Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Gemeente-Secretarie. Zonder einde. Pr. fl. Knyper. No. 2823. Woensdag 31 October 1917. 28e Jaargang. Uitreiking Zeepkaarten. Maximumprijzen Vermicelli en Macaroni. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 oent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Int ere. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 50 cent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen. Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M DE JONGE, ta Ter Neuzen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend dat, ingaande 1 November 1917, de gemeente secretarie voor het publiek slechts zal geopend zijn van dos voormiddags 9 tot des namiddags 2 uur. Ter Neuzen, den 30 October 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINQA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Uitreiking van Zeepkaarten voor de maand November zal plaats hebben op Woens dag 31 October a.s. in het lokaal »BETHEL« 2e de Verbindingstraat, uitsluitend tegen inlevering der oude kaarten en tegen betaling van I cent per kaart en wel voor hen wier geslachtsnaam begint met de letters AB Woensdag 31 Oct. van 910 v.m. S-Z 4-5 De aangegeven verdeeling zal strikt in acht genomen worden. Ter Neuzen, den 29 October 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HU1ZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat door Zijne Excel, den Minister van Landbouw-, Nijver heid en Handel is vastgesteld een maximumprijs voor vermicelli en ver- micellifiguren verpakt of onverpakt lo. in den groothandel fl. 60, - p. 100 K.O. 2o. tusschenhandel 63,— 100 3o. kleinhandel 0,75 1 K.G. 0,08 0,1 K.G. een maximumprijs voor macaronie en ma- caroniehorens en coquilles A. onverpakt lo. in den groothandel fl. 95,—p. 100 K.G. 2o. tusschenhandel 100,— 100 3o. kleinhandel 1,30 1 K.G. of 0,15 0,1 K.G. B. in origineele verpakking lo. in den groothandel fl. 110,— p. 100 K.G. 2o. tusschenhandel 120,— 100 3o. kleinhandel 0,75 J/a Vorenvermelde maximum groot- entusschen- andelpryzen zijn te verstaan franco station van bestemming, spoor-, boot of lastste veer. Ter Neuzen, den 29 Oct. 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZ1NGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Het politieke spel van Rechts, waar men zich op eene enkele uitzondering na, vóór de Grondwetsherziening verklaarde, om toch af euren, dat de Regeering met die grond- Ook ,e,rziemn8 kwam, neemt^inaar geen eind. Ook thafls werd in het Voorloopig Verslag op Hoofdstuk I de klacht daarom vernomZ Wij krijgen te hooren, »dat het houden van verkiezingen naar een nieuw stelsel een hevige politieke, strijd zal doen ontbranden, hetgeen de samenwerking v&n allen zonder onderscheid van stand of kiasse zeker niet zal bevorderen*. Wij zouden hier de vraag willen stellen, of het juist het nieuwe stelsel is, dat den strijd hevig zal doen zijn, en of men in 1913 bij het oude stelsel der districten niet heftig ge streden heeft. De moeilijkheid voor Rechts zit hierin, dat ze heel gaarne de Kamer zou omzetten, zoodat de meerderheid aan haren kant kwam, en dat ze toch heel weinig lust heeft de Regeeriüg te aanvaarden, wetende, dat, reeds met het oog op den buiténlandschen toestand, Loudon en Cort van der Linden zeer moeilijk te vervangen zijn. Voor de argumenten, »dat de verkiezingen op een hoogst ongelegen tijdstip zullen plaats hebben, en dat het houden van Kiezersver gaderingen door het beperkte spoorwegverkeer en wellicht ook wegens gebrek aan middelen tot verlichting bezwaarlijk is«, voelen wij zeker iets, maar dat kan toch in geen enkel opzicht dienen als argument tegen het tot stand komen der Grondwetsherziening, want deze zelfde be zwaren zouden gegolden hebben bij deu ver kiezingsstrijd onder de oude Grondwet. Men wil het toch zeker niet aan de Rechterzijde voorstellen, alsof men daar ooit zou te vinden geweest zijn voor een »laat zitten wat zit* voor den tijd van vier jaren, als de Grond wetsherziening was blijven liggen In dit ver band hebben wij slechts te herinneren aan Mr. Kolkman 's ongeduld, die de kans zoo schoon vond voor Rechts om Juni 1.1. de in 1913 verloren meerderheid te -herkrijgen, dat hij zich met het stembuscompromis ganschelijk niet vereenigen kon. Om kort te gaan, een stembusstrijd zou er in 1918 in elk geval ge weest zjjn, daarmede heeft de Grondwetsher ziening niets te maken. En nu kunnen wij slechts hopen, dat die zal kunnen gevoerd worden, en wij ontveinzen ons volstrekt niet, dat ons land zich volgend jaar Mei in om standigheden zou kunnen bevinden, en dat hoelt nog niet eens oorlog te zijn waarin het houden van verkiezingen en het voeren van den daaraan verbonden strijd uiterst moei lijk, zoo niet ondoenlijk zal wezen. Maar dan zal men hebben te overwegen, wat er te doen staat. Niemand heeft kunnen vermoeden, dat deze oorlog zoo lang zou duren, en wij doen het beste maar te hopen, dat het er in Mei a.s. rooskleuriger zal uitzien dan nu. Wij moeten, om zoo te zeggen, bij den dag leven, en daarnaast trachten den gewone gang van zaken te behouden. Het is eene moeilijke positie, maar daarvan de schuld te geven aan de Regeering, omdat ze de Grondwetsherzie ning tot stand bracht, is toch wel wat al te dwaas. Maandag 29 October heeft Dr. Kuyper zijn 80en verjaardag gevierd. Ook wij weDschen enkele woorden te wij den aan deze historische figuur in ons vader land. Wij doen dat, omdat niemand, die de ge schiedenis der laatste vijftig jaar van ons land beschrijft, dezen buitengewonen man over het hoofd kan zien. In 1837 werd hij te Maassluis geboren. Hij studeerde in de theologie en gaf als stu dent reeds schitterende bewjjzen van begaafd heid. Zjjn eerste predikantsplaats was Beesd in Gelderland. Vandaar trok hij naar Utrecht, toen naar Amsterdam. Als kanselredenaar was hij spoedig wijd en zyd bekend en de kerken waren, waar hij optrad, overvol. Hoogleeraar is hjj geweest. De Vrije Uni versiteit stichtte hjj. Hij is de man der doleantie. Een journalist, zooals er zeldzaam zijn. Ook de tegenstander zal met genot de arti kelen van hem in de Standaard lezen, niet, om wat hij schrijft, maar om de wijze, waarop hij schrijft. In de politiek is hij voor niemand een on bekende. Hij stichtte de anti-rev. partij, zooals ze thans is. Hij is de man der co alitie. Hij wist de menigte te suggereeren op po litiek terrein, zooals hij het deed op het ge bied van den godsdieust. Niemand als hij wist zoo het instrument der volksconsciëntie te bespelen. Hij kreeg eene schare van duizenden vol-i gelingen, die hem blindelings gehoorzaamden. Ojj heef; eene partij gevormd, maar in die partij is hij en hij alleen de macht. Hij, die Rome bestreed, is de man van het verbond van Rome en Dordt. En ondanks dien ommezwaai, ondanks het zoo dikwijls wisselen van kleed, volgde hem de schare. Alleen een man van bijzondere gaven en groote talenten weet dat gedaan te krijgen. Wie andere wegen in de partij wenschte te volgen, hij moest het afleggen tegen den leider Hij werd en wordt door de zijnen beschouwd als den van God gegeven leider, en wat ook ^em in te brengen, zijn luister kon bij zijne volgelingen niet tanen. Men moge, als wjj oordeelen, dat Dr Kuy per als staatsman niet hoog staat, dat bet ge bruik zijner gaven niet in het belang des lands is geweest, dat hij minder de natie, dan de partij toebehoort, dat het bovenal te loven is, dat in de tegenwoordige tijdeo niet hij de eerste adviseur der Kroon is, toch moet erkend worden, dat hij is een kolossus, een man van zeldzame gaven, een van die figuren, die in ieder land zeldzaam zijn. En als zoodanig willen wij hem thans bij zijn 80en jaardag zien. DE OORLOG. De algemeene toestand. D,it is een zware slag voor Italië. Alles wat het in twee-en-een-half jaar he- vigen strijd, in elf achtereenvolgende Isonzo- slagen had genomen, Gö-z, Monfalcone, Gra- drisea, het be'gterrein van den Me. Santo en de Me. Kuk, de stellingen in|het Kartsgebergte, tusschen Görz en de Adnatisehe Zee alles wat de Italianen met ongelooflijke krachtsin spanning hadden veroverd en bezet, wordt hun in een week tijd ontnomen. Een zoo volslagen ommekeer in den oorlogs toestand is zeker Dog niet voorgekomen. Op een terrein van 80—100 K.M. werd de ge- heele Italiaansche stelling aan 't wankelen ge bracht. Het offensief begon met een front- aanval op het Julische front tusschen Flitsch. en Volmeio, waar het tweede Italiaansche leger stond. De krachtige opmarsch, na een korte artillerie-voorbereiding, waaraan Duitsche, Oos- tenrjjksche en Hongaarsche troepen deelnamen leidde tot een doorbraak van den linkervleugel van het 2e Italiaansche leger, dat in verwarring raakte, snel terugtrok, met achterlating van groote hoeveelheden gevangenen en materieel in handen der aanvallers. Dit leidde tot een debacle voor het Italiaansche leger. Want toen de frontaanval in het noorden eenmaal geslaagd was en tot het doorbreken van den Iialiaanschen linkervleugel had geleid, werd hij eaa flank-aanval, en bracht de geheele Italiaansche linie over het front tusschen Tol- mein en de Adriatische Z-e in verwarring. Van alle kanten kwamen nu de Oostenrjjk- sche en Duitsche troepen te voorschijn, ia hun opmarsch door niets tegengehouden. De moeilyk veroverde stellingen aan den rechter Isonzo-oever, moesten door de Italianen worden ontruimd uit het noorden rukten nu de Duitsch-Oosten- rjjksche troepen vooruit, tusschen den Monte Canin en de Indrio, kwamen daarbij reeds over de Itatiaansche grens en bezetten Cividale del Friali, de hoofdstad van de provincie Udine door dezen opmarsch moest het derde Italiaan sche leger, gevaar loop^nd afgesneden te wordeu, snel terug trekken. Tegelijkertijd werd in den sector van Görz en op het Karstplateau even eens tot den aanval overgegaan, en weldra waren Görz, Gradisca en Monfalcone door de Italianen ontruimd, door de Centralen bezet. Op drie plaat en drongen nu de Duitsche, Oosten rij ksche en Hongaarsche troepen vooruit, en sloegen de beide groole Italiaansche legers, die in dit gebied streden, geheel uiteen. Reeds werden meer dan 100.000 man gevangen ge nomen, onder wie vele generaals en een groot aantal officieren. Het belang van dezen hevigen slag is niet alleen, dat daaidoor de Italiaansche plannen voor de veroveriog van Triëst voor geruimen tijd onuitvoerbaar zijn geworden, maar tevens dat het Italiaansche leger, voor een groot deel uiteengeslagen en in wanorde gebracht, voor eerst weinig zal kunnen doen. Het eerste Italiaansche leger, aan de grens van Tirol staande, zal nu eveneens moeten terug trekkeD, wanneer het geen gevaar wil loopen te worden afgesneden, en daardoor staat Noord-Italië voor de aanvallers open. Aan den Isonzo rukten de Centralen reeds de vlakte van Venetië binnen, en op enkele punten zijn zjj reeds meer dan 15 K.M. voor- uitgerukt. Italiaansche tegenaanvallen hebben tot dusver geen resulta it opg-leverd. In Oostenrijksche diplomatieke kringen wordt dit krachtig optreden met groote belaDgstelliDg gadegeslagen. Dit is het antwoord, zoo zegt men in Weenen, op de weigeiiDg om vrede te sluiten. Na redevoeringen van Czernin, Mi- chaelis en Küblmann is van Entente-zijde herhaaldelijk beweerd, dat de Centralen den vrede dringend noodig hebben, dat zij op, verzwakt en uitgeput zijn, en dat slechts eenig volhouden hun zal noodzaken de vredesvoor waarden der Eutente le aanvaarden. Die meening hebben de Centralen willen ontzenuwen, door hua opmarsch tegen de Italianen. In Duitschland wordt de oplossing van de hangende kanseliercrisis deze week verwacht. Naar de »Vorwarts« uiteenzet wordt door de Vatterlandische party krachtig gewerkt, om een conflict te doen ontstaaD tusschen kroon en Rijksdag. Maar het blad wijst erop, dat dit weinig zal baten eD dat een oplossing dringend noodig is. Zelfs als het conflict wordt bijge legd, zulleD de groepen der Rijksdagmeerder heid blijven vasthouden aan hun overtuiging, dat Michaelis niet geschikt is voor Rjj kskanselier. Zoowel in het belang van het rijk zelf als voor de verhouding tusschen Duitschland en de neutrale staten is het dringend noodig, dat een krachtig man en een staatsman optreedt. Met de neutrale staten zjjn ernstige onderhan delingen hangende, die met geen mogelijkheid tot een goed einde zijn te brengen, terwijl in het Rijk een latente crisis bestaat, en leitelyk de politieke leiding geheel ontbreekt. Tusschen den Rijkskanselier en de verschil lende departementen heerscht verwarring en oneenigheid, de Rijkskanselier en de minister van Marine verkeeren zelfs in formeelen staat van oorlog. De heer Michaelis heeft in de Voss. Ztg.« verzekerd, dat de minister von Capelle schuld heeft aan de blamage van 10 October, daar hij de gestelde grenzen voor de mededeeling aan den Rijksdag ver overschreed. Von Capelle antwoordde daarop, door den Rijkskanselier deloyale handelingen te verwijten en diende zijn ontslagaanvraag iü, die echter niet werd aangenomen. Ieder ander dan Michaelis, zegt het b'ad, z u hebben begrepen, dat het thans zijn taak was, ontslag te vragen maar dat ziet hjj niet in. Zijn aanblijven echter schept eeD verwar ring en verlamming van alle politieke functies van hst Rjjk. Daaraan moet een einde komen, NEIIZENS p II II II II 1011 I "ij ii 12 ii ii ii ii 23 n.m. M~R - I, 3—4 ii ii

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1