Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. €eti protest. p« quaestie Treub-posthuma. Jeruzalem bezet. STRAATKEIEN. GEM EENTER A A D. Van het Westelijk oorlogstooneel. Van het Oostelijk oorlogstooneel. Van het Italiaansch-Oostenrjjksch gevechtsterrein No. 2835. Woensdag 12 December 1917. 28e Jaargang. Quenast Keien, ABONNEMENTSPRIJS: Por 3 maanden 75 cent Toor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden* aangenomen bij alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc, No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 cent; elke regel meer 10 cent. By abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Groctere letters naar plaatsruimte- Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen. Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen by den Uitgever M. DE JONGE, te Ter Neu«ea Burgemeeester en Wethouders van TER NEUZEN bieden te koop aan onge veer 55000 of meer (groot 10X10 c.M.) Hoogste bod gevraagd voor den 24 December 1917. Nadere inlichtingen geeft de gemeente bouwmeester. (Ingezonden). Y\ ij spraken in het begin van de vorige maand onze verbazing uit, dat de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Koningin geadviseerd had haar veto uit te spreken over het voorstel Marchant, om de onderwjjzers- salarissen met 100 gulden te verhoogen. Dit voorstel was in Tweede en Eerste Kamer met stemmen van alle partijen aange nomen. De minister kwam nu zelt met een voorstel, dat zoo minum was, dat het in de kringen van het openbaar onderwjjs een meer dan treurigen indruk maakte en tevens bewees, dat de Minister niet het minste begrip had van den noodtoestand bij de onderwijzers. Op de 3 millioen (wat een getal bij de honderden millioenen, 5ie voor andere doel einden gevergd worden) moest nog l'/2 mil lioen beknibbeld worden, En nadat het openbaar onderwas was in geruild tegen het algemeen kiesrecht (art. 80 en art. 192) dorst deze minister een finantiëel voorstel indienen, dat bijna geheel aan het bjjzonder onderwijs ten goede komt. Geen wonder, dat op de protestvergadering Zondag j.l. te Utrecht gehouden gezegd werd, dat deze minister maar alles aan rechts moest geven. Deze protestvergaderiDg werd uitgeschreven door den Bond van Nederlandsche Onderwijzers en gehouden in I ivoli, waar de deputatenadem was vervlogen en de oud-testamentische pro fetieën van Dr. Kuyper veiklonken waren. Daar werd nu krachtig en fiier geprotes teerd tegen de geringschatting van den Ne- derlandschen onderwijzersstand. Ondanks de moeilijke reisgelegenheid waren toch een kleine 2000 onderwijzers en onder- wjjzeresseD opgekomen om van den geest te doen bljjken door de achteruitzetting gewekt Duideljjk werd aangetoond, dat slechts een klein deel aan het personeel der openbare scholen ten goede zal komen en wel daar, waar de gemeentebesturen steeds een schan delik lage bezoldiging gaven. Het is dus een premie voor die gemeente besturen, welke bekend zijn om hunne slechte salariaregelingen. In het licht werd gesteld, dat geen ambt naar verhouding slechter bezoldigd wordt dan dat van onderswjjzers. Daarom werd de raad gegeven, dat ieder aie zyn kind voor onderwjjzer wenscht te laten opleiden, hierover wordt ingelicht. Dit kan hem veel ongenoegen besparen. d de motie, die met algemeene stemmen, werd aangenomen, werd met klem uitgespro ten, dat de volksvertegenwoordiging dit wets- oorstel dient te verwerpen. De interpellatie van den Heer de Jong over het verbod van Minister Treub om de kaas uit te voeren, waarvoor Minister Post- huma concent had gegeven, is op verzoek var. den Heer Cort van der Linden eenige dagen uitgesteld. Reeds mochten wij vernemen, dat, al heeft Minister Treub in deze zaak toegegeven, dit niet beteekent dat het eigen lijke punt in geschil tusschen de beide Minis ters tot oplossing kwam, maar dat het Kabi net de hoop heeft, dat er eene regeling zal kunnen worden getroffen, die een conflict als thans voorkwam, onmogeljjk zal maken. En het was juist op grond van die hope, dat de Minister uitstel van de interpellatie verzocht, die z. i. de qplossing van het ge schil zou hebben bemoeiljjkt. De Kamer heeft natuurljjk aan zjjn verzoek gevolg gegeven, al is het heele geval dan ook van zoo bedenkeljjken aard, zooals de Heer Nolens terecht aantoonde, dat alleen welwil lendheid tegenover het hoofd van het Kabinet, waaraan wjj zooveel verplicht zjjn, de Kamer er toe kon bewegen deze interpellatie over eene zaak, die ons een even bedenkelijk figuur in het Buitenland doet slaan als in het Bin nenland, niet dadeljjk te houden. op gewezen, dat wij zoo benarden tijd tege moet gaan, dat alle Nederlanders zich niet genoeg kunnen doordringen van de waarhpid, dat zjj door eensgezindheid mee moeten helpen om het sehip van Staat door de branding te helpen. Men zou geneigd zjjn te vragen of alle ministers wel van deze vermaning aan de Nederlandsche natie kennis hebben geno men. En al schorten wij tot a s. Woensdag 12 December, den dag waarop de interpellatie zal worden gehouden, ons 'oordeel op over het deel van schuld, dat bjj dit conflict op de betrokkenen ligt, dat kan toch zeker niets afdoen aan het feit, dat zelfs hij die het volste geljjk aan zijn kant had, liever had moeten heengaan dan het in het openbaar tot een toestand te laten komen, die zoover als wjj weten een unicum is in onze parlementaire geschiedenis en ons in deze tijden meer kwaad •doet dan ooit. Hoewel natuurljjk de goede toestand zou geweest zjjn, dat de meerderheid van het ministerie met den Premier voorop, zoo kras zou zjjn gaan staan achter dien van de beide Excellenties, die in hun oog geljjk had dat de man van het ongelijk zich wel ffiad moeten terugtrekken. Wij verstaan het, dat de Heer Co't van der Linden op dit oogenbhk zoowel terug deinst voor eene crisis aan Financiën als aan Landbouw, maar wjj zouden toch de vraag willen stellen of eene dergelijke crisis niet verre te verkiezen is boven het huidige con flict, dat men tracht bjj te leggen, maar waarbij direct de vraag op de lippen komt V oor hoe lang In het belang van ons land is zoowel met het oog op onze internationale positie als de levensmiddelenvoorziening, in nige verstandhouding en voortdurend overleg tusschen Financiën en Landbouw wenscheljjk, juister gezegd onontbeerlijk, en waar dat overleg reeds lang ontbrak, vragen wij of door oplossing van het geschil, dat thans naar buiten gekomen is, maar dat reeds lang secret de Poliehinelle was, betere toestand zal worden verkregen. En het land kan op dit oogenblik niet gewaagd worden aan proef nemingen in hoeverre menschen, die vóór alles gaarne op hun stuk bljjven staan, tot mildere gezindheid zjjn te brengen. De interpellatie van den Heer de Jong zou, nu de kaas mag uitgevoerd worden, geen zin meer hebben, indien zjj niet door den loop der omstandigheden ware geworden eene interpellatie aan de Regeering. Wat ook door den Premier als zoodanig is opgevat, anders ware hjj niet met zjjn gedocumenteerd ver zoek gekomen om de interpellatie uit te stellen. Maar moge die interpellatie dan ook zoo geleid worden, dat het volle licht zal komen te vallen op alles wat er gebeurd is, opdat de Kamer, al is dat dan ook haar taak niet maar in buitengewone tjjden komt men tot buitengewone maatregelen mede kan werken tot herstel van de homogeniteit in het Kabinet, die altijd constitutioneele eisch is, maar thans, ook met het oog op het Buitenland, een buitengewoon groot lands belang. Al was het te voorzien, dat de Turken Jeruzalem niet zouden kunnen houden, toch zal het bericht van de bezetting door de En- gelschen niet nalaten een grooten indruk te maken bjj de gansche Christenheid. Gaza, Jaffa, Hebron, thans ook Jeruzalem Het zjjn alle namen, die voor ons leven, die ons iets te vertellen hebben. Men ga het alleen in ons eigen land na. Ook voor den minst ontwikkelde hebben al deze namen een' bekenden kiapk. Ongetwijfeld zjjn de gebeurtenissen aan het front in Italië en aan het Westelijk front van meer beteeKenis voor de oorlogvoering. Wat in het verre Oosten, in Palestina ge schiedt, is ver van ons, ver van Europa ver- wjjderd. En toch zjjn de plaatsen in Palestina voor ons in den geest meer nabjj, dan Russische of Italiaansche of Fransche steden. En zoo zal het zjjn in alle landen, waar Christenen wonen. Het Oude en Nieuwe Testament herleven als het ware. Het niet gedachte verwezenlijkte zich. En niet alleen op de verbeelding der Chris tenen zal deze overwinning inwerken, ook de Mahomedauen zullen onder den indruk zijn en zeker niet het minst het verspreide volk, dat geen eigen land sinds eeuwen her meer bezit, het volk der Israëlieten. Het Zionisme zal zich op hechter grondslag voelen. Om die reden is de val van Jeruzalem van groote beteekenis. Een paar weken geleden schreef een Duitsch schrijver na den val van Jaffa, dat de inneming van Jeruzalem strategisch niet van zoo groot belang zou zijn, maar da"t het moreel succes des te grooter zou wezen. Ook wjj meenen, dat de inneming van Jeruzalem een groot moreel succes voor de Engelschen beteekent. DE OORLOG. De algemeene toestand. Van de gevechtsterreinen geen ander nieuws, dan dat op het Italiaansche front de Fransche en Britsche hulptroepen hun plaats hebben in genomen. Uit de berichten zon men opmaken, dat zjj slechts een smal stuk van het Iront hebben bezet. Ten Westen vun de uitmonding van de Piave in de zee, hebben de troepen der centralen een voorwaartscbe beweging ten uitvoer gebracht. Een telegram uit St. Petersburg via Stock holm geeft den inhoud weer van het artikel van de Prawda, waarin dit maximalistische orgaan de annuleering van de staatsleeningen aanbeveelt. Het bericht van de Daily Tele graph, dat de regeering te dezen opzichte reeds een besluit heeft genomen, is, bljjkens een te legram ven het Petersburgsch telegraafagent- schap, onjuist. Op het Oosteljjk front is bezuiden den Dnjestr, dus met inbegrip van het Roemeeusche lront, reeds een defiDitieven wapenstilstand ge sloten. Het hoofdkwartier meldt kortweg »een wapenstilstand», en aangezien er reeds een voorloopige wapenstilstand was, valt uit de mededeelingen af te leiden, dat de nu gesloten overeenkomst van duurzamen aard moet zjjn. Maar voor hoe lang is die wapenstilstand ge sloten i Het is vreemd, dat dit belangrjjke punt in het offieieele bericht niet wordt aan geroerd. Een nog niet bevestigd bericht uit Hamburg zegt, dat het een wapenstilstand is, tot aan het sluiten van den vrede. Het is best mogeljjk, daarmede zou voor den vorm een inbreuk op het verdrag van LSnden, dat het sluiten vao een afzonderlijken vrede ver biedt, worden vermeden. Ook zou men alle moeiljjke territoriale kwesties, die bjj een af zonderleken vrede ter tafel zouden moeten komen, die bezwaarljjk buiten het verband met het geheele vredesvraagstuk kunnen worden behandeld, uit den weg gaan. Ten opzichte van de oorlogvoering zou zoo'n wapenstilstand echter volkomen dezelfde uitwerking flebben als een afzonderlijke vrede. Overigens schjjot in Duitschland naar aan leiding van deze heele kwestie een stille strijd te wordnn gevoerd tasscheu de militaire partij en haar banhaDg aan de eene zjjde, en de re- geeriDg, gesteund door alle vooruitstreveDdenfc aan de andere zjjde. Op dezen strijd zinspeelde de afgevaardigde Hiseh in den Landdag, en hiermede wordt ook het bezoek van Hinden burg en Ludendorff aan Berljjn en het nu af gewimpelde bezoek van Czeruin, den Oosten- rijksch-Hongaarschen minister van buitenland- scbe zaken, in verband gebracht. Een wapen stilstand ad infinitum zou tevens een middel kunnen zijn, om dezen strjjd tot den defiDitie ven vrede uit te stelleu. Offieieele commun<qué"s. PARIJS, 10 Dec. Officieel avondberiebt De dag is gekenmerkt geweest door een drukke wisseling van geschutvuur tusschen Aisne en Oise, in Champagne bij Main-de-Massiges, op deq rechteroever van de Maas en in den boveo Elzas. Op het front van het boisdeChaume en in de richting vitn de tranehée de Caloune hebben de Duitschers na een tevendig bom bardement twee overvallen gedaan, die in het vuur der Franschen misliepen. Deze maakten gevangenen. Tusschenpoozend kanonvuur aan het overise front. WEENEN, 10 Dec. Officieel: De bond- genooten hebben met de tusschen de Dojestr en den mond van den Donau staande Rus sische en Roemeensche legers van het Roe- meensche front een wapenstilstand gesloten. WEENEN, 10 Dec. (OfficieelAan den mond van den Piave hebben bestormingstroepen van het regiment honved-infanterie nr. 32 den vijand bet bruggehoofd van Bressanin ontno men. Er werden zes Italiaansche officieren en 228 manschappen gevangen genomen als mede tien machinegeweren buil gemaakt. ROME, 10 Dec. (StefaDi). OfficieelGis teren is de vjjand er bjj liet aanbreken van den dag bjj verrassing en door het opvoeren van diommen mannen in geslaagd eenige waarneemschaosen te bereikerdie wjj (p den linkeroever van den Piave Veechia bezet hiel den, waarvan hjj zich bjj Agenzia Juliani na een handgemeen meester maakte. In de eerste aren van den afgeloopen nacht hebben wjj in een tegenaanval de stelling in vollen omvang heroverd, de bezetting op de vlucht gejaagd en 35 hunner genomen, lal van vjjandeljjke versterkingen, oogen- blikkeljjk toegesneld werden verwoed Bange- TER \Ei mS( VOLKSBLAD. Do Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dut Openbare Yergadoring van den Gemeenteraad zal worden gehouden op Donderdag den 13 Dec. 1917 des voormiddags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 11 Dec. 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. In Be laatste troonrede is er met naBrulc

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1