J01IA.Y (EILEY VL Toover Prenteboek, MAAGKWAAL. AANB ADVERTENTIE N. Heeft ontvangen: GEZONDHEIDS-PILLEN, ENGELSCHE GAL- SLIJM- EN MAAGPILLEN. Tanden en Tandvleesch ANATHERIN-MONDWATER Radikale genezing van eene verouderde MIDDELEN VAN VERVOER 1872. N0 MISTER! VAJ RIJKS PROVINCIE Voorspoedig bevallen van een Zoon, A. DE VET, Echtgenoote van P. J. A. VAN CALMTHOUT. Vlissingen, 18 Oktober 1872. Voor de vele bewijzen van deelneming, bij onze S5-jarige Eclitvereeni- ginar ondervonden, betuigen wij onzen oprechten dank. J. E. CLOWTING. Vlissingen, J. CLOWTING, 16 Oktober 1872. Wijkhuijs. IV I E XJW IN PRACHTIGE KLEUREN, waarin voorkomen de lotgevallen van Eobinson Klein Duimpje Roodkapje en de Gelaarsde Kat. ENGELSCHE BEKEND ONDER DEN NAAM VAN De roem, aan deze Pillen gedurende 60 jaren in Europa en Amerika ten deel gevallen, is reeds genoegzaam ter hunner aanbeveling. Zij zijn vermaard door hunne zachte en toch veelver mogende werking. Zij reinigen het ligehaam, werken op de huid, wekken den eetlust op, bevorderen de spijsverteering, versterken het geheel gestel en houden de gezondheid in den gunstig: ten staat. Als huishoudelijk middel zijn deze PILLEN ten hoogste aanbevelenswaardig. Doosjes van 25 cent, Groote Cent, Verkrijgbaar te n, P. GASILLE, Oude Markt, G no, 130. T. A. W, de Deckes. 38 Heerenhoek, J. P. Rem ij n. HulstL. Brand. MaartensdijkC. de Graaf. Sluis, Mejufvr. Joh. "Wale. OostburgP. de Lange. Tholen, C J. de Bres. Wissekerke, M. P. Broekes. Zierikzee, M. J. de Looze Zoon. OM GEZOND TE HOUDEN, behoeft men ze slechts dagelijks met het van Dr. J. G. POPP, Kelzerl. Konlnkl. Hof-Tandmeester te Weenen Stad, Bognergasse, No. 2, te zuiveren. Men zal dit WATER ook met het beste gevolg gebruiken als er reeds Tandpijn bestaat, terwijl het de verkalking en het bederf f in de Tanden, het losgaan en het lichte bloeden van het Tandvleesch tegengaat. Tandpijn en onzuiverheden in den Mond geneest en de walgelijke lucht, ontstaan door holle Kiezen, doet ophouden. landlood tol het zelfplomberen van holle Tanden prijs f 2.60. - K. k. A. pr. Anatkerin- Tandzeep f 1.50. Plantaardig Tandpoederprijs 80 Cts. Prijs per flacon f 1.75. Depót voor Vlissingen: de heer P. GASILLE. Depót voor Rotterdam: bij F. E. van Santen Kolf; Korte Hoofdsteeg, wijk 9, no. 971; M. Cloos, Hang, wijk 2 no. 441C. J. IF. Snabille, Groote Markt, 148 A. Schippereij, Co. (Blaauwe Porceleinwinkel)H. J. de Richemont, Lenvehaven, wijk 3 no. 333; S. J. G. Wulf, voorheen H. IF. Prillevitz J. Czn, Westnienw- land, wijk 4 no. 89; J. A. Klinger 8f Co. Hoogstraat, te Schiedam: D. Maltha Gz.; te 's Gravenhage: J L' F. C. Snabille, C. van ValkenburgSack Co.te Lei den E. Nor dijk; te Middelburg: van de Kamer; te 's HertogenboscbJ. Straatmann, Th. T. Pansel; te Schoonhoven: Er Wolf; te Delft: R.Frankamp; te Briefle: Joh. Veenenbosch Hz.; te Roermond: J. J. Romen Apoth.; te Breda. H. Sprengenverkoophuis; H. J. v. d. Goorbergh; te Goricbem: J. P. Lansonder; te Dordrecht; ff. J. Giltay en Jac. Markus S.Zn., Noor straat D no. 15; te Bergen op Zoom: F. F. Appelboom; te Bommel: A. C. Huijskens; teTiel: A. Faasser; te Rosendaal: M D. van Leeuwen; te Gouda: L, Schenk Wed. A. C. Schouten; te Zierikzee: M. S. Pollak, Drogist; te Goes; J. P. v. d. Does Waarde Heer von Gimborn! Meer dan 20 jaren was ik aan maagpijn lijdende, en dit in de twee laatste jaren zoo hevig dat de pijn geheel ondragelijk werd. Alle gebruikte middelen mijner Heeren Doktoren bleven vruchteloos: doch door het gebruik van HJw Universeel-Zuiveringrs-Zout werd de pijn dragelijk en is langzamerhand geweken. Nu kan ik mijne werkzaamheden weer voortzetten tot wonder van een ieder die mij in mijnen jammerlijken toestand gekend heeft, en ben derhalve gaarne genegen alle maaglijders Uw uitstekend fabriekaat aantebevelen. Veenendaal, [prov. Utrecht]. G. BOS. Dit alleen echteonvcrvalsclitc UNIVERSEEL-ZUIVERING S-ZOUT is allergunstigst bekend wegens zijne genezende uitwerking bij alle maagkwalen. Verkrijgbaar in pakjes a. 18 in 33 en in 1/l 60 Cts. te Vlissingen, bij A. J* 13. STAP. AardenburgJ. A. W. den Decker; Axel: Wed. J. Veenhnizen; Biervliet: P. Lnteijn; Hulst: J. Borghsteijn; Middelburg: F. B. den Boer, hoek Markt en bij H. J. Martijn, korte Noordstraat; Neuzen: G. W. Houtzager, Apoth.; Oostburg: A. J. Bronswijk; Sas van Gent: G. H. Stubbe; Sluis: A. Abrahams; IJzendijke: L. J. Bevin. En in andere plaatsen in de bekende depots. Brochures over gebruik en Getuigschriften gratis. Bij aankoop van dit artikel wachte men zich voor schadelijke namaaksels en lette er nauw keurig op, dat elk pakje tot waarborg der echtheid de handteekening draagt van EMMERIK, a. d. R. H. von GIMBORN, Apotheker, Fabrikant van chemisch-technische Oktober 1872. Stoombootdienst tusschen Middelburg en Rotterdam en daar tusschen liggende plaatsec VAN MIDDELBURG Maandag 21 Dinsdag 22 Woensdag 23 Donderdag 24 6.— VAN ROTTERDAM: indag 21 '3 morg. IQ Dinsdag 22 ]q'[] Woensdag 23 Donderdag 24 jq'J ZOMERDIENST DER SPOORWEGEN TE ROTTERDAM Holl spoor, aankomst: vm. 7.15, 8 25, 9.35, 9.55,11,30,21/1 vertrek: nm. 2.20, 3.35, 4.05, 6.50, 7.30, 9.15,102oi Rijn spoor, aankomst vm. 9.20, 9 40,10 35, 12.1.55. g'in" vertrek: namidd. 2.05, 2.55, 5.55, 8.10.9 25! Directe korrespondentie met wagen-diensten van en naae MiddelburgVlissingen, WolfaarsdijkGoes, Zijpe—ZierifeJ Adverten de prijs voi Spoorbootdienst van Middelburg en Zierikzee, Korresponderende op den Staatsspoorweg. Aan de gewone tusschenveeren wordt aangelegd, of af- M I aangezet. V- MIDDELB. N. ZIERIKZ.: Maandag 21's morg. 7. 's midd. 3.— Dinsdag 22 v 3. V. ZIERIKZ. N. MIDDELB. Maandag 21 '3 morg. 11 Dinsdag 22 6.30 12, Woensdag 23 5.! 's midd. 2.30 Donderdag 24 Woensdag 28 's morg. 8.30 Donderdag 24 6.30 De reizen via Veere (naar den waterstand voorbehouden) met v aangeduid. Alsdan een wagen in korrespondentie op van Veere; (van Middelbnrg bij Ballet op de hierboven aangekot digde aren.) Een wagen in korrespondentie op en von het spoorwegstatio te Goes: van en naar Wolfaarsdijk voorde reizen van Middelbar en van en naar Catsche veer voor de reizen van Zierikzee. Stoombootdienst op de Wester-Schelde. Dagelijks, v. Vlissingen n. Breskens, voorm. 6.n. nam, 4.— h Breskens, Vlissingen, 6.30 n 4.! dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag, van Vlissingen naar Boraselen voorm. 7.3C Borsselen Nenzen Hoedekenakerke Nenzen Borsselen van Vlissingen n. 1, Borsselen Nenzen n Hoedekensk. Hansweert Walzoorden Hansweert. Hoedekensk. A Neuzen Borsselen Nenzen, Hoedekenskerke 10.15 Nenzen 10 45 Borsselen 's nam. 12.15,, Vlissingen 12.45 zondag. maandag Borsselen voorm. 7.30 n. voorm. 7.30 Neuzen 8.— n 8.- Hoedekensk. 10.15 11.30 Hansweert 10 45 smidd. 12 Walzoorden 11.15 nam. 12 30 Hansweert H 11.45 - 1.30 Hoedek. 'smid. 12 15 2.- Neuzen nam. 12.45 2.30 Borsselen 1.45 H 3 30 Vlissingen v 2.15 4.- Beurt veer tusschen Neuzen en Vlissingen. Des Zondags niet varen. VAN NEUZEN: I VAN VLISSINGEN: Maandag 21 's morg. 5.30 j Maandag 21 's morg. II.3( Dinsdag 22 6 Dinsdag 22 *s midd. 12.- Woensdag 23 6.30 I Woensdag 23 n 12.30 Donderdag 24 7.Donderdag 24 1.- Beurtveer tusschen Vlissingen en Rotterdam Geregelde afvaart iederen Maandag van Ylissingen m Rotterdam en omgekeerd. Spoorweg Roosendaal—Middelburg. Aank. Roosendaal 8,45 12.8 Wouw 8.57 12.18 Bergen op Zoom 9.17 12.28 Woetisdreeht 9.27 12.38 ""Rilland 3? 9.40 12.51 Krabbendijke 9.46 12.57 Kmioingen s U 9.56 1.7 ♦Vlake 10 1 Biezelinge 10.17 Goes 8.33 10.26 'sHeer Arendsk. 8.41 10,34 Arnemniden 8.54 0.47 Middelburg 9.— 10,53 Middelburg—Roosendaal. 4.48 5.2 5.26 5.39 55 5.56 S 6.4 H 2 6.16 1.12 6 22 1.28 6.39 1.38 3.30 6.59 1.46 3.38 7.9 2. 3.51 7.27 10.9 2.6 3.57 7.35 10.15 8.25 9.43 9.56 Aank. Aa worden Middelbnrg Arnemniden 'sHeer Arendskerke Goes Biezelinge ♦Vlake Krniningen Krabbendijke ♦Rilland Woensdrecht Bergen op Zoom Wouw Roosendaal 5.50 7.23 5.57 7.30 6.11 7.43 6.20 7 50 6.32 6.39 *3 6.44 6.54 g 7. O 7.13 g 7.23 ja 7.32 7.40 9 25 12.33 5 48 c 9 32 12.42 5.55 9.46 9.55 10 7 10.14 10.19 10.29 10 35 10 48 11 1 11 12 11.21 1. 1.17 6.17 1.33 6 30 1.41 6.37 1.47 6 42 1.59 6.52 2 5 6.58 1 2.23 7.11 g 2.45 7.21 2.59 7.31 3.10 7.40 deze halten wordt alleen gestopt, wanneer daar reiz)g« opgenomen of uitgelaten. Spoorweg Neuzen—Gent. «Gent! 8.—. 12.80. 6,30, van Nenzen; 6.10. 10.30.0 Spoorweg Neuzen—Mechelen. van Neuzen naar Mechelen: 6.45. 10.20. 1.53. 6.30. van Mechelen naar Nenzen: 6.60. 10.40. 1.35. 5.50. f DREKK3RIJ VAK F. H, SCHIFFER TE VLISSISOE11' Op Vrijdag 1 ten 10 ure, zal, on< Kominissaris des of, bij zijne afvvezi Gedeputeerde Stat ingenieur van den aan het gebouw vai delburg, worden Het aanl het Zwi van he naai in cle distr Deze aaubestedi schrijving, volgens schriften. Het bestek ligt t Ministerie van Bin liet Provinciaal Bi burg, en is voorts o der kosten, te M. Nijhoff, Raai en door zijne tussc meenten des Rijks. Den zesden en wordt de noodige voorts zijn nadere Hoofdingenieur va: en bij den lngenieu 's Gravenhage, In de tweede kan tegen besmettelijk! mede tevens de bep die de mazelen he mogen bezoeken, «ten geven sstigden wij in! °P_ eene Geschiedt dissingen, wij zijn tan op te geven die 1. Oorsprong stad. 2. Ligging en c 3. Poorten, ha\ 4. Openbare g 5. Wallen, ver 6. Rijkswerf er en inrichting 7. Omstreken

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1872 | | pagina 4