café GRAND CAFÉ I IIM IIi IT BAL, Hoek Loskade le Middelburg. VAN AF DONDERDAG 5 TOT EN ME QOHÖERGAG 5 EN EONGAG 8 AÜGÜ5TH3 EXTRA GROOTE IBATIHÉE Zondag 1 Augustus MUZIEKUITVOERING OP MAANDAG 2 AUGUSTUS 1880, 11 Onroerende Goederen. fr EAU D'ANVERS Augustus 188 0. Zomerdienst der Spoorwegen, N°. «3. Bekend Bekendn Gemeeni te geven door het nieuw Variaté-Gezelschap, directie: G-. STROOBER. AANVANG TB ÉÉN URE. AANVANG I )j;ll SOIRË1J 8 UREN. ENTRÉE VOOR CAFÉCONCERT EN BAL t 0.35 de persoon. CAPE „PAS BUITEN" W. SCHOUT. VERKOOPING des voormiddags elf uur, in liet Koffiehuis //de Oude Vriendschap,'' TE VLISS1NGEN van den „DE NIEUWE MOLEN," en andere ten overstaan van den Notaris J. A. DE WOLEF. Een flinke dienstmeid benoodigd die met de wasch kan omgaan. Loon na bekwaamheid. Adres: mejuffrouw J. ODEM Rniterplein. 8maV00RZICHTlG.BM Een ieder die Haanuiddelen aanwendon wil of moet, verzoeke schriftelijk of mondeling eene handleiding (boekje vau23 bl.);het wordt u kos teloos toegezonden. Dit boekjo is eone vraag baak voor jong en oud. Men moet toch een dwaas wezen om buitenlandsche Haarmiddelen to koopen, daar u bij mij kosteloos advies over iedere Haar- of Huidziekten kunt erlangen. Be valt n b. v. het Haar-Kleurmiddel binnen 8 dagen niet, dan zal 't mij aangenaam wezen, in dien u de flacon terug brengt, dan geef ik u zon der korting de f2 terug. Uitval van Haar, Roos of Schilvcrs, dun Klaar, Kale plekken, Pijn in de Schcdclhiiid, Klaar- of Baardworm, llnidzcer, vroegtijdig Grijs worden, al deze onaangenaamheden worden verbauneu door den llaar-Outwikkcliiigs-balscni Binnen korteu tijd verkrijgt de behaarde huid haar vorige groeikracht weder, 2 de flacon. Rood, grijs of wit hoofdhaar tevcus baard kuut u kleuren in blond, brnin of zwart, onzichtbaar,kleiirhoudcud en ouschadclijk. Met een flacon a 2 van ditmiddel heeft men een */s voldoende, naar ge lang wat men kleurt. Franco aanvraag togen postwissel, postzegels of remboürs, bij THEOPHILE, Haarkundige, (geen kapper) fredrikspieiu No. 32, hoek Falkstraat, Amsterdam. N.B. Dezen keer plaats ik geen getuigschrift 't wordt anders zoo eene gewoonte, maar ik heb er weder 3 in petto, dos 764 ter inzage. Er be staan geen Depots noch Reizigers voor mijne firma, onthoudt dit goed, want nu is bedrog mogelijk. ,1.05 PME L, pL SAINE S des parfumeries do Aug. Dl! Mafbaix parfum rafraichissant pour la tUlello et lc mouchoir fr. 1.50 2—2.50 3 a 12 fr HUILE du D' de Marhaix est laSEULE ouiarrête la chute des cheveux SLIJM- ES MAAGPILLEN (SCHREU D ER'S PILLEN) zijn MAAGVERSTERKEND, zacht LAXEREND bijzonder goed tegen SLIJM en bevorderen de SPIJSVER TERING. 82'/2 Cent per doos, ver krijgbaar te VLISSINGEN alleen bij P. LAGAAIJ. Middelburg,Wed. W. P. VAN DE KAMER, en in de bekende depots in andere plaatsen. Men wachte zich voor namaaksels Elk doosje is gewikkeld in een billet met de naamteekening van den ver vaardiger J. J. SCHREUDER, Apotheker. Ti//////////////////////////// V////////*. *1 DUIZENDEN DANKBETUIGINGEN leveren het BEWIJS, dat allen, dio aan ASTHMA TERING, MAAGPIJN, KOORTS, LEVERKWALEN, ZWAKTE, RHEUilATIEK en; lijdon, zekere Hulp vindon door: Dr-Airy's K atnurgeneeswjjze. GEEN ZIEKE verzuimo dit geïllustreerde Boek zich aan to schaiïon. Prijs 1.voorhanden in allo Boek- F 5 winkels. Een „UITTREKSEL" van dit werk wordt R op vorzook GRATIS en FRANCO gezonden door Richter's Boekhandel te Rotterdam. in, PRIJZEN VAN EFFECTEN. Amsterdam, 30 Juli. Nedorl. Cert. N. Werkel. Schuld. 2'/, 653lt dito dito dito 3 78' l4 dito dito dito 4 1023,, Stoomvaartm. Zeel. Oblig. 50 dito gegarand. dito 4'[s Nederl. Handel-Maatsch. Aaudeel, rescontre. 5 108' /3 België. Certificaten2'/j Rusland.Obl.Hope&C". 1798/1815 5 98»/4 dito leeniDg I860.. 4'/, 0 82' Certific. Hope &C°. 1840 1 Gr. Spw. Maatsch A and. 5 Polen. Obligation Schatkist 1844 4 77' Spanje. Oblig. Buitenl. 1857/75 1 193/, dito Binuenl. *1876. 2 40'/t Portugal dito Buiteul. 1853/69 3 5os/4 Turkije, dito Algem. Schuld 1865 5 9 dito dito dito 1869 6 7'/, Oostenr. dito Mei-Nor5 60',B dito Febr.-iug, 5 607'|B dito Jau.-Juli5 617/s dito April-Oct5 611 /a Amerika dito Ver. Staten 1877 4 dito dito 1876 4'/, 110 dito Ceutral Pacific. 6 lll'/g STOOMVAART-MAATSCHAPPIJ „ZEELAND". Dagélijksche dienst voor Personen en Goeden tusschen Vlissingen I onden vla Qiieeubor0, Vertrek uit Vlissingen: dea avonds 9.j5 Vertrek uit Londen: Victoria Station 8.40 uur. Ludgate Hill 8.38 i des avonds, Holborn Viaduct 8.35 I STOüMBARGEDIENST Tusscheu MIDDELBURG en. VLISSINGEN en daar tusschenliggcnde plaatsen. D AGELIJKS; TAN MIDDKI, BUK o. 's morg. 6.15, 9.11 midd. 1.—, 3.30, 7.—. TAN TI.IS8INGEN. *8 morg. 8.—11..-» 's midd. 2.30, 5.8. Woensdags en Zaterdags van Middelburg 1,iq u plaats van 1 nur. OP ZON- EN FEESTDAGEN. VAN SUDDELBUHO: 's morg. 6.15, 9 15,11.30; 's r 2.45, 3.30,5.30,7, 8.30. van VLissiNQEN: 's morg. 8, ll;'smidd. 1,30. 2 5, 7, 8, 930, DILIGENCEDIENST in verbinding met de Breskensche en de Ter Neuzensche Boot, tegen betaling van 25 CENT per persoon. VETREK VAN HET „HOTEL GOES" morgens 6'/,, 'a morgeus 11 en 's namiddags 4 uur. De rit van de stoomboot naar het spoor en omgekeerd af 0,15 per persoon. SPOORBÖOTDIENST tussohen VLAKE en WALZOORDEN. v. t, iu directe verbinding met den Staata-Spoorweg NAAR VLISSINGEN £N ROOSENDAAL en ecu geregelden wagendienst van eu naar Hulst Van Walzoorden naar Vlake vin. 7.—, 12.nam 5 uur. Van Vlake naar Walzoorden vm. 9,30, nam. 2,15, 6.45 uo WAGENDIENST Van Hulst naar Walzoorden vm. 5,10,— en nm. 3 uu Van Walzoorden naar Hulst na aankomst der Boot. SPOORBOOTDIENST tusschen Middelburg en Zierikzee v. v. VAN MIDDELBURG Zondag 1 's midd. 5 Maand. 2 'a morg. 11.10 Dinsdag 3 11.10 Woensd 4 6. Woenad 4 's midd; t. Dond. 5 6.— Vrijdag 6 6. VAN ZIERIKZEE Zondag 1 midd. 12.— Maand. 2 morg. 6.30 Dinsdag 3 6.30 Dinsdag 3 'a midd. 2.80 Woenail 4 morg. 10.— Dona. 5 fl.- Vrijdag 6 6.80 STOOMBOOTDIENST OP DB WBSTER-SCHBLDB. UREN VAN VERTREK GEDURENDE DE MAAND: nirPTiuv ^au Vliaaingen naar Breakeus: vm. 6.nam. 1.15 S.45 eu 5.4S. UAuüjJ. iJitQi J s Breakeus Vliaaingen: 6.30 1.45 4.15 6.15. Van Vlissiugeo naar Borasele. Borasele Ter Neuzen. Ter Neuzen Hoedekenskerke Hoedekenskerke Ter Neuzen. Neuzen Borasele. ZONDAG, DINSDAG, DONDERDAG en VRIJDAG. voorm. 7.30 nam. 4. MAANDAG, WOENSDAG en ZATERDAG. 10.30 B 11.— n 6.— 's midd. 12.- )2.3i 6.voorm. 10.30 Borasele Vliaaingen, 6.30 11.-— 6.30 nam. Zoo noodig zal de Stoomboot wachteu tot uiterlijk 2 uren op den treiu welke ten 12,50 moet aankomen. Zondags worden Retourkaarten afgegeven, alleen geldig voor dien Van Vlissingeu (haven) Vliaaingen (Stad) Middelburg Arnemuiden 'a Heer Arcndakerk»- (loea u Biezelinge Vlake Kruiuingeu Krabbendijke RillandBalli Woensdreclit Hergen op Zoom Wouw Roosendaal Breda 'n Hertogeuboacb Rotterdam, (Beurs) (vin Zevenbergen) 'a llage, (over Rotterdam, Holt. spoorweg) Amsterdam (over Rotterdam, Hol), spoorw.) Amsterdam (over Utrecht, Rijnspoorweg.) Te Amsterdam (over Utreeht, Oo3terspoor.) De met een genu Van Amsterdam (over Utrecht, Ooaterspoor) Amsterdam (over Utrecht, Rijnspoorweg a Amsterdam (over Rotterdam, IIoll. spoorw.) n 's llage, (over Rotterdam, Holl, spoorweg.) Rotterdam, (Beurs vin Zevenborgen.) 'b Hertogeuboscb Breda b Roosendaal Wourr n Bergeu op Zoom B Woensdreclit b Rilland—Hath Krabbendijke b Kruiaingeu Vlnke b Biezelinge m Goes '3 Heer Arendskerk* b Arnemuiden b Middelburg Vliaaingen (S t n d) Te Vlissingen (llaven) irkle halten stoppen de treinen alleen wauueer dnnr reizigers worden opgenomen of uitgelaten, biervan moet aan dea Conducteur kennis gegeven worden. 7,25 8,40 li - 12,32 2,30 5,30 7,25 10 6,12 7.34 8.51 12,44 2,41 5,42 7,31 10,10 6,2(1 12 51 2 48 5,50 7,44 6,36 1,5 3 2 3,6 7,59 6.47 9,14 1,14 3 i 1 3,17 8,8 7,— 9"C 1,25 3,19 6,30 8,19 7,14 1,40 3,33 6,44 8,35 7.26 1,5(1 3,43 6,55 8,4.ï 7,32 1,56 3,49 M 8,51 7,47 2,9 4,2 17 9,4 '3,2 9,57 2,22 4,15 32 9,18 7.19 3,14 2,33 7,46 9,31 7,30 3,25 8,4.5 10,11 2,42 4,30 7,57 941 9,18 9,21 11,12 12,16 4,10 5,23 9,26 11,1 1,49 1,49 5,57 1.— 11.5 10,56 11,38 l.iU 3,30 10,3 11,18 10.5 12,21 1,56 7,16 11,9 12,16 1,37 3,12 3,32 1,12 4,30 1010 1,20 4,45 8,15 1025 7,15 8.10 10,40 12,50 3,35 7.— 7,55 10 25 IS,3 5 7,15 8,16 8,3(1 9.4Ü 12 50 2,45 l 45 8,28 9,35 10,28 1 1,12 2,5 5,56 5.55 9,20 12,5 1 1,58 3,— 6,40 6.50 8,— 11,4 12,— 1,1 3,44 6.5 7,29 (to2 12,11 1,42 2,6 5,35 5,1 5,22 7,48 7,41 8,15 10,46 1,— 3,5 7,8 6,23 7,57 8,45 7,54 9,1 1 10,56 1,16 8,55 8,10 9,25 11,7 1,21 3,2i 7,25 9,13 8,24 11,16 1,36 9,21 8.37 11,29 1,41 3,5( 9,35 8,13 11,35 1,49 3,57 941 8,53 11,45 1,51 4 14 9,51 8,58 1 1 5(1 2,4 4 2( 9,66 9,7 9,18 9,26 12,- 12 10 12,18 2,15 2,24 2,32 4,32 4,43 4,53 8,6 10,7 10,18 10,26 9,41 12,32 2,47 5,9 10,41 9,52 12,41 2,58 5.26 8,35 9 6 10 25 10,50 10,2 12,50 3,5 5,30 8.45 9.15 10,35 11.— Van Ter Neuzen Sluiskil Axel Ilnlst Clinge Te St. Nicolaas 0 Mechelen Antwerpen 6,30 10,20 *1,45 7,- Van Antwerpen 7,15 10,55 2,5 6,35 Mechelen 5,50 10,40 1,45 6,10 6,45 10,35 2.1 7,16 St. Nicolaas 8,5 11,50 *3,15 7.30 7,5 10,53 2,20 7,35 b Cliugc d Hulst 8,55 12,40 1,3 *3,55 8,16 7,45 11,30 *2,50 8,5 u Axel 9,15 *4,13 8,35 9,25 12,55 4,15 9,20 Sluiskil 8,45 12,30 4,— 8,55 Ter Neuzen 9.30 1,20 *4,30 8,50 Dezo treinen loopen alleeu op de Zondagen eu op 15 Augustus. Van Ter Neuzen 1 6,— I 10.30 I *12,15 Sa9 van Gent 6,25 I 10,55 I 1, Selzaete 6,40 11,10 1,25 Te Gent (Stat. Etat) 7,25 12,2,15 6,10 6,50 6,56 I 8,50 Selzaete Sas van Geut Te Ter Neuzen 8,28 12,25 *6,50 9,12 1,25 5,20 *7.- 9,29 1,42 6,— *7,40 10,-> 2,5 NB. Het teeken befeekent dat op het daarmede aangeduide gedeelte van het traject alleen rijtuigen le ea 2e klas loopen. Snelpersdrukker ij a n F. H S C HIF F E lite Vlissingeu. /Vdverfcenliën gelie Woena Voor Gevonden en nani gedeponeerd Een ONDERSTET knop. GEMEENT De burgemeester e singen, maken bekend dat de verordenin het tarief op liet geb op tooneelvertoonin bouwen en sloopen, raad dezer gemeente, Februari, 31 Maart volgens de bepaling wet van 29 Juni IS voor den tijd van dril van heden, op de se voor een ieder ter 1 afdruk tegen betalii verkrijgbaar zijn geste Vlissingen, 31 Juli De burgem. e KLEIN De F. N. VA.N :r„eri De burgemeester^... ter kennis, van hen, w het maken der bij v Juni 1880, voorgescl mestvaalten in deze ge gewenschte inlichtingé worden ten kantore van meester. De burgem. e: klein: De j P. FOR ZITTING ran D Voorzitter de heer 1$ Secretaris de Ijeer I Afwezig de heer vbn L

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1880 | | pagina 4