i i] Het vroeger medegedeelde bericht, dat de kapitein en de officier van gezondheid, betrokken in dè bekende "zaa"k van "den milicien M., zouden zijn vrijgesproken, blijkt onjuist te zijn. Volgens den Courrier de la Meuse zouden de kapitein V. en vijf onderofficieren en korporaals, van het garnizoen te Maastricht, eerstdaags voor den krijgsraad te 's Bosch moeten verschijnen, om nadere bijzonderheden betreffende deze. treurige gebeur tenis mede te deelen. Dezer dagen is te Rotterdam eene Rotterdam' sche Indische Kuituur-Maatschappij opgericht, met een maatschappelijk kapitaal van één millioen gulden, verdeeld ia tweeüeriën, waarvan de eerste a ƒ500,000 is. geplaatst. Naar men verneemt zijn de heeren J. Strootman, hoofdingenieur van den waterstaat in Groningen en Drenthe, en jhr. mr. A. W. van Holthe tot Echten door de RegeeriDg afgevaardigd om de aansluiting vau de Drentsehe en Groningsche bij de Pruisische kanalen te gaan bespreken met de kommissarisse» welke zich, op last der^Pruisische regeering, in de eerste dagen dezer week langs de grenzen zullen bevinden, om in Pruisen de kanaalzaak tot stand te brengen. Volgens de Standaard is te Amsterdam eene kiesvereeniging der Christelijke historische rich ting opgericht, die bij de aanstaande verkiezingen voor kamer en gemeenteraad met eigen kandi daten, althans bij eerste stemming, zal optreden. Bij de plaats gehad hebbende verkiezing voor een lid der provinciale staten van Zuid-Holland, hoofddistrikt Middelharnis, zijn 375 stemmen uit gebracht. Geen der kandidaten heeft de volstrekte meerderheid op zich vereenigd. Herstemming moet plaats hebben tusschen de heeren D. van Weel Cz., postdirekteur te Dirksland, die 162, en mr. G. J. Goekoop, advokaat te Goedereede, d;e 158 stemmen bekwam. Op den heer üir. A. J. C. van Weel, advokaat en notaris te Oolt- gensplaat, waren 46 stemmen uitgebracht, In den Haarlemmermeer beeft men, evenals op vele andere plaatsen, veel last van muizensom mige landbouwers wijten ze echter wel te krijgen door met water gevulde potten in den giond te plaatsen. Een landbouwer ving er op deze wijs 5C00. Een ander goed middel is, zooals het Frankfm ter Journal mededeelt, met nikotine ver giftigd graan; de werking hiervan op veldmuizen is bijna oogenblikkelijk, terwijl de eigenaardige reuk andere dieren, met name de vogels, weer houdt oin zulke vergiftige graankorrels te nuttigen. Te laat De gemeenteraad alhier zal op Maandag 21 Ok tober a. s., des voormiddags ten 10 ure, zitting houden. OVERZICHT VAN HET BUITENLANDSCH NIEUWS. DEVENTER, 15 Oktober. De kommissaris des konings in Overijssel heeft aan de gemeentebesturen in dat gewest eene missive doen toekomen, waarin hij de veehouders waarschuwt, bij de. in dit saisoen steeds toenemende uitgebreidheid van den veehan del, tegen tal van kooplieden, waaronder er zijn afkomstig uit vreemdelanden, die niet alleen de vee markten, maar ook de stallen en weilanden der vee houders bezoeken, om niet zonder de noodige voor zorgsmaatregelen kooplieden op liunne stallen of weiden toe te laten, terwijl het overweging verdient, om, wanneer zij met hun vee ter markt zijn geweest of van daar aanvoeren, dat vee, zoo mogelijk eenigen tijd afgezonderd te houden. DALFSEN, 16 Oktober. De opbrengst van den wijnstok is uit jaar zoo gering als in jaren niet het geval was. Oorzaak is de hevige vorst van den afge- loopen winter, waardoor de bloemknoppen zijn verlo ren gegaan. KRUIDINGEN, 18 Oktober. "Den 25 dezer, zal alhier het 52jarig bestaan van het departement Krabbendijke der maatschappij tot Nut van 't Alge meen plechtig worden gevierd. Door eenige leden met hunne dames zal ten gahoore worden gebracht, de voor eene dusdanige gelegenheid passende can tate van Tollens. Naar het zich laat aanzien, zal het feest op waardige wijze aan de verwachting beantwoorden. MAASTRICHT, 15 Oktober. Gisteren avond is een sedert kort gehuwd man, waarschijnlijk door de duisternis misleid, in het kanaal gevallen en verdronken. TEXEL, 16 Oktober. De lading houtwaren van de Fransche schooner Terrineheeft in veiling opge bracht ruim f 3000. Bij de verkiezingen, die heden in zeven departe menten van Frankrijk moeten plaats hebben, zal het er vermoedelijk weder warm toegaan; althans do toebereidselen hadden reeds een zeer levendig karakter. Onder de kandidaten komt ook voor About, die door zijne in inhechtenisneming in den Elzas plotseling populair schijnt geworden. De ver schijning van prins Napoleon op Franschen bodera wordt mede met de verkiezing in verband gebracht. Van Bonapartistische zijde wordt niet weinig gefulmineerd tegen het verbanningsdekreet, dat den Rooden Prins over de grenzen beeft gewezen. Niet alleen zal de prins den minister van Binnenland- scbe Zaken een proces aandoen; maar ook zal Rouher de kwestie voor de Nationale Vergadering brengen. Het bericht dat de Fransche gezant aan het Bel- gisehe hof, Ernest Picard, zijn ontslag zou hebben aangeboden, blijkt thans op eene dwaling gerust te hebben. De aanvrage om ontslag was werkelijk te Versailles aangekomen en reeds door Thiers aangenomen, toen het bleek dat de heer Picard van de geheele zaak onkundig was. Men had namelijk zijn bandschrift nagebootst. Met hetFranseh—Engelsche handelstraktaat schijnt het nu toch ernst te worclen. Volgens eentelegraphisch bericht uit Parijs zou zelfs de onderteekening daarvan aanstaande zijn. Omtrent den inhoud en den geest van dat nieuwe handelstraktaat is echter nog niets met zekerheid bekend, althans niet buiten officieele kringen. De Spaanscbe Kortes zijn eindelijk gereed met hun adres van antwoord op do troonredemet 205 tegen 68 stemmen is het aangenomen. In Spanje zou de opstand te Ferrol in zóó ver bedwongen zijn dat men maar versterkingen wachtte, om zoo doende zonder bloedverlies de orde te her stellen. Uit Portugal wordt gemeld de benoeming van Avila tot president van de kamer der Pairs en van Pimentel tot minister van financiën. De jongste tijdingen uit Amerika luiden weder iets gunstiger voor Horace Greeley; zij, die aan de herkiezing van Grant niet meer twijfelden, ver raden weder sporen van ernstige bezorgdheid. Grant heeft intusschen groote plannen, hij beoogt namelijk niets minder, dan de vcorloopig gedeeltelijke annexa tie van Mexiko. De Deensche vertegenwoordigers van Noord- Slees wijk zijn weer tot leden van den Pruisischen Landdag gekozen. Montenegro beeft aan Turkije per telegraaph beloofd de schuldigen aan den laatsten rooftocht te zullen straffen. BMLAMUË TIJDMEN. FRANKRIJK. PARIJS, 17 Oktober. De heerWolowski, de statis ticus, heeft, gelijk men zich zal herinneren, reeds een jaar geleden, aangedrongen op het invoeren van het 'briefkaartenstelsel, maar de regeering verklaarde er zich destijds tegen, op grond dat de ondervinding in andere landen nog niet voldoende het vooraeelige en praktische van die invoering had aangetoond. Thans heeft de. heer Wolowski statistieke gegevens ver sameid, die aantoonen dat briefkaarten wel degelijk voordeel afwerpen, zoodat Thiers, aan wien die ge gevens zijn gezonden, moet hebbeu verklaard dat het gouvernement zich niet meer tegen een voorstel tot invoering vau briefkaarten zou verzetten. De Fransche kommissie voor de wereldtentoon stelling te "Weenen in 1873 heeft in deze stad een huis gebuurd, waarin zij liaren zetel heeft en arbeidt. Dit huis wordt met Parijsche meubelen voorzien, die ech ter niet over Duitscbland, maar over Italië, derwaarts gezonden worden. Voor alle voorwerpen, welke de kommissie naar Weenen zendt, kiest zij den weg over Italië, om blijk te geven van haar patriotismus. Ove rigens wordt in den laatsten tijd veel geklaagd over het lang uitblijven van de goederen, die over Elzas- Lotharingen gezonden worden; vele kooplieden zen den daarom hunne voor Zuid-Duitschland bestemde artikelen over Keulen. Baron Nathaniël de Rothschild schrijft thans een geschiedenis van zijne familie. Deze geschiedenis loopt over het tijdvak 18061871, en men vindt er verscheidene brieven van Napoleon benevens andere nog niet openbaar gemaakte stukken in. ENGELAND. LONDEN, 16 Oktober. Volgens een der. Londen, sche bladen heeft de Fransche regeering het haar rre* dane bod van elf millioen franks voor het erf, waar hbt door de Commune verbrande hötel van het minig tèrie yan finantiën stond, geweigerd, omdat de koo- pers, die zich hadden aangemeld, tot voorwaarde stelden de hun te geven vergunning er een speelbank op te richten. LONDEN, 17 Oktober. Do Times meldt in eene dépêche uit Parijs, dat invloedrijke leden van het linker-centrum der nationale vergadering pogingen aanwenden om eene verstandhouding met het rechter een!; rum te bewerken, ten einde eene meerderheid te vórmen, waarop de regeering zal kunnen rekenen. De Daily Telegraph bericht uit Parijs, dat de regee ring verboden heeft de meetingdie heden avond in de zaal van de groote opera gehouden zou worden met het doel de Elzassers te ondersteunen, en dat dit verbod zijnen grond vindt in de te houden toespraken. Gelijk men weet, is het den mijnwerkers, met het oog op het gevaar van ontploffingen, streng ver boden in de mijnen vuur te ontsteken en te rooken. Dit verbod wordt echter maar al te dikwijls met onverklaarbare roekeloosheid overtreden. Zoo is bij nader onderzoek gebleken, dat de meeste der 34 werk lieden, die bij de jongste ontploffing in de kolenmijn te Morley omkwamen, lucifers, tabak, pijpen en sleutels tot opening van de veiligheidslampen bij zich hadden. Zulk een verregaande onvoorzichtig heid maakt natuurlijk de uitvinding van Davy geheel nutteloos. Geen wonder dan ook, dat rampen zoo dikwijls voorkomen. Het eenige afdoende behoed middel ware meent de Globe de mijnwerkers, alvorens zij zich in de mijnen begeven, aan een strenge visitatie te onderwerpen. Generaal Kirkhatn [een Engelschman van ge boorte], opperbevelhebber van het leger van keizer Johannes van Ethiophië [priDS Kassai], heeft heden [zoo leest men in de Globe van 15 Oktober] een onder houd met lord Enfield aan het departement van bui- teulandscbe zaken. Hij brengt officieele dépêches over aan de koningin en aan de gezanten van Frankrijk, Duitscbland, Oostenrijk en Rusland. Volgens de Homeward Mail, is de stand van zaken in Abyssinü uiterst hachelijk, daar men er zeer beducht is voor een Egvptiscben inval, vermits de vijandelijke expeditie van den kbedive zich te-Kehrm, in de provincie Bogos, versterkte. Prins Kassai, zegt het laatstgenoemde blad, hécht aan de zending naar Europa zooveel ge wicht, dat bij in een gevaarlijk oogenblik als dit, den opperbevelhebber zijner troepen in allerijl derwaarts zendt. Het is te hopen, dat onze minister van buiten- landscbe zaken zich niet in nieuwe Abyssinisck moeielijkheden late slepen; maar bet spreekt van zelf, dat wij in de aangelegenheden van Abyssinia meer belang moeten stellen dan eenige andere Euro- peseke mogendheid. Een der Britsche millionairs, die niet alleen eene ruime beurs, maar ook een ruim hart hebben, sir David Baxter, eigenaar eener vermaarde vlas- spinnerij te Dundee, is dezer dagen in zijn 79ste jaar gestorven. Aan alle philantrophische instellingen nam hij ruim deel. Hij schonk de stad Dundee I fnur der troepen te v i 99 man gevangen na' I jrsenaal binnengetr I held man krijgsgevan FLORENCE, 16 C I jjj zegf uit goede br I kwestie door bemiddt I ^schikt is. De heer 1 len van Parijs, werd I «rhikking definitief h GEMENG In de gemeente i eene brutale wi [geslacht, en daarva poenen, 't Vel en laten liggen. De 1 Staphorst. Van de dal Woensdag hei Lensaal inwouend pi Lijne bedstede van hé levensgedrag schijnt! Ie zijn. Het Journal rliaal eener bekliii Idoor de heeren BeS Iran Frankfort aan lien J 4deQ A ugustu;' gekomen waren ze Ijatinir verschijnsel, lom hen heen werd4 [afwisselend licht ba pgen ze eej) vonké I Luoten omvang enP mden staart voorl Lkonden spatte hij Cl Jinjen in een menfl Inleen. Na den gaB jnorgen met korte tl hebben, bereiktewj ag tegen twee uur |iuor de gidsen de I relke de bes tijgers ai pgeii Ie werpen. H Lm van den lieer p 28st®n Juli denH UJiief zteh een rïofl Iter, luid als vele I [oerlijkst weer. Ij tizigers plat ter airH dicht mogelijk I blekende rotspuntH ps hieraan volduaiM Nken en een orka brijving te boven I Jongende pyramnB een park, en gaf ook zeer veel aan de weldadige Bf0llcjve,tpn éc]]eu liaks vijf graden [H Wen tijd tot vijf til instellingen aldaar, en aan de universiteits-bibliotke- ken te Edinburgh en St. Andrews. Nog onlani schonk hij aan een ziekenhuis 30,000. DUITSCHLAND. gelukkig Q twee en twin til de hut der Alp A K-ui landhuurl [fer Soesman, heef tl toer verbeterde indl :°cht van de Hf BERLIJN, 16 Oktober. De keizer is heden morgen bier teruggekeerd. In den avond van den 11 Oktober gebeurde een vreeselijk ongeluk bij de viering van den Grooten Verzoendag in de synagoge te Ostrowo [Regeeriiig-L distrikt Posen, kreits Adelnau.] In de stampvolle I— Tn Kngelsch-J synagoge gingen plotseling alle gasvlammen uit, naarlokkelij k korten tij men denkt door gebrek in de leiding. Men zon dus dcBrplicbfc was, zich synagoge verlaten, hetgeen ook had kunnen geschie-fcoQ^ te verbrande; den, zoo niet eensklaps dekreet brand! ware ver-B rojo-en. De Ref nomen, die onder de aanwezigen, vooral de vrouwenl,en "maken op de galerijen, een grooten angst te weeg bracht enl 1 a allen naar de uitgangen deed dringen. In dat ont-B er tin zettend gedrang vonden 17 vrouwen en 3 meisjes deiiB e,b dat. ni, ee dood, en werden velen gewond. De Fosener Zeitmfouwen. verhaalt dat vóór het uitgaan der gasvlammen, eeDfB"!~ Brussel hee vrouw door de hitte flaauw was geworden, dat intus-BUeed persoon bij schen het gas uitging, en de helpster om ioater f8lagegeven, die bekei] geroepen hebben, welk geroep zou hebben aauleidingliveest van Traupmal gegeven tot het geroep v.an brand en de gevolgd» familie KinckteV daarvan. Irikkelijk, SPANJE. Ichi ksie gewetrB met rust lieten,! MADRID, 17 Ottober, In een extarnnm«l,|jer bes0^liltl.l;S| van de Gazete [bet officiële blad] wordt gemeWl, verder tijd dat een deel der opstandelingen van Ferrol, bevre^I t G °'1 'e liebbeiB voor den aanval, welke op heden was bepaald? toJÏ aartsbissl stormweder en gebruik makende van de heerscheniw^nooten heeft dool duisternis, in kanonneerbooten de vlucht heeft geno-luet parket te Brusl men-in de richting van Seyo. Een ander deel track |P'ische politie rnedel door Ferrol heen de wijk te nemen, en had daarbij kc bekentenis. VB

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1872 | | pagina 2