I yaur der troepen te verduren, welke laatstgenoemden 199 man gevangen namen. De troepen zijn daarop het I penaal binnengetrokkenen hebben er driehon- INGEZONDEN STEKKEN. jen s een der Londen- ëgeering het haar ge ks voor het erf, waar hotel van het minig- jigerd, omdat de koo- eld, tot voorwaarde ning er een s I derd n Times meldt in eene Irijke leden van het vergadering pogingen ding met het rechter- eene meerderheid te kunnen rekenen. Parijs, dat de regee- die heden avond in de .den zou worden met rsteunen, en dat dit ,e houden toespraken, .en mijnwerkers, met >loffingen, streng ver- tsteken en te rooken. al te dikwijls met vertreden. Zoo is bij e meeste der 34 werk- offing in de kolenmijn s, tabak, pijpen en veiligheidslampen bij gaande onvoorzichtig- diug van Davy geheel ook, dat rampen zoo ITALIË. FLORENCE, 16 Oktober. De N<\zione heeft, naar zij zegt uit goede bron, vernomen, dat de Laurium- I gff09tie door bemiddeling der bevriende mogendheden I «schikt is. De heer Valaorides, komende van Londen |fn van Parijs, werd te Rome verwacht, alwaar de I schikking definitief haar beslag zou verlangen. GEMENGDE BERICHTEN. In de gemeente Hövelt is voor eenige nachten iDp eene brutale wijze eéne koe in de weide placht en daarvan 't vleesch en 't vet meege nomen. 't Vel en de grové beenderen heeft men hten liggen. De koe 'behoorde aan een boer uit Staphorst. Van de daders is tot hiertoe niets bekend. Woensdag heeft te Amsterdam een als kom- Lensaal inwonend persoon zich, door ophanging in Lijne bedstede van het leven beroofd. Een losbandig (levensgedrag schijnt de oorzaak van dien zelfmoord le zijn. Het Journal de Geneve behelst het uitvoerig verhaal eener beklimming van den Finsteraarhom door de heeren Betrix van Bienne en Cii. Mentz ran Frankfort aan de Main en twee gidsen, op lien 14dea Augustus. Aan den Grünhornjoch bekomen waren ze getuigen van een wonderbaar natuurverschijnsel. De uitgestrekte sneeuwvelden om hen heen werden plotseling door een helder afwisselend licht bestraald en vlak boven zich hagen ze een vonken schietenden vuurbol van hooten omvang en van een niet minder schitte renden staart voorzien. Na verloop van tien konden spatte hij als een bom naar alle rich- in?en in een menigte prachtig blauwe Sterren liiieen. Na den ganschen nacht, en den volgenden borgen met korte tusschenpoozen doorgeklommen i hebben, bereikte het gezelschap den volgenden bg tegen twee uur den hoogsten top, waar hun de gidsen de flescli werd voorgehouden, in relke de bestijgers van den berg hun namen jilegen te werpen. In deze flesch vonden ze den mm van den heer Dechy-Mor van Pesth, die ,n 2Ssten Juli den top bereikt had. Inmiddels pief zich een dof gerommel, een oogenblik iter, luid als vele donderslagen, 't Was aller rijkst weer. Doch de gidsen deden de lizigers plat ter aarde nederliggen, hun kleederen dicht mogelijk samenvatten en zich aan de intekende rotspunten vaslklemmen. Nauwlijks hieraan voldaan, of de lucht werd zwart van tolken en een orkaan, welks hevigheid alle be drijving te boven gaa', stak op, alsof hij de onk de stad DundeeInringende pyramiden var» graniet van haar veel aan de weldadige Jrondve^ten scheuren wou. De warmtemeter, ttaks vijf graden [R.] boven nul daalde in twintig linoten tijd tot vijftien minuten daaronder, 't Ge- gelukkig voorbij en na een marsch in twee en twintig uur kwam het kloeke viertal de hut der Alpenclub le Faulberg aan. Een landhuurder in de Vorstenlanden, de Jer Soesman, heeft voor ƒ50,000 het geheim L Okto erge eur e<u vejLeterde indigo-bereiding in Djokdjokarta ng van den Grooten| is n 3strowo [Regeering-B'ocvan de HH. Saras en Co. In de stampvolkl"~ in hngelsch-lndië bestond, tot voor be- e gasvlammen uit, naar lekdijk korten tijd, het begrip, dat eene weduwe leiding. Men zou dusdc Irplicht was, zich met het lijk van haren echt- ok had kunnen geschil'-fcoot te verbranden, otn deze in de eeuwigheid ireet brancl! ware vei-1 volgen. De Regeering heeft hieraan eeu eind ,igen, vooral de vrouweji»^ maken, maar nog altijd wordt een ander angst te weeg rac Borschrift der Ilindosche godsdienst in acht d dringen daf een weduwe in geen geval mag •ouwen en o meisjes ui o o o ,nd. De Posmer Zrimf tro«<-'n - ,n der gasvlammen, Ie Brussel heeft zich jl. Zondag een haveloos vas creworden, dat intus-lUeed persoon bij den komrnissaris van politie helpster om tvatcr zo&logegeven, die bekende de medeplichtige te zijn p zou hebben aanleidt? live est van Traupmann, den bekenden {moordenaar brand en de gevolg1-11»familie Kinck te Pantin. Hij zeide, dat de ver ^ikkelijksie gewetenswroegingen hem dag noch j g wet rust, lieten, en hij zich daarom liever vrij- j. ^J'% fer beschikking der politie kwam stellen. Hij In eeu ex e)d,luiaarde verder tijdens de Commune als officier r i ^n Eerrol bevre^I'?^61,011 te hebben gekommandeerd, dat Mgr. hp(len.n was bepaald, #boy> den aartsbisschop van Parijs, en diens vijf ende van de heerschendif^nooten heeft doodgeschoten, en de vlucht heeft gekloet parket te Brussel heeft onmiddellijk aan de Een auder deel tracMjfanschfi politie mededeeling gedaan van deze vree- emen, en had daarbij e'|,ljke bekentenis. Volgens het ingesteld genees. de mijnwerkers, reven, aan een strenge Engelschman van ge- het leger van keizer Kassai], beeft heden 5 Oktober] een onder- departement van bui- )fficieele dépêches over .anten van Frankrijk, lusland. Volgens de van zaken in Abyssinë ;eer beducht is voor een vijandelijke expeditie in de provincie Bogos, •t bet laatstgenoemde r Europa zooveel ge- oogenblik als dit, den in allerijl derwaarts ;e minister van buiten- nieuwe Abyssinisclie naar bet spreekt van nbeden vau Abyssinië an eenige andere Euro* onairs, die niet alleen een ruim bart bebben, ener vermaarde vlas* dagen in zijn 79ste tropbische instellingen universiteits-bibliothe- ïdrews. Nog onlaugs ris 30,000. LAND. keizer is beden morgen kundig onderzoek moet de,ze zelfbeschuldiger volko men bij zijn verstand zijn, daar men aanvankelijk meende met eenen waanzinnige te doen te hebben. Het Superior-Court ie Boston heeft beslist, dat voor een tocht op den spoorweg 's Zondags uiet betaald behoeft te worden. Een horologie- inaker, Sylvan us R. Wetherbeè, had op een trein van den Old Colony spobrweg wegens den Zondag geweigerd té betalen. De eisch daartoe werd aan de direktie van den spoorweg ontzegd, op grond dat niet bewezen kon worden, dat de reis van den beklaagde noodzakelijk is geweest. Het argu ment, door den rechter aangevoerd, was dat de Spoorwegmaatschappij door vervoer van reizigers op Zondag den Sabbath had geschonden; daar dit nu door de wet verboden was, kon zij 's Zon dags ook geen wettige aanspraak op betaling maken. Bij vele ingezetenen te dezer stede wordt de wenscb gekoesterd dat door de zorg, bemoeiingen en tusschenkomst van de Kamer van Koophandel en andere autoriteiten alhier, door mid,iel van B u i- tenlandsche nieuwsbladen, vooral in Engeland door de Liverpool Telegraph, het Londen- sche dagblad voor handel en scheepvaart, en meer andere Engelsche handels-couranten, alsmede ook in Builsche, Fransche en Belgische nieuwsbladen de ,zaindacht" in den vreemde worde gevestigd op den met 1° November a. s. ie openen Spoorweg in verbinding met. het Bok alhier, en dat daarbij tevens worde gewezen op «den korteren handelsweg", dien deze haven voor de Scheepvaart en handel op Duitschland en andere rijken aanbiedt. Men kan er aan toevoegen eene berekening van de mindere onkosten voor de Scheepvaart aan assurantie-pen' ningen, sleeploonen, loodsgelden en spoMwegkosteti langs dezen korteren weg in verge lijking van de meerdere onkosten die de schepen hebben die van andere zeehavens gebruik mak n, terwijl niet vergeten mag worden de gunstige geo grafische ligging dezer haven aan den mond der Wester-Schelde «de eenige, die bij ijs gang toegankelijk b 1 ij ftteneinde daardoor de Scheepvaart en Handel naar de haven van Ylissïngen te trekken, wijl men vreest, dat, wanneer er geen publiciteit aan gegeven wordt, het niet genoeg bekend zal worden, dat deze voordeel aanbrengende gelegenheid geopend wordt.- jrj~ ZEETIJDINGEN. binnengekomen schepen. Tigre, Grazia, Boston. - Dagmar (s), Langberg, Kopenhage. - Rotterdam (s), Howard, Harwich. - Fitz William (s), Readshau, Middlesbro. - Louvain (s), Godley, Hull. - Dolphin (s), Philips, Londen. - Bradford (s), Rutter, Grimsby. - Corcyra (s), Beaton, Marijport. - Minnet, Hulthin, Nedercalix. - Ville de Lisbonne, Naudin, Havre. - La Flandre (s), Loones. - Anna Colbjornoer, Halstenscn, Ranea. - N. M. Rar- boe, Petersen, Ekuror. - Alpha (s), Bonneril, Konings bergen. - Sven Renstrom (s), Mebius, Gothenburg. - Dilstin Castle (s), Hunder, Odessa, - A. P. Rehder (s), Larsen, Koningsbergen. - Lunneberg Wilhelm- sen-, Skelleftea. allen naar Antwerpen, - Killcrneij (s), Powell, Goole. - Vanquisher, Darling. - Mathilde, Midenstein, Riga. - Anna Wieman, Heijen, Riga. - Cito, Scheuveric, Riga, allen naar Gend. - John en Jenfens, Johns, Pentuwan, Neuzen. - Elisabeth, Tum- maas, Plymouth, Walsoorde. uitgevaren schepen. Juno, Suerken, Montevideo. - Lidener, Lefeuvre, Cardiff. - Flglio, Raicich. New-Castle. - Peace, Waud, Londen. - Cry stall Bell, Eseott, Londen. - Pride of Ipswich, Daley, Goole. - Haveloek, Norton, Louden. - Victor, Dixon,'Londen, - Comte de Hai- nouth (s), Cassimor, Bordeaux. - Zealous (s), Lau rence, Harwich. - Jeune Emilie, Pinto, Falmouth. - Cartago Nova (s), Reed, Shields. - Heimdal (s), Olsen, Noorwegen. - Odin, (s), Mollcrnp, Kopenhagen. - Windsor (s), Luchie. - Alliance, Lewis. - Jane But cher Jones, alien van Antwerpen. - Balmeral (s), Watkinson, Grimsby, - Elise, Bendschmeder, Wolgast, beide van Gent. - Francois, van Eijk, Vlis- singen, Engeland. - Olive, Eyre, Brussel. - Attaliah, Storm, by legger. Uit de haven vertrokken naar de reede, de Belgi sche stoomboot Anvers, kapt. Dernyttenaeu. MARKTBERICHTEN. Ylissiagen, 18 Oktober. Boter f 185a/ 1.45. Botte/dam, 14 Oktober. Meel. De toestand blijft volkomen onveranderd, en de rij - u zen bij beperkte kooplust vast. Heden bepaalde zich de omzet tot kleinigheden. Tarwemeel onveranderd: Zeeuwsch gebuild 23.a 23,25, ongebüild f 18.50 a 19.rood no. 0 eD 00/22.75 a 23.75, no. 1 19.50 a 21.25, no. 2 16.— a 16.50, no. 3 13.25 a J) 3.50; Hongaarsch van no. 8 tot no. 0 20.a 35. Amerik./19.Roggemeel met beperkten voorraad: Zeeowsch gebnild 18.—a-18.60, Stettiuer 18.alles per baal van 100 kilo. Rotterdam, 15 Oktober. De prijzen der Aardappelen waren heden als volgt: Zeeowsebe Jammen 3.50 a 3.80. Fransche 3.Geldersche ronde Wolkammers 3.50 a 3.60. Ruode 3.50, met redelijken aanvoer. Op de Veemarkt alhier waren eisteien eu heden a 1485 runderen, 274 vette en graskalveren, 4 nuchtere kalvi 351 schapen of lammeren, 211 varkens en 210 biggen. De prijzen van het ee, besteed ter markt van heden waren als volgt: runderen le kwal. 75 ct., 2e kwal 6ü ct.; kalveren - le kwal. 95 ct., 2de kwal. 75 ct schapen 80 ct. alles per kilo. Het magere vee was door den grooten aanvoer lager io prijs. De aanvoer van weivarkens was hedpn niet zoo groot als den vorigen marktdag; ook de kwaliteit was niet zoo zwaar, en kelt goede soorten werden voor i?orige prijzen verkocht; lichtere moesten eenige verlaging ondergaan. Men beste* dde van 54 tot 66 ct. per kilo. Voor Louden was niets aangevoerd. Middelburg, 17 Oktober. Uit de buiten-eilanden hadden wij heden oiet de minste aan voer. Uit Walcheren was die voldoende met uitzondering van Nieuwe Tarwe. Jarige Walchersche Tarwe komt weinig meer voor en werd op 14.gehunden. Nieuwe dito met eenige vraag doch in puike kwaliteit niet ter markt. Gaaine zonde men 13.hebben betaald. Nieuwe Rogge bracht bij gerij f 7.75 op. Wintergeist f 7.a f 7.25 met weinig aanbieding. Zomer dito gevraagd doch weinig ter veil en grif 6..ingewilligd Jarige Zomerzeer begeerd, doch onder den boer opgeruimd. Vau 't zolder werd boveu kours geüouden. W alchersche Witteboouen levendig gevraagd. Houders begjn beurs vasthoudend op 13.doch later tot 12.85 a f 12.75 afgegeven. Walchersche Bruine bonnen zeer begeerd en grif tot ƒ13.50 a 13.75 eukel 4.genomen. De aauvoer daarvan was weder niet groot W alcherscbe Paardenbuonen ƒ7 Walchersche Groene Erwten vonden tot/9.25 in de goede kook- soortm levendige kooplust. Groote dito nitt getoond. Winter Koolzaad 13,Een inooije pari ij van 't zolder werd op 15 vastgehouden, Zoruerzaad 13,25. Goes, 15 Oktober. De prijzen van het graan waren gisteren aan de markt alhier als volgt: Oude er, jarige Tarwe/ 13.25 a f 13.75. Nieuwe dito/11.25 a f 12.50. Nieuwe Rogzc 7.25 a ƒ7.50. W'intergerst 6.90 a 7.25. Zomcrgerst 5.35 a 5.75. Haver 3.75 a 4.25. blauwe Erwten 8.75 a 9.Bru,uebooneu 12.25 a f 12.75. Paardenboonen ti.75 a 7.25. Boter f 1.40 a 1.50 per kilo. Eieren 4.40 a 4 80 de 100 stuks. Meekrap. Racine onverauderJ op 23.met weinig handel door voortdurend hoogts vraagprijzen Oostburg, 16 Oktober. De aanvoer bestond heden voor 't meerendeel uit nienwe Tarwe, waaronder veel van blauwe en geringe kwaliteit, die bijzonder weinig aftrek genoot. De puike w»rd voor konsumptie en zaaiing verkocht tot 50 cent beneden vorige prijs. tiet diuk>te was gevraagd, nienwe W'intergerst, waarvan Je aanvoer weder onvoldoende bleek te zijn. Hierom werd voor goede kwaliteit 25 cent meer bedongen, en vonden ook lichter soorteD koopers. In Erwten, Haver en Pan denboonen giug weinig om, daar die artikelen meest te hoog werden gehouden. Er is verkocht: Tarwe/13.50 12.50 11.50 a 9.50. Rogge ƒ7.25 a 7.—- Wintergerst f 7.10 a f 6.50. Jarige ƒ6.25 a/ 5.75. Nieuwe Zt met gerat f 5.50. Jarige/ 5.25. Haver 3.50 a 3.—. Paar denboonen ƒ7.a 6.50. Erwten 8.50 y 8.25 a J 8. PRIJZEN VAN EFFECTEN. Amsterdam, 18 Oktober. Nederland. CertiScateu Werkelijke Schuld 2,/2pct. dito dito dito 3 dito dito dito 4 Aandeel Handelmaatschappij 41 Certificaten bij Rothschild 2'2 Obligation 1798/1816 5 Certific. adm. Hamburg 5 dito Hope A C'o. 1855 6c serie 5 Oblig. dito Leeuing I860 5 Certific. dito4 Aandeel spoorweg Gr. Maatsch. 5 Schatkistibligatiën 4 M Obligation Buiten! 186771 3 dito Binnenlandsche 3 Oostenrijk. Obl. metall. in zilver Jan./Jul ij 5 dito dito April/Oct. 5 dito in papier Mei/Nov. 5 dito dito Febr.jAug. 5 Belgie. Rusland. Polen Spanje. 54n/ifi 6d'/16 87 '/3 137 99 741/2 86'/, S8a;., 74"/s 229'lt 28*18 6^6 64' l4 595/av

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1872 | | pagina 3