Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Uieuwjaarswenschen. "W eekmarkt. P< Vergadering Van 29 pceenber. jtupclic grieves. Van het Westelijk ooriogbt oieel. No. 2838. Zaterdag 22 December 1917. 28e Jaargang. Extra-Rantsoen Koffie. Aanwijzing verkrijgbaar- stelling Levensmiddelen. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 eent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 oent bij vooruitbetaling, Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekbandelaren. Brievengaarders an den Uitgever. Telef. Intere. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 50 cent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen. Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M, DE JONGE, te I er Neuzen. Wegens het Kerstfeest zal a. s. Woensdag geen nummer wan dit blad verschijnen Evenals het vorig jaar zal ook dit jaar de gelegenheid worden opengesteld óp den Nieuwjaarsdag zijn compliment van den dag te brengen aan Familie, Begunstigers en Vrienden. Voor slechts 40 cent worden deze adverten- tiën geplaatst. Spoedige opgaaf wordt beleefd verzocht. DE UITGEVER. op Woensdag 26 December 1917 (2e Kerstdag) op Donderdag 27 December 1917 zal gehouden worden. Ter Neuzen, 21 December 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester. L. WABEKE. Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat in de week van 24 tot en met 31 Dec. door detaillisten aan verbruikers mag worden afgeleverd een extra rantsoen van een half ons koffie op bon No. 26 eener koffie- en tbeekaart. Ter Neuzen, 2t Dec. 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend dat in de week van 2430 Dec. geldig zullen zijn voor Aardappelen bon no. 3 en 4 5e serie. idem Varkensvleesch Bak- en Braadvet Groene Erwten Rijst Wite Boonen 4 20 19 11 1 20 6e 2e 2e 2e 2e (van Bruine Boonen) der le serie. Op bon No. 19 voor Bak- en Braadvet mag 0.050 K.G. worden afgegeven. Op bon no. 20 voor Varkensvlees?h mag slechts 0.200 K.G. worden af gegeven. Op bon No. 1 voor Rijst mag slechts 0.200 K.G. worden afgegeven. Ter Neuzen, 21 December 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd. J. HUJZ1NGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Dat de Grondwetsherziening is aangenomen en afgekondigd, zal wel ieder bekend zijn, al heerscht er geen groot enthousiasme over in den lande. Het volgende jaar zal dus het aantal kiezers wegens het algemeen kiesrecht zich sterk uit breiden, in de eene streek natuurlijk meer dan in de andere. Dat hangt er van af, waar de aankweek van kiezers onder de oude wet meer of minder werd toegepast. Ook wordt stemplicht ingevoerd. Dit alles is duidelijk en heeft voor niemand uitleg noodig. Anders staat het met het nieuwe element in de wet gebracht, de evenredige vertegen woordiging. Men weet, dat het volgende jaar volgens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging zal gekozen worden, men heeft er over hooren spreken. Slechts weinigen evenwel zijn er mede op de hoogte. Hoe het in de practijk zal woiken, weten de meesten niet. Zaterdag 29 December zal onze Kamer afgevaardigde Jhr. De Muralt, over even redige vertegenwoordiging spreken. Niemand onzer verzuime de gelegenheid te gaan luisteren. Veel, dat nu nog duister is, zal helder worden. leder mensch, dat eenigszins medeleeft in staat en maatschappij zorge op de hoogte te komen van eene wet, aan welker uitvoering hi) door het uitbrengen zijner stem in het volgende jaar zal hebben mede te werken. Mevr. Van Balen-Klaar zal over Vrouwen kiesrecht spreken. Nu het passieve kiesrecht reeds is inge voerd, wordt ook het actieve meer urgent. Des te meer, omdat dit in de wet kan ge bracht worden bij gewone wetgeving. De heer J. B. Ament is geen onbekende in onze streek. Hij zal het hebben over »De taak der jongeren*. Als men ziet, hoe men bij alle partijen tracht ook de jongere garde mobiel te maken, zal men het toejuichen, dat dit onderwerp te berde komt. Het belooft dus een mooie en leerzame avond te worden. Voor afwisseling zal Mej. Naehtweh zorgen, die zich reeds vroeger hier deed hooren. De vergadering is toegankelijk voor alle vrijzinnigen. Wij wekken dus alle vrijzinnige mannen en vrouwen op dien avond aanwezig te zijn. De kiesvereeniging „De Vrijheid" maakt door' deze vergadering een mooi slot aan een zoo belangrijk jaar, als 1917 voor haar ge weest is. xv. Het is thans winter. Niet alleen dat de almanak ons zulks aankondigt, maar ook en dat is feitelijk van meer belang, de Natuur doet het duchtig gevoelen. De klagers over »dat akelige natte weer* hebben hun zin ge kregen en daarmee de zoo verlangde «droge koude*. Of onder hen, die het nu weer te kwaad hebben over die felle kou* niet juist zjj te vinden zjjn, die ook zoo straks over het weer in de oppositie waren, zullen we maar niet trachten uit te maken. Zeker is dat er in ons goede vaderland altjjd over het weer geklaagd wordt, tenzjj men er over zwijgt. Een algemeen goedkeuren van de weersgesteldheid hoort men al zeer zelden, en toch is daartoe zoo dikwijls reden. Het vriezende weer van deze dagen, met hoe verschillende gevoelens zal dat worden begroet! Daar zullen er zijn die juichen, die daardoor de mogelijkheid van de ijsgenoegens voor hen geopend zien. Zij zullen hun extra- warme kleeren uit de kast halen, de bont mantels en de ijsmutsen gereed leggen en de schaatsen doen schoonmaken en slijpen. Straks toch, als het nog maar een paar dagen doorvriest, dan is er gelegenheid voor schaatsenrijden, dan gaat men goed-gevoed en goed-gekleed naar de ijsbaan, om daar temid den van de opwekkende winterkoude gezond heid op te doen en zich te vermaken tevens. Zeker, ofschoon wij zelf hier niet tot de enthousiasten bebooren, kunnen wij het ons zoo best indenken, dat deze oud-Hollandsche wintersport zoovele beoelenaars en beoefenaar- sters telt en wij juichen het toe, dat wanneer de wintervorst de sloten en vaarten en grachten in evenzoovele gladde banen heeft omgetoo- verd al-Holland op de schaats zich tot zijn dienst opmaakt. Niet alleen heelt het ijsvermaak den deeU nemers daarvan genoegen, ook de buitenkan- ters, de toeschouwers biedt het een steeds afwisselend en opwekkend gezicht, terwijl het daarnaast aan anderen voordeel geeft. Er worden kleeren en schaatsen gekocht of her steld, baanvegers en andere helpers kunnen weer vrat verdienen, ververschingen, hetzij af komstig van het al-oude'koek-en-zoopje, hetzij vau meer moderne inrichtingen vinden gereede afnemers, er komt in het algemeen weergeld onder de menschen. Zoodat de strenge koude in alle opzichten gelukkig is en door allen met ingenomenheid wordt begroet? Helaas neen, wij vinden hier weder scherpe tegenstellingen, zeker niet het minst iu deze dagen. De zonnige winterkoude heeft haar schaduwzijde. Schaarach, om niet te zeggen gebrek aan brandstof, verlichting en vele noodige voedings middelen wij,zien het alom. Nu denken wij nog niet eeus aan de armsten en de armen, •maar hoezeer in de kring van behoeftigen in deze tijd niet uitgebreid. Allerwegen hoort men klagen over de moeilijke tijdsomstandig heden, maar het zou ons goed lijken, wanneer dit zich beperkte tot hen, die waarlijk en werkelijk daartoe reden hebben. Zij, die zich wellicht wat moeten inkrimpen of behelpen, maar overigens zich het noodige niet behoeven te ontzeggen, zij stellen zich toch niet voor als martelaren, maar trachten integendeel den minder bedeeld te helpen en te steunen. Gelukkig, dat teu deze het Nederlandse!^ volk zijn liefdadigheidszin ook thans niet ver-, loochent, gelukkig bovenal, dat de Neder- landsche Regeering, daartoe door de Volks vertegenwoordiging in staat gesteld, in ruime mate steunend optreedt. De distributie dit eene woord is voldoende om een storm ran deels werkelijke, vaak overdreven bezwaren daartegen te outkettenen. Posthuma de naam van .deze bewindsman doet een heirleger opposanten opstaan, zonder tot dusver evenwel een betere plaatsvervanger. Maar als wi] die distributie en die Posthuma, welke haar ons bracht eens niet hadden, wan neer alle artikelen eens vrij waren, wat zouden wij dan zien Zeker, dan bestonden niet die vervelende bons en niet die lastige kaarten, maar dan zouden er wel prijzen zjjn, waarin de v) jjheid zich in die mate zou afspiegelen, dat men alweer vrij zou blijven, maar dan alleen wat het niet-koopen betieft. M. a w. zonder distributie-regeling zouden de meeste artikelen thans zóó duur zijn, dat er populair gesproken geen aankomen aan was. Zeker min gelukkige, maar nu eenmaal be staande volkstrek zou zich dan niet verloo chend hebben, de eerste dagen van de mobili- intie deden daarvan reeds staaltjes kennen. Welnu, al geven vrij aanstonds toe, dat er vele bezwaren, gegronde bezwaren, aan de distributie-regeling verbonden zijn, wij willen juist in deze dagen, nu de zorgen voor velen het- grootst zijn, aan Regeering en Volksver tegenwoordiging en in het bijzonder aan Mi nister Pesthuma niet onrhouden onze waar deering voor hetgeen thans in het belang van het geheele volk gedaan wordt. Later, wanneer het leed geleden is en de zwaarste moeilijkheden achter den rug zijn, dan zal zeker ook recht gedaan worden aan den man, die ons thans door de stormen der tijdeD wil heenvoeren. Volhouden, Excellentie J. B. AMENT. DE OORLOG. De luchtaanval op Engeland. LONDEN, 19 December. (Reuter.) De offi cieels tekst der laatste rapporten wjjst uit, dat van 16 tot 20 vijandelijke vliegtuigen aan den luchtaanval van den afgeloopen nacht heb ben meegedaan. Drie groepen aanvallers vlo gen tusschen kwart over zes en vijf minuten vóór half zeven over de kust van Kent. Drie andere groepen kwamen tusschen tien minuten over zes en kwart vóór zeven boven de kust van Essex, landingwaarts stevenend. Alle zes groepen stuurden op Londen aan. Het mee- rendeel werd op verschillende punten door kanonvuur tot omkeeren gedwongen. Slechts ongeveer vijf toestellen bereikten en bombar deerden tusschen zeven en acht uur de hoofdstad. Toen de hoofdaanval op Londen was gedaan, baande een afzonderlijk vliegtuig zich zoo wat om negen uur een weg over Londen. Een aanvaller werd door kanonvnnr getrof fen. Ten laatste kwam hij op zee neer ter hoogte van de kust van Kent. Twee der uit drie koppen bestaande bemanning werden door de bemanning van een bewapend treiler levend gevangen genomen. Er is reden om aan te nemeo, dat nog een vijandelijk vlieg tuig in het Kanaal naar omlaag is gekomen, doch op het oogenblik is dit nog niet beves tigd. Een Engelsche vlieger viel een aanval ler aan en vuurde de munitie van vijfdoozen op hem af, terwijl deze van een hoogte van 13.000 voet bommen op Londen wierp. Een tweede vlieger van ons raakte eveneens boven Londen met den vijand slaags en een derde in de buurt der hoofdstad op 11.000 voet. Al onze toestellen keerden behouden terug. Omtrent de persoonlijke ongelukken en scha de te Londen zjjn nog geen volledige rappor ten ontvangen. Ook op verschillende punten in Kent en Essex werden bommen geworpen. LONDEN, 19 December. (Reuter.) Offici eel De laatste politierapporten behelzen, dat bjj den luchtaanval in den afgeloopen nacht 10 menschen werden gedood en 70 gewond. Buiten Londen werden maar vjjf menschen gewond. Verscheiden branden braken uit, maar de aangerichte schade is niet van ern- stigen aard. Marine- en militaire inrichtin- tiogen hebben niet geleden. PARIJS, 20 Dec. (Havas.) Matige actie der beiderzjjdsche artillerieën langs het geheele front, vooral in de streek van het Caurières- bosch. In Lotharingen is een krachtige Duitsche aanval, voorafgegaan door een hevig bombardement der Pransche loopgraven, ten N van Reillon volkomen mislukt. De Duit- schers lieten vele Ijjken op het veld achter. In den Boven-Elzas sloegen de Franschen een krachtigen Duitschen coup de main af op de stellingen van Gluckerfeld ten Z.W. van Altkirch. Op 19 Dec. wierpen Duitsche vliegtuigen bommen in de streek van Duinkerken en van Calais waarbjj vier personen gedood en tien gewond werden. TER MIZEM VOLKSBLAD Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat de weekmarkt in stede van

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1