Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. jtaagsche Brieyen. Maximumprijzen Kaas. - No. 2834. Zaterdag 8 December 1917. 28e Jaargang. Maximumprijzen voor Koffie. Vervoer van hout. Verbod aflevering hout. Vervoer en aflevering van Spiering en Haring. Prijzen haring en bokking Aanwijzing verKrijgbaar- sfelling Levensmiddelen. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. In tere. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 50 oent;* elke regel meer 10 cent. By abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen. Deze Courant verschijnt eiken Hoeusdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt ingevolge artikelen 2 en 8 der Distributienet 1916, de navolgende maximum-kleinbandelprjjzen voor Kaas bekend a. volvette jonge Gouda met Rjjksmerk 84 cent per 11 b. zonder 81 c. jonge Gouda Edammer 40 plus 80 <Z. 60 70 20 58 nagelkaas 51 g. witte kaas .51 u K.G., 17 cent per 0.1 K.G. 16* 165 Voor groot- en tusschenhandelprijzen inlichtingen te bekomen op het Levensmiddelenbureau. Ter Neuzen, 5 December 1917. De Burgemeester, J. HUIZIN GA. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, ter voldoening aan circ. No. 907 afd. Crisiszaken dato 3 Dec. jl., de volgende ma ximumprijzen voor Koffie KOFFIE Tussehenhandelprjjs. Kleinhandelprijs. 1.04 per 7a K.G. los .1 1-07 netto y 1.20 per 7a K.G. verpakt KOFFIE-EXTRACT bevattende ten minste 80°/0 Koffie. Tusschenhandelprijs. Kleinhandelprijs. 0.12 per deciliter exclu- 0.13 per deci sief flesch. liter excl. fl. 1. De tusschenhandelprijzen zijn gesteld met inbegrip van distributiekosten, levering franco station van bestemming spoor, boot of laatste veer en emballage, voor zoover deze emoallage niet bestaat uit jute zakken. 2. Koffie-extract, bevattende minder dan 80°Koffie, mag niet worden afgeleverd. 3. De flesch, waarin Koffie-extract wordt verkocht, mag tegen kostenden prijs worden berekend en moet tegen denzelfden prijs, mits onbeschadigd, worden terug ge nomen. Ter Neuzen, 6 December 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend HEEFT GOEDGEVONDEN te bepalen a. Het vervoer van hout, met uitzondering van bezaagd timmerhout en van mijnhout bestemd voor de mijnen in Limburg, is verboden. b. Het verbod onder a. gesteld is niet van toepassing op vervoer per wagen, voort bewogen door menschelijke of dierlijke kracht. Het verbod sub a. gesteld is niet van toe passing op het hout, hetwelk reeds was ge laden op den dag van afkondiging dezer be schikking, alsmede op 1. Teen- of griendhout, ook genaamd twüer- hout. JS 2. Waarden- of rjjshout, mits geen brand hout zijnde. 3. Esschenhakhout, bestemd voor den tuin bouw of voor waterwerken. Ter Neuzen, den 4 December 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZFN maakt bekend lo. Aflevering en vervoer van ongeschild- eikenhout waaronder ook te verstaan eikenheg en eikenheester is verboden. 2o. Het in het voorgaand lid gestelde verbod is ni.et van toepassing op hout van groo tere doorsnede- dan 30 c.M. 3o. Van het voorgaande verbod kan onder daarbij te stellen voorwaarden, ontheffing worden verleend door het R. D. H. L. Ter Neuzen, 5 December 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN makeu bekend, ter voldoening aan circ. No. 880 afd. Crisiszaken dato 1 Dec. j. 1. het vervoer en de aflevering van baring kleiner dan 13 cM. en van spiering kleiner dan 10 cM. is verboden met ingang van 8 Dec. a. s. Ontheffing van dit verbod kan schriftelijk worden aangevraagd aan den Hoofdinspecteur der Visscherjjen van G'alenstraat 41—43, s Gravenbage of aan de Inspecteurs der Vis scherijen in het betrokken district. Ter Neuzen, 6 Dec. 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. t Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend ingevolge circ, No. 767 de volgende maximumkleinbandelprijzen voor haring en bokking Engelsche bokking 6 cent p. stuk. Volle haring 4 Maatjesharing 4 Gemarineerde haring 7 Zuiderzeebokking (bakbokking, zachte zonder staartvin) 2 Zuiderzeebokking (harde zonder staartvin) 2 Volie en Maatjesharing, schoon gemaakt, al dan niet uitge sneden of gefileerd 5'/„ Nadere inlichtingen omtrent gröothandel- en tusschenhandelprijzen voor belanghebbenden op het Levensmiddelenbureau iederen werkdae van 9—12 v.m. s Ter Neuzen, 5 December 1917. Burgemeester en Wetho»ders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend dat in de week van 1016 Dec. geldig zullen zijn voor Aardappelen bon no. 19 en 20 4e serie. idem Bak- en Braadvet Varkensvleesch Groene Erwten Gort 2 bon no. 17 2e serie. Op bon No. 18 voor Varkensvleesch mag slechts 0.200 K. G. worden af gegeven. Op bon No. 11 voor Gort mag slechts 0.200 K.G. worden afgegeven. Op bon No. 17 voor Bak- en Braadvet mag O.IOO K.G. worden afgegeven. Ter Neuzen, 7 December 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. XIII. Door de Regeering zijn wetsontwerpen in gediend tot het verleenen van tegemoetko mingen wegens duurte van levensmiddelen aan de daarvoor in aanmerking komende amb tenaren gedurende het jaar 1918. Ook in 1916 en 1917 is zulks het geval geweest, maar bij de nieuw ingediende voorstellen zijn de grondslagen van de regeling eenigszins veranderd en, geven wij dit aanstonds toe, tevens verbeterd ook. Wij stellen op deu voorgrond in het alge meen tegenstander van duurtetoeslagen te zijn. De salarissen, welke de Staat aan zijne amb tenaren, beambten en werklieden uitbetaalt, behooren van dien aard te zijn dat daarmede eenige bijzondere prijsstijging gedragen kan worden. Maar waar voor abnormale tijden abnormale maatregelen moeten worden ge nomen en de duurte thans werkelijk een ab normale hoogte bereikt heeft, kunnen wij het niet alleen billijken, dat nu duurtetoeslagen verleend worden, maar achten het zelfs den plicht van de Overheid daaitoe over te gaan. Kunnen wij ons dus met de indiening van deze wetsontwerpen .geheel vereenigen, toch wil het ons voorkomen, dat het uitgangspunt van de Regeering niet geheel juist is. Iu de Memorie van Toelichting wordt ge zegd, dat het karakter van deze duurtetoe slagen moet blijven het geven van een tege moetkoming aan hen, die bij gebreke daarvan, niet in staat zouden zjjn in hun levensonder houd en dat van hun gezin te voorzien. In overeenstemming met deze woorden wordt dan ook een grens gesteld, boven welken geen bÜs'ag gegeven wordt. Hoe sympathiek dit overigens moge klin ken, toch meeuen wij dat de zaak iu kwestie van een ander oogpunt uit had behooren te worden bekeken. Niet in de eersfe plaats gaat het om de vraag, wie hebben het meest noodig, maar moet worden gelet op dit groote feit, dat de waarde, de koopkracht van het geld minder is geworden. Ieder toch zal toe geven, dat wat vóór Aug. 1914 met f 1000 gedaan kon worden in de verste verte thans niet met hetzelfde bedrag bekostigd kan wor den. YY elnuf dan volgt hieruit ook onmiddellijk, dat alle ambtenaars-salarissen in werkeljjke waarde verminderd zjjn en dat wanneer men, zooals de Regeering, overgaat tot het verlee nen van bjjslagen, men daarvoor niet een altjjd willekeurigen grens kan stellen. Of zou b.v. een ambtenaar met een inkomen van b.v. f3000, die zjjne levenswijze geheel daarop heeft ingericht (een huurhuis bewoont, dienst bode heeft, zijn kinderen Iaat studeeren enz.) de duurte niet bemerken? Zeker, wij geven het gaarne tóe, by de hoogere inkomens wordt uiteraard een deel daarvan besteed aan zgn. weelde-uitgaven, waarop intusschen niet altjjd maar dadeljjk bezuinigd kan worden. Deze zjjn echter niet nöodzakeljjk en daarom achten wjj het juist gezien, dat zjj die vragen duurtetoeslagen voor de salarissen ook boven den door de Regee ring getrokken grens, daarbjj een zekere de- gressie willen bepaald zien. M. a. w. wanneer voor de salarissen tot f2500 een bjjslag van 15°/0 verleend wordt, zal dit percentage b.v. voor de bedragen van f2500 tot f4000 op 10 zjjn te stellen en daarboven op 5. Gemakshalve geven we maar ronde getallen. Bjj dergeljjke regelingen moeten allerlei factoren iu het oog worden gehouden, dat brengen de bijzondere omstandigheden welke voor het geven daarvan aanleiding waren, nu eenmaal mede. Geldt voor de regeling van salarissen in het algemeen, dus in normale tjjden, de maatstaf van den verrichten arbeid en de waarde daarvan voor den werkgever, bij duurtetoeslagen daarentegen moeten met den bijzonderen toestand van den werknemer rekening worden gehouden. Hoezeer wjj bjj salarisregelingen voor normale tijden verschil tusschen gehuwden en ongehuwden uit den booze achten we zwijgen nu nog maar van kindertoeslagen oftewel fokpremies wanneer bet geldt de bepalingen van het be drag der duurtetoeslagen, mag en behóórt zeker met een en ander rekening te worden gehouden. Hieruit blijkt al weder hoe moei lijk deze materie is, hoe de voetangels en klemmen op dit terrein vele zjjn. Daarom willen wjj niet eindigen alvorens te hebben te kennen gegeven, dat alhoewel verschillende wijzigingen in de Regeerings- voorstellen ook ons gewenscht voorkomen, wjj ons in elk geval voor de betrokkenen in de aannemiog daarvan harteljjk verheugen zullen. De ambtenaarssalarissen hier te lande in het algemeen zjjn ongetwijfeld -verre beneden dat gene, wat ook afgescheiden van oorlogsomstan digheden en duurte, als tegenprestatie voor geïeverden arbeid gevraagd mag worden. Goed loon sta ook hier tegenover goed werk. J. B. AMENT. DE OORLOG. Oe algemeens toestand. De maximalistische regeering te Petrograd gaat kalm haar weg, zonder zich er veel om te bekommeren, wat de geallieerden van haar houding en optreden zeggen zjj voert onder handelingen met de Centralen en gaat voort met het publiceeren van de geheime overeen komsten, dia Trotzky :n het departement van buitenlandsche zaken in beslag heeft genomen. En mag men de berichten van den Russi- schen medewerker van den Berner Bund ge- looven, dan zjjn ook in Petrograd en andere plaatsen de rust en orde zeer snel terugge keerd. De commissarissen des volks, zooals de bestuurders zich thans noemen, hebben niet alleen strenge maatregelen genomen, om iedere contra-revolutie in de kiem te onder drukken zij hebben ook in het land zelf, door krachtig optreden, verbeteringen doen ontstaan, voornameljjk ter bescherming van de bevol king tegen slechte elementen, ter verbetering van den levensmiddelenaanvoer, en ter beves tiging van het gezag. In het leger, zegt dezelfde berichtgever, is de toestand eenigszins anders. De generaals zjjn nog weerspannig, om zich aan de bevelen uit Petrograd te onderwerpenmaar zjj kunnen niet veel doen, als de soldaten hun niet meer ge hoorzamen. Zoo de generaals een macht vorm den in Rusland, zou reeds lang een militairs l> 11 ii n n n ii ii iyj »i n n ii i45 ii 12 ii 11 ii ii 1. 11 I! M II II II U l| II II \T II 2 l| tl V 2 11 11 11 6e 18 2e 11 ii 19 2e 11 11 11 le

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1