Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Draadnagels. 2)< liberale Uaie te Middelburg. GEMEENTERAAD. Van liet Westelijk oorlogstooneel. No. 2821. Woensdag 24 October 1917. 28e Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 eent voor binnen en buiteD Ter Neuzen. Voor België 95 oent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekbandelaren, Brievengaardere en den Uitgever. 3 Telef. Intere. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 50 eent; elke regel meer 10 cent. By abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Groctere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen. Deze Courant verschijnt eiken Woeusdag- en Zaterdagmorgen by den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter openbare kennis de navolgende beschikking van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, dd. 16 October 1917, La F, af- deeling Crisiszaken, Bureau Nijverheid, be treffende draadnagels De Minister van Landbouw, Nijverheid pn Handel vestigt de aandacht van alle verbrui kers van draadnagels op de schaarschte aan grondstoffen voor de vervaardiging van dit artikel en geeft in overweging bij het gebruik de uiterste zuinigheid te betrachten en het opnieuw gebruiken van oude draadnagels zooveel mogelijk te bevorderen. Indien aan verbruikers voorraden bekend zjjn, die uit speculatieve doeleinden worden vastgehouden, zal daarvan gaarne aan de af- deeling Crisiszaken van het Departement van Landbouw, Njjverheid en Handel opgave wor den ontvangen. Ter Neuzen, den 22 October 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De vorige week mochten we er op wijzen, dat in Zeeland zoo wat alle vrijzinnige kies- vereenigingeu zich hadden aangesloten bij de Liberale Unie. Zaterdag j.l. bad te Middelburg eene ver gadering plaats om eene centrale kiesvereeni- giDg te stichten in den kieskring Zeeland. De opkomst was groot en gaf een duidelijk beeld van de flinke organisatie in onze provincie. Niet minder dan 76 afgevaardigden waren aanwezig. Slechts enkele afdeelingen waren niet vertegenwoordigd. We troften er aan de Ramerafgevaardigden de heeren Jhr. De Muralt en Mr. v. Raalte, verder de heeren A ment uit Den Haag, Mr! Binnerts uit Leeuwarden en Korthals "Altes. De centrale werd gesticht na een opwekkend woord van den heer De Muralt. Daarna werd overgegaan tot de verkiezing van een bestuur, dat uit 14 leden bestaat. De vergadering koos als bestuursleden Es Siemelink van Vlissingen, W. Kakebeeke P M rvt-u' iE Nolson te Ter Neuzen, P. M, Dikkenberg te Zuidzande, D. H Con stante te Goes, P. W. Maarleveld te Biervliet, te ivf" ^enne te W'ssekerke, C. H. Hage j 1Maartensdijk, K. v. Schouwen te Mid delburg, Mr. H. Polvliet te Zierikzee, A. v h W Ellemeet. A M. C. Poppe te teïiddeiburg0 80 Mr* J"C- He«se Zoo zijn dus de verschillende deelen van ons gewest op waardige wijze in het bestuur der centrale kiesvereeniging vertegenwoordigd. De vaststelling van het reglement bad dank ZB de goede voorbereiding een vlug verloop. Door het bestuur werd bij stemming als voorzitter aangewezen de heeren Ds. Siemelink te Vlissingen, tot penningmeester K v. Schou wen te Middelburg en tot secretaris Constandse te Goes. Menig goed woord werd gesproken. Met opgewektheid en in een gevoel van saamhoo- righeid werd afscheid genomen. De afgevaardigden zijn ongetwijfeld met een goeden indruk zoo van de voorbereiding als van het verloop der vergadering hui3waarts- gekeerd. DE OORLOG. De algemeene toestand. Zal de Zeppelin nu eindelijk voor goed hebben afgedaan De ramp, die ditmaal de Duitsche luchtschepenvloot heeft getroffen, mag dat baast wel doen verwachten. In lan gen tijd bad men niets meer van Zeppelin- tochten naar Engeland vernomen. DeEngel- sche luchtdienst scheen eindelijk het gevaar van deze luchtschepen te hebben bezworen en de zware verliezen bij de laatste Zeppelintoch- ten boven Engeland aan de Duitschers toe gebracht, gaven reden om aan te nemen, dat men van het gebruik van dat wapen wel verder zou afzien. Geruimen tijd bleven de Zeppelins dan ook veilig in de loodsen in Duitschland en de luchtactie tegen Engeland werd sedert gevoerd door vliegtuigen. Intus- schen is gebleken, dat de Duitsche legerleiding volstrekt nog niet overtuigd was van de nut teloosheid dezer geweldige aanvalswerktuigen in do lucht. Bij de operatiën in de Golf van Riga immers werden ook Zeppelins gebruikt en thans is ook weer eens een nieuwe lucht aanval op Engeland met deze luchtschepen beproefd. Maar het daarbij behaalde resul taat zal wel niet spoedig tot een herhaling uitlosken Volgens de Duitsche mededeeling hieromtrent heeft een eskader luchtschepen een aanval gedaan op Engeland en daar de »industrieinrichtingen« van tal van plaatsen, o a. ook Londen, met bommen beworpen. En volgens het Duitsche bericht zouden de luchtschepen ongedeerd het Engelsche gebied weer hebben verlaten. Van Engelsche zijde zijn trouwens geen berichten gekomen omtrent boven Engeland totgehrachte schade aan deze luchtschepen en wordt alleen melding gemaakt van betrekkelijk geringe materieele schade en van een vrij aanzienlijk getal Engelsche dooden en gewonden. Echter bij het verlaten van het Engelsche gebied zijn de luchtschepen althans een doel ervan dóór mist en door den hevigen wind afgedreven en boven Frankrijk terecht gekomen. En hier heeft het noodlot de Duit schers aebterhaald. Over den omvang van de nederlaag hier aan de Duitsche luchtvloot toe gebracht loopen nu echter de opgaven van heide partijen uiteen. Volgens de Duitschers zouden vier luchtschepen zijn afgedreven tot boven het I ransche gebied en daar zijn neer geschoten Volgens de Fransche opgaven echter zouden er vjjf ballons zijn neergeschoten maar er worden in het telegram slechts vier plaatsen genoemd en zouden drie audere ballons worden vervolgd en met vrij groote zekerheid ook verloren kunnen worden geacht. Het zal nader moeten blijken in hoeverre deze nog voorloopige opgave omtrent de schitterende overwinning van den Franschen luchtdienst zullen worden bevestigd. Maar ook al houdt men zich aan het van Duitsche zjjde gegeven verliescijfer van vier Zeppelins volgens het Engelsche bericht van Zaterdag zouden in het geheel zeven a acht luchtschepen aan den raid boven Engeland hebben deelgenomen is de nederlaag aan het Zeppelin-eskader toege- biacht zeker reeds ernstig genoeg. Met de geringe militaire resultaten, gewoon lijk door deze luchtaanvallen verkregen, staan de geledeu zware verliezen zeker in geen ver houding. Aan de Fransche en Britsche fronten in het westen is de artillerie strijd weder bijzon der levendig, maar grootere infanterie-aan vallen *Ün B0ff achterwege gebleven. Het bljjft hier nog bij overvallen en verkennings-aanvallen. Maar het hevige vuur der geallieerden, soms tot trommelvuur stjjgend, mag doen verwachten dat nieuwe offensieve bewegingen op grooter schaal worden voorbereid, en dan zoowel aan het front in Vlaanderen als aan het front van den Duitschen kroonprins.. Intusschen zetten de Duitschers krachtig hun actie tegen de Russen voort. Zij hebben nu ook het eiland Dagoe geheel in hun bezit en hun meesterschap in de Golf van Riga is dus thans wel verzekerd. Het Duitsche leger- bericht bevestigt, dat de Russische vloot ont komen is en de Mohnsont heeft verlaten. Nu de vrede wellicht nadert zelfs de Engelsche lord kanselier ziet den dageraad reeds aanbreken en hoopt op een duurzamen vrede op niet al te ver verwijderd tijdstip heeft de militaire actie ook op de minder be langrijke en verafgelegen oorlogstooneelen grooter belang, omdat de verschillende par tijen er natuurlijk naar streven met zooveel mogelijk gevulde handen aan de groene tafel plaats te nemen. Daarom blijft het van be- lang krijgsverrichtingen, zooals die in Me- sopotomië en Oost-Afrika, niet geheel en al uit het oog te verliezen. Officieele communique's. t vTaRIJS, 22 Oct (Havas.) Communiqué van s middage, In België deden wjj vanmorgen aan den linkervleugel van het Britsche leger een aanval over een front van een kilometer. Onze troepen vermeesterden al hun doelen en gingen flink vooruit ten noorden van Veldhoek. Een zeker aantal gevangenen bleef in onze handen. Onze verkeuningsafdeelingtn drongen op verschilleude plaatsen binnen de Duitsche liniën, ten zuidoosten van St. Quentin, bij de hoeve Mennejean, bij het Pantheon en in de streek van Sakure. Wij maakten tientallen gevangenen. De artilleriestrijd was hevig aan het geheele front van de Aisne. Duitsche over vallen tusschen Ruims en Cerny en in den sector van Massiges, hadden geen resultaat. Overigens niets te melden. LONDEN, 22 Oct. (Reuter.) Officieel. He denmorgen vroeg voerden wij een plaatselijken aanval uit aan weerszijden van den Ypeien Staden-spoorweg. Fransche troepen werkten op onzen linkervleugel samen. Volgens de rapporten is de vooruitgang bevredigend. BERLIJN, 22 Oct. (W. B.) Officieel. Legergroep-RupprecbtJu Vlaanderen steeg gisteren de vuur-uctie van het Houthujster- bosch tot groote hevigheid en bleef, herhaal delijk tot roffelvuar opgevoerd, lot den mor gen met kracht aanhouden. Hedenmorgen vroeg is volgens de ingekomen rapporten tus schen Drsaibank en Poelcapelle een Fransch- Fngelsche aanval begonnen. Legergroep-kroonprinsDe artillerie-slag tusschen Alette eu Baye werd overdag en vrijwel den geheelen nacht onafgebroken met de grootste kracht voortgezet. In den Chemin- des D mes-sector was vooral bjj Cerny het- vuur nu en dan zeer levendig. Ook in Cham pagne en aan de Maas nam de gevechtsactie toe. Gisteren werden 22 vpandeiijke vliegtuigen en een kabelballon neergeschoten. Luchtactie. LONDEN, 22 Oct. (Reuter) Officieel. Marinevliegtuigen bombardeerden met succes gisterenmiddag de vliegkampen bjj Vlissighem en Houtkave. Vija d^lijke vliegers vieleu de onzen aanwij schoten er twee neer. Al onze vliegers keerden behouden terug. Bjj een botsing tusschen vijf van onze Iuchtver- kenner8 en twintig vijandelijke verkenners wer den twee vjjandelpke machines vernield en twee gedwongen te dalen, Esn van ODze ma chines wordt vermist. Mai-inewerken te Oostende beschoten. LONDEN, 22 Oct. (Reuter.) Officieel. De marinewerken te Oostende zijn gisteren door Engelsche schepen beschoten. Uit de ge nomen toto's blijkt, dat de resultaten bevredi gend waren. Wier Zeppelins neergeschoten. Een luchtaanval on Engeland, waarvan Za terdag reeds melding werd gemaakt, blijkt hoofd zakelijke te zijn undeioooieu door Zepjjelms. Een groot aantal, w-llicht een twintigtal ma- rineluchtscuepen, die door een aantal vlieg tuigen vergezeld waren, hebben verschillende plaatsen op Engeland's Oostkust bezocht en daarop in totaal 26.000 K.G. bommen laten vallen. Verschillende branden werden waar genomen. Volgens de Engelsche lezing wer- deö door den aanval 27 personen gedood en 53 g6wond en werd „eenige" materieele schade veroorzaakt aan huizen en handelsgebouwen. Bij den te'ugkeer hebben bljjkens berichten van onze kusteilanden en uit Scheveningeu en IJ muiden een aantal Zeppelins hun weg over ons land genomen. Elf raakten er echter ver dwaald boven Fransch gebied, waar hun een heetere ontvaugst ten deel viel dan in Enge land. Vier werden er boven de FrBnsche linies neergeschoten of tot landen gedwongen. Het Fiansche bericht hieromtrent luidt als volgt ,,üe naderir g ven 11 Zeppelins werd laat in den avond door heel Frankrijk gesignaleerd. Dadelijk werden alle afweerbitterijen door het heele land gewaarschuwd en de Duitsche lucht schepen bjj hun tocht over Frankrijk aange vallen als een vlucht bevreesde vogels. Een Zeppelin werd bjj Tt. Clement, nabij Luneviile, door het afweergeschut neergehaald. „Twee andere werden neergehaald of ge dwongen te landen, een te Vergeannes (Depar tement Cöte d'Or), de ander te La Marcbe aan de boven-Marne. De eerste werd bescha digd door Fransche vliegers de tweede door geschut. De vierde Zeppelin werd, nadat zij over de districten Lyon, Dyon en St. Marcellin achtervolgd was, ver van haar doel in de hooge Alpen geveld. Er werden in Frankrijk geen bommen geworpen door de Zeppelins, die aan de genade van den Franschen verdedigings- dienst waren overgeleverd, vanaf het oogenblik dat zij de kust kruisten." Het bericht van de vernieling der vier lucht schepen zal in Engeland naast voldoening toch ook wel een groote ontevredenheid verwekken over het feit, dat het in Engeland niet moge- ljjk bleek de luchtmonsters neer te halen. Daar zal iu het parlement wel weer mecig woordje over den onvoldoenden afweerdienst van het vaderland worden gesproken. Zeppelins omlaag geschoten. I'ARIJö, 21 Oct. (Reuter.) De Zeppelin, die bij St. Clément neergeschoten is, werd in een veld bjj den zoom van het bosch van Hondon gevonden. Zij was om 6 uur 20- 's morgens door, afweergeschut aangevallen. Een reeks granaten doorboorde het omhulsel en de Zeppelin vloog in brand. Een der schuitjes raakte los en werd op honderd meter afstand van net luchtschip gevonden. Om kwart voor zeven draaide de Zeppelin overejnd en viel met de punt naar beneden te pletter. Zjj is thans een wrak gelijk. Vijf afschuweljjk verminkte lijken zijn in de nabij heid gevonden. Er moeten nog andere onder het rookend wrak bedolven liggen. Er waren geen bommen in de Zeppelins, zoodat er geen ontploffing plaats had. Even later landde de »L 50« bjj Dammartin in de buurt van Montigny-le-Roy. Van de bemanning, bestaande uit twee officieren en veertien manschappen, waren twee personen licht gewond. De bemanning maakte een schuitje los en vernielde het. Aldus minder TER SEÏZENSCH VOLKSBLAD De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat Openbare Vergadering van den Gemeenteraad zal worden gehouden op Donderdag den 25 Oct. 1917 des voormiddags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 21 Oct. 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1