V Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Schoolgeld. Schoolgeld. Schoolgeld. HUURCOMMISSIE. Terpentijn. Bij de liberale linie Moderat Verdraagzaamheid. jiaagsche grieVcn. Kantoor en indiening verzoekschriften. No. 2820. Zaterdag 20 October 1917. 28e Jaargang. Aanwijzing verkrijgbaar- stelling Levensmiddelen. ABONNEMENTSPRIJS: P«r 3 maanden 75 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 cent bi] vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij a'ile Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Te lef. Interc, No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 eent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen. Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter kennis dat het kohier No. III van het schoolgeld voor het meer uitgebreid lager onderwijs in deze gemeente over het tijdvak van 1 September— 31 Decemberl917,in afschift,gedurende vijfmaanden op de sercetarie der gemeente, voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Ter Neuzen, 16 Oct. 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester L. WA BEK E, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter kennis dat het kohier No. III van het schoolgeld voor het middelbaar onderwas in deze gemeente, over het tijdvak van 1 September—31 De cember 1917, in afschrift, gedurende vijf maanden op de sercetarie der gemeente, voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Ter Neuzen, den 16 October 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd. J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter kennis dat het kohier No. III van het schoolgeld voor het openbaar lager onderwijs in deze gemeente, over het tijdvak van 1 September— 31 December 1917, in afschrift, gedurende v\jfmaan den op de secretarie der gemeente, voor een ieder terlezingis nedecgelegd. Ter Neuzen, den 16 October 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE. Secretaris. De Secretaris der Huurcommissie te TER NEUZEN, maakt bekend dat hij, behoudens nadere bekendmaking, voor het publiek te spreken zal zijn des Maandags van 6' tot 7 uur namiddags ten Gemeentehuize, ingang Noordstraat. Verzoekschriften ingevolge de Huurcommis- siewet kunnen bij hem worden ingediend, ter wijl formulieren voor zoodanige verzoekschrif ten tegen betaling der kosten bij hem ver krijgbaar zijn. Ter Neuzen, den 18 October 1917. De Secretaris voornoemd, J. J. HUIJSSEN. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, ingevolge circ. No. 10171 IV dato 15 October 1917 1. De verkoop, de aflevering en het ver voer van terpentijn is verboden Dit verbod is niet van toepassing voor zoover bet vervoer plaats vindt in hoe veelheden van niet meer dan 1 KG. 3. Van het sub. 1 gestelde verbod kan, zoo noodig onder daarbij te stellen voorwaarden, ontheffing worden verleend door de Toewijzingscommissie voor Benzine, Parkstraat 109 s-Gravenbage, Ter Neuzen, den 19 October 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. 11 2e Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend dat in de week van 22- 28 Oct. geldig zullen zijn voor: Aardappelen bon no. 5 en 6 4e serie. Bak- en Braadvet bon no. 10 2e serie. Varkensvleesch Groene Erwten Rijst N.B. Op bon No. 11 voor Varkensvleesch mag 0.40!) Iv. Cï. worden afgegeven. Op bon No. 18 voor Hijst mag slechts 0.200 K.C*. worden afgegeven. Ter Neuzen, 19. Octoler ipi7. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZ1NGA, .Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris Wij meeoen, dat de Liberale Unie er in onze provincie (tevens kieskring) niet slecht voor staat. »De rij beidte Ter Neuzen is eene der eerste kiesvereenigingen geweest, die zich in het groote verband deden opnemen. Hoeveel aanlokkelijks de oude positie ook had, hoeveel voordeelen de wijze van werken in het verleden „voor deze streek aan den zelfkant van Nederland ook bracht, de kies vereeniging alhier begreep de teekenen der tijden. Met de grondwetswijziging, met de invoe ring van evenredige vertegenwoordiging, met de opening der nieuwe aera begreep het be stuur dat de vereeniging niet op zichzelve kon blijven staan. Wilde zij een woord in bet kapittel mede te zeggen hebben, wilde zij, dat htt mede zeggenschap voor onze streek geen doode letter werd, dan diende ze zich aan te passen aan de veranderde omstandigheden. En de leden hebben het bestuur algemeen in die zienswijze gevolgd. Het nieuwe stand punt is begrepen en aanvaard. Andere kiesvereenigingen in Zeeland volgden. Dat men zich aansloot bij de Liberale Unie, het kon haast niet anders, waar dit lichaam de meeste en beste kansen bood, om te ver eenigen, wat nimmer gescheiden had mogen worden, om samen te vatten, al wat vrijzinnig denkt en voelt in ons vaderland. Die ver- eenigingeD, welke als Ter Neuzen zich vroeg tijdig aansloten, hebben kunnen medewerken aan de reorganisatie van bet groote lichaam, de Liberale Unie. Zij hebben er aan medegewerkt met sym pathie, met warme instemming. De reorganisatie is tot stand gekomen naar de eischen des tij as. Wat ons de tijden leeren en de toekomst nog meer leeren zal de Liberale Unie is er niet blind voor gebleven. De reorganisatie voltrok zich in democra- tischen zin. Eene wakkere propaganda is in onze vereeni- niging te Ter Neuzen gevoerd voor vergrooting van het ledenaantal. Met trots mag geconstateerd worden, dat-in den loop van dit jaar bet aantal leden meer dan verdubbelde. Mogen meerderen nog tot onze kiesvereni ging toefreden. Hoek, dat zich op verschillend gebied voor uitstrevend vertoont (men denke aan wegen verbetering, aan het electrisch licht) zag eene liberale kiesvereeniging verrjjzen, die in le dental Ter Neuzen niets toegaf. In Philippine en Sas van Gent verkreeg de Liberale Unie vasten ïoet. Alle bestaande DE JONGE, te Ter Neuzen. '■■■■II |,u vrijzinnige kiesvereenigingen in bet IVe en Ve district werden onderdeelen der groote Liberale Unie, de meeate met versterking van het ledental. In '1 holen, Zuid Beveland, Walcheren en', traden 7ereenigingen toe en nieuwe werden gesticht. Dat onze wakkere afgevaardigde De Muralt en de adjunct secretaris der Liberale Unie, de heer Ament hierin een overwegend aandeel hadden, kan den on^en bekend zijn. Vlissingen trad toe, Middelburg volgde. Lang hield de vrijzinnige kiesvereeniging te Hulst zich afzijdig. Thans is ook zij toegetreden tot de Liberale Unie. EeD reden tot verheugenis, niet het minst voor ons. De samenwerking in deze streek waar nu alle vrijzinnige kiesvereenigingen bjj hetzelfde groot verbond zijn aangesloten, belooft veel voor de komende tijden. Dat van Hulst uit, de vrij zinnige idee zich in den omtrek zal kunnen verbreiden, moet ieder onzer verblijden. Van harte wenschen wij de kiesvereeniging te Hulst geluk met het genomen besluit. Zoo heeft de Liberale Unie hare vertakkin gen over geheel Zeeland. Wanneer met overleg er energie wordt voortgewerkt, kan ons vruchtbaar gewest een bolwerk worden voor ons schoon beginsel. Ieder onzer beijvere zich dit boiwerk steeds sterker te maken, opdat bet Zuid-Westelijk deel van ons Vaderland worde tot eene onneembare veste. Wie als vreemdeling bet stadje Hulst be zoekt, wijdt zijn aandacht aan de booge wallen en de oude poorten. Door de straten gaande, voeren verschillende namen pp de winkels hem terug naar het grijze verleden, toen ons land nog zijn hardnekkigen kamp voor de vrijheid tegen Spanje voerde. Hij ziet het massale kerkgebouw met deu hoog oprijzeuden slanken toren en hij verneemt, dat dit kerkgebouw in tweeën is verdeeld en dat onder hetzelfde dak twee verschillende gezindten hun God dienen, elk op zijne wijs. Hoe schoon denkt hij en warm gestemd, met het beeld der verdraagzaamheid voor oogen, verlaat Rij het oude stadje om, waar hij komt in ons land der vrijheid, te gewagen van wat hij mocht ervaren in dezen uithoek des lands. En nochtans, hoe bedriegt bij zich Want dit beeld is slechts schijn, die ver draagzaamheid is een logen. In het vrijzinnig weekblad te Hulst van 29 September komt een ingezonden stuk voor van den heer Van Dalsum, Deze deelt daarin mede, dat de pastoor deken van Hulst van den kansel heeft gezegd, dat er in Hulst een feest wordt opgezet, waaraan ook Katholieken deelnemen en hij verzocht, dat de Katholieken dit Diet" zouden doen. Met dit feest is volgens den heer Van Dalsum bedoeld het 50-jarig jubileum van Ds. De B&er. Den heer van Dalsum doet het dringend verzoek, dat de feestcommissie, protestant of katholiek, als ze rondgaat voor eene feestgave, zijne deur niet zal voorbjjgaaD. In Zelandia van 17 October treft ons het volgende berichtje «Aangezien het bestuur der muziekvereeni- ging «Vljjt en Volharding« niet wilde voldoen aan een aanviaag van den heer Poppe, om een streng Kerkelijk voorschrift te overtreden, heeft de heer Poppe zijn ontslag als lid van het bestuur dier muzibkvereeniging genomen*. Welk streng kerkeljjk voorschrift, vraagt de oningewijde. Het verslag van den Gemeenteraad van Hulst in hetzelfde blad, geeft hierop antwoord. De muziek vereeniging «Vlijt en Volharding* had om [verhooging van het jaarlijksch subsidie gevraagd. De heer Poppe was vroeger voor de gelijk stelling jder beide muziekgezelschappen, maar omdat «Vlijt en volharding weigert een sere nade te brengen aan den heer De Boer is hij er thans op tegen. Over het voorstel om het adres te behandelen bij de begrooting, staakten de stemmen. Ons dunkt, commentaar is overbodig. Gelukkig blijkt dat velen in Hulst eene hoogere opvatting omtrent verdraagzaamheid hebben dan waarvan hief wordt blijk gegeven. Eu de houding der heeren Van Dalsum en Poppe geeft aanspraak op ons aller waardee- ring. Intusschen heeft het 50-jarig jubileum van Ds. De Boer plaats had. Het grootste gedeelte van deze halve eeuw bracht hij door in Hulst. Voor zijn gemeenteleden was hij een trouw en waardig voorganger. Als mensch in de maatschappij verdient hij aller eerbied. Ontwikkeld en verdraagzaam, besteedde hij zijne gaven in het belang van het algemeen. Een warm voorstander is hij van staats- pensioneering, waarvoor hij veel geijverd heeft in een tijd,.„toen hier Dog weinig bekendheid en belangstelling heerschte. Vele bewijzen van belangstelling gewerden herd, waaronder nipt weinige van Katholieken. Zondag j.l. hield hij eene gedachtenisrede, door velen uit Hulst en andere plaatsen bij gewoond. En als geestelijk herder èn als maatschap pelijk burger brengen wij hem een warm woord van hulde. VII Een zonnige Octoberdag in het Haagsche Bosch. Niet meer de soms schroeiende -'hitte van den zomer, wanneer de zonnewarmte hinder lijk kan zijn en de zomerweelde ons overmees tert, loom maakt en afmat. Niet meer het svermoeiende van een wandeling tijdeus d§ middaguren in het verlangen naar rust, vacan- tie, niets-doen Nog niet de soms schrijnende koude van den winter wanneer de zon vaak geheel ont breekt en de kilheid zoo onaangenaam aandoet, rillerig maakt en verstijft. Nog niet het te rugschrikken voor een wandeling door regen en wind en het verlangen naar huis, warmte, licht Maar wel de frischheid, die staalt en de zonneschijn, die opwekt, welke October thans in deze dagen brengt. Dan is het zoo rustig in de Natuur, maar een rust, kal n en welda dig, die tot nadenken stemt en tot werken tevens. Ons Haagsche Bosch is dan op z'n mooist. Nóg dragen de meeste boomen het meeren deel hunner bladeren, nóg prijken onze parken en pleinen met bloemen en planteD, nóg zijn er warme dagen en zachte avonden maar de Herfst is gekomen. En daarmee de herfst tinten. Al heeft het aloude Haagsche Bosch door de achter eenvolgende stormen van enkele ja ren veel geleden, al is daardoor veel verdwenen wat zelfs door de goede zorgen van stedelijke of landelijke houtvesterij in jaren en jaren niet weder aangevuld kan, tóch is daar nog voldoende gebleven om, zeker niet het minst in deze dagen, den oplettenden wandelaar tot aanschouwen en daardoor tot bewonderen, tot opmerken en tot overdenken te brengen# 11 11 1 L -jG »1 ii ii 5 2e n 18 ie

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1