ulbeneVen* dric- vrouw in leven is. en geboortcccdu! onderen. ul der ouders Jen vader, of een cle van scheiding scheiden zijnbe - gen welke in per pipareren. en doodcedulvan van den grootva- van de acle van le grootouders ge- jenevens drie ge- i persoon moeten •- en doodcedul rs r benevens drie in persoon moeten van den comman- er van het corps er dient, benevens de geboorlc-cedul evenc en van iles- zijnden broeder, r-ccdul der ouders. orl of bewijs van n broeder of van rvanger of wel van deze stukken stamboek van het jn broeder of des- iger heeft gediend lovengemelde stor- gehadde quitan- e storting, nneren aan de wet en bijzonder art. 4 icnd dan die we- lag van broeders 3 Januarij 1837. cn of Corpsen in e ligting van 1838 ticden zij li alhier Ier beide van Itio Janeiro ioo! met klipzout en toeII tho Portland J. van New-York; Tho- Oido'io i A. Descovich llisubcthII. C. Bock, vjn Mallaja, inet looü net olio en stukgoede- hout eii huiden the u Nurd, D. IIoiiL, van n, J. A. Bunnemcycr, van New-Castlemei met katoen en kofflj beido van Londen, met yzer; Elcnnorti W. de Ruyier: Dovo- fiij. EDING, op de Cunslruclie- Maart aanslaande ene Werken hooger liggend ler- ïet maken van een tv leggen of verleg- e ellen Straallot omen het Plaatzand strekt worden, geude in de Polte- zal plaats hebben van heden af bij den gliging liggen van óór cn op den dog ;radof zijnentwege kunnen bekomen, i op zegel geschre- lijk op den dag der nco bij de Directie cn iagerigt moe- ceelen omdat elk Directeur en Kom- rine, i W. GOB1US. 'ING aan de BANK. Verpand tot ullitno twee tol vier ure SWART. i ^jfa/urdag'Maart IsS». VLISSINGSCISE tticiuostijöingfn. NEDERLANDEN. 'sGRAVENHAGE, den 6 Maart. Gisteren is Z. K. II. de Prins van Oranje omstreeks zes ure uit deze residentie naar Noord- Brahand vertrokken. In de afdeelingen van de Tweede Kamer der Stalen-Genc- raal is heden het onderzoek over het ontwerp van wetnopens de aanlegging van den ijzeren spoorwegenz. afgcloopenen dat over de verdere bij dezelve aanhangige voordragten aange vangen. Naar men verneemt zijn er veelvuldige bedenkingen tegen eerstgemcld ontwerp gemaakt cn bereids aan de regering medegedeeld geworden. Naar bet schijnt loopen de gevoelens zoo wel over het plan van den aan te leggen spoorweg als over de middelen welke tot het ten uitvoer leggen der onder nemingen welke men zich voorgesteld heeftzeer uiteen en kunnen vele leden geenszins het nut erkennenvan den voor gestelden zijtak van Utrecht naar Rottcrdem immers naar der kosten gerekend, welke het aanleggen van uien zijtak zal vor deren. UTRECHT, den 6 Maart. De ijsgang in de Zuiderzee heeft tusschen Spakenburg en Nijkerk eenige schade aan den dijk veroorzaakt. Met een noordwesten wind is een ijsdam in den zeedijk geschoten, is door denzelvcn heen gegaau cn heeft een huis achter den dijk gedeeltelijk vernield. Met groot gevaar heb ben de bewoners zich zelve en hun vee kunnen redden. Op ecnigen afstand is ecne massa ijs over den dijk geslagen en een ijsdam in de N'jkervaart geschoven. ARNHEM, den 6 Maart. De ijsdam bij Lobith is gisteren in beweging geraaktdoor den stroom uiteengedrougen cn mede gevoerd. Daarop is heden nacht op den Benedenrijn een sterke ijskruijing gevolgd waarbij opeengestapelde groote ijsbrnkken al de kenteekenen droegen van jjlot de bestanddeelen van dien ijs dam behoord te hebben. Aan eenigen door den stroom op den oever geworpene ijsscbollen kan men zien, welk cene buitenge wone dikte en sterkte bel ijs na den dooidie sedert zoo vele dagen plaats heeftnog behouden beeften dezelve beschouwende verwondert men zich geenszins dat bij deze ijskruijing bet brug genhoofd van de schipbrug dezer stad geheel weggestoken is. Gelukkig dal te voren het ijs in den Benedenrijn zoo hier als te Wageningcn en waarschijnlijk verder benedenwaarts opge ruimd was en de opeengepakte ijsvlocd dus eenc vrije baan voor zich vond anders zou het gevaar van opstopping gewis hoogst dreigend zijn geweest. Op de Waal is gisteren mede de ijsgang gevolgd eu men hoopt dat dezelve zonder rampen zal afloo- pen daar ook de Maas en IJssel los zijn cn dus eenen »e- wcnscblen afvoer kunnen bevorderen. In de eerste doorbraak bo/cn Rees heeft zich het ijs zooda nig opgehooptdat dezelve gestopt is, en du alleen de twee andere doorbraken bet drijfijs doorlaten. Tusschen Meer en Ilaflcn is'cene nieuwe dijkbreuk ontslaan. Te Baltimore was het fraaijc cirque van Cooke afgebrand. Daags le voren hadgedurende cene voorstelling van Mazeppa een gedeelte des looneels vuur gevat. Men meende hetzelve gebluschl te hebben toen het in den vroegen ochtend van den volgenden dag met zulke hevigheid uitbarstte, dal spoedig het ganschc gebouw cene prooi der vlammen werd. Slechts vijf der paarden heeft men kunnen redden. Het verlies wordt op 80,000 dollars begroot. FRANKRIJK. PARIJSden 4 Maart, Vidocq is onder borgtogt op vrije voelen gesteld. De inslructie zijner zaak gaat langzaam voort, men gelooft niet dal dezelve binnen eenige maanden zal vol eindigd zijn. De Hertog van Nemours zal eerstdaags naar Londen ver trekken om hel krooningfecst van koningin Victoria bij le wonen. Iu de afgcloopen maand Februari) zijn te Parijs geslagt 6,172 ossen, 1,575 koeijen 5,576 kalveren en 31,840 schapen. Hel gerucht bevestigt zich dat de Heer de Ho nrmonl in hel leger van Don Carlos is aangekomen. l)e Pretendent zegt men heeft aan deze personaadje schitterende aanbiedingen ge daan om hem te bewegen hel opperbevel le aanvaarden over de nieuwe expeditie die in dit voorjaar legen Kaslilie moet opruk ken. De Heer de Bourmont voegt men cr bij wordt door eenen Franschen Generaal vergezeld. Sedert eenigen lijd hernemen de wapenen van Maria Christine op alle punten het ovcrwigt. In den loop van dit jaar zal eene wetenschappelijke reis door Zweden Noorwegen en Lapland uaar Spitsbergen worden ondernomen. DUITSCÏÏLA1ND. FRANKFORT den 3 Maart. In de omstreken van Schon- brunn is korleling nadat zich sporen van wolven geloond had den cene klopjagt gehouden. Uit Hongarije verneemt men da gelijks nieuwe bcriglen van ongeluksgevallen. Overal in het laud vindt nien berrorene cn veelal door wolven half verslonden lijken. Dc Ofener und Pesther- Zei lung berigtonder meeran dere gevallen dat in Dobrogroz (Sïrmegher-kamilaal) de kapel laan die lot eenen zieke in hel naaste dorp geroepen werd ondcrwccgs met zijnen koetsier door wolven is veischourd ge worden. De Engelsche dagbladen maken groot gerucht daarover, dat op drie Engelsche koopvaardijschepen in de haven van Gal- lipoli voor anker liggende door cene Russische oorlogsbrik ge scholen is en zij gedwongen zijn geworden hunne vlag te bij- schcn. Het is een algemeen zee-regt dal schepen die in volle zee, of op eene neutrale reedeelkander ontmoeten, verpligt zijn hunne vlag te hijschen om le tooncn tot welke natie zij behooren. Als een koopvaardijschip zich jegens een oorlogschip aan deze formaliteit onttrekt, dan herinnert het laatstgemclde hetzelve daaraandoör uit eea stuk geschut eerst een los schot le doen en zoo dit niet baat, met scherp te vuren. Deze wet hfoft even goed hare toepassing op de Engelsche schepen als op die van eenige andere natie en zoo de Russische oorlogsbrik de drie gezegde schepen gedwongen heeft hunne vlag te hij schen zoo heelt zij slechts datgene gedaanwaartoe de zee- wetten haar verpligleden. Uit Berlijn wordt dd. 28 Fcbruarij het volgende geschreven Sedert eenige dagen wordt alhier een leveudige koerier-wisse ling tusschen ons ministerie, Oostenrijk, Beijereu en Rome, opgemerktwelke gedacht wordt de Keulschc aangelegenheid lot onderwerp le hebben. Brieven uit Munilen berigten dat de Heer Droste van Vi— schering volstrekt zijne waardigheid als Aartsbisschop van Keulen niet wil nederlcggenen dat het hem zeer leed doen zoude, indien hem de Paus lot Kardinaal mogt verheffen hetwelk hij echter krachlens zijne gelofte van gehoorzaamheid zich zoude moeten laten welgevallen. In het nabij Gottingeu gelegen dorp Nicolausberg heeft in het laatst van Februarij een afgrijsselijk voorval plaats gehad. Een man die met zijne vrouw en zoon wegens familiezaken in twecdragt leefde besloot eindelijk zich van hen te ontdoen hij slaat de vrouw 's nachts in bed met eene bijl dood, kwetst zijnen zoon, die echter weet te outvlugtendreigt het gansche dorp in brand le steken en berooft zich eindelijk zelf van het leven. In Zweden heeft een eigenaar van groote landerijen io den omtrek van Helsingforsteen toestel uilgevonden, waardoor men' den turf even hard en vast kan maken als steenkolen. Volgens geruchten zou dc Russische Troonopvolger in het huwelijk treden met do Prinses Alexandrine Louise A/nalia v an Baden. Mehemad-Ali zet zijne krijgstoerustingen ijverig voort het doel daarvan is onbekend. In Bosnië heerscht groote bewe ging welligl de voorbode van eenen ernsligen opstand. XiBfugcltngrir. Dc Avondbode behelst in de drie artikelen welke wij hier laten volgen eene belangrijke cn over de Europesche staatkun de veel licht verspeidende beschouwing van HET OOSTEN. Al dc horigen uil het Oosten maken gewag van groote toe bereidselen len oorlog welke door den Onderkoning van Egypte in Syrië gemaakt worden De sluijer des gehcims verbergt nog' liet oogmerk dezer wapening j maar de versterking van troepen welke de Groote Heer naar Azie zendt, de wapening der Turk- sche krijgsvloot, en dc omstandigheid, dqldcnaam des Onder koning» van Egypte niet meer op de nu onlangs bekend ge maakte lijst van de Pacha's des Rijks wordt gevonden, schijnen eenc nieuwe, op handen zijnde vredebreuk tusschen de Hoogo Porte en haren geducliten Vassal aan te kondigen. Hel zijn echter deze omstandigheden niet alleen welke ons doen vermoe den dal het Ooslon zwanger is van groote gebeurtenissen. Dc naauwe betrekkingen tusschen Mehemed-Ali en dc kabinetten van Londen en van Parijs de aanwezigheid in het Oosten van cene zeer aanzienlijke Engelsche en Franschc oorlogsvloot dc komst van eenen buitengewonen gezant des Onderkouings bij hit Engelsche Hofde drukke werkzaamheden in de arsenalen te Toulon en te Brest en de lastom al ile te Brest aanwezige voor de dienst geschikte oorlogschepen naar dc Middellandschc Zee te doen stevenen zijn daadzaken en omstandigheden waar uit men, op goeden grond, mag afleiden, niet slechts, «lat deze Wedersche Mogendheden dc uitbarsting van eenen oorlog voor zien maar ook dat zij voornemens zijn geene werkeloozc aan- schouwers van den strijd te blijven. De groote vermeerdering der zeemagt van Engeland en Frank rijk in het Ooslen verdient te meer onze aandacht, omdat do laatst vorige oorlog tusschen Turkije cn Egypte de minderheid der Turkschc legen over dc Egyptische raagt al reeds duidelijk heeft doen uitkomen. De Hooge Porie heeft zich toenmaals ge dwongen 'gezien Mehemed-Ali in het bezit le laten van het door zijnen krijgshaftigen zoon veroverde Syrië en hel is niet te verwachten dat zij in slaat zal zijn om de eerzuchtige ont werpen des Onderkoningwiens vermogen door het bezit van Syrië nog vermeerderd is thans beter dan toen te beteugelen. De Turkschc Regering kanbij dc voorstellingenwelke haar hieromtrent van wege andere in haar behoud belanghebbende ka binetten ongetwijfeld gedaan worden niet .zoo blind worden geacht, dat zij het dreigend gevaar cn dc moeijelijkheid om. hetzelve af te wenden, geheel niet zoude inzien; maar. dit, in verband beschouwd met hare kalme houding, cn andere niet tc

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1838 | | pagina 1