INGEZONDEN STEKKEN. den laatslen December 1876, eervol ontslag uifc 's Rijks dienst verleend, onder toekenning van zoo danig pensioen als waarop hij bevonden zal zijn aan spraak te hebben. Z. M. ln?eft bepaald dat rijkskweekscholen van onderwijze^ zullen worden gevestigd te Middelburg cu te Deventer; en zijn benoemdtot direeteur der rijkskweekschool te Middelburg W. J. Wcndel, leer- aar aan de rijkskweekschool van onderwijzers te 's Hertogenboscli en tot directeur der rijkskweek school te Deventer D. de Groot, leeraar aan de rijks kweekschool van onderwijzers te Groningen. De Nederlandsche Schooner Frangois, geladen met Steenkolen, behoorende aan den heer F. "Wibaut, was lieden middag om hoog gevaren aan de witte boei van den Deurloo. doch is heden met assistentie der Belgische Sleepbooten OscarEnergie en Hercules in vlet water gebracht en verder door de Oscar op de nieuwe haven gesleept. LEEUWARDEN, 6 Dec. Heden ochtend is, per spoor van 7,35, een detachement van 1 officier en 30 minderen naar Ylagtwedde (Groningen) vertrok ken, tot bewaking der waterkeeringen in dat ge deelte dier provincie. MAASTRICHT, 6 Dec. De reizigers, die gisteren avond teil 91/3uren van den Staatsspoorweg kwamen, zijn aan een groot gevaar ontsnapt. Door een nog onopgehelderde oorzaak was de barièrre van de daar bij gelegen halt van den spoorweg Luik—Maastricht niet gesloten waardoor de reizigers meenden die halt gerustelijk te mogen doorgaan. Eensklaps komt echtor een trein aanstoomen, die een ledig rijtuig, dat zich juist op de rails bevond, verbrijzelt, het paard een gedeelte van den poot ontneemt en den voerman een eind ver werpt, echter zonder hem, althans uitwendig, eenige kneuzing te veroorzaken. De overige personen, die zich gelukkig naast de rails bevonden, kwamen met den schrik vrij. Den streng onderzoek zal worden ingesteld, dat te meer nood zakelijk is, omdat reeds meermalen over het ge vaarlijke van dat punt is geklaagd. UTRECHT, 6 Dec. Met veel vroolijkheid is de dag van gisteren hier doorgebracht, daar het feest een meer openbaar karakter bad dan elders, door de grappen der studenten. Zij reden, zegt het U. D., den ganschen dag met vier-, twee- en eenspannen rond. St. Nicolaas met zijn zwarten knecht werd door I zwarte paarden, door twee negers gereden, de straten doorgevoerd, en hij toonde daarbij een mild dadigheid, die onuitputtelijk scheenniet alleer. werd onder do menigto ruimschoots suikergoed ge-, strooid, maar aan de dames werden gracieuselijk keurige bloemruikers toegeworpen. Velegecostu- meerden reden verder rond, waarbij een zeer net paartje in een Hollandsclie sjees, boer en boerin ecu amazone, door haar pikeur gevolgd; een paar boeren, die een paard ter markt schenen te brengen nog wandelde een incroijable met een Clairette rond, onz. Des avonds reed door do straten o. a. een reeks vigilantes, waaivan de passagiers liever op do impé riale dau ia den wagen plaats hadden gekozen. Honderden kinderen volgden steeds den stoet en grabbelden met gretigheid naar 'tgeon werd uit gestrooid. Verbetering. Tn het vorig nummer onzer Courant van Don derdag, komt voor iu de publicatie Nationale Mi litie, inden twaalfden regel, zij die in 1857 zijn ge boren," loos »zij die in 1858 zijn geboren." BElTENL\NDSCIIfi TIJDINGEN. 1' r a n k r ij k. PARIJS, 8 Doc. Do officieele nota verklaart dat het verhaal van de dagbladen over het onderhoud, jl. Woensdag op het Elysée tusschen Maarschalk Mac Malion, hertog d'Audiftrot-Pasquier, do heeren Jules Grcvy tn Dufaure gehouden bijna geheel uit de lacht gegrepen zijn. De voorzitters van de linkerzijde hebben gisteren avond eon conferentie gehad met de heeren Dufaure, Léon Say, de Marcéro eu Waddingtou. Meu verzekert, dat gonoemdo voorzitters een pro gramma hebbon ontwikkeld overeonkomstig do be ken lo besluiten, door do afdeclingou van de linker zijde genomen. k Do Ministers hebben van deze coufercntie verslag gedaan in den Ministerraad, die heden ochtend ten negen ure op het Elysée werd gehouden. Eugclniid. LONDEN, 6 Dec. Maandag is in de Agricultural Hall te Islington de jaarlijksche vee-tentoonstelling van de Smithfield-club geopend. In talrijkheid en ver scheidenheid, vooral wat runderen en schapen betreft, overtreft zii allo overige. Onder de bekroonden behooren «ook de Koningin en de Prins van Wales. De stormen houden nog steeds aan. Zondag ver gingen bij Peterhead drie Noordscho schepen; van do bemanning van 25 personen werd geen enkele gered. Tlie Globe zegt van de rede van von Bismarck, dat zij Rusland tot oon krijgszuchtige staatkunde kar. aansporen. The Pall Mall daarentegon acht beide re denen van de Rijkskanselier zooals men die van den stichter en beschermer van het Duitsche Rijk kon verwachtendat blad ziet daarin tevens een politiek, uit welke in goval van oorlog groote en weldadige ge volgen voor de toekomst van Europa kunnen voort vloeien. Dnitscliland. BERLIJN, 6 Dec. Yolgens particuliere berichten uit Belgrado is de Oostenrijkscho postboot RadetzU die met hulp dor politie Bulgaarsche vluchtelingen naar Galatz wilde brengen, onderzocht door Servische politie-be'ambten, die de vluchtelingen gewelddadig in vrijheid stelden. Op den eisch van den kapitein om de vluchtelingen aan boord te laten, werd geen acht S p li n J e. BILBAO, 6 Dec. De eischen van de Regeering heb ben hier groote opschudding te weeg gebracht; men gelooft dat de deputation eu de gemeentebesturen in do drie provinciën zullen aftreden. Yele Senatoren en Afgevaardigden zijn hier reeds teruggekeerd. O o s 4 c i» r ij k# WEENEN 6 Dec. De Politischc Correspondent ver neemt uit Bucharest, dat men ca den zelfmoord van den bankier Jacques Pcuniay zijn zaken onderzocht heeft en bevonden, dat zijn firma niet, alleen volkomen solvent was, maar dat 'zijn particulier vermogen bo vendien nog ruim twee millioeu francs bedroeg. Deutsche Ztg.) Heden ochtend zijn te Praag de wanordelijkheden onderdo studenten begonnen met het beleedigen van den rector. De politie bezette de groote gehoorzaal. Erhoerscht groote gisting; men spreekt van het sluiten van de Universiteit. Volgens do N. Fr. Pressc is in Russisch Polen een nieuwe lichting van reeïuten uitgeschreven en wordt dwang gebezigd om 'de nieuwe Russische leoning te doen volteekenen. I WEENEN, 7 Dec. De fleue Freie Presse verneemt, dat de voorbereiding tot de uitgifte van rente iixgoud ftau het Dep. van Fin, geëindigd iszij zal geschieden dooreen consortium, ecu groep uit den Creditangtalt en. Rothschild, tegen een koers Yan uitgifte van niet hooger dan 73 in papier. WEENEN, 7 Dec. In het Huis van Afgevaardig den zijn de algemeene beraadslagingen over de be- grooting ten einde gebracht. De Minister van Finan cien, de heer de Pretis, wees in een goed ontvangen rede, ter weêrlegging van do tegen de Regeering inge- gebrachte beschuldigingen, op de verbetering v.tu den staathuishoudkundigen toestand op het ongeschokt zijn van Oostonrijkseh crediet. Hjj protesteerde be paald tegen do bewering dat een vermindering van rente te wachten was. Omtrent het compromis met do Hongaarsche Regeering moest men den uitslag af wachten. Do Minister van Birinenlaudsche Zaken, de heer Lasser, verklaarde ouder toejuiching van het Huis, dat in het bijzonder de banbquaestie bij de behandeling van het compromis tusschen de Minis ters van Oostenrijk en die var. Hongarije, in tegen woordigheid des Keizers, ter sprake was gekomen. Br bestond gewis verschil over sommige punten, ook uit de stukkon was gebleken, dat bij geen der beide partijen aan kwade, trouw te denken viel. Aan do Abendpost wordt uit St. Petersburg gemeld dat, zoo do vertegenwoordigers van de andere Mogendheden met de waarborgen tevreden zijn, Rusland zich mogelijk met dé bezetting van Servie zal tevreden stellen, welke zoo lang zou duren tot alle twijfel aan du werkelijke invoering van de hervorming is verdwenen. RAGUSA, 6 Doe. Mukhtar-pacba heeft bezwaren ingebracht tegen de demarcatie-lijn zooals die door de internationale commissiois vastgesteld do commissie zal ze vermoedelijk, als uit een- militair oogpunt on gegrond, van de hand wijzen. T ii v k ij c BUCHAREST, 7 Dec.. Rumonië heeft iu-België 80,000 chassepot-gewereu on verdere krijgsbehoeften besteld. Rusland. Uit St. Petersburg wordt, m dato 1 dezer, aau de Poll. Corr. over de zending van den Sevvischcn Mj^ uister Marinovits naar de Russische hoofdstad ge. schrevenBij die zending beoogde Servië aan Rusland voorwaarden te stellen voor .de hulp, aan dat land in een eventuëelen krijg tegen Turkije te verleenon. Na de ontvangst, welke Marinovits hier in regeerings'. kringen ten deel viel, zal het echter te Belgrado dtfi. delijk zijn geworden, dat Rusland aan Servië het recht ontzegt vorderingen te stellen. Het officiëele Rusland heeft Servië nooit iets beloofdhet heeft Servië in- tegendeel den oorlog met de Porte ontraden. Steunde do Servische Rcgeering bij bet doen van haar eischen op het Russische volk, dan, zegt decor- respondent, mag opgemerkt worden, dat dit door het zenden van vrijwilligers, geld en ondersteuning van allerlei aard, genoegzaam blijken van medegevoel voor de Zuid-Slavische za^ak heeft gegeven. Thans, nu Rusland zich zelf aangordt om voor de zaak der Turksche Zuid-Slaven krachtig op te treden kent men hier geen Servische quaestie meer. Door Rusland beschermd en gered, moet Servië het als een bijzonder ver strekkende bescherming van do Russi- sche Regeering beschouwen, wanneer deze op eea volkomen status quo voor Servië aandringt. Amerika. NEW-YORK, 7 Dec. De schouwburg te Brooklyn is gisteren avond geheel afgebrand. Die ramp heeft verschrikkelijke gevolgen gehad. Onder de puinhoopen zijn omstreeks 100 lijken ge vonden. WASHINGTON, 7 Dec. De kiescolleges kwamen gisteren bijeen. Do respectieve Staten gingen tot de verkiezing van een President over. De,resultaten zijn bekend, behalve van Oregon, waar de Gouverneur een certificaat van verkiezing gaf aan twee republi keinen en een democraat wegens niet verkiesbaarheid van den derden republikeinzoo die haudeling wet tig is, zoude heer Tilden daardoor 185 stemmen ver krijgen doch drie republikiensche kiezers achtten dio haudeling onwettig, vereenigden zich zonder certifi caten en stemden voor den heer Hayes. MEXICO, I Dec. Porfirio Diaz heeft den 16n No vember den generaal Alatornes geheel verslagenhij trok den 30n November de stad Mexico binneu cu proclameerde zich voorloopig President. Lerda on de Regecringsleden hebben de vlucht genomen. Mijnheer de Redacteur. Overtuigd als ik ben dat gij gaarne zult willen medewerken om een misbruik, dat sedert eenigew tijd op de onbeschaamds te wijze'wordt in praktijk ge bracht, te helpen uitroeien, verzoek ik u beleef delijk het onderstaande wel in uw geachte courant te willen opnemen. II et is bekend dat vele ingezetenen van Ylissingcn nu en dan bestellingen doen aan de groote maga zijnen Bon-Marché, St.Dénis enz. enz. te Parijs.Hcfi is evenwel niet bekend, dat de lui doorgaans op een verregaande wijze, wat de „bijhosteti" aangaat, wor den afgezet. Immers zoodra hunne bestelling hier aankomt, ontvangen zij van een der expediteuren of ander individu een zoogenaamde apothekers rekening" waarin de belachelijkste zaken met groote brutaliteit worden in rekening gebrachtvoeg daar lïU bij de afzetachtige wijze van reduceeren van Fransch in Hóllandsch geld of omgekeerd zoo dit in hun kraam te pas komt dan zal men overtuigd zijn, dat er op de onbescliaamdste wijze vanjde goede trouw onzer medeburgers wordt misbruik gemaakt. Om deze praktijkeu nu in eens voor goed den kop in te drukken, wordt het publiek kennis gegeven: dat een ieder die bestellingen te Parijs doetnieti anders te betalen heeft dan het bedrag zijner reh" ning en 5% vóór inborn ende rechten; alles desver- biezende in Fransch geld. S. Zeetijdingen. In de haven gekomenhet Noord-Duitsche stoom schip Fried Kruppkapt. G. Arnohl, geladon met ert3 komende van Bilbao (Spanje). Uit .do haven vertrokken: het Duitsche stoom schip Phöntz, kapt. Larsen, geladen met rails, be stemd naar Reval. BINNENGEKOMEN. Kepicr st., Mohrke, Sunderland, naar Neuzen. St. Petersburg st., Broadbcad, Londen. - Harriet st., Robinson, Middlosbro. - Absolou st., - Danmarck st., Philipsen, Riga. - Auguste André st., Knudsen» New-York. - Humber st., Dennison, Dantsig. - Regina Urzelles, Greenock, alle naar Antwerpen. UITGEVAREN. Mario Lcoutinc, Coksley. - Job. Fried. Ferdinand) Brandt, Engeland, beiden van Antwerpen ITB .1 Bote De aanvoer uil keleu vrij voldol Tweejarige I f 12.—. Nieuuj en daarboven o| tergerst f 7.25. f a f 6.75 verbant goede vraag en di taald eu alzoo be| beurs iiog tot f neboonen met lager gekocht. Tusschensoort Walchersehe pas] harde blanke so< soorteu grif tot f 11.15 gekoch f 14.50 nomina: Tarwó ruim ruimd. Winter; paardeboonen 20 Oude en jarig tarwe f 11.25 f Wintergcrst f a f 6.75. Haver f f 11.25. Bruin booneu f 7.75 X f 14.—. Botei Eieren f 4.80 pc De aanvoer tc inzonderheid vau laatstgenoemd ai naar beide eerst; do geboden prijz men lager afgevci snooie monsters afwijkende goud Kookerwten alt waren van Tarwe f 11.50 j\ f 7.75. Winti f 6.50 i f 6.30. Ji f 6.75 f G.50 it X f 3.25. Ook Paardeboonon f f 11.- f 10-a naar kwaliteit. P r 2 j z e Nederland. Certificat dito dito Aandeel Bclg'c. Cerlificat Rusland. Obl igat ië dito Hop Obligatiëi Certific, Aandeel s Polen. Schatkist- Spanje. Obligatiën dito Portugal. dito Tarkije. Insehrijvït Obligation Oostenrijk, Oblig. me dito dito Amerika. dito Oblig. Ver dito Illin, Cei Oblig. Hl dito Cent dito st. r dito dl ST Prijzen v; WoenscïL Jp no. 1273, I 12457, 15471 eu 1 200. No. 2600 8718 f 1000. No. Dondei Op no. 4609,1 100. No, 3091$ 14142 f 200. No.' «a 9251 f 1000.

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1876 | | pagina 2