Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. DRANKWET. MILITIE. VACCINATIE. Aflevering Stroo. VOEDERBIETEN. Melk toeslag. Melkdistributie. Maximumprijzen. ftardapptluitVter en nog wat. No. 2828. Zaterdag 17 November 1917. 28e Jaargang. Belasting op het houden m honden. Onbepaald Klein verlof. toüwbo^8"*" d00r de° °r0ni8e' LmJ- Maximumprijzen Bessensap. Rantsoen Thee Koffie en Petroleum. Aanwijzing verkrijgbaar- stelling Levensmiddelen. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 cent by vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 eent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen. Deze Courant verBchynt eiken Woeusdag- en Zaterdagmorgen by den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter kennis, dat suppletoir kohier van de belasting op het houden van Honden No. I in deze gemeente voor 1917 in afschrift gedurende vijfmaan den op de secretarie der gemeente, voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Ter Neuzen, 13 November 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester. L. WABEKE. Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN noodigt de landweer- en militieplichtigen die in deze ge meente met onbepaald klein verlof vertoeven uit, hunne zakboekjes uiterlijk den 22 NOVEMBER 1917 ter Secretarie dezer gemeente in te leveren teneinde in de verlofgangersregisters te worden ingeschreven. Ter Neuzen, 14 November 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend dat galegenheid tot hot nazien van de gratis vaccinatie en revaccinatie door den heer A. SPRUITENBURG, gemeente geneesheer zal bestaan in de kom der gemeente op Maandag 19 November a.sin het Vereenigingsgebouw in de Donze-Visserstraat, 's namiddags Vjt uur Burgemeester van gemeente TER NEU ZEN vestigt de aandacht op de volgende oeschikking van den Minister van Landbouw Ngverheid en Handel van 12 November 19171 lo Het vervoer van graanstroo naar en de aflevering van dit stroo aan stroocarton- labrieken is verboden Het voornoemde verbod is niet van toe passing o. op partijen op den dag van afkondiging de nederlandsche j in setuP of °P wagon geladen, mits de aflevering geschiedt binnen dagen na afkondiging dezer beschikking; b. op partjjen gedekt door een vervoer- .J0',Je'ra"rbew»*™. al» bedoeld coder lb' WOïdea uitsluitend afgegeven voor partjien stroo, ongeschikt voor veevoeder en niet dan tegen voorafgaande betaling van 0,25 per 1000 K.G. stroo, waarvan vervoer en aflevering wordt toegestaan. Ter Neuzen, 16 November 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester der gemeente TER NEU ZEN, vestigt de aandacht op de volgende be schikking van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel van den 10 November 1917. DE MINISTER VAN LANDBOUW NIJ VERHEID EN HANDEL, onder intrekking van Zjjne beschikking van 22 October 1917, NEDERLANDSCHE STAATS COURANT van 22 October 1917, No. 247; Gezien de Distributiewet 1916; HEEFT GOEDGEVONDEN: 1. vast te stellen overeenkomstig artikel 8, derde lid, van genoemde wet, de volgende prijzen, tegen welke voederbieten, mangelwor- telen, koolrapen en paardepeen ten hoogste mogen worden te koop aangeboden of verkocht Geleverd door b. Geleverd aan den verbouwer den verbruiker franco op wagon netto ingeladen of in schip aan gewicht franco het naastbijge schip of wagon legen spoor- of of wagen op af- tramstation of leveringsplaats haven. b\j verbouwer. Voederbieten en mangel- wortelen22,- 24,50 Koolrapen, knollen en knolrapen 20,— 22,50 raardepeen, (Wijnpeen, Flakkeesche peen en alle andere soorten peen, met uitzondering van de z.g. bosjes peen) 24,— 26,50 alles per 1000 K.G. Deze maximumprijzen worden per 1000 K.G. met f 0,75 bewaarloon per maand ver hoogd, te rekenen vanaf 1 December 1917. II. te bepalen dat overeenkomstig artikel 8, le lid van meergenoemde wet de aflevering en overeenkomst de wet van 1 September 1917 S L AA ISBLAD No. 578 het vervoer en de aflevering van de sub I genoemde artikelen, alsmede van suikerbieten verboden zal zijn met uitzondering van _a. Indien het vervoer geschiedt binnen de grenzen eener gemeente of naar de bewaar plaats van den producent b. Indien het betreft partijen, bestemd voor veevoeder, gedekt door een vervoerbewijs af gegeven door de N. V. Bieteninkoop en Toe- wyzingsaasociatie »Bieta« of wel door een Veevoederbureau ingesteld door den Minister van Landbouw, Njjverheid en Handel; ludien het betreft partijen koolrapen, Knollen en peen bestemd voor distributie als menscheljjk voedsel en gedekt door een ver voerbewijs afgegeven door of van wege de Rijkscommissie van Toezicht op de Vereeniging Groentencentrale d. Indien het betreft partijen suikerbieten, bestemd voor aflevering aan eene suikerfabriek. Ter Neuzen, 16 November 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De melksljjters die melk leveren aan in woners der gemeente TER NEUZEN worden er op attent gemaakt dat hunne opgaven voor verkochte melk voor huishoudelijk gebruik gedurende het tijdperk 15 October 18 No vember 1917 uiterlijk a.s. Maandag 19 November 12 uur des middags op het Levensmiddelenbureau worden ingewacht. Later ingekomen opgaven worden onher roepelijk ter zjjde gelegd en kan hiervoor geen toeslag worden gegeven. Ter Neuzen, den 16 November 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA Burgemeester en Wethouders van TER NEU ZEN maken bekend, dat met ingang van Maandag 19 November 1917 de consumptie- melk in deze gemeente niet anders verzocht mag worden dan tegen afgifte van desbetref fende bons. De prijs dezer melk bedraagt ten hoogste 15-cent per liter. Ter Neuzen, 16 November 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, HEEFT GOEDGEVONDEN: a. te verbieden het vervoer en de afleve ring van bessensap met een extractgehalte van minder dan 7'/4 b. vast te stelieo voor bessensap met een extractgehalte van 7 '/a °/0 of meer een maxi- mum-grootbandelprjjs per 1/1 flesch van 40 ets. en per J/9 flesch van 21 ets. een maximum-kleiDhandelprjjs per 1/1 flesch van 47 ets. en per 1/a flesch 25 ets. Voor belanghebbenden zijn nadere inlichtin gen te bekomen ten kantore van het Levens middelenbureau. Ter Neuzen, 14 November 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat ingevolge circulaire van Zijne Exc. den' Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel No. 2235 en 2254 d.d. 12 November 1917 de volgende maximum kleinhandelprjjzen zijn vastgesteld voor runderkoppenvleesch 20 cent per 1/t K.G. runderbarten 15 enkele spersieboonen afgehaald 22 cent per K.G. dubbele spersieboonen afgehaald 18 cent per K.G. Ter Neuzen, 16 November 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat gedurende bet tjjdvak van 16 tot en met 30 November 1917 door detaillisten aan verbruikers mag worden afgeleverd i Op bon No. 5 eener koffiie- en theekaart ]/s ons thee. Op bon No. 6 eener koffie- en theekaart 1 ons kofBe. Op bon No. 3 eener petroleumkaart 2 Liter petroleum. Ter Neuzen, 15 Nov. 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HlIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend dat in de week van 19—25 Nov. geldig zullen zijn voor: Aardappelen bon no. 13 en 14 4e serie. Bak- en Braadvet bon no. 14 2e serie. Varkensvleesch 15 2e Groene Erwten 8 2e N.B. Op bon No. 15 voor Varkensvleesch mag 0.400 K.G, worden afgegeven. .Op bon No. 19 voor Rijst mag slechts 0.200 K.G. worden afgegeven. Op bon No. 14 voor Bak en Braadvet mag O.IOO K.G. worden afgegeven. Ter Neuzen, 16 November 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HLIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Men kan tegenwoordig ingezopden stukken lazen naar aanleiding van een aardappelbisturie, die voor de rechtbank dient en waarbjj de ook in deze streek bij vele handelaars bekende IJ. v. D. de beklaagde is. Het zij verre van ons een oordeel te vellen over deze ingezonden stukken, noch wenscben wij te treden in de behandeling dezer rechts zaak. el willen wjj op iets wijzen, waartoe deze rechtszaak ons vanzelf dringt. Het zal den trouwen lezers van ons blad bekend zijn, dat wjj in het voorjaar van 1916 op den enormen uitvoer van aardappelen wezen. De aardappeloogst van 1915 was zoo'danig, dat er meer dan genoeg was voor het Neder landsche volk, om den volgenden oogst af te wachten. En toch kwam er in 1916 een tekort. Dat was niet noodig geweest en de algemeen beerschende ontevredenheid over dien onverant- woordelijken uitvoer was alleszins gerechtvaar digd. Hoe ontstond dat tekort? De een zegt, dat er bij de taxatie meer aardappels door verschillende eigenaars opge- geven waren dan ze werkeljjk bezaten, waardoor de uitvoer ruimer werd gesteld. Verschillende menschen, die het weten kunnen, beweren, dat verschillende soorten, die niet verzonden mochten worden, toch weggingen. Dit is zeker, dat bet inladen en bet overslaan in andere schepen bij voorkeur bjj avond of des nachts geschiedde. Er werd bjj die karweitjes een flink loon verdiend en op een borrel werd niet gezien. Eu wat nimmer bad mogen gebeuren, ge schiedde er ontstond een tekort aan dit be- laDgrjjke voedingsmiddel. Wjj hebben de oorzaak hiervan niet io de eerste plaats gezocht, bjj den minister, maar wel bjj adviseurs, controleurs, e. t. q. Hoe moeiljjk het is voor ambtenaren, die bun plicht doen, het wettig bewys te leveren) is reeds herhaaldelijk gebleken. BLAD. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ingevolge artikel 12, le lid der Drankwet, ter openbare konnis dat bij hen is ingekomen een verzoekschrift om vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein van REYNILDUS MARIE VERMAST, herbergier, wonende te Ter Neuzen, voor het beneden lokaal van het perceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen sectie L no. 1570, plaatselijk gemerkt 71 en gelegen aan de Dijkstraat. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is geschiod, kan ieder tegen het verleenen van de ver gunning schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders be zwaren inbrengen. Ter Neuzen, 13 November 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Ter Neuzen, den 16 November 1917. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzeu, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. L RlJst 19 1e

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1