Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, Nieuwjaarswenschen. jtoagsche Bridcn No. 2839. Zaterdag 29 December 1917. 28e Jaargang. Aanwijzing verKrijgbaar- stelling Levensmiddelen. Beschikbaarstelling: goedkoope Melk. Melk in bakkerijen. xvi. Yan het Westelijk oorlogst oneel. ABONNEMENTSPRIJS. Per 3 maanden 76 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 96 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 oent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen. Deze Courant verschijnt elkeD Woeosdaff- en Zaterdagmo rgen bjj den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. Het eerstvolgend nummer zal in plaats van Woensdagmorgen op Dinsdagmorgen verschijnen. Evenals het vorig jaar zal ook dit jaar de gelegenheid worden opengesteld op den Nieuwjaarsdag zijn compliment van den dag te brengen aan Familie, Begunstigers en Vrienden. Voor slechts 40 cent worden deze adverten- tiën geplaatst. Spoedige opgaaf wordt beleefd verzocht. DE UITGEVER. NEUZEN maken bekend dat in de week van 31 Dec. 1917—6 Jan. 1918 geldig zullen zjjo voor: Aardappelen bon no. 5 en 6 5e serie. idem 5 6e Varkensvleesch 1 3e Bak- en Braadvet 20 2e Groene Erwten 12 2e Gort 12 le Bruine Boonen 9 le Op bon No. 20 voor Bak- en Braadvet mag O.IOO K.G. worden afgegeven. Op bon no. 1 voor Varkensvleesch mag slechts 0.200 K.G. worden af gegeven. Op bon No. 12 voor Gort mag slechts 0.200 K.G. worden afgegeven. Ter Neuzen, 28 December 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd-. J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WA BEKE, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt te* kennis van hen, die voor zich of voor leden van hun gezin goedkoope melk wenscben te betrekken (ten behoeve van zieken, zwak ken en kinderen beneden den leeftijd van 6 jaar, die in hoofdzaak op melkvoeöing zijn aangewezen) daarvan opgave behooren te doen op Maandag 31 Dec. a.s^, in het lokaal „Bethel" 2e Verbindingstraat van 9—12 uur en van 2-5 uur. Opgegeven moet wordeD 1. naam van de aanvrager en woonplaats 2. namen der personen, voor wie de melk wordt aangevraagd 3. naam van de melkleverancier 4. aantal kinderen beneden den leeftijd van 6 jaar 5. naam van den huisdokter. Ter Neuzen, 28 December 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA» Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken ingevolge ministerieële circ. dato 22 Dec. j.l. bekend, dat met ingang van dien datum geen melk zal mogen worden gebezigd bij de bereiding van producten der bakkerij en der banketbakkerij (koek, beschuit, biscuit, banket e. d. met inbegrip van brood), en dat geen melkbestanddeelen of melkpro ducten zullen mogen worden gebezigd bij de bereiding van brood. Ter Neuzen, 28 Dec. 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Den Haag in rijp Dit wondermooie natuurtafreel werd ons j.l. Zondag geboden. Vooral in den morgen was de aanblik prachtig. Zondagmorgen tocb altijd een andere ochtend dan een door-de weeksche. Niet het haasten en jachten van die velen om tijdig op bureau, kantoor of werkplaats te zijn. noch het luide geroep eD de drukke aanprij zing van kooplieden en vensters maar rustige kalmte, het begin van deD rustdag. De kerkgangers en de wandelaars komen die stemming niet verstoren, integendeel, zij geven juist aan, dat de Zondag de rustdag is en dat de verdraagzaamheid hier te lande gelukkig nog wel zoo groot is om ieder vrij te laten in de wijze, waarop hij dien rustdag wenscht te besteden. Die Zondagochtend-rust, ze valt in den win ter zeker nog meer op dan in meer zomersche tijden de Natuur is thans ook in rust. Geen wuivende bladertakken of nijgende bloemen, maar de stram staande boomen van den winter. Welnu, thans was bet kale en dorre win terlandschap door den rijp omgetooverd in een tuin van witheid. Wij weten niet, lieve lezeres of waarde lezer, of ook in Uwe om geving de natte waas van den vorigen dag omgezet is al die millioenen kristallen, maar stelt het U anders voor. Iedere boom, iedere tak, elk sprieije wit, heele lanen wit, het geheele bosch wit. De stadsche ver schijnselen daartusschen, een lantaarn- en telephoonpaal, een brievenbus, nog stijver dan de stijfste boomen, zij waren niet vergeten en droegen mede de fijne-witte uitmonstering. Hoe zeldzaam gelijk en hoe weinig eentonig wordt dat winterkleed gedragen De weinige bladen, welke thans nog aan boomen en struiken te ontdekken zijn, zij waren evenmin over geslagen. De dorre achterblijvers van den herfst hingen naar beneden, als het ware be schaamd zoo grof af te steken bij al die fijn heid, terwijl de frische bladen van de ever greens coquet het witte randje rijp bij hun helder groen blad deden uitkomen. Eu dat alles stond rustig in den Zondag ochtend. Wat later kwam de zon de levenwekkende. Wat bleek nog, maar toch reeds warm en koesterend. Weliswaar een gevaarlijke vijandin voor den teeren rijp, maar door haar nog zwakke krachten nog niet zoo te vreezen. Integendeel, de zon kwam hier niet om schoon heid te vernietigen, maar om het natuurtafreel te volmaken. Want nu kwam het heldere wit nog mooier uit en al bleef de rust onge stoord, van de grjjsheid van den dag werd wat weggenomen nu blonk en schitterde alles den aandacbtigen wandelaar tegen Altjjd^ is de Natuur belangwekkend en veelal biedt zy veel schoons, maar de vóór-laatste Zondag van 1917 bracht ons haar weer eens op haar allermooist. Het was werkelijk een ZoDdagochtend-stemming, een opwekking tot rust en schoonheid en vrede. Moge dit beeld van een der laatste dagen van 1917 dan tevens zijn een belofte voor 1918. Het jaar is weer haast ten einde, en in ge dachten gaan wij weer na wat het ons bracht. En al zal nu de balans voor ons Nederlan ders in het algemeen door de gedachte aan hetgeen rondom ons geschiedt en waarvoor wij ook weder gelukkig gespaard bleven niet anders dan een goede kunnen zijn, juist die gedachte aan het wereldleed weerhoudt ons van een algeraeene dankbetuiging aan 1917. Daar is dit jaar tè veel ellende gebracht, dan dat wij het kunr.en zegenen. Maar een nieuw jaar gaat aanbreken, nieuwe hoop gaat ons bezielen. Wij geloovén, ja wij zijn zeker, dat we vooruit gaan, dat het grootste gedeelte van den oorlog achter ons ligt. Aan den vooravond van het Kerstfeest bren gen de bladen ons berichten van vredes-onder- handelingen, die hebben plaats gehad. Laten wij nu eens niet het voor en tegen daarvan gaan uitpluizen, maar laten wij er ons in verheugen, dat wij weer woorden als deze kunnen lezen. Niet hoe de oorlog afloopt, maar wanneer hjj zal zijn geëindigd dat is de Wij mochten ons in 1917 aan de werken des vredes blijven wijden pn hopen dat zulks ook iu 1918 het geval zal mogen zijn. De beginselen van vrijheid en vooruitgang, zij hebben ook in het nieuwe jaar een taak te vervullen. Wellicht meer dan ooit. Laten de dragers en draagsters daarvan dan gereed staan, laten zij onderling steun geven en an deren overtuigen en opwekken, tot heil van het algemeen. Zoo zij 1918 DE OORLOG. De algemeene toestand. De vredesonderhandelingen te Brest Litowsk worden voortgezet. En blijkbaar zonder dat er, zooals Reuter telkens wil doen gelooven, onoverkomelijke moeilijkheden, be langrijke verschillen van meening tusschen de onderhandelaars zijn ontstaan. De Russische delegatie heeft in zes punten de algemeene grondslagen neergezet, die naar haar meening als beginselen voor de onder handelingen dienen moeten. Het zijn de grond slagen, die als het ware de uitvloeisels zijn van de leuze, door de Russische revolutionairen onmiddellijk als eenige basis voor een moge lijken vrede vooropgesteld: geen annexaties en geen schadeloosstellingen erkenning van het recht der volken en stammen, om door volksstemming uit te maken, of zij bij het eene of andere rijk wenschen te worden ge voegd, dan wel een zelfstandigen staat zullen vormen bescherming der minderheden door speciale wetgeving. Eu daaraan voegde de Russische delegatie thans nog toe een verbod van vrijheidsbeperking voor zwakke naties, van economischen boycot of economische over- heerscbing, van de handelsvrijheid in het al gemeen, en van de zeeblokkade, die geen on- middelijk oorlogsdoel beoogt. Over deze Russische voorstellen is door de delegaties van Duitschland, Oostenrijk-Hon- garije, Bulgarije en Turkije beraadslaagd en in het antwoord, aan de Russische delegatie gegeven, werd de duidelijke wensch uitge sproken om ten spoedigste te komen tot het sluiten van een algemeenen, rechtvaardigen vrede. De Russische voorstellen kunnen, zoo zeide graaf Czernin, als woordvoerder der Centralen, voor zulk een vrede een voor be spreking vatbaren grondslag vormen. De regeerii.gen der Centralen stemmen toe in een oniniddellyken algemeenen vrede zonder oorlogsvergoedingen. Zij willen echter, dat ook de andere strijdvoerende mogendheden zich voor deze beginselen verklaren, wijl het niet zou aangaan, dat de Centralen zich naar ééne zijde aan deze voorwaarden verbinden, zonder de waarborgen te bezitten, dat Rusland's bondgenooten deze voorwaarden eerlijk 6n zonder voorbehoud ook tegenover het Vier voudig verbond zullen aannemen en ten uit voer leggen. En met deze even logische als begrijpelijke restrictie aanvaarden dan de Centralen in hoofd zaak de grondslagen door de Russische dele gatie voorop gesteld. Het gewelddadig anne- xeeren van gebieden, die gedurende den oorlog zijn bezet, ligt niet in de bedoeling der bond genooten. Dit geldt, zonder uitzondering, voor alle bezette gebieden, België, Servië, Roemenië, Italië, Rusland en Frankrijk. Het ligt derhalve oak niet in de bedoeling om een der volken, die in dezen oorlog hun politieke zelfstandig heid hebben verloren, van deze zelfstandigheid te berooven. De viaag tot welken staat, nati onale groepen, die geen politieke zelfstandig heid hadden, zullen behooren, kan niet inter nationaal worden geregeld, maar moet in eiken staat, langs grondwetteljjken weg worden op gelost. Evenals de bescherming der minder heden in eiken staat, eeD feitelijke regeling slechts door de grondwet toelaat. De regee ringen der bondgenooten zullen die beginselen, voor zoover zij praktisch uitvoerbaar zijn, in hunne respectievelijke landen invoeren. En de verbonden regeeringen zijn het eens, dat van vergoeding der oorlogsschade most worden afgezien. Slechts schade, door oorlog voerenden in strijd met het volkenrecht aan burgerlijke onderdanen des vijands toegebracht, moet worden vergoed. Het denkbeeld, om daarvoor een fonds te vormen, kan eerst over wogen worden, indien de andere oorlogvoeren den binnen afzienbaren tijd zich bij de vredes onderhandelingen zouden aansluiten. In hoofdzaak worden dus de Russischegrond- beginselen door de Centralen aangevaard. Dat op enkele punten voorbehoud moet worden gemaakt, totdat ook de overige oorlogvoerenden aan de onderhandelingen kunnen deelnemen, is duidelijk. De Centralen kunnen met Rus land vrede sluiten, maar zij kunnen zich niet tegenover alle oorlogvoerenden de handen binden, zonder zekerheid, dat ook deze de algemeene grondslagen aanvaarden, welke zij bij de onderhandelingen met Rusland als juist hebben erkend. Het is niet te veronderstellen, dat de Rus sische delegatie deze restrictie zal beschouwen als een onmogelijkheid om de onderhandelingen voort te zetten. Over de andere kleine ver schilpunten tusschen de delegaties is overeen stemming allicht te verkrijgen. De bespre kingen zijn dus, voor zoover hieruit valt af te leiden, op den goeden weg. En opnieuw hebben de Centralen getoond, ondanks alle gepraat van de overzijde, gereed en bereid te zjjn om een algemeenen rechtvaardigen vrede te sluiten. De redeneeringen van de leiders in de westelijke Entente-landen zullen bjj deze eenvoudige en bondige verklaring, toch wel eenigszius anders moeten worden, als zij nu nog zoeken willen naar argumenten om den oorlog voort zetten. Een luchtraid op Mannheim. LONDEN, 24 Dec. Officieel. Heden, in den loop van den dag, heelt een onzer vliegeskadera met nitstekende resultaten bommen geworpen op Mannhdm. Een ton bommen werd gewor pen. Ontploffingen werdeo waargenomen in het groote hoofdstation, in fabrieken en ook in de stad, waar branden onlstonden. Zeer hevig afweervour werd tegen onze vliegmachi nes gericht, toen zjj z ch boven hare mik punten bevonden. Een van onze machines werd beschadigd eu genoodzaakt te dalen. Var* Burgemeester en Wethouders van TER hoofdzaak

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1