Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. 8 r: j)ij de anti-re<. partij. pc zand- en griniljwestic. jtoagscht gtieVtn. Bistributieregeling Rijwielbanden. VERPACHTING. Electrische Kachels. No. 2822. Zaterdag 27 October 1917. 28e Jaargang. Sg°;#?r74135<'KWD.lmaol',,>rbr°ik nlet 'ooser Maximumprijzen Boter. Aanwijzing verkrijgbaar- stelling Levensmiddelen. Maximumprijs Cichorei en Peekoffie. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden 76 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 96 cent by vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. latere, No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 oent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief, Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuten. Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen by den Uitgever M. DE JONGE, te Ter N e u z e n. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, maken bekend ingevolge Circ. No. 192, afd. Crisiszaken 1. Het is verboden rijwielbanden te verkoopen of af te leveren, of ten verkoop in voor raad te hebben, die niet voorzien zijn van het Rijkscontrölestempel, het welk bestaat uit de letters R. D. R. eD daarachter een kroon, gevolgd door een der letters A, B, C. D of E, al naar gelang dat stempel zal worden aangebracht op een band van qualiteit A, B, C, D of E 2. Dit verbod is niet van toepassing A. voor de fabrikanten vóór 1 Nov. 1917. B. voor de handelaren, vóór een nader te bepalen datum. 8. Handelaren in rijwielbanden zjjn verplicht van het aantal op 21 Oct. 1917 in hun bezit zjjnde ongestempelde banden vóór 28 Oct. a.s. opgave te doen aan het Rijksbureau voor de distributie van Rijwielbanden, (R. D. RParkstraat 18, Den Haag, onder vermelding van het merk van ieder dier banden en van den naam van fabrikant of handelaar, van wien zij deze banden verkregen hebben. 4. voor rijwielbanden worden de volgende maximumprijzen vastgesteld: Voor transportrijwielbuitenbanden gemerkt A rjjwielbuitenbanden B E Groot handelprijs 13,70 9.70 *8,20 .1 6,60 Tusschen- handelprjjs. 14,70 10,70 9,20 7,70 transportrjjwielbinnenbanden rjjwielbinnen banden 5,65 5,70 4,70 3,70 2,10 Klein- handelprjjs. 17,20 13,20 11,70 10,20 8.15 7,20 6,20 5,20 3,60 4,65 A 5,20 B 4,20 C 3,20 De levering der banden zal hebben te geschieden met 12 maanden garantie volgens de in den rijwielhandel geldende garantiebepalingen voor buitenbanden van qualiteit A B C en D en voor binnenbanden van qualitiet A, B en C. Ter Neuzen, den 24 Oct. 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZ1NGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, zullen op Dinsdag 6 November 1917, des voormid dags li ure, ten gemeentehuize, bij opbod, in per- oeelen, publiek trachten te verpachten het terrein bestemd voor algemeene begraafplaats in den Noord- polder. Inliohtingen kunnen ter gemeente-secretarie wor den verkregen. Ter Neuzen, den 23 October 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINCA. Burgemeester. L. WABEKE. Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter kennis, dat het den electriciteitsver- bruikers verboden is electrische kachels op hunne huisgeleidingen aan te sluiten of te doen aansluiten. Uitgezonderd alleen z\jn die apparaten, waarvan vóór 1 September J.I., n.l. den aanvang der al gemeene gas- en electriciteitsrantsoeneering aan de Centrale schri.telijk kennis was gegeven, ingevolge „reglement van stroomlevering". Voor deze apparaten moet voor iedere 180 KWU Qtain fteenM°l°n aan de Distributie worden afge- mo^°«^nte^ronrS0trrijkiJKerS,6", derg0l«ke toesteilen „nV?,r vel'bruik dan t/3 KWU, mogen ten allen tyde gebezigd worden mits daarvan aan de Centrale is kennis gegeven. brSkernbloontaaarIf tf«ideK r be?.alinSen stelt den ver bruiker bloot aan afsluiting zyner stroomgeleiding. Ter Neuzen, den 23 October 1917. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen ïJ' Bugemeester. L. WABEKE, Secretaris. Wethoudera van TER Al EU ZEN maken bekend, dat door ZExc. den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel is vastgesteld een maximumkleinhandelprys voor boter van 1,75 per halve Kfli Voor belanghebbenden zjjn nadere inlich tingen omtrent groothandel- en tusschenhan- delprjjzen te bekomen op het Levensmiddelen bureau. iederen werkdag van 9—12 uur v.m. Ter Neuzen, den 26 October 1917. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, J. HU1Z1NGA, Burgemeester, L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend dat in de week van 29 Oct. 4 Nov. geldig zullen zjjn voor Aardappelen bon no. 7 en 8 4e serie Bak- en Braadvet bon no. 11 2e serie. Varkensvleesch 10 9fi Groene Erwten 6 2e N.B. Op bon No. 12 voor Yarkensvleesch mag 0.400 K.G. worden afgegeven. Op bon No. 8 voor Havermout mag slechts O.IOO K.G. worden afgegeven. Op bon No. 11 voor Bak en Braadvet mag O.IOO K.G. worden afgegeven. Ter Neuzen, 26 October 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZ1NGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. NPn™'8St?r Wethouders V8n TER AEUZEN maken bekend, dat door ZExc. den Minister van Landbouw, Njjverheiden Handel is vastgesteld a. b. c. een maximumprijs voor Cichorei in den groothandel per 100 Kg. f 35, in den tnsschenhandel f37, in den kleinhandel Kg. f 0,11 o %o f 0,04'/2 een maximumprijs voor Peekoflie in den groothandel per 100 Kg. f47,— in den tusschenhandel f49, in den kleinhandel >/4 Kg. f 0,14 Vio f 0,06 Ter Neuzen, den 26 Oct. 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. UUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Dr. Kuyper is dus opnieuw als overwinnaar uit den strjjd in de anti-rev. party te voor- schjjn getreden. De meer democratische elementen hebben het moeten afleggen. Wel waren vele anti rev. bladen en vele voormannen in de party het niet eens met het autoritaire optreden van den grjjzen leider. Zelfs zagen ze er een gevaar voor de party in. Dr. Kuyper zag het aantal zjjner tegen standers wassen, maar iets opgeven van zjjn macht en invloed wilde hij niet. En hjj dreigde in isolement te gaan en zich aan andere studie te wijden. Dat dreigement hielp. Hij heeft zjjn zin gekregen. Zijne macht- blyft onaangetast. En die hem tegenstonden, diegenen, welke meenden, dat meer invloed aan allen moest toekomen, zjj moesten voor de zooveelste maal het hoofd in den schoot leggen. Dr. Kuyper heeft zijne beproefde methode gevolgd. De mannen van patrimonium en »de kleine luyden«, die hem als eene Godheid vereeren, voelde hij ook nu achter zich. Hij weet ze naar zijne hand te zetten. 1 oen in Enkhuizen Colijn werd gecandi- deerd en niet Smeenk van Patrimonium, kwam er eene zoetsappige philippica tegen de anti- rev. kiesverenigingen uit het district Enk huizen in de Standaard en heel stiekum wist hij naar voren te brengen, dat de anti-rev. dit hadden gedaan ten behoeve van de room- sche! boeren in dat district. En daarmede bereikte by een dubbel doel, eene afkeuring van de anti-rev. leiders, die hem te weinig hadden ingevolgd en verster king van zijn' invloed bij zijn trouwste vol gelingen. En even zoetsappig ging hjj de anti-rev. Rotterdammer te lijf. De mannen-oroedeis hebben hem gesteund in blinde onderworpenheid en de mannen der •reorganisatie als Pr. Diepenhorst, Mr. Heems kerk e a. hebben het als vorige malen moeten afleggen. Voor ieder als buitenstaander moet het een' eigenaardigen indruk maken, dat de man der „kleine luyden" zoo hardnekkig aan autocra tische macht bljjft vasthouden, hjj die zich in de dagen zyner opkomst zoo gaarne tooide met den mantel der democratie. Lodewijk XIV zeideL'etat c'est moi. Dr. Kuyper zegt het hem in een democra tischer tjjd na De party, dat ben ik. De Minister van Buitenlandsche Zaken heeft geantwoord op de interpellatie van het Kamer lid prof. v. Hamel over de zand- en grint- kwestie. Het mag gezegd worden, dat vooral de toon van hei antwoord de instemming der Kamer leden verwierf. De regeering is verplicht de verdragen met Duitschland na te komen. Vooral de Rjjn- vaartacte maakt het moeiljjk om ingrjjpend op te treden. Tenzij het bewijs geleverd wordt, dat het doorgevoerde zand en grint voor militaire doeleinden in België en Noord-Frankrjjk wordt gebruikt. In dat geval zou onze regeering niet tot 15 November behoeven te wachten, maar on middellijk den doorvoer kunnen stopzetten. De doorvoer van grint en zand tot 15 No vember bljjkt eene welwillendheid van onze regeering te zijn. Ze heeft die vergunning verleend, omdat de Duitschers meenden, dat van den winter, bijaldien het vroor, het ver voer yoor burgeljjke werken niet mogelijk zou zjjn Door Duitschland wordt beweerd, dat al het doorgevoerde zand en grint voor burge- lijke werken wordt gebruikt. Al is het vernïoeden op verschillende gron den gewettigd, dat een groot deel voor mili taire doeleinden benut wordt, als niet het be- wjjs hiervan geleverd wordt, is het voor onze regeering een moeilyke zaak om in te grjjpen, Wat het onderzoek onzer ofiicieren betreft, legde de regeering de merkwaardige verkla ring af, dat het onderzoek zich uiteraard niet kon uitstrekken tot 'n doorloopend toezicht op het gebruik dier materialen. Met deze verklaring stemt wondergoed over een, wat Fransche bladen hierover in hoffeljjk gestelde artikelen schrjjven. Zjj ook spreken over het onderzoek door onze officieren ingesteld en deelen mede, dat deze niet geweest zjjn in de oorlogszone, waar het zand en grint in de loopgraven en by betonwerken van de Duitscheaverdedigingslinie wordt gebruikt. Zooals men weet wil onze regeering door arbitrage doen beslissen. Ook wil ze den doorvoer onmiddelljjk stop zetten, als Engeland het bewijsmateriaal levert van het gebruik voor militaire doeleinden. De moeiljjkheid voor ons is deze, dat de regeering niet op vermoedens alleen, hoe ern stig ook, zich aan hare verplichtingen, in tractaten vastgelegd, kan onttrekken. Niet ieder beschouwt een tractaat, of ver drag als een vodje papier.Daarmede geeft onze regeering dus een goed voorbeeld. Het doet ons genoegen, dat prof. van Hamel zjjne interpellatie gehouden heeft. Daardoor had Minister Loudon gelegenheid in het opeubaar de kwestie te bespreken en het regeeringsstandpuut te verklaren. Niet alleen in ons eigen land, maar ook daarbuiten moet dit een goeden indruk maken. VIII Wij leven snel en hebben het druk. Hoezeer ook generaliseeren vaak gevaarljjk bljjkt te zjjn bovenstaande, woorden mogen wel in het algemeen gezegd worden. Wjj menschen van dezen tijd leven snel. Een dag, een week, een jaar, hoe gauw is dat- niet om, gezwegen nog van de vlugheid, waar mee een uur voorbij is behalve wanneer men wacht. Wanneer wij een dagverdeeling maken, een rooster samenstellen van alles, wat wjj op een bepaalden dag denken te ver richten, hoezeer valt de uitkomst dan soms tegen. Het schrjjven van een brief, het lezen van een krant, een winkelbezoek of een bood schap, deze en meer dingen dachten wjj zoo tusschen de druppeltjes door te doen en, ziet, biervoor wordt zooveel tjjd in beslag genomen, dat andere zaken moeten bljjven rusten. De tjjd gaat snel Gebeurtenissen, al maken zjj een oogenblik grooten indruk op ons, hoe spoedig gaan ze voorbjj en zjjn^wjj ze vergeten. Eeo ver- TER MIZENSCH VOLKSBLAD. i» n C i» ii ,i D ft ff i» ft ff ff ft D 1,60

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1