Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, VERBOD VERVOER, TURF. VERBOD jfogmaal5 Zeenwsch-Vlaaiidwti Vergadering Van de unie-liberale HiesVereeniging I „pe Vrijheid". 3n bet licht der historie. No. 2817. Woensdag 10 October 1917. 28e Jaargang. vervoer en afleverirg van Aardappelen. Uitreiking Koffie- ei) Theekaarfety Aanwijzing verkrijgbaar stelling Levensmiddelen. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 96 oent by vooruitbetaling.. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. IntersNo 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 cent; elke regel meer 10 cent. By abonnement aanmerkelyk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen. Deze Courant verschynt eiken Woensdag- en Zat^rdagmorgeii by den Uitgever M. DE JONGE, te Ter Neuzen. De Burgemeester der gemeente TER NEU ZEN vestigt de aandacht van belanghebbenden op de volgende beschikking van den Minister van landbouw van 1 September 1917 No. 20237a. DE MINISTER VAN LANDBOUW NIJ VERHEID EN HANDEL, Gezien de wet van 1 September 1917 (Staatsblad No. 578). Heeft goedgevonden onder intrekking van zijne beschikkingen van 27 April 1917 No. 36396, afdeeling Handel, en van 12 Mei 1917, No. 39063, afdeeling Handel, vast te stellen de navolgende bepaling -1. Het is verboden turf van de eene ge meente naar de andere te vervoeren. 2. Het verbod in artikel 1 bedoeld geldt niet, wanneer de zending vergezeld is van een toewjjzingsbiljet, gete9kend door of namens den Directeur der Rijkskolen- distributie. Ter Neuzen, 9 October 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZ1NGA. De Burgemeester der gemeente TER NEU ZEN, vestigt de aandacht van belanghebbenden op de volgende beschikking van de Rijkscom missie van toezicht op de Aardappelvereeni- ging van 5 October 1917, no. 15652. De Rijkscommissie van Toezicht op de aard appel vereeniging. gezien art. 1 sub 2 der beschikking van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, No. 501 D, dd. 24 September j 1. Afdeeling Crisiszaken, bij welke beschikking wordt bepaald, dat het verboden is aardap pelen, onverschillig van welke soort, a te vervoeren en b af te leveren gezien hare circulaire no. 14002, dd. 27 September 19T7 betreffende ontheffing tot nader order van het verbod van vervoer, voor zoover betreft de gewone (blanke) Eigenhei mers of Borgers en Industries, alsmede van het verbod van aflevering dier soorten aardap pelen, voor zoover die aflevering geschiedt uitsluitend aan handelaren en militaire depots maakt bekend, dat met ingang van 7 October 1917 bovengenoemde onthef» fingen worden ingetrokken, zoo dat van af dien datum het vervoer en de aflevering van alle soorten aard appelen, zoowel aan handelaren en mili taire depots als aan particulieren, is ver boden, behoudens wanneer, het vervoer geschiedt ter uitvoering van een opdracht tot aflevering door de Aardappelvereeniging of een hare vertegenwoordigers, als omschreven in art. 3 der bovenbedoelde beschikking. Ter Neuzen, den 8 October 1917. De Burgemeester voornoemd J. HUIZINGA Libeiiing van koffie- en theekaarten, uit sluitend, aan personen, die op I October 1917 den leeftijd van 16 jaar bereikt hebben, zal plaats hebben op Vrijdag 12 October a.s. in het lokaal »BETHEL«, 2e Verbinding straat en wel voor hen wier geslachtsnaam begint met de letters A—B Vrijdag 12 Oct. van 9—10 v.m. C-E 10-11 De aangegeven verdeeling zal strikt in acht worden genomen en moet ieder zijn trouwboekje meebrengen. Voor de bewoners van wijk O nummers 1—186 en 202—224 zijn de kaarten te verkrijgen bij den heer J. C Jansen Hoofd der School te Driewegen Vrijdag 12 Oct. van 4 6 namiddag en voor die van Sluiskil bjj den heer C. Meulbroek aldaar. Ter Neuzen, 9 October 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NECZEN maken bekend dat in de we^k van 9IA Oct. geldig zullen zijd voor Aardappelen bon no. 1 en 2 4e serie' Ter Neuzen, 8 October 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Tegelijk met ons optreden tegen het Stan daardartikel over Zeeuwsch-Vlaanderen (zie ons blad van 29 Sept. jl) had het anti rev. blad Luetor et Emergo een uitvoerig artikel, dat wel het goede in het schrijven van de Stan daard naar voren bracht, maar toch eindigde met een protest tegen een tweetal punten, waar ook wij tegen opkwamen. De btandaard heeft dit protest opgenomen, maaf wilde zich blijkbaar door hare anti-rev. zuster, die toch in Zeeuwsch-Vlaanderen hare woonsteê heeft, niet laten overtuigen. Luctor et Emergo kwam met ons hierin overeen, dat ze er op wees, dat juiste gronden uit Belgische in Nederlandschs handen zijn overgegaan en dat de Zeeuwsch-Vlamingen Nederlanders zijn en willen blijven. Het blad eindigde: We hopen, dat de Standaard de scheeve voorsteling, die ze gaf, recht zetten zal, en dat verhoed worde, dat annexionistische strevers haar zullen uitbuiten Ook in het slot stemde het blad dus overeen met onze beschouwing. Wi] wezen op bet ongerijmde van de Stan daard om de gevoelens der bevolking van Zeeuwsch Vlaanderen in een verkeerd daglicht te stellen, juist met het oog op het'buitenland. Het schijnt, dat de Standaard blind is voor de gezindheid van Zeeuwsch-Vlaanderen, die zich gedurende den oorlog nog treffender Hol- landsch toonde dan voordien. De Standaard plaatst bij het protest van hare politieke zuster een bijschrift, dat opnieuw bewijst, hoe hopeloos verblind het anti-rev. hoofdorgaan is. Verblind door de politiek. W at Luctor et Emergo aanvoert ten be- wjjze, dat Zeeuwsch-Vlaanderen door en door Nederlandsch is, vindt de Standaard een zwak Dat geen anti-rev zitting heeft voor Zeeu wscb- Vlaanderen in de Tweede Kamer, dat is het, waar voor de Standaard alles om draait. Het blad vergeet, dat voor het district Hontenisse een coalitie-broeder (de heer Fruy- tier) zit. Ot is de liefde van de Standaard voor de coalitiebroeders verminderd Eén ding zegt het blad duidelijk. Vele katholieken stemmen niet den anti revolutionairen candidaat. Vele van hen van Belgische afkomst, zijn volgens den Standaard liberaal. Waar de Standaard de nationale afkomst en het liberalisme wil verbinden, wijzen we opnieuw op eene treffende onjuistheid. In Sas van Gent wordt voor het overgroote deel liberaal gestemd, maar Westdorpe en Philippine gaven nog in 1913 de meerderheid aan den anii-rev. candidaat, al vertoonde' West dorpe een' flinken groei naar links. In St Kruis, Eede, Sluis, Aardeuburg stem den de katholieken voor het allergrootste deel anti-revolutionair. Daar had men op groote schaal kiezers gekweekt en Belgen tot Hol landers genaturaliseerd, uitsluitend ten behoeve der coalitie. In Waterlandkerkje verdwaalde zelfs een geestelijke bij het kiezers maken over de grens en kwam in België terecht. Wjj moeten het er dus voor houden, dat de Standaard juist de kiezers ten behoeve der coalitie gekweekt en die den anti-rev. candi daat stemden, niet vopr vol aanziet. Het is niet kwaad, dit voor de toekomst te onthouden. En voor het overige durven wij zeggen, dat zoo eene stemming over de toekomst van Zeeuwsch-Vlaanderen moest beslissen, de over groote meerderheid, zoo niet allen, van wel ken rang ot stand, van welken godsdienst of welke politieke gezindheid ook onvervalscht zou stemmen Nederlandsch. Daarom bljjft het artikel in de Standaard in treurig. Ten slotte willen wij als onze meening uit spreken, dat een vrjjzinnig Zeeuwsch-Vlaan deren wel de meeste kans biedt om zjjne on gereptheid het zuiverst te bewaren. Iets, wat trouwens blijkens de geschiedenis der jongste jaren voor ons geheele land geldt. Vrijdagavond vergaderde de Liberale Kies vereniging »De Vrijheid*. Ondanks het on gunstige weer was de vergadering tamelijk gqed bezocht. Wegens bedanken van den voorzitter en ontstentenis van den vice voorzitter werd de vergadering gepresideerd door het oudste be stuurslid, die een woord van herinnering wijdde aan twee trouwe leden, die de vereeniging door den dood ontvallen waren, de heeren A. I. Koene en C. N. van Dyke. Als candidaat voor een bestuurszetel in de centrale kiesvereeniging van den kieskring Zeeland werd aangewezen de heer R. Nolson. Voor de vergadering te Middelburg werden als afgevaardigden gekozen de heeren R. Nolson, J. F. de Cooker, J. v. d. Peijl, L. J. de Vries en M de Jonge, als plaatsver vangers de heeren N. J. Harte en J. R. H. de 8midt. Door bedanken en overljjden moest in 2 bestuursfunctie's worden voorzien. Hier voor werden gekozen de heeren L. J. Geelhoedt en R. Nolson. Aangenomen werd het voorstel tot uit breiding van het bestuur met 2 leden wegens vergrooting van het aantal leden der ver eeniging. Gekozen werden hiervoor de heeren C. L. de Smidt en A. Hamelink, Toen Garibaldi zijne vrijheidsscharen tegen den Kerkdijken Staat aanvoerde en den grond slag legde voor een nieuw Italië, stroomden uit verschillende landen Katholieke vrijwilli gers toe tot verdediging van 's Pausen wereld lijke macht. Ook uit ons land streden velen als Pauselijke Zouaven mede. De meest beroemde was wel Pieter Jong van Lutjebroek, voor wien deze week in zijne geboorteplaats een gedenkteeken wordt onthuld. Al kunnen wij begrijpen, dat velen hulde wenschen te brengen aan dezen dapperen Nederlander, het getuigt vau weinig inzicht in de geschiedenis om eene historisch be roemde persoonlijkheid als Garibaldi tegelijk op kleingeestige wijze af te breken. Daardoor wordt Garibaldi niet minder, het ontsiert alleen dengene, die het doet. Het volgende bericht in Zelandia moge den geestestoestand van dat orgaan nog eens op nieuw doen kennen. „Huldiging van een Nederlandschen Katholiek. „Woensdag as. zal in zijne geboorteplaat- te Lutjebroek een gedenkteeken worden onts huid voor onzen landgenoot den roemrijk te Monti Libretti gesneuvelden Pauselijken zóuaaf Pieter Jong, die op den lOen October 1867 den heldendood gestorven is, nadat hij eerst 19 roodhemde,n der rooversbende van den struik- roover Br: Garibaldi had nedergeveld." Ons dunkt, zoo'n bericht teekent zichzelf. En het zou ongetwijfeld iets fraais wezen, als Zelandia onze Vaderlandsche Geschiedenis eens ten beste moest geven. DE OORLOG. De algemeene toestand. De fhnkomvatting van de Duitsche Yser- linie als inleiding tot herovering van de Vlaamsche kust hebben wij meermalen als het doel v^n het Britsche oflensief in Vlaanderen bestempeld. Dit komt ook in de Engelsche persbeschouwingen om den hoek kjjken, als er op wordt gewezen, dat de verdragende Britsche kanonnen van de nieuwe stellingen uit Oostende en Zeebrugge kunnen beschieten en dat de Engelsche van de heuvels, die zjj nu bezelten, Biugge zoo goed kunnen zien. Nu lag Oostende reeds jaren lang onder het bereik van het verdragend geschut van de ge allieerden. De plaats waar het wederzjjdsche front aan de zeekust begint, is zoo ver niet van dat plaatsje verwijderd. Het nieuwe is alleen, dat dit nu ook mogeljjk is van den boog om Yperen uit, die daartoe tot nog toe niet voldoende vooruitstak. Het Engelsche front begint nu aan de linkerzijde om het Houthulster boseh heen te draaien. Aan deze stelling schijnen de Duitschers zorg te hebben besteed. Zij loopt nu kans om te worden overvleugeld, zegt de Times, en voegt er aan toe „Het bosch zal zeer spoedig een uiterst onveilige vooruitspringende hoek voor de Duit schers vormen.Maar Duitsche schrijvers, zooals generaal von Ardenne in het Berliner Tageblatt, die op het bosch van Houthulst wijzen, zeggen, dat het weldra voor de Engel- schen een leeljjke bedreiging in de flank van hun opmarsch zal worden. Het zjjn oit-ar twee manieren, om een zelfde omstandigheid te bekijken. De zitting van den Rijksdag vertoont pen treurig beeld van binneniandsche tweedracht. De sociaal-democratische interpellant verklaarde eerst, dat de lieden van de vaderlandsparty actie voeren om hun dividenden te verhoogen en klaagde daarna, dat die party de sociaal democraten met smaad en laster beoorloogt. De kern van de sociaal-democratische inter pellatie was, dat geestelijken en autoriteiten f"-"H 1112 ii ii ij 3 n.m. 3—4 4—5 ti ii v ,1 66

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1