Gemengd Nieuws. K. K., van de Alliance Frangaise, „De Telegraaf" enz. dekten de lijkbaar. Vegstariers. Te Bloemendaal heeft de Ned. Vege- tarièrsbondzvjn jaarvergadering gehouden. Uit de verslagen bleek dat de Bond in goeden toestand verkeert, het ledental bedraagt 433. Uit de financieele mede- deeling wordt aangestipt dat het batig saldo van den brochurehandel f 66,22lh bedraagt, dat der Bondslras 146,68'/2, van de piopagandakas f762 en van het orgaan De Bond f 58,86 Dr. Broesnach van Antwerpen hield een voordracht over het vegetarische beginsel, waarbij h(j eenvoud en matig heid in alles aanbeval. Verschillende vragen lokten eene gedachtenwisseling uit, waarbij dr, Broesnach o.a. de verzeke ring gaf, dat het mogelijk is geheel van vruchten te leven. Vervolgens werd de pauze gehouden en daarna aan de orde gesteld het voor stel—Ort, overgenomen door het bestuur om de leden te onderscheiden in Huma- nitariërs en Vegetariërs, en een Humanitariersbond op te richten, jdie alle vereenigingen van die strekking kan omvatten. Dit voorstel werd aangenomen na bespreking. Dood van mevrouw Kruger. President Kruger ontving het doods bericht zijner echtgenoote Zondagavond half zeB. De President was sinds zeer bedroefd, doch geniet een uitstekende gezondheid en is niet moedeloos, inte gendeel zoo veerkrachtig als in den laatsten tyd zelden het geval was. Hij berust in Gods wil. Niemand wordt echter voorloopig tot den president toegelaten. fn het Broekhuizenfonds is gestort de som van 800, zijnde de eeiste afreke ning der opbrengst van den verkoop der preek van ds. van Broekhuizen: „Zuid Afrika's vertrouwen" geheel belangeloos uitgegeven door den heer Bom, Amster dam. Transvaal en Oranje Vrijstaat. Naar men mededeelt is een comité of syndicaat in wording bestaande uit Amsterdamaohe en Haagsche bankiers, benevens eenige oud-Transvalers, met het doel om een internationale loterij te organiseeren tot een bedrag van 20 miilioen francs, ten voordeele van de vrouwen en kinderen dor Boeren in Z.A. De promotor van deze loterij, kolonel Bicchiardi, is bezig om de goedkeuting van de verschillende regeeringen in Europa en Amerika te verwerven, met het oog op den verkoop der loten. Vlissingen, 23 Juli. Aanvaring Weimar-Caesar. Aangaande het aangevaren en op de Nolleplaat aan den grond gezette stoom schip „Caesar" vernemen wy nader dat de „Caesar" een slechter positie aange- genomen heeft en zijn, daar de luiken van het schip zijn weggeslagen,een groot aantal der sleepers (dwarsliggers voor spoorwegen) uit het schip gedreven,waar van echter het meerendeel isopgevischt en hier aangebracht. Men tracht nu eene overeenkomst te sluiten om de lading, inventaris en zoo mogeiyk het schip, te bergen. De equipage is gehuisvest in het gebouw „Elim." i— Gisteren avond werd aan de beman- Ding van het aangevaren Duitsche s.s. „Caesar" in het gebouw „Elim" aan den Oprit een aangename verrassing bereid. Ds. Hunningher hield daar een, in verband met de aanvaring toepasselijke rede in het Duitsch en herdacht nog in komt,zal ik u geen antwoord meer geven." „Ik vraag wel verschooning, mylady 1" riep de St. Mery. „Gy ziet er nog zoo jeugdig en bekoorlijk uit, dat ge my vergeven moet, wanneer ik vergeet, dat gij weduwe zyt." De dame zweeg op dit compliment en keek eerst den oud6n directeur en daar na zyn begeleider aan, als wilde ze vragen of ze gekomen waren om met haar te spotten. „Ik vraag u, dokter Rocke," ging de heer de St. Mery voort, „of mylady niet bewonderenswaardig schoon is?" Traverse bepaalde zich tot een stomme buiging. Dit scheen hem het geschiktste antwoord, dat hij geven kon. „En hoe ging 't u, mylady, gedurende mpne afwezigheid vroeg nu de direc teur deelnemend. „Deden de menschen in 't huis hun plicht Werden uwe wenschen door de bedienden vervuld, myladyge weet, dat gy slechts te be velen hebt." korte trekken het gebeurde met het s.s' „Tay", terwgl eenig6 damrs eD heeren' door de goede zorgen van den heerjhr' Pompe van Meerdervoort, eenige muziek nummers ten beste gaven. Ook werden de mannen onthaald op thee, limonade en sigaren. Na afloop bedankte de eerste stuurman in welgekozen woorden namens de ge- heele bemanning allen, die hadden mede gewerkt om hen dezen aangenamen avond te bezorgen, en zeide dat het hem goed deed de overtuiging te hebben dat in Vlissingen warme harten kloppen ook voor Duitsche zeelieden, en sprak tevens de verzekering uit dat, wanneer h(j weder in zijne geboorteplaats is teruggekeerd, hij met lof zal gewagen van de behan deling te dezer stede. Op initiatief van den compagnie's commandant der d. d. Schutterij, den heer H. L. Hermans, werd een 14 dagen geleden op het midden-kroonwerk een photographie genomen van alle officieren, kaderleden en schutters der 2e com pagnie. De photographie, welke uitste kend is geslaagd, werd gisteren voor belanghebbenden ter bezichtiging gesteld. Daar zeer velen den wecsch te kennen gaven er gaarne een te bezitten, besloot de commandant er een aantal te doen vervaardigen en ze gratis 'verkrygbaar te stellen. Voor 't toelatingsexamen voor de oplei ding van leerling-machinist bij de Konink lijke Nederlandsche marine slaagde o. a. J. Walrave, leerling van 't instituut van Linschoten, met no. 10. Naar wy vernemeD, is bovengenoemde leerling voor 't examen niet opgeleid. Men schrijft ons uit Middelburg In het Schuttershof werd gistoren weder een concert gegeven door het stafmuziekkorps van het 3e reg. inf. uit Bergen op Zoom. Een talryk publiek was ook nu tegenwoordig en het luid applaus na elk no. bewees dat de sohoone en meesteriyke uitvoering van het keurig programma, op den rechten prys gesteld werd. Naar het huis van bewaring alhier is overgebracht een 25jarig persoon, J. de J., een oude bekende d^r politie, ver dacht van diefstal met inbraak, bedelarij en landloopery. Zondag 4 Augustus zal in den Theetuin een matinee musicale gegeven worden door de harmonie ,,de Unie" uit Roozendaal. Uit Zeeuwsch -Vlaanderen vertrekken tegenwoordig weer vele arbeiders-gezin nen naar Noord-Amerika, ongeveer 30 personen zijn dezer dagen vertrokken, voornameiyk uitSehoondyke eD IJzendyke Zondag namiddag is te Koewacht een vreeselyk ongeluk gebeurd. Een drietal jongens waren aan het zwemmen in een waier dicht bp de wyk Nieuwe Molen. Het schijnt, dat één der knapen, E. H. Matthijs, een flinke jongen van 16 jaar de kramp gekregen heefttenminste hij verdween eensklaps in de diepte. Zijne kameraden trachtten hem te redden met het noodlottig geval, dat nog één hunner, zekeren Fr. Scholter, bijna 17 jaar oud, ook verdronk. Weinig tyds later werden door de menschen, die op het hulpgeroep van den derde waren toegeschoten, hunne lijken uit het water gehaald. Men kan zich de droefheid der ouders voorstellen. Beide jongens dienden by den landbouwer, den heer E. Plasschaert, en waren om hun goed gedrag en hun y ver algemeen bemind. (T. N. Ct.) De 11 gemeenteraadsleden teTbolen zullen te samen f 200 presentiegeld ont vangen, terwyi voordien de 7 leden f 125 genoten. „Wenachen bevelen", herhaalde de dame met een bitteren glimlach. „Klinkt dit niet ais spotalles wat ik zeg, houdt ge immers voor de taal eener krankzinnige? Ik heb besloten te zwij gen",voegde zij er by, terwyl zij zich naar 't raam toekeerde en de twee genees- heeren niet meer scheen te zien. „O, mylady, zoo wreed zult ge toch uw dienaar, uw vriend niet willen straffen." Ze maakte een gebaar van misnoegen. „Kom laat ons gaan," zei de St. Mery, „toorn kan gevaarlijk voor haar worden en ik zie, dat ze zeer opgewon den is." „Mijnheer de St. Mery", vroeg de jonge man toen ze buiten de kamer waren, „zeide u niet, dat deze jonge dame tot de ongeneeslijkeD behoorde „Helaas ja 1 Het arme meisje Ik heb alle hoop op genezing opgegeven." „Zy schijnt mij integendeel toe, heel wel bij haar verstand te zjjn." „Ha, myn jonge vriend," hernam de Kerk- en Schoolnieuws. Ned. Herv. Kerk, Beroepen te Haam stede, ds. J. R. van Kooy, te IJzendoorn. De op morgen te houden Noord- Bevelandsche zeudingsdag, te Cortgene, zal plaats hebben op een weiland, in de nabijheid van den Steiger aan de Zandkreekals sprekers treden op J.H. Donner Jr., predikant to 's Heer Arends- kerko (Nieuwdorp) over „Das Christens arbeidsdag" G. J. H. ie Grand, zende ling op Rotti, over „Heiden- en Chris tendom op hot eiland Rotti" J. .Zal- mann, zendeling onder Israël, te Rot terdam, over „Evangelie-arbeid onder de Joden in Nederland, en ODze plicht tegen over den Jood" F. Chrispeels, evangelist te Brussel, over„Evangelie-arbeid onder de roomschen in België L. C. Terneden, predikant te Oost- en West-Souburg, over„Gevaarlijke ballast» en G. W. van Leusen, predikant te Goes, over „Het leven van Christus in ons land." Tot leeraar in het Fransch aan het gymnasium te Zwolle is benoemd de heer L. A. Leopold, te Goes. llechtszaken. De rechtbank teMiddelburg heeft heden J. de P., 15 jaar en W. A. C. J., 14 jaar, zonder beroep te Vlissingen, wegens diefstal beiden ontslagen van rechtsver volging, met last tot hunne plaatsing in een rijkswerkinrichting totdat zy den leeftyd van 18 jaren hebben bereikt. Hot gerechtshof te Arnhem heeft twee kwartjesvinders ieder tot 3, en 2 andere ieder tot 2 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Da oudste visschers herinneren zich niet, zooveel menschen te Scheve- ningen gezien te hebben, als Zondag van den morgen tot den laten avond. Vooral ia de avonduren bewoog zich voortdurend een breede stroom men schen langs den straudboulevard en langs de overige wegen, die naar de badplaats voeren. Van af de duinen gezien, ge leek de pier een mierenkolonie, zoo on ophoudelijk zwermden daar op en neer de dichte drommen van Hagenaars en buitenmenschen. Onder en boven het terrein van het Kurhaus bleef geen plaatsje onbezet, en waar men ook kwam, overal genoten de menschen van den heerlijke zomeravond. De vervoermiddelen, hoe legio ook en boe goed ook van materiaal voorzien, waren ternauwernood in staat om de menschenmassa op te nemen en den stroom van bezoekers weer terug te leiden in zijn bedding. Voor zoover ais bekend, waron overal de diensten uitmuntend georgani seerd, bleef het personeel tot een zeer laat uur zeer actief en hadden er geen ongelukken plaats. De wandelpler werd door 18,500 per sonen bezocht, De hooioogst in Friesland op de binnenlanden is zoo goed als afgeloopen. Met de buitenlanden zal een begin worden gemaakt. Het eerste hooi, zonder zon binnengebracht, ontwikkelde zoo'n warm te, nu er persing van boven kwam, dat men het met „dollenalleen niet af kon. Menig veehouder was, ter voorkoming van brand, genoodzaakt om het hooi uit de schuur te brengen en op het heem in een blok te zetten. Een der lezeressen van de Avpst. verzoekt plaatsing van het volgende „Een zeer eenvoudig middel ter voor koming van den zonnesteek in deze felle hitte is ditmen legga een stukje rood papier in den bol van hoed of pet, en de chemische stralen der zon, die 'den St.Mery, „in ditopzichthebt ge nog geene ervaring. Alle kraukzinnigen beweren bepaald en met zekere overtuiging, dat ze volkomen verstandig zijn, net zooals de meeste misdadigers hunne onschuld bezweren. We zullen op al de kamers in dezen gang geen enkele krankzinnige vinden en toch hebben ze waarschynlyk voor altyd het verstand verloren." Traverse kon zich van de waarheid dezer woorden overtuigen, alvorens hij met deu directeur de ronde gemaakt had. „Wel vroeg hem dtheer de St. Mery toen ze weer in hel; salon kwamen, „hebt ge u nu overtuigd, dat niet een enkele aan zijne krankzinnigheid ge looft?» „Ja," hernam Traverse, „behalve de jonge dame op de eerste verdieping. Tusschen deze en de overige zieken schynt een hemelsbreed verschil te be staan." „Bah, bah 1 Miss Montclar ia schooner, voornamer en bevalliger dan steek veroorzaken, hebben daardoor hun kracht verloren." Half Mei werden te Amsterdam een drietal personen gearresteerd, mede plichtigen aan het vervaardigen van valsche bankbiljetten van f 40. De hoofddader, de man dio feiteiyk da biljetten maakte, zekere E.G.Schlette, wist te ontkomen en de vlucht naar het bui tenland te nemen. Thans is ook bij, zegt het „N. v. d. D.", gearresteerd en wel te Brussel. Eerstdaags wordt hij naar het huis van bewaring te Amster dam overgebracht. Voor hen, die bflgeloovig hechten aan den invloed van St.-Margriet op 't weer in de volgende zes weken, zal .'t een heele gerustheid zyn, dat die kritieke dag Zaterdag droog is vuorbygegaan. Érnstiger dunkt ons het vermoeden van wetenschappelyke weerkundigen, dat, wegens de droogte der laatste weken, waarschtjniyk omstreeks 25 dezer, een natte periode voor West-Europa zal be ginnen. Wegens hot drukkende en warme weder hebben de agenten van politie te Rotterdam vergunning gekregen om in plaats van den helm een uniformpet te dragen. De wed. Sörensen uit Rotterdam die zich thans in de gevangenis te Gorinchem bevindt tot het ondergaan van de haar opgeiegde levenslange gevange nisstraf wegens vergiftiging, heeft een verzoek om revisie iDgediend. TusscheD Alpen (aan do Maas) en Dreumel in Maas en Waal, is ZaLerdag een fruitkoopman, die van Rotterdam kwam, op weg naar Escharen (N.-Br.), door drie mannen aangevallen, mishandeld en van ruim 1000 beroofd. Een voormalig kantoorbediende te Groningen, zekere D. K., is te Nieuwer - schans aangehouden door de maiëchaus- séa.Htj was indertyd spoorloos verdwenen met f 1100 van zijn patroon. In Trans vaal kwam hy terecht, doch werd dooi de Engelschen opgepakt en naar Europa getransporteerd. Hy keerde terug naar zyn vaderland om te worden ge snapt. Zyn geld had meD hem in Trans vaal ontfutseld. Men moet toch maar ongelukkig wezen 1 De personen die j.l. Zaterdag by het onweder te 's-Hertogenbosch weiden getroffen, bevonden zich allen in het hoofdgebouw dermilitairezweminrichting. De bliksem i3 langs den vlaggestok dooi de deur in 't hoofdgebouw gedrongen. De personen, die daar stonden vielen allen eensklaps op den grond met het reeds gemelde, voor sommigen noodlottige gevolg. De bliksem werd langs den muur geleid door het koperen netwerk voor de ramen en sloeg over op den koperen knoop van het kepi van korporaal Spoor. By de ontkleeding van dezen laatste bleek, dat de bliksem door het geheele lichaam was gegaan en in den schedel en in de beide hielen een gaatje had veroorzaakt. By de ontkleeding is op het lyk van den jongeheer Jordans geen enkel wondje ontdekt. Hoogstwaar- schyniyk is deze dus gestikt. Andere personen, onder wie drie leden van het personeel van de zweminrichting, die aan de andere zyde van de zaal stonden, bekwamen geen letsel. De mannen van dat personeel hebben by het opwekken der levensgeesten bij de gekwetsten krachtig hulp verlend. Onweer. Te Berkel Enschot is een boerenwoning door den bliksem ge troffen en geheel afgebrand, terwyi eeD begin van brand dat te Doorweth mede door het hemelvuur was ontstaan, spoedig werd gebluscht. Te Zuid- Beierland werd een bouwmanswoniog door bet onweer getroffen, waardoor de schuur totaal afbrandde. Hoewel hy niet kon zwemmen, ging de 14 jarige N. J. O., wonende in de anderen, en ge hebt u door haar bekoorlyk uiterlyk laten verleiden, dat is alles. Wanneer er een onderscheid bestaat, is het, dat hare krankzinnig heid van meer mneriyken aard is. Ze bevindt zich reeds twintig jaar in dezen toestand. „Hoe is het mogelyk?' riep Traverse ougeloovig. „Dan moet ze eedert hare geboorte reeds zwak van geest zijn, want zy schynt nauwelijks over de acht tien jaar te zijn.» „En is toch bijna dubbel zoo oud," hervatte de heer de St. Mery. „Miss Montclar is twee-en-dertig jaar.» Traverse zou dit nooit geloofd hebben, wanneer hij in zijne eigene moeder er geen voorbeeld van had, die er by na nog jeugdiger uitzag dan hij zelf. „Welk een ongeluk!" riep hij. „Nog zoo verblindend schoon en reeds veroor deeld om hier, afgesloten van de wereld, haar leven te siyten." (Wordt vervolgd.) de Ooievaarsstraat, te Rotterdam, Zater dagmiddag in de Maas, bij de fabriek Feijenoord in bet water. Kort daarop zonk hij voor de oogen van zyn mak kers in de diepte weg. Nu sprong da 17 jarige C. J., uit de WilligeDStraat, die zwemmen kon, te water, en wendde j alle pogingen aan om zijn kameraad te redden. Ten laatste dook hy naar j hem, doch is daarbij waarschijnlijk d.ior don 14 jarige gegrepen, althans genu i van beiden kwam meer boven. Zij verdronken beiden. Hun lijken zijn nog niet opgehaald, hoewel geruitnen tijd onder toezicht der politie gedregd is. Te Slikkerveer is een 13 jarige jongen by het zwemmen verdronken.Zya lyk is niet gevonden. Te Maastricht is een persoon die 1 zich in de Maas wildé waeschen, ver- v dronken. Zyn lijk heeft men nog niet I gevonden. In de buitengracht te Naarden ij e6n 12-jarigen jongen by het zwemmen verdronken, te Bartlehiem, onder Stiens, overkwam hetzelfde aan een 20 jarig peisoon. Te Aalst is eon landbouwersknechi by het hooien van den zolder gevallen en op de plaats doodgevallen. Een Engelsch blad deelt mede, dat de „Humanitarian League» bij he! Britsche Lagerhuis het volgende wets voorstel heeft ingediend „Ieder die, nadat dit voorstel tot w. verheven is, zal dragen of in zyn bezit zal hebben om te dragen, betzy afzoo- deriyk of op een hoed of ander Weeding stuk bevestigd, een gedeelte van dt vederen, van de huid of vau het lichaaa van een der onderstaande vogels of er handel mee zal dry ven u na levering van bewyzen geroepen kun nen worden om voor een rechtbank te verschynen en veroordeeld te worden to: een boete van hoogstens f60." Zulk een wet zal krachtiger werket dan alle mogelyke verzoeken, tot dl dames gericht. Want, om de goeden niet te na te spreken, er zijn zeker wei dames, die nadat haar aandacht geves tigd werd op het afschuweiyke van het vermoorden van al die mooie vogeltjes, en de schade, daardoor aan bosscha1, en akkers toegebracht, haar hoed niet meer met vogels versierd hebben. Maat wat helpt dit tegen de groots masji, die geregeld de onzinnige mode blijft volgen, waardoor tal van vogelsoorten worden uitgeroeid? Tot de vogels, die door het wetsvooi- stel beschermd zouden worden, behooren o.a. het vrouwtje van den witten reige (waarvan de aigrettes afkomstig zjjni en de meeuw. Omtrent den moord op de zende lingen Chalmers en Tomkins op Nieuw Guinea gepleegd, en de naar aanleidic: daarvan tot cuchtiging uitgezonden expe ditie wordt het volgende gemeld: De „Parua" keerde naar Thursday eiland terug met het bericht, dat beidt zendelingen, met de lieden die hen vei gezelden, waren gedood, geslacht en of gegeten. Hun boot was door de inboo; lingen uiteen geslagen. Verscheiden overblyfselen der vermoorden waren terug gevonden, maar onherkenbaar. De „Merrie England" was met det gouverneur van Engelsch Nieuw-GuiKS en een kleine kolonne naar de plaaa van het onheil vertrokken. Eenige ge vechten hadden plaats gehad, wart 13 inboorlingen waren gedood, terwijl aan Engelsche zyde slechts één inland» politiesoldaat door een lansworp gewoü werd. In het geheel waren de bewoners va- tien kampongs by den moord betrok.' geweest. Een gevangen genomeD inboor ling vertelde dat de heeren Chalmers e Tomkins aan wal gelokt waren. De te: Chalmers werd het eerst weggevoek en riep toen den heer Tomkins toe, a« te bergen, daar hy reeds vreesde, dalJ inboorlingen iets kwaads in het s* voerden. De heer Tomkins wilde echte- zyn metgezel niet in den steek latent- volgde hem. Spoedig daarop werd de rt Chalmers, in tegenwoordigheid van heer Tomkins en zyn andere mw zeilen, met knuppels doodgeslagen. hoofd werd hem afgeslagen en daiM verdeelden de moordenaars het licbic- onder elkaar. De heer Tomkins des anderen daags geslacht en z# vleesch aan de bewoners van een burig dorp geschonken. Ook wer» dien dag alle inlandsche volgelingen M' beide zendelingen gedood. De tuchiigings-expeditie bestond 10 man van de bezetting van Thurs eiland en 40 inlandsche politiesolda--- van Moresby. Den 2n Mei jl. wer» plaats bereikt waar de moord was gevallen. De landiDg kon eerst Pl> hebben, nadat de inboorlingen door hevig geweervuur van het strand j verdreven. Overal stiet men by de nz ring van een dorp op zulk een te? stand. De inboorlingen van dia 8" worden voorgesteld als da' By het eerste dorp dat get deden de inboorlingen, tyde onweder, twee malen een het door de expeditie betr Weer een alpen Opnieuw is in de Rocher waar onlangs de Heidelbe Weil omkwam een si gevaariyke bergtochten ge' fried Bucher, een jongman ging ondanks de waarsch' de gidsen alleen het gebi Rocher de Naye in. Hij i teruggekomen, maar men v deerlijk gehavend in een af De misdaad va c e z. De geneeskundigen, d met het onderzoek der wo vyfvoudigen moord te Cora een nieuwe verzwarende o" geconstateerd tegen Brière, wordt zyn vyf kinderen te moord. Geconstateerd is bloed, dat uit Brière's wonde is, de huid heeft bevlekt naar beneden. Brière lag du hy de wonden gekregen hee gestaan hebben, wat het versterkt, dat by zichzelf wond. Een afgryseiy Hongarye ia en biyft voo tooneel van de afschuwwek den. Zoo weid nog maar een geheele familie 't si door drankmisbruik opgewe De ryke grondbezitter M dorp Furie, wilde na een w ling over zyn beschonken zy-u vrouw met een byl haar by hen inwonende dat beletten wilde, sloeg het moordtuig den schedel volgens zijn echtgenoote d houw te doodeu, Hij vluc doch voor nog de misdaad had hy ziohzelf een kogel i geschoten. Aan de politie bleek het een man van jde die in Muncben een huis der voornaamste straten. H sinds zyn jeugd een doorbr dat eerst zijn eigen famili familie zyner echtgenoote voor hem gesloten hadde geen andere bron van inko dan de kerkrooveryen. Een waanzinni kerk. In de Franciscanerk burg werd dezer dagen door een krankzinnig gewo aangevallen en evenals snellende kerkbediende zyn sabel verwond. Het duurde geruimen t' den waanzinnige, die zyn tegen elk, die hem te na meeaterd had. Als oorzaak van 's ma noemt men het feit, dat verloofde enkele dagen t dezelfde kerk met een a was. Geen zeeziek Eén voor één worden o dingen weggevaagd en nu wo dreigd met de verdwijning ziekte. Het nieuwste midd is een gordel, uitgevonde Italiaanschen dokter Calli- eenvoudig zoo sterk om wordt aangehaald, dat d lichaamsfunctiën in een t werkloosheid worden ge' succes moet groot zyn. ZUID-AFRIKA. De corre de Standard te Pretoria ge heden over den dood v Kruger. Hieruit biykt dat h van haar geliefde dochte Smit, in de vorige week, verhaast heeft. Tot het ei de overledene behandeld do sche en édn Belgischen d het sterfbed omringd wa schoonzoon Eioff en nog tal leden. De Engelsche pers betuig zondering haar diep leedv toont ook sympathie met staatspresident, in deze v zware beproeving. Op haar sterfbed zeid Kruger tot haar schoonzoo Uw vader dat hy zyn vert op den Heer moet" stellen." In de Kaapkolonie schy al ongunstiger te worden v achen. Volgens een telegr renzo Marques aan de „Da is in de Kaapkolonie een ni

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1901 | | pagina 2