Óoch bedroeg van 500 tot 1000 pd. st. Alleen voor zeer groote wedrennen, meer bekend onder den naam van „principal races» was de competitie anders inge deeld dan moest men trachten de vier eerst aankomende paarden van zoo'n ren in de juiste volgorde op te geven, doch eveneens weer op ééa lijn en werd daar voor van 1500 tot 3000 pd. st. uitgeloofd. De deelnemers die nu de juiste opgave hadden ingezonden trokken den prijs waren er meerdere winners dan werd de prijs gelijkelijk onder de winners ver deeld en was er niemand die de paarden in de juiste volgorde bad opgegeven, dan werd de prjjs toegekend aan hem of ben die het daaropvolgend grootst aantal in de juiste volgorde had of hadden op gegeven. Het spreekt van zelf dat, met den bekenden weddingslust van de Engel - schen, duizenden en duizenden op deze wjjze hun geluk beproefden. Echter werd op het laatst van 1900 door de Engelsche politie verboden dat dergelijke zaken nog langer in Engeland zouden worden uitgeoefend en bracht de firma Stoddart baar zaak over naar Middelburg en werd daar op denzelfden voet voortgezet, tevens werden toen op soortgelijke wijze prijzen uitgeloofd voor voetbal-competitions. Evenals in Engeland stroomden ook te Middelburg de brieven b(J duizenden toehet is wel gebeurd dat Dinsdagsavonds, er was nl. een vaste tyd bepaald waarop de brieven het uiterst moesten ontvangen zijn, dat 75.000 en meer brieven werden ontvaDgen, doch dit was natuurlijk slechts in drukke tijden. Op het posrkantoor heerschte dan ook vooral dien avond een buitengewone levendigheid en nog steeds is op Dins dagavond het geheele bestellerc-personeel op het postkantoor tot het sorteeren der Eugelsche mail. Deze brieven dan werden naar hét kantoor der firma overgebracht en daar verder behandeld. Zooals uit het boven staande blijkt bevatte elke brief een gelds waardig bedrag, bijna geregeld bestaande uit postal-orders en postzegels. Het achy at nu dat sommige klerken, door de slechte controle die by het openmaken en verder behandelen dezer blieven bestond, zich postzegels en postal-orders wisten toe te eigenen. De naam van bookmakersfi ma is echter in geen enkel opzicht juist, daar een bookmaker slechis zyn bedryf kan uitoefenen op de renbanen. Keeds meermalen is aangetoond dat de weddingslust van het Ecgelsche volk spreekwoordeiyk is en uit de zaken die het bewuste kantoor alleen dryft, biykt dit weer voldoende. Door bemiddeling van de Maatschappy tot bevordering van landbouw en vee teelt in Zaeiand, zullen in de afdeelin- gen Walcheren, Oostburg en Hulst, cur sussen worden opgericht voor hoefbe slag. Deze cursussen zullen zoodanig ingericht worden, dat de leerlingen in staat zullen zyn in het jaar 1901 deel te nemen aan het examen tot het ver- krygen van een diploma als hoefsmid. De afdeeling Goes en omstreken der Nederlandsche maatschappy voor tuin bouw en plantkunde beeft, op voorstel van aen heer D. J. van der Have te Kapelle, besloten in de Januari-vergade ring van gedachten te wisselen over eeu voorstel, in 1901 een oofetentoon- stelling ie houden te Goes. Men schryft ons uit Hulst De urtvoerrng van 30 November, de derde van den internationalen tooneel- en voordrachtenwaastryd, door de letter lievende vereeniging „Ernst en Luim» te Hulst uitgeschreven, viel nog meer dan de beide vorige in den smaak van 't publiek en (wy mogen het gerust zeggeL) der heeren juryleden. Niettegenstaande net ongunstige weer, (1st regeuue den gausonen dig, woonuo eeu talrgk puouek deze uitvoering by. Om half vyf, toen de gordya voor de eerste maal opgiDg, was de ruime con certzaal der Harmonie goed bezet. By goed weer zou de zaal voorzeker veel te klein eeweest z|jn, daar 't alge meen bekend w..s, dat de gunstig bekende tooneelvereeniging „Trouw aan Kunst" van Hamme (België) met haar bote acteurs en de in België zoo gevierde actrice mevrouw Van der Wiele zou optreden. Vooral om de laatste, die reeds meermalen in wedstryden bekroond werd, te hooren en te zien, woonde een groot aarrtal kunstliefhebbers deze uit voering by. De voordrachten, een paar uitgezonderd, vielen zeer in den smaak van het publiek. Vooral de dramatische .,E-n lied aan de zee," door mevrouw Van der Wiele en „Meerenberg en Medemblik" door den heer Jos. JaDssens en de comi.che „Weg met de Arithme- titk" door den heer W. van Damme, oogstten veel by val. Wat de tooneelstuk- jes betreft, mag gezegd worden, dat de tooneelvereeniging „Trouw aan Kunst" geschitterd heeft en wel het meest met het drama „Deborah". De rollen waren alle in goede handen. Liet de uitspraak van een paar acteurs nu en dan te wenscheu over, de accentuatie, de toon, de gebaren en gelaatsuitdrukkingen, de houding, de kleeding en lypeeiiDg, waren onberispelijk. Mevrouw Van der Wiele die in „De borah" de titelrol vervulde, toonde zich hier actrice van den eersten rang. Mochten wy m juffrouw A. Binglervan Leeuwarden by de tweede uitvoering op Zondag 16 November 1.1. met haar voor drachten „Fragment uit Vorstenschool" en „Het goudvischje" geen pluimpje onthouden, nu mogen wy zeker niet verzuimen den hoogsten lot aan mevrouw Van der Wiele, de bekende actrice van Gent, toe te zwaaien, Wy wenschen „Trouw aan Kunst» van harte geluk met haar succes en kunnen hierby niet nalaten te zeggen, dat wy er niet aan twyfelen, of zy zal met beide tooneelstukjes den palm weg- dngen. Verkoopingen en aanbestedingen. Woensdag 17 December zal aan het gebouw van het provinciaal bestuur van Zeeland te Middelburg worden aanbe steed lo. het aanbrengen van voor zieningen tot uitbreiding der onder zee- sche verdediging voor den mond der haven aan den Willempolder, behoorende tot de werken van de tramweghavens aan het Zype. Raming f 22,5002o. het maken van werken tot verbreeding van den toegangsweg naar- en tot uit breiding der draaiplaats bij de dryvende aanlegplaats in de buitenhaven te Ter Neuzen. RimiDg f 5750 3o. het ver nieuwen van twee dukdalven bij de draaibrug ovtr den Ousteiyken kanaal- arm te Sas van Gjnt. Raming f 2945 4o. het verlengen der keibestrating op den westelijken dijk van het kanaal van Ter Nezen, onder de gemeente Sas van Gent. Raming f 4050. De brievenbesteller J. N. Tielrooy uit Ymuiden heeft Zaterdagmorgen te Rotterdam een moordaanslag gepleegd op zyn vrouw, die reeds sinds eenigen tyd vau hem gescheiden leefde en met haar vier kinderen aldaar was gekomen om zich te vestigen in de Benthuizer- straat 85. De man hau haar al geschreven om terug te koeren, doch zy had geweigerd. Zateraagmorgenkwam hy nu naar Rotter dam, kocht eeD scheermes en begaf zich daarmee gewapend naar de woning zyner vrouw. Hy bracht haar verscheidene verwondingen toe, maar zy wist nog te vluchten tot de straat, waar zy werd opgenomen en aan den politiepost in de Rubenatraat werd gebracht. Van daar werd zy per brancard naar het ziekenhuis gevoerd. Na zyn daad trachtte de man met behulp van hetzelfde mes zelfmoord te plegen. Ook hy is niet buiten gevaar in het ziekenhuis opgenomen. De stoker der marine te Helle- voetsluia, die zyD collega Spuy met een mes stak, dat er de dood op is gevolgd, is door den krygsraad aan boord van Hr. Ms. wachtschip veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf, terwyl hem bovendien voor den tyd van vyf jaren het recht werd ontzegd by de militaire macht te dienen. Ia d6n laatsten tyd gaat er geen week vootby of er worden gevaDgeuen uit de strafgevangenis te 's Hertogen bosch naar aie te Breda of Rotterdam overgeplaatst. Georek aan plaats in aio te 's HertogeuDoscn, in veroaud met het groot aantal vonnissen door de reent- bank en net gerechtsnof aldaar gewezen, is ue oorzaak van dezen toestand. Zaterdagochtend had op de coöpe ratieve stoomzuivelfriek te Dongen een vreeaeiyk ongeval plaats. De machinist, zekere van Corput, had den ketel be klommen om aldaar eenige werkzaam heden te verrichten. Naar meu vermoedt, moet hy bezig zyn geweest met hot smeren der machine, is onverwachts van den ketel gevallen, zoodanig, dat by met het hoofd op de steenen terecht kwam. Kort daarna is de man overleden, eene vrouw achterlatende met twee nog jeugdige kinderen. Het ys heeft Zaterdagnamiddag te Amsterdam drie menschenlevens ge- ëischt. Aan den Zeaburgerdyk, op het loozingskanaal, had een twaalfjarige knaap, Willem S'aalstra, de groote roekeloosheid z;ch op het ys te begeven, met het gevolg, dat hy er door zakte. Twee heldhaftige jonge mannen, de gebroeders Hammer, oud 22 en 19 jaar schoten onmiddeliyk, g6en gevaar ach tende te hulp, doch moesten, helaas, hun moedige daad met den dood be- koopen. Zij zakten eveneens door het ys en weiden eenigen tyd later met den joDgen Staalstra dood opgehaald. Wel beproefde men nog de levensgeesten weer op te wekken, maar vergeefs. Te Hollacdsoheveld zyn twee kinderen van 5 en 7 jaar door het ys gezakt en verdionken Te Helmond is een kindje van 7 maanden van moe- der's schoot gevallen en in een pot met kokende soep terecht gekomen. De arme kleine, die hevige brandwonden kreeg, is nog denzeltden dag aan de gevolgen overleden. In de vrouwenkliniek van het Wilhelminagasthuis te Amsterdam is de vrouw van een brievenbesteller van vier meisjes bevallen. E en adeliykelandlooper. By de politie te Utrecht vervoegde zich een jonge man, van omstreeks SOjaron, te kennen gevente dat hy ten einde raad was en gaarne naar een Ryks- werkinrichting wenschte opgezonden te worden. Zooals al dadeiyk was te zien, had hy een alleszins beschaafde opvoe ding genoten en moest by eenmaal betere dagen hebben gekend. Op jeug digen leeftyd in militairen dienst getre den, waar de titel van baron, welken hy meebracht, hem menig invloedryk beschermer bezorgde, was het zoo goed als zeker dat uit hem eenmaal een officier zou geboren worden. Edoch het noodlot bad het anders be schikt, want verder dan onderofficier bracht by het niet en mocht hy zich ten slotte nog gelukkig rekenen, gegra dueerd den dienst te mogen verlaten. Wellicht doordien by in den beginne te veel over het paard was getild, begoD by ai spoedig een leven te ïyden, dat vooral in den dienst niet kan worden geduld en elke bevordering ocmogeiyk maakt. Esnmaal burger zijnde, zonk de jonge baron steeds dieper en bleek ten slotte niet meer te redden te zyn, zoodat de familie dan ook moest eindigen met hem aan zyn lot over te laten. Het gevolg hiervan was, dat by een tydlang allerlei baantjes waarnam, dtch hetgeen by verdiende aan Bachus offerde, totdat bjj eindeiyk den stryd opgaf en zich als landlooper deed opnemen. Een nieuwe truc. Door een als heer gekleed peisoon van om streeks 30-jarigen leeftyd, met Duitsch accent, werd Vrijdagmiddag te Utrecht een ledig staand huis in de Koekoekstraat gehuurd en na een week huur vooruit te hebben betaald, aanstonds betrokken. De inboedel liet echter op zich wachten, niettegenstaande de man, naar by be weerde, nog wel op een spoedige toe zending had aangedrongen. In de plaats daarvan werd evenwel een rywiel be zorgd, dat meneer kort te voren voor enkele uren by een handelaar in ry- wielen had gehuurd. Hy had nameiyk zooals by zeide, zooveel commissies te doen. dat hy bepaald van een rywiel moest gebruik maken, wilde by althans op tyd klaar komen. De sleutel der woning werd des avonds by den eigenaar teruggebracht en men heett den man sedert niet meer gezien. Ook omtrent het rywiel werd niets vernomen. Een dergeiyk geval heeft zich een paar dagen geleden voorgedaan op de B.eekerkade aldaar, waar ook een ledig huis werd gehuurd, doch aanstonds weder word verlaten, nadat men er de by enkele winkeliers gedane bestellingen had in ontvangsl genomen en dit spreekt van zelf niet betaald. Hollandsch onderwys in Transvaal. De correspondent van Reuter en die van de „Times" te Johannesburg seinen nieuws over het onderwys in Transvaalen wy vermoe den dat dit ook wel van den Vrystaat zal gelden. Een commissie uit de Nederduitsch Hervormde of Gereformeerde Kerk heeft zien tot den Trarsvaaischen kolonialen secretaris gemeld om inlichtingen over de ïnncnting van hot onderwys, o.a. met betrekking tot het Hollandsch, Daarop heeft de koloniale secretaris, volgers den man van de „Times", in een zeer ver zoenenden geest geantwoord. Wat zegt nu echter de koloniale se cretaris over de toepassing van art. 5i der vredesvoorwaarden („De Hollaodsche taal zal onderwezen worden in de pu blieke scholen in Transvaal en de Oran jerivier Kolonie, waar de ouders der kinderen zulks verlangen.")? „Er zal" zoo zegt de „Times"-man „gelegen heid gegeven worden voor grondig onderricht in het Hollandsen voor alle kinderen wier ouders er om vragen. Zooveel mogeiyk zal het Hollandsch voor deze lessen als middel van onderwys gebruikt woiden. De tyd daaraan besteed zal ten hoogste drie uur in de week zyn. Wanneer ouders ook les in de Bybelsche ge50hiedenis en godsdienstonderricht in het Hollandsch gegeven willen hebben, zal er voor gezorgd worden, maar de geheele tyd voor de drie onderwerpen zal niet meer zyn dan vyf uur in de week.» Heeft men het begrepen f grondig onderricht in het Hollandsch zal gegeven worden in ten hoogste drie uur in de week. Een minimum wordt niet gesteld. Het kan ook twee uur ot zelfs een uur in de we6k zyn. Het zal zooveel mogeiyk in het Hollandsch worden gegeven m. a. w. als een Engelsch onderwijzer geen Hollandsch kan sprekeD, zal hij les in de Hollaodsche taal geven in het Engelsch. Dat belooft wat! Of het ook noodig is, dat de Boeren eigen scholen hebben. Volgens Reuter's telegram zegt de koloniale secietaris ook, dat alle mcgeiyke gelegenheid wordt gegeven aan onder- wyzers onder de Boerenregeering om aan het Engelsche onderwys deel te nemen. Wat deze frase beduidt, weten wy maar al te goed. Het zyn er slechts enkelen die toegelaten worden. De koloniale secretaris roept ten slotte de medewerking van de kérk in om het zedeiyk en godsdienstig karakter der schooljeugd te bevorderen 1 En ook om kostscholen voor de kinderen van buiten op te richten Engelsche kostscholen natuurlijk. De man van de „Times1 zegtMen hoopt, dat de verzoeningsgezinde toon van het antwoord van den kolonialen secretaris in de kerk weerklank zal vinden. Onverstoorbaar die Engelschen toch 1 (N. R. Cd.) Uit Rome wordt gemeld, dat volgens offlcieele inlichtingen van de overheid van het eiland Capri met be trekking tot de beschuldigingen tegen Krupp, deze het slachtoffer is geweest van een troep afdreigers „gelijk men er zoovelen vindt in Italië". De Italiaansche overheid zou voornemens zyn zeer streng tegen deze personen, en ook tegen de bladen die hen hebben ge holpen, op te tredeu. En zyn reeds ver dachten in hechtenis genomen. Krupp heeft tot zyn erfgename be noemd zyn oudste dochter Bertha, aan wie ook het geheele etablissement zal overgaan. Behalve de drie millioen mark voor de werklieden, reeds vermeid, gaf Krupp's dochter een millioen voor lief dadige doeleinden aan de stad Essen. Men herinnert zich het drama van E'.rotat, den moord, op Sept. jl. op den effoctenhandelaar Lucien David te Parys door den schilder Sindou gepleegd. Deze tameiyk veel geruchtmakende zaak is thans voor het Hof van assisses te Rouaan in behandeling en daarby treedt de vraag vooral op den voorgrond cf de moordenaar door liefdes-hartstocht dan wel door gekrenkte ydelheid tot de misdaad is gekomen. Mevr. David, de moeder van den verslagsne, stelt zich als civiele party. Mevr. Lucien David is door ziekte verhinderd als getuige te verscbynen en zal by rogatoire commissie worden gehoord. De gendarme die hem arresteerde, heeft vetklaard dat Sindou hem bekende de minnaar van mevr. D. te zyn en de concierge van den beschul digde zegt dat deze dame hem dageiyks in zyn woning bezocht en dat zy zyn m. Urease w; s Intusschen heeft Sindou een andere lizing gegeven.Hy geeft voor dat de heer David hem had verweten zyn pupil, juffr. Marcelle in opspraak te brengen en verleid te hebben. Daarover ontstond ruzie en de heer David krabde Sindou zelfs in 't gezicht. Toen ging hy naar Etretat, om satisfactie te vragen. David bespotte hem en hij werd zoo driftig dat hy een revolver trok en hem doodde. Het proces duurt voort. De werkstaking te Marseille biyft voortduren daar de stakers in den stryd volharden. De Fransche minister van marine heeft last gegeven twee paket- booten uit te rusten om de lotelingen naar Algeria te brengen. De bemannin gen der sleepbooten zyn door de werk stakers overgehaald om te staken. De orde wordt bewaard door de troepen. Ziehier een statistiek, waar een vegetariër by rillen kan en waar de menscb inderdaad ook niet op kan snoe ven in de vergaderingen van diereu. In ééa jaar zyn in de Hallen centrales te Parys 51,992,943 kilo ossenvleesch aat. gevoerd en 5,4 i 2,643 kilo varkensvlees^ In de abattoirs zyn 311,604 ossenkoppen gevallen, 300,819 kalveren, 2,167,615 schapen en 410,346 varkens. Iu j, paardenslachteryenlieten 29,683 paarden ezels en muilezels het leven. Dit j evenwel neg niet al het vleesch, doo: de Pary zenaars verorberd immers, ij er met de 195 particuliere slachterjjej en 294 abattoirs in de voorsteden, waar. omtrent elke statistiek ontbreekt, ga«8 rekening gehouden. De keurmees'eis nietigden 1,037,730 kilo vleesch als voor voeding ongeschikt. Iu da „Nationaal Review" heelt een mededeeling gestaan over de mt. vinding van den Italiaan Pmo, die een bydroscoop heeft vervaardigd, waarmede men auideiyk onder water kan zien tot op de grootste diepte phonographiscbs opnamen kan doen. In Italië houdt men zich nu druk met deze uitvinding bezig omdat men het groote belang inziet ven deze uitvinding toegepast op de onder zeeacbe scheepvaart j een oorlogsschip zou op die wyze een onderzeesche boo kunnen zien aankomen en met behulp van den bydroscoop maatregelen van tegenweer nemen. Een ernstige epidemie van kinder pokken is te Lissabon uitgebroken. User dan 500 personeD, grootecdeeis kinderen, zijn door de ziekte aangetast. Een niek heeft zich van da bevolking mees ter gemaakt. Het Engelsche eskader, dat in de haven ligt, heeft met 't oog cp de besmetting, besloten, zyn verbiyf ij de Portugeesche hoofdstad te bekorten, Donderdagochtend bevond zich directeur van een yzergietery te William- con (in Alabama) met twee bezoeken naby een der ovens. Ean gewel stroom van het gesmolten metaal ver brak zyn kluisters en sleepte den direc teur mede. Veimoedeiyk zyn ook t beide bezoekers op deze wyze om h. leven gekomenmen heeft van hen althans geen spoor kunnen ontdekzen, Ook twee werklieden zijn door brand wonden doodeiyk en verscheidene an deren ernstig gekwetst. De bewoners van Lenox ville (Ver, Staten) hebben een verschrikkeiyke kas tijding toegepast op een neger, die een blanke vermoord had.Zg hebben hem vast gebonden aan zijn slachtifiLr en hem zoo gedurende drie dageD en drie nachten in een cel opgesloten. Na verloop van die 72 uren heeft men de cel geopend bevonden dat de ongelukkige volslagen krankzinnig was geworden. Men beett hem toen met revolverschoten afgemaakt, Het Japansche lustoord Nitko, 60 myien ten Noorden van Tokio, dat door een groote overstrooming is verwoest, was vermaard als een der schoonste plekjes van het land. De kunst had er met de heeriyke natuur samengewerkt om er een aardsch paradya van te maken, Een Japansch volksspreekwoord zeide „Wie Nikko niet heeft gezien, die heeft geen recht het woord kekko (schoon) uit te spreken.» Ea die tooverachtig schoom bergtafereelen, meren, beken, verlakt# bruggen, witte tempels, fraaie lanen, standbeelden zyn nu geheel verwoes Na vier dagen van aanhoudenden regen is de berg Nantaïaan,boven een der meren van het lustoord, nedergeatort in het meer, dat overstroomdede daarin vloeiende rivier werd een onweerstaan bare vloed tweehonderd huizen werden vernield en het geheele dal werd verwoear, De prachtige rood verlakte bruggen, door afbeeldingen alem bekend de oud# brug Mi, welke te heilig was daa dat zj door een sterveling mocht worden be treden de groote Bouddha-beelden langs de wegen dat alles was in één oogen- blik verdwenen. Het is zoo iets alsjl Parys Versailles niet meer had, een ongeluk voor Ja als het instorten van den Campanile voor Venetië. Lord Kitchener is te Bombay aan gekomen eu heeft onmiddeliyk het bew over het Eagelsch-Indiscbe leger aan vaard. Deinvloedvande vrouw. Aan een te Irkoetsk verschynend blad, is uit Shanghai gemeld, dat bij d# laatste ontvangst van vreemde dames door de keizerin-weduwe van China dn vrouw van een gezant ds keizerin hetft verzocht, om aan een bekende buitenland- sche firma de concessie tot den aanleg van een spoorweg Kalgar Peking ts verleenen. Hoewel de naam der dams niet genoemd wordt, neemt het blad aan, dat bet de vrouw van den Engelscben gezant is. Een Amerikaan natuurlijk schat- ryk, er zyn misschien ook enkele niet iyke Ameakauen, maar over deze schip geen Europeesch blad zekere heer Cnarton Young is 10 jaar geleden gunnen met heb aanleggen van eigenaardige broliuthdok, nameiyk um alleen moet zgn samengesteld uit werken van den eersten rang, maai dan ook van alle lanc Daarby wil hy, van d schryvers der werken, bibliotheek heeft, ook bebben, liefst op het til ek. Om het doel te bereikj aantal menschen op reis van de wereld. Vier se respondeer en met schryv Vele duizenden werker en te Minneapolis, de heeft gehad, het zonde: te zien geboren worden, gebouw gereed om den hunnen ontvangen. De heer Young zelf naar Europa komen, wa eerst naar Parys. Te Hannover is eei ongelukkig van zyn r( dat hem de sabel in het luitenant werd doodeiyk somen. Te Sandoy Hook oogenbük het grootste k: opgesteld, dat moet c verdediging van New-Ï meer dan 360.000 guli schools verheid van 33.6 een projectiel van 16 ES In een dorp by (Engelscü-Inüië) z(jn, zoo Ue inwoners by ongeluk vergiftig pestserum, tang twintig menschen zyn vreest dat dit treurig tegen het inenten in 't al gevolge hebben, wat m werkende ^gevolgen van' zeer te betreuien zou echter niet te ontkennen standers van dit voorb< voorval een wapen in hl In Fiankryk ei lijk alleen bestaat teg verzet van de zyde van h de hooge piemiën voor br Men grondt zich daarb( dividenden, welke somm pyen uitkeeren. L'Argus nomen om te publiceere ïyke resultaten der F.am| pyen van 1879 1898. tot de slotsom, dat va schappyen die in die pi er in 1893 slechts 7 ovi Verrekent men nu de vi door die 39 M.yen met overgeblevenen, dan koi resultaat, dat de premi- zyn en dat de welvaart di Mym toe te tchryven omstandigheden dan hooi ENGELAND. In een n: ring te Croydon zeide d schatkist, de heer Ritchiel reeds voor de Boeren eil kaansche loyalisten besc; uit de Britsche schatkist hoogd zal worden. Hy d-l op leeningen uit de Trant' kist. Het kwam niet b Britsc'nen belastingbetaler meer te doen in deze za; FRANKRIJK. In de Ka oud-minister Barthou voorstel ingediend tot wy der bepalingen van de Evenals by ons verbiedt d bet huweiyk tusschen echtgenoot en den persooi in gemeenschap heeft g> tengevolge tot de echtsc ding heeft gegeven. Di heeft nu voorgesteld dii heffen m.a.w. art. 298 vi lyk Wetboek af te e chaff is mede-onderteekend dr Caillaux, Millerand en Po DUITSCHLAND. By de Ruhmeshaiie te Görlitz h helm Zaterdag een redevl hy er aan herinnerde, door een geweldigen arbei en het lichaam mogeiyi de eenheid van het lar brengen. Het tegenwoo: scheen het zich tot een pli den arbeid der vaderen „Wy staan op den dr nieuwe ontplooiing var onze tyd verlangt een ges zulk een werk opgewassi heid van bet individu door ondergeschiktheid meen. Moge het toekomst begiypen wy wensehen j\

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1902 | | pagina 2