£1 K joomen beplant, bc- van don 2 Febru- nken cn door ecne l Minden ontvangen L uitsedert hij Lij lera bewakende ge- alle genomen proc- professorenandere kt lijn. Maart vier huizc$ watersnood in Hon en 5346 menséhen werd niet vVeinig binnendrongen en dan het water zou- r lijd het standregt a aan de opgerigte Imen het loon voor dat kwaad gestuit Sicillië begevenen I wordt bij voorldu- >epeu voor do dienst der e ersle klassn van wetenschappen de Komt- en Lelr navolgende Ule schapen bekend, gevoerd wordende, ruiven eene plaats or de sterkere moe- en kunnen, achte om eene ruif lere ruimtedan dc ke voornamelijk het dragende ooijen zoo van langwerpig te ppen digt bij elkan- ?an het ligchaara van ewono schapenruiven tan herinnerenooit .ien of eene bcschrij- haar echter niet als e denkbeeld daarvan id gevonden te heb- le ruiven voor zijne iing tegen deze soort de meerdere kosten zijn daar de lim- Heer Wtteioaal ver- dan aan de gewo- worden verklaard enkelen gulden be- 00 terwijl de lang- tot heden zijn alkier ter i.issagicrs en stukgoederen; isagiers en stukgoederen; i stukgoederen; da klein', e, S. Bonjer, van Nan- trester, N. Bickracrs, van Londendc drio Gebrv- n GrothrijJ. Damva» rs; la bolle Alliance au den Broekévan Ba* i houden. nze roede naar Zee gezeild ist; CeciliaB. J. Wills» lederen. m, met stukgoederen. ZOON G. OCKI- J. HECTOR- e Kindje tfJLLESt acht maanden. ,ÜTS DE SWART. WEDTS DE SWAlti- rAN Bierbw. taiarinttnc de de maand April 183* an Rotlerdam jjonderdag, 12 April 1838. ivLlSSUVGSCHE COUR A NT. tliruoiHttjömöfn, NEDERLANDEN. AMSTERDAM, den 9 April. -Van gooderhand vernemen wij, uitgedorst op 24s" m. Z. breedto en 34° en 40 m. lengte Oosteven bezuio. ticaap Los Corientes geland zijn. Wij hadden toen niet meer te eten of te drinkenen waren na onze landingwelke door eene zware branding op klippen ging, genoodzaakt boombladeren en wilde wortelen te eten, wor- DE SWART. .ri de thans bestaande koloniale marine in onze Oost-Indische - - Luingen, zal worden gesupprimeerd, en geheel bij do Ne- derlandsche Marine zal worden georgantseerd zoouat zij geen zich zelf bestaand ligchaam tnecr zal uitmaken, maar alles Scdcrlandsche Marine zal zijn dat de nieuw benoemde Schout- tij ^Nacht Lucas. «n»,I de rwodige volmagt ter urgneisalia voor zeil derwaarts is vertrokken en de Kapitein ter zee Koopman daarbij als kommissaris zal ageren als ook dat binnen eenigc uiaanden Hoofd-officieren dier marine naar Java zullen worden gozondeuom hel bevel over de respectieve stations op zich te nemen. Naar men verneemtzal de expeditie van den Generaal forceer naar Afrika tegen den 15 dezer maand onder zeil gaan. Generaal zelf zal aan boord van een koopvaardijschip uit Rotterdam vertrekken terwijl dc fregatten uit Hellevoetsluis zullen zeilen. - Do Javasche Couranten tot den 29 November behelzen het endc gedagteekend Batavia dcu 24 dier maand De verwachting datna dc gevoelige nederlaag welke loc- ankoe Jmanvan Bonjol, op den 16 Augustus jl. geleden heeft, deze hardnekkige vijand zich weldra, gedwongen door den nood aan de genade van het Gouvernement zou moeten overgeven beeft zich dezer dagen volkomen bevestigd. Hij die zich in het jaar 1833 kenmerkte door den verraderlijken moord onzer be- letting en der zieken in het hospitaal te Bonjol en sedert tot looveel volhardende zorg maar ook tol roemrijke wapenfeiten *an onzen kantaanleiding gaf, zag zichna den val van het gedachte Bonjol al ras van de zijnen verlaten. De man die zijn aanhangdoor de uiloefening van een dcspoliek gezagzco om zich vereenigd had gehouden, miste dien bijstand, loen hij zijne sterkte had moeten ontruimen en daarmede allen invloed verlorcu had. Nog eenige weken doolde hij omzag lijne vrouwen en naaste betrekkingen opligten bespeurde dat zelfs onder zijne landgenooten niet meer veilig was, en afgemat door langdurige inspanning cn ontberingen schoot hem •indelijk niets anders over dan loevlugt te nemen tot de edel moedigheid van hot Gouvernement. Onvoorwaardelijk gaf hij zich daaraan over alleen het behoud zijns levens afsmeekendc. Het Gouvernement heeft deze onderwerping aangenomen en door.de behandeling welke toeankoe Iman vervolgens op Suraa- !r,i cn thans alhier te beurt is gevallen het bewijs gegeven dat een overwonnen vijand daarvan niets heelt te duchten/' Naar men verneemt zal Z. M. in het begin der maand Mei wanneer Hoogsldezelve van Amsterdam zal zijn teruggekeerd het Huis ten Bosch in de nabijheid der residentie betrekken 's Ko ning! vertrek naar dc hoofdstad, schijnt op den 24 dezer bepaald t( blijvers. -- Vervolg van hel verhaal van den Kapitein T. J. J. Bonman Zie onze vorige Wij maakten de booten achter elkander vast en hielden de- telve zoo goed mogelijk op de zee, zijnde met 14 man in de barkas en met 8 man in de sloephalf gekleed zonder baat- jes, schoenen of kousen de passagiers in 6arong en kabaai elk oogenblik denkende dat onze laatste minuut daar was. Wij had den cenen zeer bangen nacht. De bliksem sloeg tusscheubeide kuchen de twee booten in zee. De donkere nacht werd voor ooj verlicht door het brandende schip, dat nu van achter tot voor reeds in vlam was. Wij zagen den dag reikhalzende te gemoet om te zien of het vroeger vermelde schip ook bij ons was, doch togen niets dan ons brandend vaartuig den 31 Maart ten 4 ure, togen wij hetzelve zinken. Hel verschrikkelijke donder-wedcr met Mohoudende stortregens duurde voort lot 's morgens van den 1 «pril, loen wij allen als doorweektaltijd de boot half vol wa ter hebbendeeindelijk het weder zagen opklaren en de zon doorkomen. Nu dacht men ook voor de eerste maal aan eten doch ons brood was, niettegenstaande er een bramzeil over ge- 'egcn hadlot een deeg geworden en doorweekt van zout- en regenwater bijkans oneetbaar, en ons water, daar de sponsen niet goed digt geweest waren, geheel brak. Ik resolveerde, daar de ^nd zuid-oost liep, naar Madagascar te sturen, en van ons bram- 'ijteil een zeil gemaakt hebbende, stevenden wij om de noord, bobbende wij een kompas uil het nachthuis en een lood mede genomen. Na drie dagen noordwaarts gezeild en eiken middag bij de breedto gezien te hebben, dat wij zware stroom om de '"ld hadden, en de wind noord-oost liep, zag ik dat het niet "■"gelijk was de kust van Madagascar te bereiken. Wij hadden Cet ods 22 personen, dagelijks eene mak, ongeveer eene flesch 'echt inhoudende, met ons zout en zuur brood cn een hals van flesch, waarvan 16 in oen flesch gingen, driemaal daags rael water, want ik had ons weinige voedsel nog voor 15 A 16 Wgon verdeeld. Nu kregen wij ook nog slecht weder, waardoor wij in den nacht den 3 en 4 April de sloep verloren en dachten dezelve ver- '"gclukt te zijn, doch vonden ze des morgens geheel vol water lerug. - toen namen wij dc 8 man uit de sloep ook nog in de 5 man met pulsen °°1 en lieten wij hel wrak drijven. Men moest met het beste weder met 4 '"water ui! de boot houden, nu besloot ik om naar het naaste land .van de kust van Afrika e Zevenen, alwaar wij dan ook den 15 April uitgehongerd en Hier verloren wij den sergeant—majoor M. Ryneoeld en den matroos passagier C. Mentzwelke van honger en dorst gestor ven zijn. „Na 4 dagen zuidwaarts geloopcn te hebben, den wil hebbende naar de Algoa baai, en ons gevoed hebbende met boombladeren en wilde wortelen, ontmoetten wij een negerhoofd, welke ons in de Portugcscbe taal, die door den Heer Reoerchon verstaan werd, zeide dat wij met hem zouden gaan en dat hij ons te In bij blanken zoude brengen hetwelk hij na ons gevoed te heb ben ook deed, zoodat wij aldaar den 26 April, dood afgemat door eenen marsch van 25 a 30 mijlen door hel mulle zand en de bosscben van Afrika, half naakt aankwamen en ons weder on der beschaafde raenschcn bevonden. Den 4 Mei zond de Gouverneur ons naar Mozambiquenadat ik eerst protest proces verbaal?) gemaakt had, en den 30 Mei kwamen wij aldaar allen ziek aan mei achterlating van den Heer Reoerchon dien wij te In gelaten hadden en met verlies van twee man der equipagie. De Port.ugesche Gouverneur al daar trok zich onzer aan en behandelde ons zeer roijaal. Dc zie ken gingen dadelijk naar het hospitaal en de stuurlieden en pas sagiers werden bij de burgers gelogeerd. Ik heb de eer bij Z. Exc. te wonen. Er is hier geene gelegenheid naar Europa. Ik heb al het volk met zuidzcc-visschers naar St. Helena afgezonden cn de Heer Brun} is met een Engelsche brik over Madagascar naar Londen vertrok ken zoo dat ik nog met de twee stuurlieden cn bet dochtertje van Ryneveld hier benen reikhalzend naar eene gelegenheid uit zie om ook weg te komenhetwelk denkelijk niet voor Octo ber zal zijn. Ik ben hier ook zwaar ziek geweest maar nu we der beter, hoewel nog zwak en mager als een geraamtecn dood arm zoo als ik ga en stawant ik kan hier geen geld krijgen daar de Hollanders hier onbekend zijn. Wij krijgen soldaten-soldij dat is zoo wat 33 centen daags, en daar voor kan ik mij net schoonhouden om bij den Gou verneur door wien ik eenige klecderen bekomen hebaan tafel te komen. En hiermedo heb ik dc eer enz. In het Algemeen Handelsblad van den 10 dezer, vindt men den volgenden brief van een Geldersch Landbouwer Men klaagt in het algemeendat het Koolzaad dezen winter bevroren is; doch, voor eenige dagen mijne velden, waarop dat gewas zich bevindt, met naauwkcurigheid naziende, bevond ik, dat wel is waar de teederste stronkjes (vooral op goed gemest land) bevroren doch verre weg het meerendeel5/8nog groen wasen op zijde reeds nieuwe scheuten te voorschijn kwamen. Oudeervaren landlieden betuigden mij reeds dikwerf van Koolzaad hoogst onverwachte resultaten gezien- te hebbenzoo zelfs, dat soms van de schijnbaar geheel doodc planten, zeer overvloedige oogst kwam vooral indien de maand April eeni- germate warm was. Eene algemeen bekende daadzaak is het toch dalhoe verder deze planten van elkander staan zoo meer cn beter zaad dezelve geven. Dat men dus toch vooral zorgo, het land niet te spoedig om te ploegente meer omdat zulk een half zaadgewasnog steeds te verkiezen isboven een goed schaar zoraergarst. De redenen waarom zijn aan de landbouwers genoeg bekend. Wat nu betreft het gewas op landen die minder deugdzaam van aard (alooi of minder gemest zijn dit gewas als zijnde, in hel vorige najaar, niet zoo hoog opgeschotenheeft op zijn hoogst 1/8 verloren, cn zoude bet groolo onkunde verra den zulks om te bouwen. Het gaal veelal met het Koolzaad als met schijudoode mcnschenmen begraaft beidenvoor dat zij wezenlijk dood zijn. UTRECHT, den 8 April. Uit Harderwijk meldt men ons van den 7 April II. het volgendeHeden zal van hier te water naar Hellevoetsluis vertrekken een detachement sterk 200 man schappen vergezeld van dc kapiteins de Keygnac en van Hop- bergen den ln luitenant der artillerie Kuyk en den 1° luite nant van de infanterie Dekens, 2° luitenants v on Slracka Wil. lemsen van der VenKoek en Emmink kwartiermeester als mede van de officieren van gezondheid 38 klasse Rapparini Rei- linger en Mayer om van daar, onder bevel van den generaal Ver- veer met de schepen de Amphitrite de Merkuur en de Merwe- de met dc eerst gunsttige gelegenheid naar de kunst van Gui- néa te worden overgevoerd alwaar deze troepen door gemelden generaal tegen hC-j^Hatynschc opperhoofd zullen aangevoerd wor- T den. Uit Heumen schrijft men van den 3 April Hel is alhier bij dc R. Katholijke een gebruik dat, wanneer eene vrouwbij of len gevolge barer verlossing sterftbaar lijk door hare vriendinnen ten grave gedragen wordt. Eene dergelijke ter aarde bestelling had alhier heden morgen plaatsecne nog jeugdige moeder ten gevolge barer bevalling van tweelingen (welke nog in leven zijn) bezweken werd door acht vrouwenallen in diepen rouw gekleedmet witte boesc- laais en groole witte halsdoeken naar hare laatste rustplaats ge dragen terwijl echtgenoot en kroost in diepen weemoed dc7e sombere plcgtigheid volgden, waaraan mede eene aanzienlijke schaar van ingezetenen deed nam. Na de begrafenis werd een fijne dock van lijnwaad op den graf-

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1838 | | pagina 1