VLISSINGSCHE COUKANT. n 1873. 82. Zondag 12 Oktober. Jaargang. GEMEENTE-BESTUUR. DE GEMEENTERAAD VAX VLISSINGEN BIXXEXLAXMHI! TIJDIXGEX. lburg en Zierii2e8 Staatsspoorweg. n wordt aangelegd, 'ezet. van zierikzee. dag 10 's uiidd, g_ morg. n'j 10.-4 n van het spoorweestatin ■rde reizen van Middelbnn e reizen van Zierikzee. de :rdag 11 das 12 20 12.5 4.50 8,58 30 12.19 5.8 8,5j] 43 12.43 5.50 9,8 52 12.52 6.7 9,1® 7 1.7 6.27 9,29 13 1.13 6,40 9,35 23 1.23 6.58 9,41 £8 1.28 7.4 9:49 >9 1.41 7.22 10,- 49 1.51 7.39 10,8 57 1.59 7.52 10,18 12 2.14 8.17 10,26 18 2.20 8.25 10,39 21 2.24 4.20 8.35 10,35 30 2.35 4.30 8.50 10,45 .51 .4 .28 .49 .6 .15 .24 .40 .47 .10 .45 .2 .15 Nieuwendijk, wijk II no. 101. VLISSINGEN. Advortentiën gelieve men aan. den Uitgever in Woensdag- en Zaterdag voormiddag do prijs van 14 regels is 40 Cents, voor eiken te zenden uiterlijk lp ure; regel meer 10 Cents. BÜÏEAC: F. H. SC Hl FF ER. Dit Blad wordt tweemaal per week, Donderdags en Zondags uitgegeven. Abonnementsprijs pel' drie maanden 1.—, franco per post 1.15. Afzonderlijke nummers 5 Cents. Meu Abonneert zicli bij alle Boekhandelaren en Post-Directeuren. Aan het Koinmissariaat van politie zijn als go- vonden gedeponeerd Twee bloedkoralen armbanden met gouden slotjes- Zij die genegen zijn STOELEN van de Feestcommissie over te nemen tegen f 0,70 per stukvervoegen zich bij den GEMEENTE-BOUWMEESTER te Vlissingen. sen en Vlissingen. ■vaïea. van vlissingen: dag 10 's morg. HM rdag 11 12,-J igen en Botterdam,! 3 a g van VHssiogen taaf| -Vlissingen. PUBLICATION. No 65. Kanaal dooi* Walcheren. De Burgemeester en Wethouders van "Vlissingen: Gelet op de circulaire van den Commissaris des Kouings in deze provincie ad 4 October 11. A. no. 4475/4, 2o afdeeling. {Provinciaalblad no. 102), brengen ter kennis van belanghebbenden, dat het Staatsblad no 103 van dit jaar, bevat Z. Ms besluit van 20 September 11., waarbij het reglement van policie voor bet kanaal door Walcheren, van Veere tot Mid delburgvastgesteld bij Koninklijk besluit van 24 September 1S72 (Staatsblad no 97) gewijzigd, en voov- I Jonpi.cf van toepassingen verklaard wordt, op het kanaal door Walcherenaan de Wester-Schelile tot hot Veer gat en op zijn zijtak naar Amemuiden en naar Nicuwland. Ylissingen, den 10 Oktober 1873. De Burgemeester en Wethouders voornoemd WINKELMAN. De Secretaris P. FORBES WELS. sendaal. .30 3.10 5.15 9.25 10.50] .4 1 3.20 5.24 9.35 11.- 5.27 5.34 5.49 5.58 6.13 6.21 6.27 6.37 6.43 6.59 7.12 7.23 jpt, wanneer daar reiziger» trein van Vlissingen naar 1 de dienstregeling is be- Middelburg 6.10 nam. Vlissingan 6.40 v ji—Gent, n Gent: 8.17 M.15 -Mechelen. 6.45. 10.20, 6. <3.45, 10.40, 5,50 zal op Maandag den 13 Oktohca* 1873, des namiddags ten 1 urezitting houden, ter behan deling van de volgende onderwerpen: 1. Rapport op het verzoek der bakkers, om wijziging der verordening. 2. Verzoek tot wijziging van het reglement op het brandwezen en rapport daaromtrent. 0. Verzoek van H. A. Polak, om een trottoir te maken en rapport. 1 Overlegging gemeente-rekening over 1872. k Reglement gast- en weeshuis. Voorwaarde voor het gebruik maken van hot pad langs de begraafplaats, k Verzoek van Huybregtse om zijn posthuis op te houwen. 8. Beschoeiing Pottekaai. Mededeelingen. Do ontvangst van de rijks en provinciale subsidie 70or de feestviering. Goedkeuring besluit tot aangaan eoner geldleening Tan f 50,000. Aanneming door den heer Bilheimer van het lid maatschap der kommissie voor middelbaar onderwijs. Ontslag van den heer P. Doeree als lid van de kom- ïaisaie voor de zeemans en vissehersbenrs. BR TE VLISSINGEN» Vlissingen 11 Oktober. Het in ons vorig nummer te lezen bericht over ae mogelijkheid dat de voormalige werf van scheeps bouw door eeu aanzienlijke firma ia exploitatie zou worden genomen, hebben wij slechts meegedeeld als loopend gerucht, niet meer. Onze mededeeling heeft noch officieel noch officieus karakter en geeft aan het gerucht geen meerdere Zekerheid. Naar wij vernemen, heeft zich te Veere eene com missie geconstitueerd, bestaande uit leden van het gemeeiuebestuur en ingezetenen, met liet doel, bij gelegenheid van de 25jarige,Jroonsbestijging van zijne majesteit koning Willem III,H. D.een pracht- album aan te bieden, prijkende met de photogra- pkische afbeeldingen, zoo mogelijk, van alle man nelijke ingezetenen boven den leeftijd van 18 jaren, voorzien, van hunne handteekeniugen, als blijk van eerbiedige hulde en oprechte verknochtheid van Zijner Majesteit^ getrouwe marquisaat bewoners. Wij juichen dit,voorzeker eigenaardig, denkbeeld toe, als oorspronkelijk, doeltreffend en uitmuntende door eenvoud. Gekozen tot lid van den gemeenteraad van Goes mr. J, A. van Iloek. Tot plaatsvervangend kantonrechter te Zierikzee i3 benoemd jhr. mr. J. W. D. Schuurbeque Boeije, prokureur aldaar. De Staats-courant van gisteren bevat het konink lijk besluit van den 29en September ji., houdende intrekking van het koninklijk'besiuifc van 30 April 1871 Staatsblad no 37), tot aanvulling van dat van 8 December IS70 (Staatsblad no 194), betrekke lijk het verbod van in- en doorvoer van buitenlands rundvee enz. In een der bijvoegsels van hetzelfde nummer is opgenomen het verslag, ingediend aan den minister van koloniën door de kommissie, belast met het af nemen van het examen, vermeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 10 September 1864 Staats blad no. 93), zoodat het is gewijzigd bij art. 1 van het koninklijk besluit van 30 Oktober IS72 (Staats blad no. 106. Naar aanleiding van Zr. Ms. besluit van den 8en Oktober worden de kapitein-luitenant ter zee A. N. L. Koops en de luitenant ter zee-ie klasse C. J. Smith, met den loatsten dezer, eervol ontheven van het bevel, respektievelijk over Zr. Ms. ramschip Schorpioen en monitor liggeren worden genoemde bevelhebbers met den Jen November a. s. vervan gen door den kapitein-luitenant ter zee W. PI. bacon van Heerdt, adjudant des Ivonings in gewonen dienst, en den luitenant ter zee le klasse J. M. L. A. P- Wirix. Uit Harderwijk wordt gemeld, dat aldaar gemid deld 25 man daags worden aangebracht,, meeren- deels door de Fransche wervers. In de kazerne zijn dan ook meerendeels Franschen of Belgen. De wer vers ontvangen voor iederen man, dien zij aanbren gen, 78 gulden. Over het geheel is de geest der troepen uitmuntend. De minister van binnenlandsche zaken vestigt de aandacht op het dikwijls in de brievenbussen voor komen van briefkaarten zonder adres en van brieven blijkbaar bestemd om aangeteekend te worden. De officier van justitie te Breda bericht dat in de gemeente Oosterhout is ontvangen een rijksdaalder met de beedtenis van koning Willem II en het jaar tal 1848, verdacht van valschheid; welk muntstuk bij onderzoek aan 's rijks munt te Utrecht, een ge wicht aangaf van 19,8 ons; zijnde beneden het ge wicht der rijksdaalders. Dcarrondissements-rechtbank te's Hagein raad kamer vergaderd, heeft naar den prokureur -generaal verwezen de drie personen, beschuldigd van moord op mevrouw van der ICouwen en hare dienstmaagd. Alsnu zal eerlang het provinciaal gerechtshof in Zuid-Holland in raadkamer hebben te beslissen, of de beklaagden al dan niet naar de openbare terecht zitting van het hof zullen worden verwezen, indien het hof de verwijzing weigert, moeten de beklaagden die nu reeds 10 maanden preventief gevangen zitten onmiddelijk in vrijheid worden gesteld. De Jong is nu en dan in de gevangenis zeer hef tig gedurende al de 10 maanden heeft, hij geweigerd iets uit te voeren zelf een of ander bezigheid tot uitspanning te ondernemen. De beide anderen, Vec- lind en Behagel zijn werkzaam en bedaard, doch houden zich even onschuldig als de Jong. Maandag 20 Oktober zal voor de arrondissements rechtbank te 's Hage berecht worden de akte wegens hoon door de heer dr. J. C. Zaalberg ingesteld tegen de heer Q. Harder. liet provinciaal gerechtshof in Gelderland heeft eergisteren A. Kaspers lot 12 jaren tuchthuisstraf veroordeeld ter zake van verminking van zijn kind. Ter terechtzitting van den 2en dezer bekende de beschuldigde dat hij zijn kindje, toen 11 nu 14 maanden oud, de armen en beenen heefc omgedraaid, terwijl zijne vrouw, de moeder Van het kind, ver klaarde dat zij wist dat haar man het kind meer malen mishandelde en het reeds een armpje had verdraaid, en niettegenstaande die wetenschap toch nooit een dokter geroepen had. Het bleek ter te rechtzitting dat de linkerarm van het meisje geheel was vergroeid, daar geen geneeskundige hulp was ingeroepen, toen de vader die had omgedraaid; dat de beentjes, waaraan hij dezelfde bewerking had doen ondergaan, lam bij het lichaampje hingen, en dat de rechterarm eindelijk, welke op 28 Juli was verdraaid, thans door geneeskuudige hulp was her steld. Dat het Vlaamsch door sommige gemeentebe sturen en zelfs in de Vlaamsche couranten ver schrikkelijk wordt geradbraakt is bekend. Erger dan het gemeentebestuur van Sfc.-Joost-ten-Oode het doet, kan het echter wel niet. Aan het gemeente huis aldaar is een reglement voor den Tram-vvay aangeplakt in het Fransch en in het Vlaamsch, waarin 0. a. de volgende zinsneden voorkomen: //Tout depart de voiture sus les voies ferrées est annonce par plusieurs coups de sifflet." Dit wordt als volgt vertaald: //Elk vertrek van rijtuigen, rollenden op ijzer baanen ioord aangekondigd door verschillende uii- diiijtingen. Verder z/Dans le parcours de la Place des Nations a la rue Zérézo et a la rue du Chemin de fer, et vice-ver.sa les chevaux servanth la traction des voitures devront être conduits au pas." De vertaling luidt z/Op het beloop der Natie-Plaats tot de Zerezo- straat en tot de IJzer weg straat, heen en weer, de paarden dienende tot de treMing der rijtuigen zul len op stap moeten geleiden worden. (Vad.) ALKMAAR, 7 Oktober. Het derde eeuwfeest van Alkmaars ontzet wordt hier heden met grooteu luister, onder begunstiging van heerlijk najaarswe- der, gevierd. Uit geheel Noord-Holland en ook van elders zijn feestvierenden hierheen samenge stroomd, wier feestelijke stemming met die der bur gerij wedijvert. Allen dragen het oranje of de vader-

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1873 | | pagina 1