Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, Koffie en Thee. Sett gngelschc maatregel. flaagsche gricVcit. No. 2818. Zaterdag 13 October 1917. 28e Jaargang. Maximumprijzen PULP. Baksteen en Kalkzandsteen. TURFSTROOISEL. Aanwijzing verkrijgbaar- stelling Levensmiddelen. Maximumprijzen Aardappelen Voederbieten, Peen en Knollen ABONNEMENTSPRIJS: Per B maanden 76 eent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 oent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. 3 Telef. Intere. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 «ent; elke regel meer 10 cent. By abonnement aanmerkelijk ver ininderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte- Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen. Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. De Burgemeester der gemeente TER NEU ZEN, brengt ter openbare kennis de volgende ministrieele beschikking van 6 October 1917, no. 1665, afdeding Crisiszaken DE MINISTER VAN LANDBOUW, NIJ VERHEID EN HANDEL, Gezien zjjne beschikking van 26 Juli 1917, no. 59420, afdeeling Handel, houdende vast stelling maximumprijzen voor pulp Overwegende, dat sedert de vaststelling dezer beschikking de vrachtprijzen zeer aanzienlijk zjjn gestegen Heel't goedgevonden 1. Onder intrekking van bovengeuoemde beschikking, vast te stellen de volgende maxi mumprijzen, zoowel wat betreft pulp campagne 19171918 als oudere pulp a. voor natte pulp f 4,50 per 1000 K.G. op voertuig aan de fabriek 4,50 per 1000 K.G. vletwerk op de bin nenrivieren en rondom de fabrieken, met vracht voor rekening der koopers 6,75 per 1000 K.G. grooter vaart »HoI- land* franco voor den wal 6,75 per 1000 K.G. 15 cent extra on kosten als van ouds op Rotte en Leidsche Vliet, franco voor den wal alles onder waarborg van voldoend gewicht en van voldoende qqaliteit, (maximum 66 pet. van het bietengewicht) b. voor gedroogde pulp 10,50 per 100 K.G. op voertuig of in vaartuig af fabriek, geleverd in zak, verreke ning en levering zak nader te regelen. c. voor suikerpulp. met een suikergehalte van ten minste 30 °L f 14,— per 100 K.G. met een suikergehalte van ten minste 20 °L 13,- per 100 K.G. met een suikergehalte van ten minste 10 °/0 12,per 100 K.G. op voertuig of in vaar tuig af fabriek, geleverd in zak, verrekening en zak nader te regelen. Ter Neuzen, den 10 October 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester der gemeente TER NEU ZEN, breDgt ter openbare kennis dat de Mi nister van Landbouw, Nijverheid en Handel bjj beschikking van 6 October 1917, no. 10349 het volgende heeft bepaald lo. De verkoop, de aflevering en het ver voer van baksteen en Kalkzandsteen is ver boden 2o. Het verbod sub 1 gesteld is niet van toepassing a' ^°°r zoover het vervoer plaats vindt in hoeveelheden van niet meer dan 1000 stuks. b. indien het vervoer geschiedt in opdracht van autoriteiten behoorende tot bet Neder- landsche leger of de Nederlandsche Marine. 3o. Van het sub 1 gestelde verbod kan met in achtneming van het hierbij bepaalde door de Rijkscommissie inzake den invoer en de distributie van Bouwmaterialen, met uitzon dering van ijzer, staal en hout, korter ge /r?* r /{0kscomrui8sie voor Bouwmaterialen (tl. C. B.) ontheffing, zoo noodig onder daarbij te stellen voorwaarden worden verleend. Daartoe strekkende verzoeken zoowel als de te verleenen ontheffing geschieden schifteljjk. Ter Neuzen, 10 October 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeestei der gemeente TER NEU ZEN, vestigd de aaudacht van belanghebbenden op de volgende ministrieele beschikking van 6 October 1917, no. 10353, afdeeling Grisis- zaken DE MINISTER VAN LANDBOUW NIJ VERHEID EN HANDEL, Gezien artikel 8 der Distributiewet 1916 en, voor zoover betreft het hieronder in te stellen verbod van vervoer, artikel D, I sub b, van de wet, van 1 September 1917, Staats blad no. 578 Heeft goedgevonden te bepalen 1. De aflevering en het vervoer van turf- strooisel en turfmul is verboden. 2. De verbodsbepalingen in het voorgaande artikel gesteld, zijn niet van toepassing a. voor zoover het vervoer plaats vindt voor hoeveelheden geiinger dan 500 K.G. b. indien het vervoer gedekt is door een vervoerbewijs, afgegeven door de turfstrooisel- commissie, gevestigd te Deventer, Keizer straat 18. 3. Vast te stellen de volgende maximum prijzen per 1000 K.G. geperst in balen, ge leverd franco schip aan de fabriek of op wa gon aan het naaste spoorwegstation ter keuze van den afnemer turfstroosel 16.— turfmul 17.— op bassis van een gemidlelt watergehalte ten bedrage van 40°/o het gehalte wordt per maand voor ieder turfstrooiselfabriek bepaald door de turfstrooiselcommissie te Deventer de voren- gestelde prijzen worden gekort met f 0,30 per 1000 K.G. voor ieder procent dat het aldus vastgestelde watergebalte hooger is dan 40 Ter Neuzen, den 10 October 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend dat in de week van 1521 Oct. geldig zullen zijn voor Aardappelen bon no. 3 en 4 4e serie. Bak- en Braadvet bon no. 9 2e serie. Varkensvleesch 10 2e Groene Erwten 4 2e HS-t 17 le N.B. Op bon No. 10 voor Varkensvleesch mag 0.400 K.G. worden afgegeven. Op bon No. 17 voor Rijst mag slechts 0.200 K.G. worden afgegeven. Ter Neuzen, 12 October 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN, maakt bekend gedurende het tjjdvak van 15 t/m 31 October 1917 mag worden verkocht en afgeleverd: op bon No. 1 van de thee en koffiekaart Vq0118 thee 2 - 2 ons koffie Ter Neuzen, 12 October 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat de kleinhandel- prijs voor klei-aardappelen (Borgers of Eigen heimers en Industries) ingevolge cicr. No. 20376 is vastgesteld op 6'/2 cent per lv.G. Ter Neuzen, den 11 Oct. 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De Burgemeester der gemeente TER NEU ZEN, vestigt de aandacht van belanghebben den op de volgende beschikking van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel van 8 October 1917, no. 1702, afdeeling Crisfszaken. DE MINISTER VAN LANDBOUW, NIJ VERHEID EN HANDEL, Gezien de Distributiewet 1916 Gezien zijne beschikking van 27 September 1917, co. 1083, afdeeling crisiszaken, Bureau Landbouw, houdende vaststelling van maxi mumprijzen en verbod van vervoer en afleve- vering van voederbieten, mangelwortelen, koolrapen, knollen, peen en suikerbieten Heeft goedgevonden te bepalen 1. De maximumprijzen, bedoeld sub. 1 van voornoemde beschikking, gelden niet voor partijen peen, koolrapen en knollen, bestemd voor distributie voor menscbelijk voedsel en aan te koopen door of met machtiging van de Rijkscommissie van Toezicht op de Ver- eeniging Groenten-Centrale. 2. Als instellingen, die overeenkomstig bet bepaalde sub 116 van genoemde beschikking bewijzen kunnen afgegeven voor het vervoer van de artikelen, genoemd sub. 1 dier be schikking worden aangewezen a. de door den Minister ingestelde vee- voederbureaux en de N. V. Bieten inkoop en toewijzings-associatie (Bieta) voor zoover de producten bestemd zijn voor veevoeder. b. de Rijkscommissie zan Toezicht op de Vereeniging Groenten-Centrale, zoover zij be stemd zijn voor distributie als menscheljjk voedsel. Ter Neuzen, den 12 October 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. n Wjj worden aan veel gewoon, maar het nieuws, dat ons Donderdag bereikte, veroor zaakte heel wat belangstelling, bij enkelen zelfs consternatie. Wjj bedoelen de bedreiging van Engeland met het stopzetten onzer telegrafische ver binding, als geen paal en perk gesteld werd aan den doorvoer door ons land van zand, grint en metalen. Het kan onzen lezers bekend zijn, dat doorvoer door een neutraal land van materie rialen, die gebruikt worden voor krijgsdoel- einden, kraehfens internationale wetten niet geoorloofd is. Nu kwam er door ons land van Duitschland naar België een groote aanvoer van zand en grint, veel meer dan in normale tjjden, om de Belgische spoorwegen ten behoeve van het Duitsche leger zooveel mogeljjk te ontlasten. Van Duitsche zjjde werd immer beweerd, dat dit alles benoodigd was voor verbetering der wegen in België. Nu is Int ook bekend, dat veel zand en vooral grint benoodigd was voor de Duitsche loopgraven in België en Noord-Frankrjjk. Onze regeering scheen alle reden te hebben, de zaak niet te vertrouwen. Althans in het begin van Augustus werd officieel aangekondigd, dat met de helft van Oogstmaand deze doorvoer zou worden stop gezet, daar de regeering oordeelde, dat voor de wegen genoeg was aangevoerd. Wij in Ter Neuzen herinneren ons dien maatregel goed, omdat er nu van die sehepen ook geene z.g. wilde* kolen te krijgen waren. Hoe vel» reizen zagen wij ook niet de Mag- dalena Fischer maken, die hare ladingen van Antwerpen naar Zeebrugge bracht. Meer dan een, de lading van dit stoom schip kennende, zag met beklemming dit schip dikwijls op onze reede liggen en vreesde voor bommengevaar. Dat de vaartuigen, die zand en grint ver voerden, ook dikwjjls smokkelwaar borgen, is evenzeer bekend. Verschillende partijen zijn ontdekt en aan gehouden. Waarom na een oogenblik stilstand het vervoer weer toegestaan werd, weten wjj niet. Hebben sommige verborgen machten weten te bewerken, dat het uitgevaardigde verbod weer werd opgeheven Wjj weten, dat een paar officieren uit ons leger een reis naar België hebben gemaakt om een onderzoek in te stellen. Is het aan hun rapport te danken, dat het vervoer weer werd toegestaan In ieder geval schjjnt Engeland reden te hebben te veronderstellen, dat deze materi alen althans gedeelteljjk dienstbaar werden gemaakt aan de Duitsche verdedigingswerken. En naar wat ons reeds meer dau eens ter oore kwam, is die veronderstelling niet onge remd. In dat geval betreuren wjj het, dat het verbod onzer regeering niet gehandhaafd bleef. Want het is gemakkeljjker en eervoller een verbod toe te passen uit eigen vrjjen wil, dan het te moeten doen onder den druk der omstandigheden. Voorloopig dienen wjj nadere gegevens af te wachten. Toch dient deze zaak met den grootst mo- geljjken ernst behandeld te worden. Want de neutraliteit is een teer ding. Dat heeft Zweden ons grondig geleerd. VI De Schouwburg heeft weder zjjn poorten geopend voor de Fransche Opera- en de Ne derlandsche Tooneelknnst, in het Gebouw geeft men Duitsche Operettes naast Hollandsche Opera s, de kleinere, maar daarom niet minder aantrekkelijke als de Princesse Schouwburg en het Theater Verkade bieden zoowel blij als treurspelen, in Diligentia troont Pisuisse met zijn cabaret, Scala en Flora vragen de aan dacht voor variété en dergeljjk genoegen kor tom Den Haag kan weer uitgaaD. Nuzwjjgen wjj nog van bioscopen en »thea's« omdat we daarvan de tel zouden kwjjt raken, terwijl de concerten, liederavonden e. d. die ons in het nieuwbegonnen seisoen staan te wachten, een voudig niet bjj benadering zelfs te schatten zjjn. Er is dus wel »elck wat wils* op dit terrein, hier in de hofstad Maar de tijdsomstandigheden. De vraag of het wenschelijk of goed is in deze dezen tijd openbare vermakelijkheden te bezoeken achten wjj niet in de eerste plaats een van algemeen belang, daar men zulks allereerst 70or zich zelf heeft uit te maken. Maar wel willen wjj iets zeggen over de vraag of de overheid in deze tjjden de openbare vermakeljjkhedeu mag toelaten, een vraag voor velen reeds tot een twistpunt geworden. Met name van anti-revolutionaire zjjde wordt de stelling opgeworpen, dat met het oog op

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1