Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Verbod drogen van Fruit Aflevering VARKENSVLEESCH. Maximumprijzen. Aflevering van Vleeschwaren. ZAAIPLAN 1913. 5piel(man. t Verpachting'. Verbod voederen aardappelen aan het vee. Yerbonw van kool, pronkboonen enz. Aanwijzing verkrijgbaar stelling Levensmiddelen. No. 2830. Zaterdag 24 November 1917. 28e Jaargang. tot het pachten van het terrein Vervoer van Brandstoffen Beperkirg vertouw gewassen. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 ®ent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen. Deze Courant verschijnt eiken W o e li S d ag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M, DE JONGE, te Ter Neuzen. 2.00 Aanvraagformulieren tot het bekomen vao een vergunningsbewijs zijn verkryg- B. C. O. E. H. Telef. latere, No 15. De Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter kennis dat ten gemeen tehuize, iederen dag gelegenheid bestaat, bij inschrijving, in perceelen of in massa, bestemd voor algemeene begraafplaats in den Noordpolder. Inlichtingen kannen ter gemeente-secretarie worden verkregen. Ter Neuzen, den 19 November 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt be kend, dat de Minister van LaDdbouw, Nijverheid en Handel heeft bepaald, dat het vervoederen aan het vee en het bereiden tot veevoeder of het vermengen met veevoeder van voor de consumptie geschikte aardappelen met uitzondering van zoogenaamd kriel, verboden is. Ter Neuzen, 21 November 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN vestigt de aandacht op onderstaande bekendmaking van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel in de Staatscourant van 2 November 1917 Het blijkt, dat sommige verbouwers, ondanks de tijdig gedane waarschuwingen van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, Sat de ver bouw van z.g. handelsgewassen minder voordeelig zou worden gemaakt dan die van de eigenlijke voedingsgewassen, de cultuur van deze gewassen op de meest spekulatieve wfize hebbèn gedreven met name van kool en pronkboonen. Voor land- buur werden onzinnige prijzen betaald, terwijl zeer nooge kosten aan mest en arbeidsloon werden be steed. Dat thans deze personen door de maatre gelen der Regeer ng schade lijden ligt voor de hand temeer, omdat de opbrengst ten gevolge van ondes- kundigen verbouw ffikwijls niet groot was. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel herhaalt hieiby ten aanzien van den verbouw dezer gewassen zijne waarschuwing voor het oogstjaar 1918. Het kan niet worden geduld, dat voor den verbouw van de hierbedoelde gewassen het beste land wordt gebruikt en dat daarop groote hoeveelheden kunst mest worden aangewend. Ter Neuzen den 21 November 1517. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester der gemeente TER NEU ZEN, vestigt de aandacht van belanghebbenden op de beschikking van den Minister van Land bouw, Nijverheid en Handel van 9 November 1917, no. 1865, betreffende verbodsbepalingen voor het vervoer van brandstoffen. - 1. Het vervoer van brandstoffen is ver boden. 2. Onder brandstoffen worden in deze re geling verstaan steenkolen, anthraciet, steen koolbriketten, mijncokes, cokesgruis, turf, turf- iriketten, veenkolen en elke andere brandstof van veen afkomstig, bruinkolen, bruinkoolbri ketten, kolenslik en alle andere brandstoffen waarvan een van deze producten een onder deel van de samenstelling uitmaakt. 3. Het verbod onder 1 is niet van toepas sing, voor zoover aan hem door of namens w.en het vervoer geschiedt, eene bijzondere dan wet eene algemeene vergunning tot het vervoeren van brandstoffen is verleend. J°l ,a%'fte van de vergunningen als onder 3 bedoeld zijn bevoegd butie 06 Directeur van de Rpskolendistri- b. De Brandstoffen-commissies, doch ieder dezer laatste slechts voor zoover betreft ver voer binnen het terrien harer werkzaamheden terwijl zij geen vergunningen zullen afgeven aan anderen, dan aan handelaren, welke haar bekend zijn, als te goeder trouw in brandstof fen te handelen en bij baar als brandstoffen- handelaar werden ingeschreven. 5. Zij, die ingevolge het bepaalde onder 4, bevoegd zijn tot afgifte van eene vergun ning, zijn mede bevoegd daarvan gewaarmerkte en genummerde afschriften ten behoeve van denzelfden rechthebbende uit te reiken. 6. Ieder die brandstoffen vervoert, is ver plicht op eerste vordering te vertoonen een vergunning als bedoeld onder 4, dan wel een gewaarmerkt en genummerd afschrift daarvan als bedoeld onder 5. 7. Deze beschikking treedt in werking op 16 November 1917. Ter Neuzen, den 21 November 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend DE MINISTER VAN LANDBOUW NIJ VERHEID EN HANDEL. Heeft goedgevonden te bepalen Het drogen van alle soorten fruit is van heden af verboden. Ter Neuzen, 23 November. 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend ter voldoening aan circ. No. 566 afd. Crisiszaken dato 16 Nov 1917 1. De aflevering en het vervoer van geslachte varkens of gedeelten daarvaD is verboden. 2. liet onder 1 gestelde verbod is niet van toepassing a. voor zoover betreft de aflevering van varkensvleesch van z.g. regeeringsvarkens aan consumenten in overeenstemming met de in eene gemeente bestaande distributiebepalingen b. op de aflevering van gerookte of op andere wijze geconserveerde varkensvleesch- waren aan consumenten, welke op den datum dezer beschikking reeds ten verkoop voorra dig waren C. voor zoover daarvan ontheffing is ver leend -door de Rijks commissie van Toezicht op de Vieeschvereeniging of door eenen Burge meester, met inachtneming van hetgeen hier onder is bepaald. 3. Eene ontheffing als onder 2 bedoeld zal door eenen Burgemeester niet worden verleend dan a. ingeval van noods'achting in zijne ge meente waartoe vergunning werd verleend. b. ten aanzien van in zgue gemeente ge slachte varkens of gedeelten daarvan, voor zoover deze aan een gemeentebestuur worden geleverd (z g. Regeeringsvarkens.) Ter Neuzen, 23 November 1917. Buigemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De.. Burgemeester van^TER NEUZEN maakt bekend, dat ingevolge circulaire van Zijne Exc. den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, No. 2313, d.d. 20 November 1917, de volgende maximumprijzen zijn vastgesteld: Grootbandelprijs. Tusschenhandelprijs. Kleinhandelprijs. Gedroogde zoete appelen (geschild^ Fl. 1.50 per K.G. Fl. 1.57'/, per K.G. F1 1 85 Der K G (ongeschild) 1.10 1.15 L30 zure peren (geschild) (ongeschild) 1.75 1.30 1.60 185 1.35 1.70 11 n 11 f» 2.15 1.65 De groothandel en tusschenhandelprijzen zijn te verstaan franco station van bestemming spoor, boot of laatste veer, respectievelijk af pakhuis grossier. Voor belanghebbenden zijn nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van het Levens middelenbureau. Ter Neuzen, 23 October 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. ii •i De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend I DE MINISTER VAN LANDBOUW, NIJ VERHEID EN HANDEL, Gezien art. 8 der Distriebutiewet 1916. Heelt goedgevonden 1. te bepalen, dat het aan alle fabrikanten van vleeschwaren en aan de exportslachterijen tot nader aankondiging zal zijn verboden af te leveren geslachte varkens, gezouten of ge rookte halve varkens, versch varkensleesch,/ spek, worst, geslachte runderen, kalveren, schapen, rund kalfs- en schapenvleesch, en bereide vleeschwaren 2. te bepaleD, dat van vorenbedoeld verbod ontheffing kan worden verleend door de Rijks commissie van Toezicht op de Vleeschvoor ziening. Ter Neuzen, 23 November 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester der gemeente TER NEU ZEN brengt ter kennis van belanghebbenden dat volgens de beschikking van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel vau 16 November 1917 No. 1956b. Afdeeling Crisiszaken voor den verbouw van A. Geel mosterdzaad, Bruin mosterdzaad, Kar- wijzaad, Blauwmaanzaad, Kanariezaad en Zaaiuien Westerwoldsc'n raygraszaad en andere grassen voor zaadwinning geteeld, Spina- ziezaad, Peenzaad, Radijszaad, Knollenzaad, Koolrapenzaad, Sluitkoolzaad, Uienzaad, Rammenaszaad, Selderijzaad en andere groentezaden Suikerbieten Vlas Cichorei Tabak Kool, Spinazie, Pooluien, Snijboonen, Spersieboonen, Prei, Selderij, Pastinaken en andere groenten, met uitzondering van vroege aardappelen Peen, Koolrapen en Knollen in deze gemeente, aan hem voor 1 December 1917 een vergunningsbewijs moeten worden aangevraagd. F. G. baar ten Geuieentehuize (ingaDg Noord straat) voor hen wier geslachtsnamen beginnen met de letter A-l op Dinsdag 27 November 1917 J-R Woensdag 28 1917 S - Z Donderdag 29 1<)17 telkens namiddags van 2—4 uur. Inlichtingen omtrent de invulling enz. zullen daarbij worden verstrekt. Ter Neuzen, 23 November 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend dat in de week van 26 Mow.—2 Dec. geldig zullen zjjo voor Aardappelen bon no. 15 en 16 4e serie Bak- en Braadvet bon no. 15 2e serie Varkensvleesch i6 2e Bruine JJoonen 7 ifl Havermout n 1» 11 ie N.B. Op bon No. 16 voor Varkensvleesch mag 0.400 K.G. worden afgegeven. Op bon No. 9 voor Havermout mag slechts O.IOO K.G. worden afgegeven. Op bon No. 15 voor Kak en Kraadvet mag slechst 0.050 K.G. worden afge geven. Ter Neuzen, 23 November 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HI IZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Een plechtigheid, nimmer te vergeten voor wie haar bijwoonden. Dat was de begrafenis van H. Spiekman den bekenden, beleidvollen en energieken voor vechter in de Rotterdamschearbeidersbeweging. Al zijne krachten en al zijn talent heeft bij jieraan besteed, met liefde, met overtuiging, uit de volheid des harten. Eene beteekenisvolle figuur is heengegaan. Ook de tegenstander heeft eerbied voor het werk van dezen nobelen strijder. Niets meer dan de lagere schooi genoten hebbende, heeft hij zich door eigen kracht op weten te werken tot de hoogte waarop hii stond. r v Thans was hij lid van den Rotterdamschen Gemeenteraad, Lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland, Lid van de Tweede Kamer. Eu in al die lichamen toonde hij zich een roan op zgne

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1