4 aan te duiilcn dat Sultan van ecne of misschien van meer dan ecnc der andere •groote Mogendheden stellige verzekeringen moet ontvangen heb ben dat geene verdere vermindering vau het Turkscho grond gebied zal worden gedoogd. Wij gclooven derhalve dat Azie zeer spoedig een toonecl van groote, ook voor Europa gewiglige gebeurtenissen zal kunnen worden. De rijke hulpbronnenwelke zich Rusland vooral na den inval der Franschen door verbetering en uitbreiding van zij nen landbouw kunstvlijt scheepvaartnijverheid raijnonlgin- ning en koophandel geopend heeft, en niet minder zijne ver— bodsweltenhebben in Engeland den naijver in zeer hooge mate opgewekten alzoo de beduchtheid nog versterktwelke Rus- iandtf uitbreiding in Azië, gepaard aan de groote strijdkrachten van «lat ontzaggelijke Rijk in het algemeen zoude kunnen in boezemen wauuccr zich de Russische scheplcr in de hand eens minder vredelinvendcn Keizers bevond. Bovendien heeft Enge land in het bijzonder nog andere redenen tol bekommering. De grootheid en magt van het nieuwe Karlhago rust op zijnen handel, op Zijne volkplantingen cn op zijne krijgsvlotenen bet slecds toenemend aandeel van Rusland in den handel van en zijne voortgangen in Azië moeten nlzoo de vrees van Engeland voor eencn aanval op zijne Oost-Indische bezittingendie brona der van dcszelfs grootheid en voorspoed aanzienlijk versterken. Niet minder dan Frankrijk gedurende de regering van Napo leon is thans Rusland meer en meer voor Engeland te duch tencn het behoeft derhalve gcene verwondering te baren, wanneer Albionzoo als dit uit de zijdelingschc ondersteuning van den Poolschen opstand, uil de ondersteuning ook der Pool- scbe uitgewekenen en uit het tractaalmet de Circassiers ge slotenonder anderen blijkt, geene gelegenheid verzuimt, om zijnen geduchtcn wederpartijder te fnuikenof althans te be- moeijclijkeo. Uit dezelfde oorzaken is de alliantie tusschen En geland en Frankrijk voorgekomen, nadat de Fransche troon in 1830 door eenen man beklommen werd, wiens hoedanigheden en karakter ecnc andere en vastere rigting aan Frankrijks staatkun de beloofdenen die alliantie vooralin verband met den al gemeen onzekeren toestand van Europa schijnt in de wankelende politiek der groote Mogendheden, ten aanzien van den Franschen, Zuid-Nederlandschcn en Spaanschen opstand de tijdelijke ver- lochening van vroeger aangenomen beginselen veroorzaakt te heb ben. Thans echter heeft men redenen om te vermoedendat het gebeurde in de Rijnprovinciën de bedenkelijke gesteldheid van zakenwelke de onbuigzaamheid van Rome aldaarcn in geheel Westphalen Silezic en Polen lo weeg brengt en de althans schijnbare poging van Frankrijk om door den invloed van een observatie-leger de heethoofdige partij in Üuitschland te schragen de zoogenaamde Noordscbe Hoven overtuigd hebben van de noodzakelijkheid om door middel eener duidelijke verkla ring de beginselen hunner staatkunde en tevens hun voorne men aan den dag te leggen om elke nieuwe poging lot opstand in ons werelddeel met vereenigde wapenen te keer te gaan. De voorgenomen reis des Russischen Keizers naar Weencn Berlijn cn andere hofsteden in Duitschlandwordt als de voorbode van ccncn zoodanigen of soortgelijken maatregel door ons beschouwd en het zou onsmitsdien niet verwonderen wanneer Engeland en Frankrijk dit naderend onwederdoor het plaatsen van eenen krachligen afleider in het Oosten, dat is, namelijk, door aan Rusland in Turkije eenen oorlog te berokkenen poogden af le wenden. In eenen strijd tusschen Mehemed-Ali en den Sultan, vooral wanneer deze laatste gevaar loopt het onderspit te delven zal Rusland niet onverschillig kunnen blijven, maar noodwendig moeten interveniërenomdat, wanneer het den oorlogzuchligon Onderkoning gelukken mogtden Turkschen Staat lc vermees teren de nabuurschap van dezen veroveraar voor Rusland ge vaarlijk zoude zijn en den afval van dcszels Aziatische provin ciën zou kunnen veroorzaken. De botsing der handelsbelangen van Engeland en Rusland openbaart zich vooral in betrekking tot het gezaghetwelk zich Rusland in Circassie poogt tc verschaffencn in zijnen oorlog tegen de roofzuchtige bewoners van dat gewest. Men zou dwa len, wanneer inen de omstandigheid dat de krijgsvcrriglingen van het magtige Rusland tegen eenen zoo kleinen volksstam het gewensebte gevolg nog niet gehad hebben, alleen wilde toeschrij ven aan de eigendommelijke dapperheid dier bergbewoners cn aan de eigenaardige gesteldheid van hunnen gronddaar zij ongetwijfeld voel meer het gevolg is van eene zedelijke kracht, welke Engelschc zcndelingon aan dat volk bijzetten cn van ma teriële hulpmiddelen die Engelanddoor aauvocr van wapenen en andere krijgsbehoeften aan hetzelve verschaft. Daar nu het Oosten ons voorkomt zwanger le zijn van groote gebeurtenissen in welke ook Circassie eene zeer bedrijvige rol zou kunnen ver vullenis hel wciligt niet ongepast, op hetzelve en de ooiza ken der bedoelde botsing eenen vlugligcn lilik te werpen. De Circassische volksstam vereenigt met uitstekende dapperheid eene groote woestheid en roofzucht hij bewoont den Noorde lijken Kaukasus, tusschen de Zwarte en Caspische Zee, en be lijdt dc leer van Mahomet. liet getal der bevolking wordt be groot op omtrent twee milliocncn zielen, waarvan een gedeelte, sedert de Krim aan Rusland ten doel werd, onafhankelijk is, doch het andere gedeelte lot sommige Rus-Aziatische Gouver nementen behoort. Tegen geheel dot volk echter heeft Rusland reeds jaren lang zich gedwongen gezien de wapenen te voeren terwijl het eene linie van scbanschen en meer dan twintig berg vestingen noodig heeftom den handel tegen dc gestadige aan vallen zijner benden te bevestigen. Door eene onderwerping van Circassie zou Rusland, derhalve, de voor zijnen handel bestaande belemmeringen niet alleen zien ophoudenmaar ook zich in het uitsluitend bezit der kusten van de Zwarte Zee gesteld, en, ten gevolge daarvan, zijnen handel op het Noordelijke Azie en te vens zijne heerschappij in Azic bevestigd zien. Het belang van Engelarld roept daarentegen luidkeelsom maatregelen tot ver- hoeding van zulke uitkomsten, en het geschiktste middel daartoe, gelijk trouwens van zelve spreekt is ditde onafhankelijkheid van Circassie zoo krachtig en zoo lang mogelijk le heJpcn verzeke ren. Dit mooi voor Rusland temeer hinderlijk, en daarom voor Engeland te meer welkom zijndewijl een groot gedeelde der Rus-Azialischc onderdanen nomaden zijn die het Gouvernement, orn ileszelfs pogingen tol hunne vestiging en beschaving, wci^ genegenheid kunnen toedragen on derhalve zaden van opstand bevatten welke onder den invloed der onafhankelijkheid van Circassie en van een verbond met Engelandzeer ligt zouden kunnen opschieten cn die provinciën in gevaar brengen. Het behoeft dus geene verwondering tc baren indien ook Circassie in de vermoede staatkundige ontwerpen van Engeland en Frank rijk bestemd ware, tot mogelijke pogingen, om de mogt van Rusland in Azie tc verzwakken en de Engelsche bezittingen al daar voor aanval to beveiligen krachtdadig raedo te werken. DE FRIEDLAND. In de Fransche dagbladen vindt men eene beschrijving van dit groote, na 27 jaren eindelijk volbouwde Linieschip, waarvan in 1810 le Cherburg dc kiel werd gelegd en aan hetwelk men toenmaals den naam van da Friedland gaf. Verschillende groote stukken voor hetzelve to Havre vervaardigd werden bij het vervoeren door dc Engclscben genomen en dit vertraagde den arbeid. In het begin van 1811 ontving het schip voor den naam van Friedland dien van le roi dc Rome doch na de restau ratie in 1814, werd, deze've weder veranderd in dien van I'In flexible. Toen Napoleon van Elba was teruggekeerd liet hij dadelijk weder den naam le roi de Rome op den spiegel plaat sen welke na het innemen van Parijs terstond weder in dien van VInflexible werd veranderd. Dezen naam behield bet schip gedurende vijf jaren, waarna het nogmaals werd herdoopt enden naam lo due de Bordeaux ontving. Nu kwam de omwenteling in 1830 en ten gevolge van dezelve kreeg het schip zijnen ouden naam do Friedland wederzoodat bij het leggen van de kiel eD bij bet van stapel loopenhet scbip met de driekleurige vlag prijkte. Dit vaartuig heeft van den voor- tot den achter steven ecne lengte van 220 voetis 25 voet breed en 48 voet hoog de lengte van den groolen mast is 120 voet. Het voert 32 zes en dertig 30 vier en twintig en even zoo veel twaalf ponders. Geheel uitgerust wordt deszelfs gowigt op tweeduizend railliocn ponden geschat. M I D D E N P R IJ Z E N, van do volgende Artikelen te MIDDELBURG, var der 8 Maart 1838. De Neder landscho Mudde Tarweƒ6,70 Rogge- 5,3o Winter Garst. -4,00 Zomer dilo-3,5o Uavcr-3,20 Bookn -5,a Walchersche P.iardoboonon-3,75 "9-75 Idem Wille Booncn Idem Bruine lloom n Icb-m Wille Erwlcn Idem Groene Erwlcn -6,oo -5,a5 De NederUindsche Mudde. Zecuwsche Groene Erwten ƒ5,00 Idem Paardeb. t -3,5o Idem Witte Erwten - 5,5o Koolzaad- 10,5o Zomcrzaad 0,00 Kanariczaad- 0,00 Ranp-Olio ƒ41,00 p. vt. Paleiil-Olie-43,5o <r Lijn-Olic. -58,00 o er Lijnkoeken ƒ0,00 per000 stuk. Raapkoeken, -00,00 a 0000 a Tarwenbrood liet Ned. Pond >6 cent. cent. Roggenbrood i3 cent. Masteluinbrood i4 en een halve 3rrtijt>ingcn. VLISSINGEN, don 9 Maart. Sedert den 7 dezer tot heden zijn alhier ter reede| gekomen Voor Middelburg bestemd: Dc Koophandel, F. Popken, van Suriname, met suiker. Voor Rotterdam bestemd: Die HoffnungD. Marlens; Avontuur, B. Wcymans, beide met klompen; Minerva3. A. Mees; Hoffnung, J. C. Gerdes; de vier GebroedersJ. Verreycke; Hulda Henrietta, 11. C. Tool, de vier laatste met stukgoederen, alle van Vlis- singen. Voor Antwerpen bestemd: The City of Hamburg, J. Thomas, van Sivillc, met chinaasappelenGcorgi- anneA. H. Brown, met katoen en sigaren; Old Colony. O. Mayhced, met ka toen en rysl, beide van Charleslownle Courier du Havre, R. Ridoret, van Sivillc, met katoen en wol; PlumsteorM. Symonds, van Trieelc, met fruit; Hermann en Elisabethtl. Middcndorff, van Bayonne; la Reine, J. R. Jansen, van Hul!, beide niet stukgoederenLouis en Elisabeth, J. Bokenbam, van Bar ron met yzer en erts; Josephine, P. Gross, van Hull, met haver-, Trio, W. Boag, van Montevideo, met huiden; Veloce, D. Raffonc, van Messina, met fruit; do vrouw Anna, E. Langhetcc; le Constant, A. van Schie, bcidc van Li verpoolmet klipzout; the Peace, R. Breckon, van Londen; Carolina, J. J. Vetlcring, van Hull, met stukgoederen; do twee Gebroeders, A. Miltendorff van Bergen, met stokvisch; FriltehoffII. J. Bcnlzom, van Gephalonia, met zwavel en olicthe Arab, J. Lou, van Montevideo, met huiden; Hector, P. II. Keusder, van Celtc, met wyn en brandewyn; Majestic, E. M. Hinckley; Henry KnailandC. Bj rilingbeide van New-York, met katoen cn olie. Van Antwerpen is dc Schelde afgekomen en van onze recde naar Zee gezeild: The City of HamburgJ. C. Hart, naar Londen, met stukgoederen. Vólgens dc Javasche Couranten tot den i5 November II. lagen ter reede van J BATAVIA: Zr. Ms. brik Orestes; corvelten Castor en Ajaccj .schoeners Si- reen en Krokodilcivile sohocner Alcinoe. Deri 9 November II. lagen ter reede van SOERABAYA: Zr. Ms corvelten Zwaluw en van Spcyk; stoomschip Hckla; schoeners Castor en Kamelion; fcanonnecrboolen N°. i4 en i5. Van Yarmouth wordt van den eersten Maart gemeld, dat aldaar hel to Vlissingen le huis behoorende vaarluig Hope, dien ochtend door de tolbeamb ten in beslag genomen was gewordenuil hoofde 87 balen gefabriceerde la- bak en een half anker jenever in verdachte fust aan boord gevonden waren; ook waren reeds vroeger nog 110 dergelijke half ankers jenever door de kust bewaarders in beslagcn drie p ersouen zijnde geene Engclscbenin ver zekerde bewaring genomen, Te New-York heeft men den 1 Februarij het berigt ontvangendat op de kust van Californic een hevige storm heeft gewoed, waarin verscheidene schepen verongelukt zijn of zware schade bekomen hebben. TtEwcrtrntirn. Woensdag den 14 Maart 1838, des voorraiddags ten 10 ureop de Hofstede Lammerenburgaan den Vlissingschen Zandweg, aan bet woonhuis van wijlen de weduwe AN THONY KOOMAN Vcrkooping van Meubilaire Goederen beslaande in BEDDEN, DEKENS, KASSEN, TAFELS, STOE LEN TINKOPER- en IJZERWERKPORSELEIN cn ^AAR DEWERK, MANS- en VROUWEN-KLEEDEREN een LEDI- KANTen hetgeen er meer zal worden geveild. Wordende diegenen welke iets tc vorderen hebben of verschuldigd zijn aan den Boedel van wijlen MARIA VOGEL, weduwe ANTHO NY KOOMANverzocht daarvan opgaren en betaling te doen voor den 14 Maart aanslaande, aan den ^xeculeur JA COBUS VAN VLAANDERENonder Vlissingen. Ter Drukkerij van P. WEDTS DE SWART,

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1838 | | pagina 2