Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, VERPACHTING. INSTELLING HUPRCÖMMISSIE. Verbod aflevering en vervoer van Kaf enz. PETROLEUM. BRANDGEVAAR. Yan het Westelijk ooriogstooneel. No. 2819. Woensdag 17 October 1917. 28e Jaargang. aankondigingen van den Provincialen Stoombootdienst op de Wester-Sciielde, Bak- en Braadvet en Margarine. ABONNEMENTSPRIJS: P«r 3 maanden 76 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 96 oentjsy vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc, No 15. ADVERTENTIE PRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 50 sent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen. Deze Courant verschijnt eiken W O e Si 8 (I a g- en Zat er dag mo r g e II by den Uitgever M- DE JONGE, te Ter Neuzen. op bon No I, 2 liters Petroleum. DE OORLOG. De aigemeene toestand. Vliegeractie. V ier vijandelijke vliegtuigen werden neer geschoten en vjjf andere stuurloos tot dalep De Burgmeester van TEK NEUZEN brengt ter kennis van logement-, koffie- en bier- huishouders en verdeie ondernemers van voor het publiek toegankelijke bedrijven, dat van af heden op het Gemeentehuis op do gewone kantooruren GRATIS verkrijgbaar zijn van 15 October 1917 tot nadere aan kondiging. Ter Neuzen, den 16 Oct. 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEEZEN, zullen op baandag 22 Octo ber 1917, des namiddags ten drie ure, ten gemeentehuize, bij inschrijving, publiek trachten te verpachten lo. een perceel BOUWLAND, groot 24 aren 5 centiaren, gelegen in den Pierssenspolder, deel uitmaken de van het kadastrale perceel sectie no. 1687 en de zuidwestelijke daarlangs gelegen watergang over tie volle breedte, kadastraal sectie no. 1695, groot 2 aren 67 cen tiaren 2o. het TERREIN bestemd votff alge- meene begraafplaats iu den Noortl- polder. Inschrijvingsbiljetten voor een of meer per- ctelen te samen kunnen tot het uur der ver pachting, worden ingeleverd ter gemeente-se- retarie, alwaar inlichtingen kunneD verkregen worden. Ter Neuzen, den 15 Oct. 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN vestigt de aandacht van belanghebbenden op de volgonde be schikking van den Minister van Landbouw Nijverheid en Handel van 12 October 1917, no. 22579/43 betref fende verbod van vervoer stof, kaf enz. Artikel 1. Het is verboden stof, kaf, of uitschoonsel uit granen, peulvruchten en handelsgewassen af te leveren, te ver- voeren of te doen vervoeren. Artikel 2, Het verbod gesteld in artikel 1, geldt niet: a. voor afleveringen of vervoer op last van een Regeerings Commissaris voor de Rijksgraan- ver?ameling, het Comité van Graanhandelaren te Rotterdam, de Commissie voor den Graan handel te Amsterdam en de firma Van Stolk's Commissiehandel te Rotterdam; b. Voor afleveringen of vervoer van partijen, die geadresseerd zijn aan eeu Reveerings-Commis- saris de Veevoederfabriek „Zuid Holland" te Schiedam of aan de firma Van Stolk's Com missiehandel te Rotterdam. Artikel 3. Onder granen worden in deze regeling verstaan wintertarwe zomertarwe, spelt, winterrogge, zomer- Wkweit rger8t' Züme,ger3t' llaTOr> °vene en Onder peulvruchten worden in deze regeling verstaan veddboonen, (wier-, paarden-, .duiven-, schapen-', waalscbe) alle soorten groene erwten inbegrepen eelé erwten, alle soorten grauwe erwten, alle soor.en brume, gele en witte boonen. Onder liandelsgewassen worden in deze regeling verstaan kananezaad, koolzaad, raapzaad. bote?zaad, aederzaad, blauwmaanzaad, lijnzaad. Ter Neuzen, den 15 October 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat by besluiten van 1 en 16 Oc tober 1917 met ingang van 16 October 1917 em Huurcommissie is ingesteld voor de gemeente Ter Neuzen. Haar wekkring omvat de geheele gemeente. Afschrift van bedoeld besluit is tegen betaling der kosten ter gemeente secretarie verkrijgbaar. In de commissie zyn benoemd tot lid en voorzitter niet betrokken by de be langen van huurders of verhuurders van woningen, D. J. DEES tot lid en- plaatsvervangend voorzitter niet be trokken bij de belangen van huurders of verhuur ders van woningen. L. Ch. WABEKE tot lid, vertegenwoordiger van de belangen der huurders van woningen,-N. A. HAMELINK; tot lid, vertegenwoordiger van de belangen der verhuurders van woningen, J. DE FEIJTERJacz; tot lid, niet betrokken by de belangen van huur ders of verhuurders van woningen, J. J. DE JAGER tot plaatsvervangend lid, uitsluitend om by af wezigheid of ontstentenis van bet daartoe benoemd lid de belangen van de huurders te vertegen woordigen, B. H. IJSEBAERT tot plaatsvervangend lid, uitsluitend om bjj af wezigheid of ontstentenis van het daartoe benoemd lid db belangen van de verhuurders te vertegen woordigen A. B. DE MEIJER; tot plaatsvervangende leden, niet betrokken by de belangen van huurders of verhuurders var. woningen, J. A. FEIL Aan de commissie zijn toegevoegd als Secretaris J. J. HUI.ISSEN, als' plaatsvervangend Secretaris J. VERSLUIJS. De huurcommissiewet is in deze gemeente van toe passing ten aanzien van de woningen, die op, of laat stelijk vóór 1 Januari 1916 verhuurd zijn voor een huurprijs, per week berekend, van ten hoogste f 5.— ten aanzien van woningen vóór of op 1 Januari lfl6 niet verhuurd geweest zijnde voor ten hoogste dat be drag ten aanzien van de nieuw gebouwde woningen, na 1 Januari 1916 voor het eerst in gebruik genomen, welke voor het eerst zijn verhuurd voor ten hoogste genoemd bedrag. Dit bedrag is echter f 4.— voor het gedeelte der gemeente gelegen builen de hoofdkom. Ter Neuzen, den 16 October 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd. J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Nu de beschikbare voorraden goederen nauwelijks voldoende zijn voor bet onderhoud der bevolking, is het meer dan ooit dringend noodzakelijk dat geen materiaal door brand verloven ga. Ik heb mitsdien de eer Uw College te verzoeken de gemeentebesturen in Uwe provin cie namens mij uit te noodigen de ingezetenen te waarschuwen voor het buitengewoon groot brandgevaar dat dezen winter te dachten is en daarbij, onder aanbeveling van uiterste voorzichtigheid te wijzen op 'de noodlottige gevolgen, die in het bijzonder in den tegen- woordigen tijd van schaarschte op elk gebied, aan brand zouden kunnen verbonden zijn. De Minister van Staat, Minister van Binnenlasdsche Zaken. Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, J. B. KAN. Ter Neuzen, den 16 Oct. 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, gedurende het tijdvak van 15 t/m 31 Oc tober 1917 mag worden verkocht en af geleverd Ter Neuzen, den 15 October 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend DE MINISTER VAlM LANDBOUW NIJ VERHEID EN HANDEL, Gezien artikel 6 der Distributiewet 1916, heeft goedgevonden te bepalen het is verboden, bak- en braadvet en mar garine te verwerken lo. in producten van bakkerij of banket bakkerij. 2o. in hotels, restaurants, sociëteiten en daarmede gelijkstaande inrichtingen bij het bereiden van spijzen. Ter Neuzen, den 15 October 1917. De Burgemeester voornoemd, J- HUIZINGA Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN vestigen de aandacht op de volgende missive van den Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, No. 8013 Afdeelino- B. B. Het te verwachten ruim gebruik in den aanstaanden winter, niet alleen van hout voor huisbrand, maar ook van minderwaardig materiaal ter vervanging van steenkogl, zal in niet geringe mate het brandgevaar ver- grooten. Bovendien zal dit gevaar nog in de hand gewerkt worden door te vreezen aan wending van primitieve verlichtingsmiddelen als gevolg van gebrek aan de gebruikelijke brandstof voor de kamerlamp. Ondanks den hsvigen strijd aan het westelijk front zijn de Duitschers aau het oostelijk froDt een nieuwe operatie begonnen. Zaterdag werd seeds de korte mededeelitig gedaan, dat de Duitschers troepen hadden geland op de ei landen Gesel en Dagoe, aan den ingang van de Golf van Riga gelegen en slechts door een smalle zeestraat varï de kust van E.-tland ge scheiden. B i ij kens bet Duitsche legerbericht van gisteravond verloopt deze operatie geheel volgpns de plannen Onder dekking en mede werking van de vloot had op verschillende plaatsen aan de kost van Oesel (een eiland ruim 2600 v. K.M. groot, een oppervlakte dus zoo ongeveer als Noord-Holland) - een troe penlanding plaats. Volgens de berichten uit Petrograd bieden de Russische troepen nog op enkele punten weerstand, maar toch wordt er kend dat de tegenstand van deze troepen in hoofdzaak gebroken is. Het is dus te ver wachten, dat dit eilaud weldra in het bezit der Duitschers zal zijn. Het eiland heette duch tig versterkt te zijn te zijn o.a. zou zich bij de e enige stad, Arensbutg, een plaatsje van nauwelijks 5000 inwoners, zeifs een vliegkamp bevinder. Het bezit van dit eiland, steunpunt voor de Russische matine den Ilussiscben vlieg- dienst zou dus de positie der Duitschers iu de Oostzee versterken en tevens het bezit van Riga beter verzekeren. Of dit het eenigt. doel der Duitschers is, of dat de bezetting van dit eiland, de inleiding is van een operatie otn achter het Ru-sisehe front in Lijfland te komen bd zoo dus de ver overing van Lijfland eu Estland mogelijk te maken, in samenwerking met een beweging van bet Koerlandsche front uit, dient te wor den afgewacht. Blijkbaar is de Duitsche leger leiding tot de overtuiging gekomen, dat h t gewenscht is door verdere,actie, de militaire ineenstorting van het Russische rjjk te be spoedigen. Zjj wil niet met overelkaargeelageo armen afwachten, tot de ontbindende factoren in Rusland hun werk hebben gedaan, m&ar wil van de jammerlijke politieke en militaire toestanden in het revolutionaire Rusland ge bruik maken, om hier in het Oosten de ver wezenlijking van de wenschen der Duitsche regaering te verzekeren. Zoolang er nog kans was, dat de partij, die in Rusland een onmid- deiiy vrede wilde, haar planr en zou kun nen Öoorzetteu, was het gewenscht de actie tegen de Russische legers te staken, althans zoo te bepei ken, dat niet het buitenlandscbe gevaar de kans zou geven, dat de verbroken eenheid ouder de Russen werd hersteld. Nu echter de loop der gebeurtenissen toont, dat van een afzonderlijken vrede met Rusland voorloopig zeer zeker geen sprake is, valt deze overweging natuurlijk weg. En het is dus le begrijpen, dat de Duitschers nu maar liever het wisse voor hst onwisse nemend, ge bruik trachten te maken van Rusiands militaire verzwakking om een flinken slag te slaan. Men heeft nu wel de kans, dat de dreigende gevaren voor het vaderland den Russen een nieuwen stimulans zullen ziin om zich nog weer tot een uiters;e krachtsinspanning op te werken, maar daar staat tegenover dat er evenveel kans is, dat de vijandelijke actie tot verdere demoralisatie der Rus ische strijd krachten zal bijdragen. De komende tijden zullen moeten leeren, wat het geval is. De ervaring heeft tot dusver geleei-d, dat een vijandelijke offensieve beweging, wel voor eeu oog-enblik den oorlogslust der Russische legers kon doen aanwakkeren, maar toch ook dat het buitenlandsche gevaar niet bij machte was, de inwendige verdeeldheid voor goed te doen ophoudep. Het nieuwe coalitiekabinet van Kerenski zal dus naar alle waarschijnlijkheid door deze nieuwe Duitsche actie, in ernstiger moeilijkheden komen. Terwijl de Duitsche vloot al is het ook dichf bij huis aan een actie op groote schaal deelneemt, komt het ^bericht dat de staatssecre taris van marine, v. Cappelle ziju ontslag heelt inge liend. De heer v, Cappelle zal dus blijkbaar da zondebok zijn en zijn val zal moeten dienen om den storm tegen de regeering te bezweren. Maar het conflict zit dieper en geldt niet alleen dezen admiraal. Intusschen echter heeft ,de Miehaelis de hoofdstad den rug gekeerd. Hij is naar het bezette gebied in het oosten ver trokken en trekt zich dus voorloopig van alle aanvallen en van' de ontstane crisis niets aan. Maar dat is slechts uitstel van executie indien de voorteekenen niet bedriegen. LONDEN, 13 Oct. (Reuter.) Haig meldt Het weder had gisteren niet ongunstiger kunnen zijn voor de samenwerking der aero planes met de infanterie bij hare aanval. Niettemin de de machines tot vier nam. vlieg tochten, zoowel in den regen als bij de tusschen- poozen van mooi weer, en zjj slaagden er met groote moeite in de plaatsen der troepen vast te stellen. De bewegingen des vijands werden geobserveerd, de plaats van een groot aantal vijandelijke batterijen bepaald en aan de Eogel- sche artillerie gerapporteerd- Bovendien los ten de vliegtuigen meer dan tienduizend schoten uit hun mitrailleurs op de vijandelijke infan terie in loopgraven, granaattrechters en op wegen. Ook afdeelingen bereden troepen en transportconvooien werden van uit geringe hoogte bestookt, waardoor vele slachtoffers ge maakt en veel verwarring veroorzaakt werd. Slechts enkele Duitsche aeroplanes werden ontmoet, waarschijnlijk ten gevolge van het slechte weer, en slechts weinig luchtgevechten hadden plaats.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1