Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Gescheiden. Scheuren van grasland. No. 2831. Woensdag 28 November 1917. 28e Jaargang. Maximumprijzen gecondenseerde mel^, enz. Maximumprijzen Groenten. Aflevering Melkbussen. Oproeping kierk Distributie- bureau. ABONNEMENTSPRIJS: Per B maanden 7 5 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 9B cent by vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc, No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met B regels BO cent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen. Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M. DE JONGk te 1 e r N e u s a n. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt onder de aandacht het volgende, ontleend aan bekendmakingen van den Minister van Land bouw, Nijverheid en Handel in de Staatscou ranten van 16 Augustus en 12 November 1917. Aangezien het met het oog op de volks voeding wenscheljjk moet worden geacht, dat een zoo groot mogelijke oppervlakte grasland worde gescheurd om te dienen voor den ver bouw van voedingsgewassen, brengt de Minis ter van Landbouw, Nijverheid en Handel ter algemeene kennis, dat aan verbouwers voor elke 100 K.G. van de hieronder te noemen producten, te verbouwen op grasland, geen klaverland of kunstweide zjjnde en gescheurd in het tijdvak tusschen 15 Augustus 1917 en 1 Mei 1918, éénmaal een premie zal worden uitbetaald naar den maatstaf als hieronder per H.A. als aangegeven, tot achter elk gewas Ga was Tarwe Rogge Gerst Haver Erwten Bruine een maximum vermeld. Premie per 100 K.G. 7,50 10,- 7,50 7,50 7,50 7,50 4,- Maximum der premie per H.A. 250,- 250,— 200,- 175,— 175,— 175,— 75,- en witte stamb. Koolzaad Deze premiën gelden ook voor die per- ceelen, welke reeds voor de -verhooging bij bekendmaking van 12 November 1917 bij de Cultuurcommissiën waren aangegeven. De premie zal niet worden uitbetaald naar de werkelijke opbrengst, doch naar de geschatte opbrengst, vast te stellen kort vóór den oogst door een commissie van deskundigen, aan te wjjzen door den Minister. Onder grasland wordt uitsluitend verstaan blijvend grasland, dat niet korter dan sedert 1 Januari 1913 in gras heeft gelegen. Een uitzondering kan een Cultuurcommissie slechts toestaan, indien het betreft grasland op nieuwe ontginningen, waarvan de Cultuur commissie de overtuiging heeft, dat zij voor Blijvend grasland bestemd waren. Landbouwers, die voor het ontvangen dezer premie in aanmerking wenschen te komen, dienen ten minste 14 dagen vóór zij tot het scheuren vau het grasland willen overgaan daarvan kennis te geven aan de Cultuurcom missie hunner provincie van inwoning, onder opgave van 1. naam en woonplaats van den aanvrager 2. kadastrale nummers van de perceeleu' grasland, die hij wenscht te scheuren 3. nauwkeurige grootte van elk perceel in H.A. en A. (slooten, greppels en verdere niet bebouwbare gedeelten niet medegerekend) 4. naam van de gewassen, die de aanvrager op elk perceel grasland wenscht te verbouwen 5. zoo nauwkeurig mogelijk den datum waarop tot het scheuren zal worden overge gaan. 6 Het adres der Cultuurcommissie is voor Zeeland Bureau Zeeuwsche Land- bouwmaatschappij, Westwnl A I67i,Goes. De Minister vestigt er voorts de aandacht van de veehouders op, dat de vooruitzichten ten opzichte van den toevoer van veevoeder uit het buitenland zeer ongunstig zijn,zoodat de veehouders er op zullen moeten rekenen, dat zij voor de voeding van hun vee in den winter 1918 1919 op het in eigen bedrijf verbouwde zullen zijn aangewezen. in verband daarmede wordt den veehouders ernstig in overweging gegeven hun veestapel Zooveel doenlpk in te krimpen en zooveel mo^e- yjk wintervoeder in eigen bedrjjf teproduceeren, netgeen het best zal kunnen geschieden dooréén of mee^r perceelen grasland te scheuren en daarop voedergewassen, met name voederbieten en plangel wortelen te verbouwen. Deze gewassen gedijen op bet gescheurde grasland uitstekend en leveren een belangrijke hoeveelheid veevoeder voor den winter op, waardoor tnen minder afhankelijk wordt van den hooioogst. Voor het bekomen van dë noodige inlich- tiugen kan men zich wenden tot de Chltuur- commissiën. Ter Neuzen, den 23 November 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, ingevolge circ. No. 2047, afd. Criciszaken, dato 20 Nov. 1917, de navolgende maximumkleinhandelprjjzen Gecondenseerde melk met suiker, verpakt in in vurenhouten vaten van 50 KG. 1,07 p. K.G. Gecondenseerde melk met suiker, verpakt in blikken busjes a 370 gram netto f 0,47J/a per busje van 370 gram. Gecondenseerde melk zonder suiker, verpakt iu blikken busjes a 370 gram netto f 0,35 p-er busje van 370 gram. Gecondenseerde tapteimelk met suiker, verpakt in vurenhouten vaten van 50 K.G. f 0,96 per K.G. Gecondenseerde taptemelk met suiker, verpakt iu blikken busjes a 370 gram netto 0,43'/, per busje van 370 gram. Gecondenseerde taptemelk zonder suiker, ver pakt in blikken busjes/a 370 gram netto f 0,431/2 per busje van 370 gram. Melkpoeder in kiste'n van 50 K.G. f 1,46p. K G. Taptemelkpoeder in kisten van 50 K.G. 1,15 per K.G. Gesteribiseerde melk, verpakt in blikken busjes a 370 gram netto f 0,35 per busje vau 370 gram. Nadere inlichtingen1 omtrent groothandel- en tusschenhandelprijzen zjjn voor belangheb benden te bekomen op het Levensmiddelen- bureau iederen werkdag van 9'12 uur v.m. Ter Neuzen, den 20 November 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. V,BnSee8t7 e° Wethou4ers vau TER f maken ingevolge circ. No. 1365a, atd. Crisiszaken, de navolgende m iximum- kleinhandelprijzen voor groenten bekend: 1. Stapelgroenten. Rpode kool per g (j_ f q 0,06 0,08 Gele kool Uien Frjesche en andere sóórten fijne peen Knolrapen 2. Vatgrocnten. Pronksnijboonen per K G f Q lg Enkele spersieboonen onaf gehaald id. afgehaald Dubbele spersieboonen onaf gehaald id. afgehaald Zuurkool Ter Neuzen, 26 Nov. 1917. Burgemeester en Wethouders voorn.oerad J- HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. ,r 0,06 ,r t0,03'/z 0..20 0,2 2 0,16 n 0,18 0,10 De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, ter voldoening aan circ. No. 880, afd. Crisiszaken, dato 21 Nov. 1917 De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, Gezien art. 8 der Distributiewet 1916 Heeft goedgevonden I. te bepalen, dat het aa.i alle handelaren met ingang van heden is verbéten melkbus sen af te leveren, II. te bepalen, dat van voren bedt. ^cld ver bod ontheffing kan worden verleend a.'lor de Rijks Commissie van Toezicht op de Vert <in'" ging van fabrieken van Melkproducten. Ter Neuzen, 23 November 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER. NEUZEN roepen solicitanteu op naar de va cante betrekking van klerk op het Levens middelenbureau. Stukken iu te zenden vóór of op Vrijdag 30 Nov. a s. Ter Neuzen, 26 November 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd,, J. HUIZINGA, Burgemeester. ~L. WABEKE, Secretaris. De vrijzinnig-democratische bond heeft zijne algemeene vergadering gehouden. En nu deze voorbij is, kunnen wij gerust zeggen, dat geene kaus op samenwerking van de drie vrijzinnige groepen voor 1918 bestaat. Al bleek hier en daar van minder tevreden heid onder verschillende vrijzinnig-democraten over het afwijzen door het hoofdbestuur van samenwerking met andere vrijzinnigen, de houding van het hoofdbestuur werd door de algemeene vergadering gesanctioneerd. loch kan de liberale unie tevreden zijn over hare houding. Zij heeft getracht met de vrij-liberalen en de vrijzinnig democraten onder ééne vlag op te trekken. Krachtens de op hare algemeene vergade ring aangenomen motie heeft zij geene poging onbeproefd gelaten, om eensgezindheid in het vrijzinnig^ kamp te brengen. Wie 4e rede van Mr. Marchant ter alge meene vergadering van den vrijz.-democrat, bond gelezen heeft, zal meer uan eens ver baasd hebben opgezien. Niet het minst óver het optimisme, waar mede Mr. Marchant eene gemeenschappelijke democratie tegemoet ziet onder de clericale zoo goed als onder de vrijzinnige partijen. De antithese is voor Mr. Marchant van de baan. Wie ziet niet, dat deze zich deerljjk ver gist of moedwillig het oog sluit voor den werkelijken toestand?' Want Mr. Marchant mag de scheidingslijn tusschen de mannen der coalitie en die der concentratie willen wegdenken, daarmede is zjj niet weg. Hij mag de gevaren van het clericalisme op zijde zetten, daarmede zijn ze niet ver dwenen. Integendeel, juist door scheiding iu het vrjjzinnige kamp worden die gevaren grooter. Laat ons niet vergeten, dat bij de zaak van het openbaar onderwijs we bjj den vrijz.- democrat, bond niet den grootsten. steun vonden. En laat ons ook onthouden, dat de vrjjz,- democraten meer dan wjj tot de vurigste voor» standers van evenredige vertegenwoordiging behoorden. Krijgt men niet den indruk, dat de vrijz.- dem. bond kans ziet op enkele zetels meer en daardoor het algemeen ideaal der vrijzin nigen ganschelijk uit het oog verliest Nog eens, de liberale unie staat door hare pogingen tot vereeniging en eensgezindheid sterk. Zij heeft het ideaal hoog gehouden en wij mogen ons thans dubbel geluk wen schen, dat we ons hebben geschaard onder hare banier. Daardoor kunnen we blijven voortgaan op den weg, die we ook vóór de aansluiting be wandelden en die steeds de meest betrouw bare is gebleken. DE OORLOG. De algemeene toestand. Ue Boisjewiki-regeering te Petrograd is begonUen het PuBlieeeren der geheime verdrage &or de tsaren regeerillg zij" gesloten - Wat daardoor aan den dag zal komen 'is u {t de weinig samenhangende me- dedeeling eroUer van K?ute/s correspondent nog niet te over.™0- Deze Mft hechts eemge bekende dingen geseind: Ruslands verlangen naar Konstantinopei en naar de Dardanelles, met de streken en eilanden om de zeeëngteii, Engelands gebiedtsuitbreiding iu Perzjë eu Frankrjjks wenseh naar Elzas-Lothariugeu en naar gebieden op dec linker RjjnoC'er, en Rus lands wensch om gedeelten van DuuóT-h'and te ontnemen en daarvan een bufferstraat i<3 maken op Ruslands westgrens, waarschijnlijk dus een Poolsch Rjjk, bestaande ujt Russisch Polen, Galicië en de Poolsehe provincies van Duitsehland. Maar in die geheime overeenkomsten, welke niet alleen van belang zijn om den inhoud, maar ook om het tijdstip, waarop ze zijn ge sloten, zullen nog wal andere mededeelingen voorkomen, die groote verrassingen zullen brengen. Opmerkelijk is het, dat men voo-ral in Fran krijk die publicatie met eenige bezorgdheid tegemoet ziet, en dat men daar zjjn best doet aan de publicatie bij voorbaat alle waarde te .ontzeggen. De Petit Parisien* zegt, over de mededeeling, dat Trotsky alle geheime ver dragen voor dezen oorlog door Rusland afge floten, zal bekend maken »Men moei er bij die publicatie op reke nen, dat de geheime verdragen, die vroeger zjjn afgesloten, al geruimen tijd buiten wer- king zijn. De geallieerden hebben hunne oor- logsbedoeliugen in openbare verklaringen en in de nota aan Wilson op het laatst van 1916 onder woorden gebracht. Daardoor zjjn alle andere bepalingen vervallen.c Maar »alle andere bepalingen* waren vooral, met een koel hoofd opgesteld, om uitgevoerd te worden, als de mogeljjkheid zich voordeeld. En het zou een merkwaardige bijdrage voor de voorgeschiedenis van den oorlog kunnen worden, al die andere bepalingen te kennen en naar den tijd waarop zjj werden aangedaan, te beschouwen. Inmiddels schjjnt zich de macht der Bols- jewiki-regeering in Rusland te bevestigen. Kerensky heelt er het bijltje bjj neergelegd. Hjj heeft, naar »Djen« mededeelt, van het minister-presidentschap en van het opperbe vel afstand gedaan, en zjjn bevoegdheden over gedragen aan de voorloopige regeering. De voorloopige regeering heeft een aantal verklaringen afgelegd, betreffende de verschil lende nationaliteiten, waaruit Rusland is sa mengesteld. Die bepalingen komen neer op vrjjheid en souvereiniteit voor alle volken vau Rusland, met recht hunne zaken zelfstandig te regelen, tot aan de scheiding en de vor ming van zelfstandige staten. Bovendien worden alle voorrechten voor bepaalde volken eu nationale kerken ingetrokken en het recht 11 11 IV 11 11 11 11 11 ir

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1