Mimi. STEENKOLEN, SAX. Robinson Crusoë. BUIT1MB8CIIBIMIfllM, Advertenties,. 25-jarip EcMTWlipi i§ VERPACHTING. Zaterflai leu 16 Januari e,l YfpACHï: Woistlai 6 Januari 1886, TEM VERKOOP AANBIEDEN: Coras. J, Rotters en Joz. Ovaa. foeasflai 6 Jannari 1886, aanbesteden: JQHA1 CSÏÏLEN. S. J. m iuyi Te Ha mm heeft een winkelier, Muckel- mann genaamd, zijn vrouw en vijf kindoren, waarvan het jongste 2 jaren oud was, om het leven gebracht. Naar men zegt nou de man,die in geldelijke moeilijkheden verkeerde, in een OQcrenblik van verstandsverbijstering die vree- selyke misdaad gepleegd hebben. [n bet ziekenhuis van St. Benedict us te Münclien zijn twee pleegzusters, door koleugas verstikt in haar bed gevonden. Een barer ademde nog, en kan misschien in het leven behouden worden. De andere was dood. - Te Newton Ablot, in het Eugelsche graaf schap Devon, is een dienstmeisje verstikt door den walm van een petroleumlamp welke zij 's nachts in haar dichtgesloten kamertje had laten branden. Een ander meisje, dat bij haar sliep was slechts bedwelmd. Een vreeslijke toepassing van de //lynch wet^ had dezer dageu in Alabama plaats. Daar heeft men een neger, die een blank meisje te Gainstown ergerlijk mishandeld hadj aan een boom geketend en levend geroosterd. Vijfhonderd personen, blanken en negers, wa ren toeschouwers bij de strafoefening. Dezer dagen wordt te Philadelpha de 200e verjaardag van de invoering der boek drukkunst in de toenmalige Engelsche kolo niën, thans de Ve.reenigde Staten, gevierd. De eerste drukkerij werd daar in December 1685, opgericht door William Bradford, en het eerste "druk werd, daar afgeleverd, was een almanak voor 1686. De eerste papiermolen in Amerika werd in. 1690 te Philadelphia gegrondvest door Wm. Rittenhousc, en eenige jaren later gaf een zoon van Bradford er de eerste courant uit. Het eerste geregelde dagblad der Yereeuig- de Staten verscheen echter eerst 1784, te Phi ladelphia. Het was de Pennsylvania Packet gesticht door John Dunlay. De kleine aartshertogin Elisabeth,doch ter van den kroonprins van Oostenrijk, heeft een zeer aardig nieuwjaarsgeschenk ontvangen, namelijk een zaal met poppen. Een heer zit roor de piano en zoodra hij de eerste noten van een quadrille aanslaat, staan zes heeren op om zes dames ten dans te noodigen. Zij maken een buiging, de dames beantwoorden deze en de quadrille wordt met al de figuren gedanst daarna geleiden de dansers hun dames weer naar hare plaatsen en gaan weer zitten, om den dans te hervatten bij de eerste tonen van een wals. De fabrikant van dit aardig speelgoed heeft verscheiden jaren aan het maken van het machanisme besteed. Uit Engelsche bron wordt omtrent het bij Mnuiuda gel ever de gevecht tusscheo de Boe ren, onder generaal Joubert, en Massouv's inboorlingen bet volgende bericht: Joubert omsingelde met ongeveer 200 Beorea een door Massouv en 100 inboorlin gen bezette boogte. Eenige Boerou naderden dv voorste inboorlingen en zeiden hun, dat zij gekomen waren om hen te ontwapenen. Eon Boer greep daarop het geweer van eon inboorling en er ontstond een worsteling, waardoor het geweer afging, dat voor de Boe ren het sein werd om eeu hevig vuur op de Kaffers te openen, die in bet da) aan den voot vaD do hoogte de vlucht aanton. Ouge- veor 30 Kaffers en 40 vrouwen en kinderen werden daar doodgeschoten, terwijl van den kant der Boeren 9 doodon vielen en 14 ge kwetst werden. Van deze ?,vjn, mvar men ver zekert, slechts 3 door de Kaffers gedood do overigen vielea door het kruisvuur van huD eigen kameraden. >Danr bun watervoorraad was uitgeput, gave^ do inboorlingen 3ich over na 24 uren lang zich vuryreerd te bubben. Massouv werd onder de dooden gevonden. Verscheidene En- gelscben, die aan gekwetste Kaffers water reikten, werden door de Boeren bohedigd. Men geve wel acht, dat dit verhaal uit Engelsche bron afkomstig is. Do koningin-regentes van Spanje beeft Woensdag dun eed afgelegd voor bet Congres. H. M. begaf zich met de heide prinsesjes naar het gebouw der kamer. Allen waren in rouwgewaad. Eene tallooze menigte bevond zich langs den weg, De balcous der buizen waren met vlaggeo oo draporiëu behangen. Aan deu ingang van het gebouw werd H. M. ontvan gen door eeuo commissie, uit 29 leden der beide kamers bestaande. Zij nam plaats on der een troonhemel, op ven estrade boven het bureau van deu prisidont. De plechtig heid liep zonder stoornis af. Minister Sagasta scbijut het plan te hebben om, door verdaging der Cortes, de irritee- rendo beraadslagingen te voorkomen, die men tusscben de partijen onderling verwachtte. Koning Milan beeft deu beer Guracha- öiue opgedragen, en dozo heeft op zioh geno men, de vorming van oen nieuw kabinet, dat een coalitie-ministerie zal zijn, hetwelk in zijn midden zal opuemen leden van alle par tijen en met alle aspiratiëu rekening zal hou den. Do Sknpschtina zal bijeenkomen nog vóórdat het oude ministerie aftreedt, maar niet langer dan acht dagen blijven. Over Semlin meldt men tegeljjlcortijd, dit overeenstemming tusscheu de vredes-partij (door den heer R;stich vertegenwoordigd) en de oorlogs-partij (van welke de beer Pirot- chanatz de voornaamste aanvoerder is) niet is verkregen kunnen worden, zoodat voorioo- pig het uitzicht op het tot stand komen van een couciliatio-bowiud niet bestaat. Nog in hot vorig jaar heeft Engeland hot uitgestrekte koninkrijk Birmah bij zijne Indische bezittingen gevoegd. De onderkoning van Iodiö hoeft eeuo proclamutie uitgevaar digd, waarin hy zegt, dat bet vroegor door koning Theebau geregeerde gebied niet meer ouder diens heerschappij staat, maar oeu ge deelte van bet Britsche lijk vormt en, zoo lang hot dor,, koningin behaagt, en dat «al wel voor goed wezen bestuurd zal worden door ambtenaren, aan te stollen dooi den onderkouing. Engeland doet moeite om Turkije en Bulgarije te bewegen hot denkbeeld, om eene schadevergoeding in geld van Servië te ei- schen, te laton varou. Overigons wordt uit Berlijn aan de Kölnische bot bemoedigende nieuwjaar-nieuws geseind, dat nog wel maauden zullen moeten verloo- pon eer het Buigaarsche vraagstuk ook maar voorloopig zal zjju geregeld. Burgerlijke Stand van Vlissingen. Van 26 Dec. 1885 tot 2 Jan. 1886. GEHUWD: J. Wegeling, wednr. vau G. Struijk 59 j. en C. M. Dermijn, wed. van P. J. Gilbprs 43 j. BEVALLEN: C. Schenkel geb. Raams- donk z. J. Roose geb. Duijvekot z. C. P. Landsman geb. van Halm z. S. P. Maerteus geb, TJueet d. J. C. Bree geb. de Munck d. P. de Pagter geb. Touteuhoofd d. P. H. Glow ting geb. Gillissen d. P. den Hamer geb. Vader d. H. M. Blankert geb. Takens z. G, de Nooijer geb. Baak d. B. A. van Son geb. vau der Hooft d. OVERLEDENJ. T. Lems 22 m. d. H. W. Pothman wednr. van G. J. Or- née 74 j. J. M. Koppejan 4 j. d. P. Roelse 17 d. z. J. -Florusse man van J. Kleinepier 64 j. J. P. Prince 11 m. z. A. H. Jobse vrouw van J. F. Ver- schage 19 j. L. J. Gillissen 5 w. z. MARKTBERICHTEN. "Vlissingen, 31 Dec. Boter f 1.05 h 1.15 per KG. Eieren t 6.per 104 stuks. Middelburg, 31 December. De aanvoer aan onze graanmarkt van he den was ruimschoots voldoende voor de ge ringe was en ondergingen prijzen van alle ar tikelen niet de minste verandering. VAN ^s> onze geliefde ouders ^6} D. CRISTIAANSE en M. "VAN WEL. Vlissingen, 2 Jan 1886. Hunne dankbare kinderen. Eeden ontvingen wij de droevige tijding, dat onze geliefde vader en behuwdva- der J. GUEDON, op het stoomschip „de Pauli," in den ouderdom van 62 jaren, den 30 December 1885 is ovcrledeu. Vlissingen, 2 Januari 1886. W. B1UTZ. M. FRITZGuedon. \uzeu hartelijker! dank en wederkeerige r Gelukweusch bij de intrede van dit jaar. Th. VAN UI JE PIETERSE en Echtgenoote. De ondevgeteekende betuigt ziju hartelijken dank voor de bewijzen vau belangstel ling, op 1 Januari ontvangen. F. VAN SCHOOTEN, 6/Inspect. Belgisch Loodswezen Voor de blijken van belangstelling bij den aanvang des jnars, betuigt de onder- geteekende zijn welgemeenden dank. De Ingenieur van den Waterstaat in het arrondissement Middelburg. M ESQ GETIER. Vlissingen, 2 Jan. 1886. De oudergeteekende bedankt voor de be leefd lu-idsbetuigiugeu, ontvangen op 1 Januari. VAN WOELDEREN, Directeur maatsch. Zeeland. Met de aanbieding zijner beste wenschen van Geluk en Voorspoed in het nieuw begonneu jaar, zegt de ondergeteekende hartelijk dank voor de talrijke bewijzen van belangstelling, op den lste» dezer ontvangen. De Inspecteur ovc het Loodswezen J. SPANJAARD. De lieer en Mevrouw PABST betuigen huu hartelijken dank voor de ontvan- vangen blijken van belangstelling. Vlissingen, 2 Januari 1886. Eartelijk dank voor de bewijzen van be langstelling op den Nieuwjaarsdag be tuigt LOUMAN. 2 Januari 1886. Ondergeteekende betuigt zijn dank voor de bewijzen van belangstelling, op 1 Januari ondervonden. P. D'JONG, Chefloods Belg. Loodsw. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van Vlissingen maken bekend, dat op des voormiddags te tien uren, ten Raadhuize der gemeente in het openbaar zullen worden eenige perceelen BOUW- EN WEILAND, behoorende tot de voormalige Ves- tinggronden alhier. Inlichting te bekomen bij den Gemeente- bouwmeester. Vlissingen, 2 Januari 1886. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. SMIT. De Secretaris, P. FORBES WELS. V*tc Notaris J. A. DE WOLFF zal Damiddag twee uur, in het Koffiehuis ,/de Oude Vriendschap'-* op de Korenmarkt le Vlissingen, VROUWENKLEEDEREN, BOEKEN, en meer, behoorende tot de nalaten schap van Mej. de Wed. GOOSSEN 's Morgens van dien dag te zien van 10 tot 12 uur. Marine Lactee (uitstekend voedsel voor ot zwakke Kinderen,) h 75 Cent per blik; Hollandsche en Zwitsersche geconden seerde Melk, a 40 Cent per blik, bij De GARNIZOENS VOEDINGS COM MISSIE te Vlissingen, zal op des middags 12 uren, op het bureau van den Garnizoens-Commandant, in de Oranje straat, onder nadere goedkeuring van den Heer Minister van Oorlog, bij gesloten op gezegeld papier geschreven biljetten openbaar de levering van ten behoeve der Soldaten-menages van voormeld Garnizoen, gedurende het tijdvak van 1 Januari 1886, tot 1 Januari 1887. De Steenkolen moeten bij groote hoe veelheden tegelijk vrachtvrij worden geleverd aan het Kolenmagazijn. De voorwaarden en nadere inlichtingen zijn te verkrijgen ten bureele van den on dergeteekende. Vlissingen, 23 December 1885. Namens de Garnizoens Voedings-Com- missie. De le Luitenant Kwartiermeester Secretaris, N. E. ROST. Registers Kantoorboeken Rekeningen) Kwitantiën, School- en Teekenbehoeften, Almanakken, Scheurkalenders, Speelkaarten, Winteravoudspslen, Dam- en Schaakbor den zijn in ruime keuze verkrijgbaar. Al die in deze iiinaud voor ecu gulden te gelijk koogtt, krijgt een zeer mooie Vcrjariiigs-Almnuak ca deau. OP ZONDAGAVOND Aanvang te 8 uren j. h. vm m most. Poeder-Chocolaad, Cacao, Slemp- en Anijs melk Tabletten, van uitstekende kwa liteit, bij UITGAVEN vau J. F. VAN DRÜTEN teSNEEK. GRABNER—LOUWERSE, 2de druk, met 6 nieuwe platen, kaartje van Robinsons eiland en een geïllu streerd omslag 1.50. Gebon den in prachtband f 1.90. Dit boclc beeft zeer zeel aantrekkelijksis geschikt vaa omvang en meer van wat men noemen moet ze delijke strekking. Een uitmuntend denkbeeld is het kaartje van Robinsons eiland, dat aan deze uitgaaf is toegevoegd. Ana onderhoudenden verhaaltrant laat het boek niets te wenschen over. De Portefeuille. Wegens de talentvolle, nieuwe wijze van bewerking wordt deze door autoriteiten geacht als de beste Iiobinson-uitgaaf voor de Jeugd. Op de üresdener Tentoonstelling van Werken voor de Jeugd werd zij meteen EEREFR1JS BEKROOND Bewerking voor de Jeugd van H. Bbe- cher Stowe's Negerhut, 4de druk, met nieuwe platen en een geïllustreerd omslag f 1.50. Gebonden in prachtband 1.90, De zedelijke strekking dio in Grabners Robinson Crusoe op den voorgroud treedt, spreekt ook uit een Kijkje in de Hut vau Oom Tom. Er is in den oor- sproukelijken roman nog al eens een tooneeltje, dit als kinder- of jougenslectuur gemist kon worden; daarom beeft deze bewerking een plauts in onze kin derbibliotheken verdiend. De wijze lessen en nuttige voorschriften geven voor velen aan deze uitgaaf eeu bijzondere waarde. Het beeft, evenals de Robinson voor de jeugd, de uitmuntende e i g c n s c h a p, dat bet den lezer naar vreemde landen voert, hem avontu ren en ongevallen doot bijwonen, hem beelden van goede cn slechte meuschen voortoovert, en toch niet hem in de onrustbarende spanning brengt, die de wer ken van Aimard onderscheidt, eu die de lezer ougo— schikt maakt voor degelijke lectuur, ernstige studie of een natuuilijk, eenvoudig leven. De Portefeuille. Bovenstaande uilgaven zijn alom bij den Boekh. verkrijgbaar, en tegen toezending van het bedrag per postwissel bij de Ad ministratie dezer Courant en den uitgever J. F. Van Druten te Sueck.

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1886 | | pagina 2