a's Inkten oMOEDE JWAKTE **o. 284. 40e Jaargang 1902. Dinsdag 2 December. PBI)IUBTÖN. u :loppers, lenaderde sle Inkten. In Kaïngarens, DER MEER, yoHoP >1 ïrAtó st met buitenland- Van Son's Ink- i goed zy ri als de tche en daarby nog ucht gebruike l)lose maar een Likeur Irift gebruikt, zulk bol veroorzaakt, dat ld genezen is. li&r.HtttiJ. 5ol. alleen verkryg- jdepositairs LEHNER Ibt 143,Amster- ping van fl 5.00 Prospectus gratis, kding. beteekende blyft zicb tot het leveren van en andere I stalen, psma, CHOCOLADE - der Tas, EAU DE |nz. Iroenewoud, H 27 |het voortdurend kende UUV-A.," van de Levant bnten. ^Resultaten, ph f 2.50 - 1.35 ...- 0.70 N. BAERT, ik er. ILL EN |den thans voer gewonen prys ■lieren geleverd., Irt, bruin, donker 1 midden gr(Js of JerenCost. f 7.50. lofOverjas-4.50. I aanvraag franco la men beleetd jegens de groote de kleur aan te fargt. fs met recht van lengelo (O.) vlissmfiscre courant Prys per drie maanden 1.30. Franco per post 1.50. Afzonderlijke nummers 5 cent. Men abonneert zich by alle Boek handelaren, Postdirecteuren of rechtstreeks by den Uitgever F. VAM SE VELBE Jr.. Klein» Markt, 1. 187. *SJ?M£9BI É&g&ifk», gtittesendart Suis- ex fMMitésgaii. ADVERTENTIÊN van 1 4 regel» 0.40. Voor eiken regel meer 10 cent. By directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prys alechts tweemaal berekend. Groot» letters en cliché'» naar plaatsruimte. T.l.phoonnmnm.r IO. AbonnenienU-Advottönaëii op tser voordeelige voorwaarden* Bs nieuwe directeur-generaal. De benoeming van majoor G. J. C. Pop tot directeur-generaal der poste- ijjen en telegrafb, Zaterdagavond ln de Staatscourant medegedeeld, heeft reeds op het bloot voorafgaand gerucht, heel wat geschryf en gewryf veroorzaakt. Dat zal nu wel toenemen. Er is by telen begrypeiyke teleurstelling gewekt het esprit de corps verzet zich uiter- d tegen het denkbeeld, om in den eenen tak van staatsdienst naar den chef te zoeken, dien de andere tak be hoeft. Daarby komt nog, dat het voorloopig bericht der benoeming al in zeer onhan- digen vorm gepubliceerd werd. Man las daarin dat de heer Pop een voortrcffeiyk officier was, zóózeer dat by by keuze tot majoor bevorderd was. En dadeiyk daarop volgde, dat hy nu het leger ging verlaten en directeur-generaal der poste rijen en telegraphie werd. Doet het leger - vroeg men onwillekeurig van zyn beate mannen zóó gemakkeiyk afstand Wy weten niets van ue geschiktheid van den benoemde voor zyn nieuwen post, niets meer althans dan wat het publiek gerucht en zyn geschriften van z|jn bekwaamheid en talenten getuigen. Maar daarom juist onthouden wy ons van critiek. Het benoemingsbesluit bevat geen considerans, geen motieven. De regeering kan daarover niet polimitiseeren. En waar nog niemand de ongeschikt heid van den heer Pop betoogde, behoort haar de volle vryheid van voordracht harer ambtenaren gelaten te worden, welke mat haar verantwoordeiykheid ten nauwste samenhangt. (N. Ct.) De mogeiykheid is niet uitgesloten dat nog dit zittingjaar een ontwerp tot verplichte ziekteverzekering van werk lieden het departement van binnenland- sche zaken zal verlaten. De Maasbode verneemt, dat het in het plan van den betrokken minister ligt om de voorgestelde verhooging van accyns op het gedistilleerd, niettegen staande vele bezwaren, toch te hand haven. De laatste berichten over den toestand van den minister van marine luiden zeer ongunstig het gisterenavond uit gegeven bulletin zegt dut de toes'.and zeer zorgwekkend werd geacht. Be suikerconventia Nu der Staten-Generaal de Brusselsche conventie van 5 Maart betreffende de suikerbelasting weldra zal worden voor gelegd ter bekrachtiging, merkt, de Nieuwe Courant daaromtrent op, dat dit verdrag waarscbyniyk onze koloniale suikers in voordeeliger positie zal brengen, maar vrij naar het Engelsch. 22.) ,0 I dat geloof ik niet,* zeide Archie op vasten toon. „De Hopes zyn geboren ïugelschen geen Italianen. En, Maurita, er is een middel om den ouuen Kelpdale te verbazen, en ik heb u hier verwacht om my daar in te helpen. Dr heb dit plan rypeiyk overdacht, of schoon het zachtzinnigheid ademt, want vyand is een oud man, en een gentleman maar hier biedt de gelegen heid zich aan om hem met zyn eigene Woorden onder de oogen te treden, zyn hoogmoed te vernederen, en ons tegen over hem te verheffen.* ,Welk ia uw plan?* dat door de vermoedelijke verhooging van den auikerprys ter wereldmarkt de Nederlandsche consument daarom meer zal moet6n betalen. Nu wil de regeering wel, ter verzachting van dit bezwaar, met het tot nu toe betaalde bedrag der by de conventie verboden premiën den suikeraccyns verlagen, maar dat acht het blad niet afdoende, want de suikerprys op de wereldmarkt zal wel stygen in verband met de afschaf fing der premiën, doch daarby is de som der Nederlandsche premiëa slechts gering. De verhooging zal meer zyn dan het bedrag van de hier betaalde premiën trekt men dit bedrag van den accyns af, dan houdt men dus toch hier te lande een verhoogden suikerprys over. In het buitenland, waar de kartels be staan, zal de consument door de con ventie gebaat worden, omdat daar ver laging van den suikerprys het gevolg zal zyn. Hier niet .tenzy dat de vreemde buitenlandsche suiker (welke nu geen hooge pryzen op eigen markt meer kan bedingen, daar zy die markt niet meer kan dwingen met het oog op grootere mogeiykheid van buitenlandscben invoer), naar andere markten gaat, b.v. naar de onze. Din zou de Nederlandsche consument ver- moedeiyk goedkooper suiker krygen,maar deze omstandigheid zou niet zonder ge vaar zyn voor onze eigen inheemsche beetwortelsuikerindustrie in haar vollen omvang, dus ook voor het landbouw- bedryf." De regeering stelt daartoe in het voor uitzicht, dat zy de Kamer zal vragen ,de bevoegdheid om zoodra dit noodig mocht biyken, by algemeenen maatregel van bestuur over te gaan tot invoering van een by de wet geregelde surtaxe, tot zoodanig bedrag als de omstandig heden zullen gebieden, mits binnen de grenzen door de conventie gesteld." Het blad komt hierop later terug. Thans ecbter merkt zy reeds op, dat onze beet- wortelsuikerindustrie reeds lang be schermd is door premiëa dat het kunst matige, aan alle protectie eigen, zich ook h>er heeft geopenbaard, nl. in een vermeerdering van productie buiten alle verhouding tot de comsumptie van het land zelf. Dit leidde tot grouten uitvoer, vooral naar Engeland, dat geen suiker belasting meer bief in de laatste kwart eeuw; leidde tot verkoop tegen pryzen, zelfs beneden den productieprysleidde daarnevens tot verdringing van de kolo niale rietsuiker van de Europeesche markten. Ook die van de Engelsche koloniën, zoodat ook Gioot-Brittanië naast de voordeelea van goedkoope suiker de nadoelen van den toestand ondervond èa voor zyn koloniën èa trouwens ook voor zyn eigen raffinaderijen. Welken invloed nu de conventie zal hebben op onze binnenlandsche suiker industrie? De vraag zal eigeniyk deze zyn, of er ook slachtoffers zullen vallen, nu de beschermende hand wordt weg getrokken. Zij zal het best zyn te be .Sir William herinnert zich den naam van Hope niet meer, evenmin als den knaap van achttien, die hem onder de beuken smeekte de rechtszaak tegen zyn broeder niet door te zetten. Ik ben dezen avond by hem geweest, en hy was zeer verzoenend, zelfs vriendschappeiyk gezind. Hy heeft, my tegen morgen by zich ten eten gevraagd en tevens ver zocht aen vriend met my te brengen, die by my in de Kelpdale Arms ge logeerd is. Aldus zullen de beide broeders Hope, op uitnoodigiDg van Sir William ten huize van hun vyand dineeren, en dezen onder het genot van zyn wyn de geschiedenis van vroeger verhalen.» Maurits Hope zonk in zyn stoel neder en looBde een diepen zucht van ver wondering. Zyn fraai gebronsd gelaat werd eerst bloedrood, daarna doodsbleek en het was byna met een wanhopigen blik, dat hij zyn broeder aanzag. .Neen, neen dat kan niet, Archie,* zeide hj eindeiyk .dat is even onstaat kundig als dwaas." .De staatkunde hob ik niet bestudeerd maar dwaas is het geenszins." .Het is een dwaze stap, waarmede wy niets vorderenwy geven hem daardoor juist een wenk, om tegen ons antwoorden, als de regeering, na de aan neming van de conveDtie, haar binnen landsche flicale suikermaatregelen geheel zal bloot leggen. Na lezing van het V. V. is het Wad overtuigd dat het wetsontwerp tot be krachtiging der conventie in de Tweede Kamer zal worden aangenomen. Trouwens, ork al zou het biyken, dat de toetreding tot de conventie zekere nadeeleu voor ons land meebracht, een niet-toetreding zou de suikerindustrie h.er te lande veel, veel meer treffen. Deze ny verheid werkt voor 't grootste deel (3/j gedeelte minstens) op uitvoer naar het buitenland (en wel vooral En geland) en deze zou zoo goed als geheel geknakt worden, als de tot de conventie reeds toegetreden en nog toe te treden staten onze suiker weerden, wanneer wy aan de premiën vasthielden. Niet- toetreding zou beteekenen het geven van een misschien zeer verzwakkenden slag aan dezen tak van onze ny verheid. Deze toch zal blyven afhaDgen vooral van de Engelsche markt en zelfs by aanneming der conventie zal de vraag zyn, ot de bietsuiker daar de concurrentie zal kun nen volhouden, by de te verwachten prysverhooging, tegen de rietsuiker der Eagelsche koloniei, die nu zeker op Engelsche markt zal mededingen. Waarby echter niet mag worden vergeten, dat onze suiker meer fair play krygt dan vroeger tegenover sommige buitenland sche suikers, die tot nog toe hoogere premiën genoten, zooals wy reeds op merkten. Maar hoe dit zy, treden wy niet toe tot de conventie, dan wèg do goede kansen op uitvoer naar 't grootste deel van Europa. Rijkspensioen en Ongevallenwet. In de .Avondpost" wordt de aandacht gevestigd op eene leemte in de Ryks wetgeviDg, hierin bestaande dat vele personen in ryksiienat by het bekomen van een ongeval, krachtens de ongeval lenwet aanspraak zuilen hebb9n op eene uitkeering en evenzoo krachtens de pensioenwet. Dat is natuuriyk niet de bedoeling en Amsterdam gaf reeds het voorbeeld door het voorstel eener bepa ling, inhoudende dat de uitkeeringen ingevolge de ongevallenwet in minde ring zullen komen van bezoldiging of pensioen. Iets dergeiyks zal de rijkswet gever moeten bepalen en de schryver vindt het aanvullen der bedoelde leemte zeer urgent. //Immers zoo zegt hy o.a. het is eene hooge noodzakeiyk- heid, dat op het oogen blik, dat de onge vallenwet in haar vollen omvang in werking treedt, eene wetteiyke regeling is getroffen, die de dubbele uitkeering op biliyke en practische wyze voorkomt, Ia de zaak op dat tydstip Diet in het reine, dan zou de inmiddels door een bedryfsongeval getroffen staatsdienaar twee vergoedingen genieten, die men op zyne hoede te zyn." .Daardoor zal er een einde komen aan die rampzalige vete," zeide Archibald .en wy kunnen onder de geschiedenis schrijven .Einde». Na dien tyd zal Sir William Kelpdale my a hart niet langer verstoren, daar ik dan voor den eersten en laatsten keer er alles van heb af geschud, dat er met een looden zwaarte op drukte. Murgen, verzeker ik u zyn de Hopes weder machtig op Carrisford, en ik durf hem onder de oogen zien met den man, voor wiens Vdrmetele jeugd hy geen genade kende, en voor wien zyne vroegere boosaardigheid de sleutels dec gevangenis omdraaide." .Een zonderlinge wraak, voorwaar, tien jaren verbeid," zeide de andere in gedachten. .Wraak neen dat is het niet veeleer zelfverdediging. Hy heeft zelf de byeenkomst verlangd en ik verlang vurig om den uitslag te zien, hoe de hoogmoed van een Kelpdale zich by zulk een ontdekking houden zal." ,G'J brengt my, Archie, in eene onaangename positie," hernam Maurits alles war ik gerurende tien jaren ga- tracht heb verborgen te houden, brengt gy weder in het volle daglicht." niet wenscht, doch die men hem niet zou kunnen onthouden.» H. M. de Koningin en Z. K. H. de Prins der Nederlanden stellen zich voor Zaterdag 6 December a.s. uit Rabenstein- feld naar het Loo tetug te koeren. Aan een groot aantal opp6r-, hoofd en verdere officieren is, te rekenen van 6 December a.s., machtiging verleend het cyfer in het vroeger aan hen uitge reikt onderscheidingsteeken voor lang- durigen dienst als officier, te doen ver wisselen naar den alsdan door hen vol brachten diensttyd. Verder heeft de minister, met ingang van geiyken datum, het onderscheidings teeken voor XV jaren Nederlandschen dienst als officier toegekend aan een groot aantal le luitenants. Hr. Ms. pantserschip ,De Ruyter', commandant de kapt. ter zee A. G. van dar Saude Lacoste, zal vermoedeiyk hall December a.s. naar West-Indië vertrek ken, ter afl easing van 't pantserdekachip .Holland» aldaar. Door het spoedige ver trek van eerstgenoemden bodem zal 't inschieten der torpedo's buitenslands plaats hebben. Het Generale Boerenhulpfonds. In het verslag van het onderhoud, dat het Handelsblad heeft gehad met den heer Schalk Burger, werden den heer Burger, nadat hy gewaagd had van het voornemen der Eagelsche regeering om een weduwen en weezenfonds op te richten, de volgende woorden in den mond gelegd .Geschiedt dit, dan kan een deel der gelden, die door ons in Europa worden byeen gebracht, gevoegd worden by het fonds dat Engeland voor dit doel be schikbaar steit en willen wy niets liever dan dat dit onder toezicht aer regeering in overleg met ons zal worden beheerd. Deze woorden van den heer Burger hadden de aandacht van de N. Rett. Ct. getrokken, die de opmerking maakte, dat dus een deel van het ingezamelde geld waarschyniyk, naar Chamberlains opvatting, ook aan Engelschen en Engelsoh-gezinden ten goede zou komen. De N.Rott. Ct. wendde zich daarom tot generaal Botha, die in hoofdzaak het volgende aan het blad verzekerde „Het Handelsblad heeft den heer Burger verkeerd begrepen. Het geld, dat de generaals in Engeland en op het vasteland ontvangen, zal uitsluitend be- heerd worden door de bekende com missie, waarvan de drie generaals lid zyn, en geheel en alleen aangewend worden voor de doeleinden, in het beroep genoemd. Niemand zal tot de commissie worden toegelaten die niet met haar ge heel één is. En alleen die commissie zal het geld besteden voor het doel, waar ,Zy, die m6t het gebeurde op Carris ford bekend zyn, hebben steeds uwe party gekozen," zeide Archibald „en betreurden uw lot. Het zal hun ver- biyden dit te hooren en nog lang nadat wy deze plaats voor goed zullen ver laten hebben, zal bet een onderwerp van gesprek zyn in het hoekje van den haard." „Ja, maar de geschiedenis zou eene onaangename wending kunnen nemen en in het laatste hoofdstuk Sir William zegevierend doen optreden." „Dat geloof ik niet," was het be daarde antwoord. „Ik bemerk dat gy uw hart geheel op dit drama gezet hebt, zeide Maurits, „en ik zal niet trachten heden avond uw besluit aan het wankelen te brengen Ik ben vermoeid en heb thans een atkeer van redeneerea, zoodat ik thans geheel in uwe macht ben." „wy zullen er morgen over spreken, voor ik naar het park ga, zeide Archi bald „gy neemt de zaak te ernstig op, Maurits ik zie zeifs een biyspel in ons bezoek op Aver Court." „Ik zie er een .treurspel inmaar ik ben nu in eene sombere stemming. Ver gun my tot morgen ochtend de geheele voor het ontvangen is, d. w. z. uitslui tend voor de weduwen en weezen van diegeneD, die aan de zyde der Boeren gesneuveld zyn, voor die aan de zyde der Boeren vechtende verminkt zyn en de ergste behoeftigen, en ook het onder- wys. Van tijd tot tyd zal er een verslag worden openbaar gemaakt, hoe het geld beBteed wordt. Dit alles is ook van toe passing op het geld, dat de generaals in Engeland ontvangen. De gift van den heer Phipps wordt afzonderiyk beheerd, maar zal toih uitsluitend voor de wedu wen en weezen der Boeren besteed worden. Voor het generale Boeren hulpfonds is thans in het geheel een bedrag van f534,572.36 ontvangen, waarvan alleen f 444,694,55 uit ons land. Vlis3lugen1 Deo. Wy vernemen dat het bestuur der onlangs opgerichte afdeeling van het „Groene Kruis" alhier, zich heeft ge constitueerd als volgtjhr. mi. A. A. van Doorn van Koudekerke, voorzitter, A. J. van Ockenburg Sr., penningmeester, mr. F. S. Witteveen, secretaris, dr. C. A. Duyvis en J. P. Vermaas, leden. De leverantie van de aanvankeiyk benoodigde artikelen voor ziekenverple ging is by onderhandsche inscbryving gegund aan den heer Joh. Caulen, Bel- lamykade, alhier, zynde de laagste in schrijver. Waarscbyniyk zal in den loop der volgende week met het uitgeven der artikelen kunnen worden begonnen, ter- wyi dan tevens door den penningmees ter over de contributie zal worden be- scbikt. In de bestekken voor den bouw van een nieuwe R. K. school alhier, op een terrein aan het z. g. Glacis, zulleD, naar wy vernemen, bepalingen worden opge nomen betreffende minimum-loon en maximum arbeid. Door het centraal telephoonbureau al hier werden gedurende de maand No vember 5324 aansluitingen tot stand gebracht. Men schryft ons uit Middelburg Zaterdag zyn weer twee personen ge arresteerd en naar het huis van bewaring overgebracht, verdacht betrokken te zyn. by de diefstallen op het bekend Engelsch kantoor, waardoor thans in het geheel reeds 7 personen zich in voorloopige hechtenis bevindeD. Nog steeds is een persoon voortvluchtig tot wiens aanhou ding reeds bevel was gegeven. In verband met deze diefstallen zal het misschien velen interesseeren, eens iets te vernemen, aangaande de wyze waarop bedoeld kantoor werkt en hoe het zaak by het licht, dat gy voor my ontstoken hebt, te beschouwen. Dus genoeg daarvan nu van ons zei ven." „Gaat het u tegenwoordig goed, Maurits?» vroeg Archibald in ge dachten. .Ja, ik dank u voor de som, die gy my het laatst geleend hebt, en die ik u nu kan terugbetalen, zoo gy het verlangt." „Dat komt laterzoo gy er u maar niet door in ongelegenheid brengt," was het losse antwoord. „Lieve hemel, welk een broeder 1" riep Maurita; „een man die geen bewys verlangt voor hetgeen hy ter leen geeft, geen interest vraagt voor het geld dat ny aan dan verkwister zonder waarborg toezendt." „Ik had aan niemand anders te den ken in myn voorspoed dan aan u. Uwe bevordering was voor my eaa bron van geluk. Gjj, verstooteling, die liever ver van my verwijderd wilde werken, en my steeds met de bekommering ver vulde voor uw welzyn." .Bekommerd over een man, die de kunst verstaat van voor zich zeiven te werken." (Wordt vervjlgd.)

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1902 | | pagina 1