V1ISSIÏGSCHE COURANT. J VERVOER 1872. N°, 84. Zondag 20 Oktober. 10de Jaargang. BINNENLANDSCHE TIJDINGEN. hen Middelburg en I VAN ROTTERDAM Vrijdag 18 's morgens 9,^| Zaterdag 19 iq'^ |Zundag 20 Niet varen. TE ROTTERDAM. 5, 8.25, 9.35. 9.55, 11.30.210 1 4.05. 0.50, 7.30, 9.15,10.50.1 9 40,10.35, 12.—. 1.55.2.40 2.05, 2.55, 5.55, 8.10.e.25.1 Iwagen-diensten van en naarË Goes, Zijpe—Zieribtt.1 en Zierikzee,| Staatsspoorweg. I wordt aangelegd, of af- ZIER1KZ. N. MIDDET,B,:§ 18 's movg. 's micld. 19 's morg. 10.- Zondag 20 Niet varen, voorbehouden) zijl lagen in korrespondentie op t[ op de hierboven aangckon! en van het spoorwegstati J voor de reizen van Middelhuis reizen van Zierikzee. Wester-Schelde. voorm.6.n. nara.4- 6.30 4.3( VRIJDAG EN ZATERDAG, voorm. 7.30 u. zen, n 6. a 10 15 0 n 16 45 's nam. 12.15 12.4o ZONDAG. MAANDAG.) rm. 7.30 u. voorm. h-. -«-L. m Nieuwendijk, wijk H 110. VLISSINQEN. Advertentiën gelieve men aan den Uitgever in te zenden niterlgk Woensdag- en Zaterdag voormiddag 10 are; de prijs van 14 regels is 40 Cents, voor eiken regel meer 10 Cents. BUREAU: H. SCHIFFER. Dit Blad wordt tweemaal per week, Donderdags eu Zondags uitgegeven. Abonnementsprijs per drie maanden ƒ1.—, franco per post f 1.15. Afzonderlijke nnmmers 5 Cents. Men Abonneert zich bij alle Bockhandelaren en Post-Directenren. PUBLIKATIËN. SPOORWEG. 'Kennisgeving van de opening van de lijn Vlissingen 7.30 J De Burgemeester en Wethouders van Vlissingen Gezien eene kennisgeving van den Direkteur- Generaal van de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen maken bekend, dat de Spoorweglijn Vlissingen Middelburg met 1° November a. s. voor het personen verkeer wordt opengesteld. Vlissingen 18 Oktober 1872. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, WINKELMAN. De Secretaris. P. FORBES WELS. Vervolg van het verslag der gemeente Vlissingen, lover het jaar 1871. 10.15 10 45 11 15 11.45 12 15 12.45 1.45 2.15 11.31 'smidd. 12- nam. 12 30 J 4.- IV. 'euzen en Vlissingen. I niet varen. 1 VAN VLISSINGEN Vrijdag 18 's morgens 10.' I Zaterdag 19 en Rotterdai 'a a n d a g van Ylissingen ci 12.8 4.48 8.23 i.57 12.18 5.2 17 12.28 5.26 1.27 12.38 5.39 f.40 12.51 5.56 1.46 12.57 S 6.4 1.56 1.7 S S 6.16 1.12 "*S 6 22 1.28 6.39 1.38 3.30 6.59 1.46 3.38 7.9 9 öi 2. 3.51 7.27 10.9 2.6 3.57 7.35 10.13 i.17 |.26 ).34 ).53 7.23 7.30 1 7.43 !0 7 50 -o g Q 2 !3 Ai 12 9 25 12.33 5 48 9 32 12.42 5.55 9.46 9.55 10 7 10.14 10.19 10.29" 10 35 10 48 11 1 11 12 11.21 1. 1.17 6.17 1.33 6 30 1.41 6.37 1.47 6 42 1.59 6.52 2 5 6.58 2.23 7.11 2 45 7.21 2.59 7.31 3.10 7.40 'a gestopt, wanneer daar reizii ©uzenGont. van Neuzen: 6.10.10.3 Mechelen. 6.45. 10.20. 1.53. 6.30. 6.50. 10.40. 1.35. 5.50. TE VLISSING$ De kerkelijke gemeenten bestaan in De Nederduitsche hervormde met twee, de Eo lische, de Evangelisch Luthersche, de Roomsch Katholieke, de Christelijk Gereformeerde, de Doops- ide en de Israëlitische, ieder met een kerk- ïbouw. De dienst in die gemeenten werd verricht: de Nederduitsche hervormde, door 4bij de unsch Katholieke door l pastoor en 2 kapel- bij de doopsgezinde door 2, en bij de ove- ige door 1 leeraar of geestelijke. De predikant bij de Engelsche gemeente is ge- lesfcigd te Middelburg. In den loop van 1871 heeft de Doopsgezinde ge- snte een eigen leeraar beroepen, die dan ook lert de maand Oktober zich alhier gevestigd heeft, froeger werd de dienst door de te Middelburg machtige predikanten dier kerk verricht. Uitgaven voor de openbare eeredienst, zijn niet daan, geen subsidiëu werden voor bouw of herstel kerken of pastorijen, noch ook toelagen aan edikauten of pastoors verleend. Voor zoover ons bekend is, zijn door genoemde rkelijke gemeenten geene makingen of schenkin- n voor godsdienstige doeleinden, krachtens mach- [iag aanvaard. Scholen voor lager onderwijs gemeente telt vijf openbare en vier bijzondere ïolen. I. Openbare Scholen. School voor gewoon en meer uitgebreid pr onderwijs voor jongens, met een hoofd- en ee hulponderwijzers; waarvan gemiddeld 23 tliugen gebruik maakten. School voor gewoon en meer uitgebreid lager lerwijs voor meisjes, met een hoofd- en twee Iponderwijzeressen, en gemiddeld 33 leerlingen School voor gewoon lager onderwijs A met hoofd- en twee hulponderwijzers en een kwee- mg, met gemiddeld 78 mannelijke en 38 uwelijke leerlingen. School voor gewoon lager onderwijs B met hoofd- en twee hulponderwijzers en een kwee- ig, werd gemiddeld bezocht door 50 mannelijke 35 vrouwelijke leerlingen. School C, voor on- en minvermogenden een hoofd- en zes hulponderwijzers en twee kweekelingen, gemiddeld met 200 mannelijke [waarvan kosteloos onderwijs genoten 158,] en 190 vrouwelijke leerlingen;, [waarvan kosteloos onderwijs genoten 136.] II. Bjzondere Scholen a. Gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs met een hoofdonderwijzer, de heer Prince. Deze school werd gemiddeld bezocht door 27 jongens. b. Gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs met een hoofdonderwijzeres, Mejufvrouw J. C. van der Grinten [school der geestelijke zusters op de Groote Markt,] en 5 hulponderwijzeressen, werd op gezegde tijdstippen bezocht door gemiddeld 160 meisjes. c. School voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs [Roomsch Katholieke Parochiale school] met een hoofdonderwijzer, den Heer F. J. Eenhorst, en twee hulponderwijzers werd op gezegde tijdstippen bezocht door gemiddeld 125 jongens. d. School voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs met een hoofdonderwijzer, de heer H. F. van Rosmalen, 2 hulponderwijzers en 1 kweekeling, deze school werd gemiddeld bezocht door 60 jongens en door 66 meisjes. Subsidiën van het Rijk of de Provincie werden ten behoeve der openbare scholen niet verstrekt. Aanbouw of vernieuwing heeft er in 1871 niet gehad. Aan het openbaar onderwijs is voor 1871 ten koste gelegd eene som van 14613.71. Aan schoolgelden is over 1871 ontvangen als volgt: Van de school voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs, voor mannelijke leerlingen f 1143.25 Voor vrouwelijke leerlingen Van de burgerscholen. School A f 1403.— B - 972.6272 Van de school voor on- en min vermogenden Te samen 0 - 921.— - 2375.62V. - 292.22 f 4732.81'/s Herhaling-, Zondag-, werk- en bewaarscholen Een van het departement tot Nut van 't Algemeen met eene onderwijzeres en drie helpsters, deze school werd bezocht gemiddeld door 80 jongens en 60 meisjes. Een Evangelisch Protestantsche met eene onder wijzeres en vijf helpsters, werd bezocht door gemid deld 92 jongens en 81 meisjes. Een Roomsch Katholieke met eene onderwijzeres en drie helpsters, werd gemiddeld bezocht door 56 jongens en 93 meisjes. Voor herhalingschool wordt gebruikt de avond school on- en minvermogenden. School voor middelbaar onderwijs. Aan de burger-avondschool bestond het onder wijzend personeel uit een direkteur, tevens leeraar voor het handteekenen, een leeraar in de wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis enz., benevens twee tijdelijke leeraars voor het rechtlijnig teekenen. De schoolgelden hebben opgebracht f 124. De kosten van het onderwijs bedroegen f 1434.66 Vlissingen, 19 Oktober. Heden ontvingen wij de prospeklus van een zeer belangrijk werk, ten titel voerende Geschiedkundige plaatsbesehrjving van Vlissingen, van de vroegste tijden af voortgezet tot op den tegenwoordigen tijd De bewerker is onze burgemeester de heer H. P. Winkelman. WTij vertrouwen dat zoowel de naam van den schrijver als belangstelling in de geschiedenis van het lief en leed uit het leven onzer stad velen zal dringen op het werk in te teekenen. Een vennootschap is alhier opgericht onder den naam de Grooff en f70., met het doel een nieuw steenen badhotel te bouwen. Reeds zou een tou gouds daartoe voorhanden zijn. Donderdag is te 's Gravenhage, ten'behoeve der staatsspoorwegen, aanbesteedhet maken van een gebouw tot waterbezorging met toebehoor'en op het lokaalstation, alsmede van een wachthuis bij de dub? bele schutsluis, eene bergplaats voor goederen op het havenstation, een verhoogde los- en ladingplaats en eenige werken te Vlissingen. Minste inschrijver de heer J. van der Griendt, te 's Hertogenbosch, voor 96.950. Hefc bedrag der begrooting is ƒ91.600. H. M. de koningin is Dinsdag door den hevigen storm in hare reisplannen gestoord. Het stoomschip de Valk is genoodzaakt geworden in de haven van Bruinisse te blijven liggen, zoodat H. M. Woensdag nacht aldaar heeft doorgebracht. Woensdag morgen is het echip verder gestoomd. H. M. is in den vroegen morgen van Donderdag te Londen aangekomen. De minister van binnenlandsche zaken brengt ter kennis van gezagvoerders van vaartuigen, die de Oude Maas bevaren, dat wegens beproeving van den bovenbouw der spoorwegbrug over de Oude Maas beneden Dordrecht, op 21 Oktober a. s. de beweegbare openingen dier brug tijdelijk zullen ge sloten zijn; namelijk, van des voormiddags 10 uren 30 minuten tot 11 uren 35 minuten de groote draaibrug van des middags 12 tot 's namiddags 1 uren 35 minuten, de beide draaibruggenvan 's namiddags 2 uren tot 3 uren 30 minuten, de kleine draaibrug; en van 's namiddags 2 uren 40 minuten tot 3 uren 30 minuten, de grooote draai brug. Benoemd tot burgemeester der gemeente Zierik zee jhr. W. van Citters. Uit Wolfaartsdijk wordt gemeld, dat Maandag avond in de schuur op de hofstede van den heer Wittouck in den Heerepolder brand is ontstaan, het geen eerst door de bewoners der hofstede bemerkt werd, toen de schuur reeds in volle vlam stond. Met de schuur zijn ook de zich daarin bevindende veld vruchten van verscheidene pachters, alsmede 3 paar den, 1 pink-os, 8 schapen, 3 biggen en een geit ver brand. Het aangrenzende woonhuis bleef behouden. Dinsdag 11. is het eerste stoomschip der ge regelde vaart van Rotterdam op New-York, van de firma Plate Reuclin en Co. onder het lossen van kanonschoten uitgevaren, met 70 passagiers en een voldoende lading, zoodat thans de //brug over den Oceaan" zij het ook noch in bescheiden afmetingen, gelegd is.

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1872 | | pagina 1