Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Verpachting. Aanbesteding. A. SCHOOLBEflOEFTËS, B. Rijwielbanden. Ctn politici; debat. Kantoor- en Schrijfbehoeften, Rantsoen Thee Koffie en Petroleum. Uitreiking Zeepkaarten. Aanwijzing verkrijgbaar stelling Levensmiddelen. No. 2832. Zaterdag 1 December 1917. 28e Jaargang. een strook grond largs de Scheldekade. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 eent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 eent bij Tooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. luiere, No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 sent; elke regel meer 10 cent. By abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen- Deze Courant verschijnt eiken Woeusdag- en Zaterdagmorgen by den Uitgever M. DE JONGE, te Ter Neuzen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, zullen op Dinsdag 11 December 1917, des voormiddags ten 11 ure, bij in schrijving, in 3 perceelen trachten te ver pachten Nadere inlichtingen verstrekt de Gemeente- Bouwmeester. Ter Neuzen, 27 Nov. 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEU ZEN zullen op Dinsdag II December a.s., des voormiddags 10 uv, in het open baar bij inschrijving in 3 afzonderlijke per- ceeleD trachten aan te besteden a. het schoonhouden en verwarmen ge durende 1918 van de openbare school A b. idem van school B en c. idem van school C met vergaderlo kaal De voorwaarden liggen ter inzage op de gemeente-secretarie. Inschrijvingsbiljetten, volgens voorgeschre ven model en op zegel gesteld, kunnen ter gemeente-secretarie in eene verzegelde bus tot het oogenblik der besteding worden ingeleverd. Ter Neuzen, den 27 November 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, zullen op II De» cember 1917, des voormiddags 10 ure, ten gemeentehuize aldaar in het openbaar aab steden, de levering van voor de openbare lagere scholen enz., voor het schooljaar aanvan gende 1 Mei 1918; grijsopgaaf inwachten van ten be hoeve der gemeente administratie te le- veren voor het dienstjaar 1918. De voorwaarden van aanbesteding opgaven monsters enz. liggen ter inzage voor belangl hebbenden op de gemeente-secretarie, alwaar tevens nadere inlichtingen zijn te verkrjjgen. Ter Neuzen, 27 November 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, ter voldoening aan circ. No. 2640 Bid. Lrisiszaken, 1. dat de in de beschikking No. 192 C n,17j?Ct' 1917' va8tge®ielde maximum- groothandel-, -tnsschenhandel- en »kleinhan» 2. dat het verbod voor handelaren, om on gestempelde banden te verkoopen, ten verkoop in voorraad te hebben en af te leveren (art. 6 der Distributieregeling voor rijwielbanden) in werking treedt op 15 December 1917. Ter Neuzen, 28 November 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat gedurende .het tjjdvak van 1 tot en met 15 December 1917 door detaillisten aan verbruikers mag worden afgeleverd Op bon No. 7 eenèr koffiie- en tbeekaart J/a ons thee. Op bon No. 8 eener koffie- en theekaart 1/s ons koffie. Op bon No. 4 eener petroleumkaart 2 Liter petroleum. Ter Neuzen, 30 Nov. 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Uitreiking van Zeepkaarten voor de maand December zal plaats hebben op Dias dag 4 December a.s. in het lokaal »BETHEL« 2e de Verbindingstraat, uitsluitend tegen inlevering der oude kaarten en tegen betaling van I cent per kaart en wel voor hen wier geslachtsnaam begint met de letters Jjj 'i it 34 De aangegeven verdeeling zal strikt in acht genomen worden. Ter Neuzen, den 30 November 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend dat in de week van 3—9 Dec. geldig zullen zijn voor Aardappelen bon no. 17 en 18 4e serie Bak- en Braadvet bon no. 16 2e serie. Varkensvleesch 17 2e Groene Erwten 9 2e Jf' Rüst 20 le Op bon No. 20 voor Rijst mag slechts 0.200 K.G. worden afgegeven. Op bon No. 16 voor Bak en Braadvet mag 0.100 K.(ï. worden afgegeven. Ter Neuzen, 30 November 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretari», Voor de Vrjjzinnig-Democratische Kies- vereen. en de Vrijzinnig-Democratische Propa- gandavereenigiug trad Maandagavond voor de geheel met mannen en vrouwen gevulde bovenzaal van de sociëteit ,,De Vergenoeging" als spreker op de heer mr. H. P. Marchant met het onderwerp„De verkiezingen van 1918." 8 De voorzitter der kiesvereeniging, de heer Herman Snjjders, wees er op, dat er tot nu toe alleen debatten tusschen Liberale Unie mannen en Vrijzinnig-Democraten hebben plaats gehad als inleiding van de verkiezingen van 1918 niet zoo zeer om elkaar te be strijden, maar om te doen voelen, dat partij kiezen noodzakelijk is. Spr. bracht dank aan den heer Siemelink, dat hjj aan de uitnoodi- ging om te komen debatteeren, heeft vol daan. Spr, brengt hulde aan de Vrjjz. Dem. Prop. Vereeniging, die reeds bijtijds kleur bekende. Hierna verkreeg de heer Marchant het woord, dje begon met te zeggen, dat het in dezen tijd moeilijk is zich in te denken, dat over een half jaar politieke verkiezingen zul len plaats hebben. Moeilijkheden van thans zjjn maar van tjjdeljjken aardde belangen der verkiezingen reiken verre over de abnor male tijdsomstandigheden heen. De Grondwetsherziening bracht algemeen kiesrecht, maakte een democratisch samen gestelde Eerste Kamer voor de toekomst mo geljjk en schonk ons ook evenredige vertegen woordiging. Dat dit laatstgenoemde nieuwe stelsel niet zoo makkeljjk te begrijpen is, bljjkt wel daaruit, dat menschen, die jaren in de politiek medeioopen en partijleider zijn, het zeil niet begrjjpen. Het stelsel van dis tricten, het vechten van rechts tegen links is uit. Rechts denkt men er niet over gemeen schappelijke lijsten in te dienen, zooals som migen links dat wel willen doen. Trouwens dit is de eenige juiste opvatting van de even redige vertegenwoordigingiedere party, iedere richting moet tot zijn recht komen. Vele kiezers behooren tot de kleurloozen, die zich niet met politiek bemoeien, maar die erg gevoelig zijn voor hun portemonnaie en juist deze maken, dat rechts en links elkaar in districten en ook in de regeering afwisselen. Hiervan worden zij, die belang hebben bij de sociale wetgeving, de dupe: Sp. zit 18 jaar in de Tweede Kamer en als hij denkt aan den gang der sociale wetgeving in dien tijd, is het om er bij te huilen. De evenredige vertegenwoordiging, de nieuwe regeling van het onderwjjs, inaken samenwerking ter bevordering van het volks onderwijs en van de sociale wetgeving mogelijk. De Vrjjz. Dem. stellen zich op het stand' punt, dat evenredige vertegenwoordiging den volksinvloed zal verhoogen, en haar eerste verkiezingsprogramma is £an ook: „Beves- hging en handhaving van onzen parlemen tairen regeeringsvorm." De volksinvloed kwam in gevaar, de volks vertegenwoordiging was niet meer de af spiegeling van den volkswil. Het eenige middel voor het volk om invloed te hebben, is door middel van de volksvertegenwoordiging. En daarom is het zoo dom als men wil, dat de Kamer maar Daar huis gaatzitten er domme mannen in, gooi ze er daD uit, maar haal niet het instituut zelf naar beneden. De Vrjjz. Dem. willen vrouwenkiesrecht, want de volksvertegenwoordiging, die op de helft van de inwoners steunt, is niet in orde. Vrouwenkiesrecht moet er niet komen, om dat de vrouwen net eender zijn als de man nen, maar juist omdat zij anders zjjn, omdat zjj anders voelen en andere belangen kunnen verdedigen. Dit zal onze staatsinstellingen geen schok geven, zooals een sterke uitbreiding van het mannenkiesrecht vroeger zou hebben gedaan, omdat reeds alle klassen der burgerij door het algemeen mannenkiesrecht vertegenwoor digd zijn. Het is dan ook ondoeuljjk om een beperkt vrouwenkiesrecht in te voeren zonder dat men op dat beginsel inbreuk maakt, tenzjj men doet als mr. E. E. van Raalte en de levensgrens hooger stelt dan voor de mannen. Dit acht spreker het beste pleidooi voor algemeen vrouwenkiesrecht. Verder eischen de Vrjjz. Dem. betere soci ale wetgeving. Mr. van Houten kan gerust zjjn, al vreest hij nu dat het algemeen kiesrecht het gevolg zal hebben, dat de massa de baas zal wor den over het bezit van enkelen. Men hoopt in 1918 vooruit te gaan in democratische richting, maar wat de heer van Houten vreest, zal niet gebeuren-. De Vrjjz. Dem. willen, dat ieder tot volle ontwikkeling kan komen, gezien den aanleg van ieder. De Vrjj Liberalen en de Economische Bond willen de politiek op zjj zetten en de kiezers nu een economischen schotel voorzetten. Men kan een knap zakenman zjjn, zonder nog wetten te kunnen maken. De critiek is makkeljjk, maar het is moeilijk zelf te doen dit toont de heer Nierstrasz, die alleen sprak, als zjjn eigen zakenbelangen aan de orde kwamen, als bjj de Molestverzekering en de Schepenvorderingswet. Als men de Vrjjz, Dem. verwjjt niet aan welvaartspolitiek te doen, dan vraagt spreker hoe men die wel» vaart moet opvatten. Spr. zegt, dat doen ook wjj door de belangen der economisch zwak ken te bevorderen. De welvaartspolitiek van den heer Dresselhuis en van den Economi schen Bond is echter een andereen spr. wjjst er op, dat men hier niet wil hebben wat men in Indië heeftde staatsmacht onder geschikt maken aan maatschappjjen. De hee- ren, die verwjjten, dat men te veel aan staats socialisme doet, zjjn niet bang voor den ge- waardeerden steun vaD den staat aan het parti culier initiatief, aan het oprichten van hoog ovens eDZ. Het is niet mogeljjk met menschen, die er zoo over denken, samen te werken, en hierdoor komt spr. op de vrijzinnige concentratie. Id 1913 heeft men samen moeten werken, en nu wordt ons gezegddit moet weer gebeuren in 1918. Er was in 1913 geestdrift, maar die was niet algemeen spreker merkte dien geestdrift niet in zjjn district bjj de mannen, die in 1909 sp. door den heer Smissaert wil den laten wippen. Men is sinds 1900 steeds achteruitgegaan in 1913 is er geen vrijzinnige overwinning geweest, maar een miserabele nederlaag. De heeren moeten dus hoogstens zeggenwjj willen het in 1918 beter doen. Spr. wees op de moeilj|kheden voor het tot stand komen van de concentratie en de ver deeling der zetels. Nu wil men weer concentreeren, maar de Vrjjz. Dem. zeiden: wjj kunnen nu niet zeg gen, wat er in 1918 urgent zal zjjn. Zes maanden geleden zeiden de vrjj-liberalen dat het wel kan; nu zegt de heer Drion te Apel doorn, dat het niet kan, omdat er zich telkens nieuwe problemen opdoen. In een party is het reeds moeiljjk uit te maken, hoe het best op te treden bjj evenredige vertegenwoordi ging wat zou dat dan niet worden bjj een samengaan. Maar stelt, dat het mogeljjk is, wat spr. niet gelooft, dat men bjjtjjds tot ge mengde lysten kan komen, dan brengt bjjv. een vrjj liberaal zijn stem indirect op een vrjjz.-dem. uit. Het is alleen mogeljjk ljjsten met geestverwanten in te dienen. Nu komt men de Vrjjz.-Dem. scheurmakers noemen. Hiertegen komt spr. op en hij zegt tegen den leider der Ünie-Liberalen en den heer van Raaltelaat nu na, dit t8 beweren. De heer van Raalte zeide in de Kamer dat men niet moet afetooten, maar aantrekken en hiermede TER MJZEMI VOLKSBLAD. delprijzen voor rijwielbanden gemerkt A, B, C en D, zijn te verstaan voor volledige banden, voorzien van ventiel, en dat voor binnenban den, niet voorzien van een ventiel, deze prij zen alle 35 cent per stuk lager worden gesteld. A—B Dinsdag 4 Dec. van 9—10 v.m. C-E 4 10-11 E-H 4 11-12 ii 4 2 3 n.m. 4 4-5 n idem o t. 1 6e

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1