heuvel vaat gehechtop welke de naamde ouderdom do oor zaak en tlagtcckcning van het overlijden der ontslapene kunst matig geletterd waren. I)il bijzonder gebruik verdient daarom te meer eenigc bekend wording om dat dezo tie eerste dergelijke bcgravenis ig na het jaar 1Ö24gedurende welk tijdvak alhier 322 kinderen geboren "JI'' ENGELAND. LONDENden 7 April. Onzo dagbladen weiden breed uit over de schitterende koslumes der gisteren tot Ilarcr Majesteil's lever toegelaten dames. De Koningin was gcdoscht in een kleed van paarsch fluweel met zilver geborduurd onder hetzelve eene tunica van wit satijn met kanten en juweelen zij was gesierd met de insignia der orde van den kousenband. liet door de Koningin gegeven voorbeeld van te paard toertjes te maken heeft onder onze dames hot paardrijden zoo zenr in de mode gobragt dat de rijpaarden ontbreken. Dc ma néges stalmeesters enz.kunnen aan de talaSzc aauvragen niet meer voldoen. n FRANKRIJK. FARMS den ft April. De Monitenr rcpuhlicain wordt we der in de stad verspreid zonder dal dc politie do daders kan ontdekken. Oulr alhier verspreidt zich het gerucht dat de Koningin van Engeland zich met oen Pruissischcn prins in het huwelijk zal begeven. -- Van al wat do Engelsche dagbladen wogens bel van do zijde der gevolraatigden der vijf Mogendheden ongunstiger wijze op nemen der aanbieding van den Koning van Holland ter anneming ilcr 24 artikelen verhalen i9 niets waarheid. Volgens de beste iuformalien hebben in deze aangelegenheid nog slechts cenige weinige confcrenlien plaats gehad en in deze werd verder niets beslotendan in de eerste plaats aan liet Brusselsche kabinet de aanbieding van den Koning van Holland ter kennis te bren gen en voorts respectivelyk daarvan aan «le vijf hoven berigt le zenden. Wel heeftzegt men de Belgische Gezant te Lon den hel antwoord zijner regering aan Lord Palmerston medege deeld maar deze minister heeft de handen zoo vol met de Spaan- sche cn Ooslersche aangelegenheden dat vooreerst nog aan geene bepaalde behandeling der zaken te denken valt. Vermits voorts den groole Mogendheden hel regelen der Hollandsch-Bclgisehe aangelegenheid zeer Ier harte gaat, voornamelijk aangezien Ko ning Lodowyk Philips ernstig wenscht dat de dynastie van zij nen schoonzoon zich op den Belgischen troon vast inworlele, cn daar ook Lord Palmerston schijnt geneigd te zijn, oin aan Hol land cenige vroeger geweigerde bewilligingcn thans toe le staan zoo is het allczins te verwachtenda,t ditmaal zoodra slechts •le' HolIandsch-Bclgische onderhandelingen eerst weder in gang zullen zijn het gewenschte doel zal bereikt worden en zulks te meer daar de Luseinburgscho kwestie] geen zwarigheden meer kan opleveren. DU1TSC ELAND. FRANKFORT den 6 April. Uit Seleurn (Zwitserland) schrijft men dat de priester llurji die lot de prolestanlsohe godsdienst is overgegaan, aldaar in liet huwelijk is getreden met een bur germeisje dier stad. Hierdoor wordt bet gezegde van Erasmus voor 300 jaren weder bevestigd, die zcidedat de verandering van godsdienst van een priester in zoo verre overeenkomst met eene cotnedie heeft dat beide gewoonlijk met een huwelijk ein digen. Men schijnt ernstig te beraadslagen of en hoe bij eene wederopbouwing der in ruim twee derden vernielde stad Pesth voor dc toekomst veiligheid tegen soortgelijke voorvallen zoude kunnen werden verkregen of men namelijk door zware dijken den laagliggende grond verzekeren dan wel dooi rijswerk eene i]nar?amc hechtheid aan den omgewroeten zandgrond geven zal. Inlusschen zal eene groote menigte nieuwere gebouwen en nij verheids-ondernemingen naar het naburige grootcndcels op ver hoogd terrein liggende Ofen verplaatst worden. Uit Berlijn wordt dd. 4 dezer het volgende gemeld In den nacht van 2 op 3 dezer barstte in hel engste gedeelte der residentieop den zoogenaamde Muhlendam een moordda dige brand uitdie aan zestien personen hel leren kostte. Twee huizen 3 molens cn verscheidene magazijnen zijn eene prooi der vlammen geworden. Eerst gisteren avond kon men de verschrik kelijke vuurwoede meester worden. Z. K. H. de Kioonprins was de eerstedie op het noodgeschrei aansnelde cn de overige Prinsen van ons vereerd Koningshuis draalden nietin den storm- achligcn nacht ter redding loc le snellen de roenscben le be moedigen buitengewone diensten le bewijzenen zich aan de grootste gevaren bloot te stellen. Onze bevolking is door dit ongeluk hevig geschokt. Bij het commandcment der Pruissische armee hebben groole veranderingen plaats gegrepen. Bij niet minder dan negen di vision zijn nieuwe opperbevelhebbers aangesteld verscheiden Prin sen van den bloede welke vroeger dezen raog bekleedden heb ben daarvan afstand gedaan, en zullen zich voortaan lot dc in— pcclie der legercorpsen bepalen. Men roemt zeer de keus de nieuwe chefsen laai daarbij in de tegenwoordige omstandighe den niet onopgemerktdat zich onder ben verscheiden belijders Ier Roomsch-Calholijke godsdienst bevinden. Uit Napels wordt dd 24 Maart het volgende gemeld Tegen het einde der voorstelling in den koninklijken schouw burg del Fonda viel, eergisteren, een reeds bejaard mau die naar cenen in bet parterre zittende persoon 5u;Jn wilde, en bij het overhangen het evenwigt verloor, van ce vierde galerij, (eene hoogte van 40 voel) in hel palerre neder toevalliger vijze naast zijnen neefdien hij zocht. Twee Engelschen welke de beide plaatsen nevens den laalslgemchlc bezet hadden waren gelukkig juist opgestaan om heen le gaan toen de val plaats had, die hen anders waarschijnlijk hel leven zou hebben gekost. Zoo werden deze twee plaatsen door den vallenden ingenomen die met zijn zwaarwigtig ligchaam de leuning in duizend stuk ken brak cn met rug en hoofd in de zijde zijns ucefs neder- kwam die aan den arm bezeerd werd, terwijl de oom wondcr- l^jkervvijs zonder hel minste letsel even zoo frisch den schouw burg verliet als hij er ingegaan was. Dc oude was in zijnen mantel gehuld zoodat men aanvankelijk dachtdal er slechts een mantel viel. ÖlcnufiinöTtt. KUNST OM VERWELKTE BLOEMEN TE DOEN HERLEVEN. Reeds lang was het bekend, dat sommige heotc mineraalwater. 1 eene eigene kracht bezitten om gestorven bloemen weder ia y leven terug te roepen en do verwelkten weder hare vorige frisdJ heid en bloei weder te gevendoch dat hetzelfdo door koke„< water geschieden kan, was tot nog toe onbekend. In Thomsos'!] Annals of Phil. vol. II. p. 72 treft men daaromtrent het vol. gende aan De meeste bloemen beginnen tc verwelken want wanneer zij 2j uren lang in water gestaan hebben sommigen harer herstellen wanneer men haar versch water geeftdoch slechts onvolmaakt Dit alles echter geschiedt volkomen, wanneer men kokend fati water neemten dc bloemen er zoo diep in plaatstdat om trent een derde gedeelte van den steel bedekt is. Terwijl nu het water koud wordtbegint de bloem op nieuw le herleven ej| wordt weder frisch. Alsdan snijdt men het geschroeide eind den steel af en plaatst dc bloem op nieuw in frisch water. De beroemde Vocjeleen Duilsch natuurkundige, zegt van zijn. proeven hieromtrentdat hij de waarheid er van volkomen bevei ligen kan; hij "had verschillende bloemen als: roode en witte Mal- va's Campenula's en Premulivoren24 uren in de buitenlucht neergelegdwaar zij eenen gelijken graad van verwelking be reikten. Daarop nam hij van ieder soort tweeplaatste dc eenei in koud, de anderen in kokend water; de eersten veranderde!, nietde laatslen hernamen in weinige uren haren vollen bloei levendigheid. De bladeren verloren hunne rimpels en worden derom groenen de bloemen openden hare kelken ontvinj hare kleuren terugen behielden die nog 24 uren. Do reden hiervan is waarschijnlijk, dat, bet warme water Ji uitgedroógde vaten der plant wederom uitbreidt en opentwaarin het koude water in de geopende pcrlen dringt en de bloemt! nog voor ocnigcu tijd in het leven terug roept. In cenen minderen graad doet ook het vuurwanneer mei namelijk eene verwelkte bloem den steel gedeeltelijk verbrandt en daarna in koud water steekt. VOORDEEL VAN HET GEBRUIK VAN ZOUT BIJ DE VEETEELT. Zie hierover het nut van het toedienen van zout aan het slagl- vee cn over de wijze van toedienen deszelven cenige bijzonder heden welke ons niet onbelangrijk toeschijnen om mede te dee-| len Het is een thans in Engeland aanwezige Noord-Amerikaansch: planterdie deze waarnemingen in de volgende bewoordirigea heeft ter neder gesteld Ik weet niet of men in Engeland al-' gemeen bekend is met de voordedenwelke men trekken kar uit bet gebruik van zout ter vetmesting van rundveein Ame rika houden wij bot zout voor onmisbaar daartoe en dienen hel derhalve toe aan alle soort van vee. Het vee met gespleten hoe: is trouwens datgenevoor hetwelk het best van alle past en waar op het de meeste uilwerking schijnt te hekben. Ook verdient opmerkingdat bij ons de paarden weinig minder gretig daar naar zijn dan de hoornbeesten en dat diegenen van deze dii ren welke wild zijn veel spoediger door een hand vol zout dan door cenige hoeveelheid haver worden aangelokt. Ik geloof, dat men door de uitwerkselen van het zout den veel gezondereo' toestand van ons vee dan van dat, hetwelk men gemeenlijk ii Engeland ziet, moet verklaren. Hoe dit ook zij, dit althaos is ze ker dat het onze veel minder aan ziekten onderhevig is dan het Engelsche rundvee. Een in Amerika zeer nuttig bevonden ge bruik bestaat in het mengen van een weinig zout in bet hooi wanneer men het op hoopen zet. Kort voor dat ik Amerika ver liet was al mijn hooiterwijl het op de landerijen lag door den gevallen regen zoodanig nat geworden dat bet tot verrotting overging. Dit zelfde hooi behandeld zijnde zoo als ik hier on der zal beschrijven, werd na verloop van zekeren lijd even ge zond als of het nimmer vochtig ware geweest. Toen ik het booi op hoopen wilde stellen, deed ik eerst eene laag hooi, ter dikte van omtrent zes duimen op den grond spreiden en dezelve daar na behoorlijk met zout bestrooijen op deze laag legde ik eene twee le hoeveelheid hooiwelke al mede goed met zout werd be strooid deze behandeling zette ik voort tot dat al het hooi op gehoopt. In dezen toestand bleef het hooi tot dat het aaii bef vee werd aangeboden ik bevond als dan tot mijne groole vol doening dat wanneer ik het de beesten, ten voorlegde, zij «dj verre van het te verwerpen, hetzelve gretiglijk en met meer dan gewone honger nuttigde daarna ook eenig hooi waaronder geen zout was gemengd, aan het rundvee voorgelegd hebbende, ontwaarde ik dat zij de voorkeur gaven aan het met zout ver- mengde hooi/*(Uir. C.) Acrtijöhnjcn. VLISSINGEN, den 11 April. Sedert den 9 dezer tot heden zijn alhier l« reede gekomen: Voor Brussel bestemd: Lo PorcevcrantT. A. do Vries, van Bordeaux, met vryn en brandcwji). Voor Antwerpen bestemd Gczina Calharina Brons, F. II. Focken; Juhannos, W. Laabs, beide van Bor deaux, met wyn en brandewynFama, J. Bolin, van Charlcstowuniet kaloco- Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en Van onze roede naar Zee gezeild GeorgII. G. Hccrma, op avontuur; Old Colony, O. Mayheednaar IVetv- Port; Gustaaf Adolph, J. II. Arends, naar Buenos Ayrcs; Etcclra, G. Colliclge, naar Nevv-Castlc; Anna Maria, J. II. Kramer, naar Danlzig; John Marshall) D. J. Corcy, naar Mooilc; Herkules, L. C. Smult, naar Fahrsund, alle zeven met baffasl; Bomhard, li. Dreesman naar Hamburg; Ncwa, D. Bunkor, ru" New-York; de stad Lingcn, J. Lucasde GczinaG. H. Zimmcruiannheide naar Emhdcn; da Nyvcrbcid, P. A. Simons, naar Liverpool, alle vyf met stukgoederen Trio, \V. Boagnaar Liverpool; the City up Norwich, J. Tho mas, naar Hull; Achccvc, J. Norrie, naar Lcilb; de Python; J. A. Iinnnc- meyer, naar Londen, allo vier met schors; Maltha, C. Scharp; ClaudiaJ- Havard, heide naar Aberdeen; Eglantine, W. Slater, naar Lcith; 1 Tin), t Thay, naar Belfast; llio Margaroth\V. Cook, naar Aberdeen, allo 'vyf niet ballast. u Voor Duinkerken bestemd Dia IlofjnungD. Martens, van Rotterdammet stukgoederen. MIDDELBURG, den 9 April. Het schip de Zeeuw, van Batavia naar den' Stad, is. den 8 dezer, voor den wal, op den Banjaarl geraakt cn na doof de equipagic te zijn verlaten, totaal verongelukt. Tot nu toe is het nic bekend of allen of slechts een gedeelte van het scheepsvolk en passagiers z'jn gered. Ter Drukkerij van P. WEDTS DE SWART.

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1838 | | pagina 2