Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, rSSH* - wsy/asjtia: Maximumprijzen. Bekenmaking. Kolcn-dijtribntic. MILITIE. Oproeping ter Inlijving. No. 2816. Zaterdag 6 October 1917. 28e Jaargang. Zweedsche lucifers. Holla ndsche lucifers. UitreïJ^ing Aardappelbons Aanwijzing verkrijgbaar- stelling Levensmiddelen. Maximumprijzen Stroo. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 cent by vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. latere. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 cent; elke regel meer 10 cent. By abonnement aanmerkelyk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen verschynt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen by den Uitgever M. DE JONGE, te Ter Neuzen. Herplaatst wegens misstelling. 20308 »r?TS"tr/,a° PB NEÜZ™ ™ldoeni„g circ. U 4, No, ZUdOb en 1518, de volgende maximumprijzen bekend 10294, Max. groothandelpr. (loco A'dam, R'darn af fabriek) f 174,50 p. kist inh. minstens 10000 d. Max. Tusschenhandelpr. (af pakhuis grossiers) 19 cent per pak inh. minstens 10 doosjes. Max. kleinhandelpr. 22 cent per pak, en 2'/2 cent p. doosje inh. minstens 55 st. f 162,per kist, inb. minstens 10000 d. 20 cent per pak, inh. minstens 10 d. en 2'/2 ceüt per d. inb. minstens 55 st. 44 cent per L. 11 K.G. 78 17!/2 cent per pak, inh. minstens 10 doosjes. Petroleum voor huishoudelijk gebruik Zout (geraffineerd) ApH.tr.op. 0;60 p-r K.ó. 065 pe; Ke' «!Ide° n,et appelstroop in gedecoreerd blik. - ppeistroop, die andere dan de genoemde bestanddeelen bevat °'17! f E-G. 0,20 p„ K.G. 0,25 pe, K.G. fort i. TbegfepeT' P'"" hebb*n '"nc0 1,l,tel6 "alio°. °f terwjjl de prjj, van het Ter Neuzen, den 4 October 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. ac.ht dagen heden, kan ieder hiertegen houdersn h«vL 5k| bp burgemeester en Wet houders bezwaren inbrengen, terwjjl inlichtingen ter gemeente-secretarie kunnen worden verkreK Te Neuzen, 1 Oct. 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Voorzitter. L. WABEKE, Secretaris! 7ïwr^?lee8tir ,en "Wethouders van TER NEU- ®'{enr', dat het voornemeü bestaat sectie0L0no9187ï1 en^ p,erceel' kadastraal bekend in voor het perceéf sectif trekken? 4° M>-' aan deR publieken dienst te ont- De Hoofdcontroleur-Boekhouder van het Levensmiddelenbureau maakt bekend, dat door omstandigheden de uitreiking der nieuwe aardappelbons inplaats van 5 Oct. zal plaats hebben op Dinsdag 9 Oct., in de vol gende orde: voor hen wier geslachtsnaam begint met de letters 9-11 11—12 2-4 4—6 uur A G H K L—P n.m. a z De aandacht wordt erop gevestigd, dat deze verdeeling strikt in acht zal worden genomen. Ter Neuzen, 5 October 1917. De Hoofdcontroleur-Boekhouder, voornoemd, L. W. RIJNBERG. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend dat in de week van 8—14 Oct. geldig zullen zijn voor: Bak- en Braadvet bon no. 8 2e serie. Varkensvleesch n n 9 2e Groene Erwten 3 2e Ter Neuzen, 5 October 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. pe Burgemeester der gemeente TER NEU ZEN, vestigt de aandacht van belanghebbenden op de volgende beschikking van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Hrudel van 1 October 1917, no. 1475, betreffende maximum prijzen van stroo. DE MINISTER VAN LANDBOUW NIJ VERHEID EN HANDEL, Gezien de Distributiewet 1916. Gezien zijne beschikking van 11 September 1917, no. 25<17, Afdeeling 6 B, houdende bepalingen tot vaststelling van de prijzen, waartegen verschil ende stroosoorten ten hoog ste mogen worden te koop aangeboden of ver kocht Heeft goedgevonden te bepalen Bovengenoemde beschikking wordt gelezen als volgt Overeenkomstig artikel 8 derde lid van bo vengenoemde wet, worden de volgende prijzen vastgesteld, waartegen verschillende stroosoor ten ten hoogste mogen worden te koop aan geboden of verkocht. De prijzen gelden per 1000 K.G. stroo geperst, geleverd franco naaste spoorweg station of grootvaarwater. Stroosoort Levering bij den producent. graanstroo en kanariezaadstroo erwtenstroo en bruine- en witteboo- nenstroo andere boonenstroo stroo van koolzaad, mosterzaad, kar- wjjzaad, blauwmaanzaad Bij levering aan den consument mogen de hiergenoemde maximumprjjzen wordeD ver hoogd met ter hoogste 15,- per 1000 K.G. vermeerderd met de zuivere spoor-of scheeps- 35,- 50, 30, 20,- vracht en eventueel dekkleedenhuur (maximum dezer huur f 0,50 per 1000 K.G.) doch zonder eenige verdere verhooging voor staan- of liggelden of anderzins. Deze prijzen gelden niet bij levering van hoeveelheden kleiner dan 500 K.G. Ter Neuzen, 4 October 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Ilet is aan elk onzer bekend, dat de voor raad kolen in ons land bij lange na niet toe reikend zal zijn voor de behoeften. Het ziet er hiermede voor den as. winter met minder treurig uit dan met de voedsel voorziening. Wij zullen ons in de komende maanden be perkingen moeten opleggen, die wjj tot nog toe gelukkig niet gekend hebben en die ons eenigszins een beeld kunnen geven van wat in de bezette gebieden reeds lang geleden is. We zijn voor kolen reeds een tijdlang op rantsoen gesteld. In onze gemeente meende men reden te hebben te veronderstellen, dat we wat quan tum en qualiteit betreft, slechter gerantsoe neerd werden dan op andere plaatsen in de omgeving. Ook verwekte de z.g. turf (alias derrie) een poosje geleden in onze gemeente verstrekt, neel wat ontevredenheid. Op Sluiskil scheen ze fs de verplichting opgelegd te zijn een zeker quantum derrie tegen een vastgèstelden PUS te aanvaarden. Als gevolg van een en ander stuurde de heer J. J. de Jager en een aantal anderen in onze gemeente een adres om tegen de wijze van distributie op te komen. Op Sluiskil geschiedde dit door den heer U. J. Nobels e. a. De adressanten ontvingen hierop een schrjjven terug. Men was zoo vriendeljjk ons de ont vangen antwoorden ter inzage'te zenden. In het antwoord aan den heer J. J. de Jager e. a. wordt betoogd, dat Ter Neuzen naar evenredigheid niet minder kolen ontvangt dan andere gemeenten, Dat er hier weinig wordt uitgereikt, komt door den brandstoffennood in ons gansche land, waardoor de distributie overal met betrekkelijk kleine hoeveelheden plaats vindt. Er wordt tevens in medegedeeld, dat de Rijkskolen distributie te 's Gravenhage zal trach ten spoedig eene vrij groote hoeveelheid kolen naar Zeeuwsch-Vlaanderen te zenden. Volgens de mededeeling zal nog deze week (het schrijven is van 2 October) eene hoeveel heid van 500000 KG huisbrandkolen voor de brandstoffencommissie te Terneuzen worden beschikbaar gesteld, dus voor elk gezin ruim' 200 KG. liet laatste gedeelte van bet antwoord aan den beer C. J. Nobels e a. was gelijkluidend met het antwoord aan den heer De Jager. Bovendien wordt hierin geantwoord op de klacht omtrent de derrie. Wij nemen dit gedeelte letterlijk over »Naar aanleiding van uw klacht, betreffende distributie van brandstoffen, heb ik de eer U te berichten, dat teD onrechte door U wordt beweerd, dat in plaats van turf, derrie werd gedistribueerd. Deze brandstof is officieel door de Rijksko- lendistributie te 's Gravenhage onder de be naming turf toegewezen. Tot op heden werd door geen enkele brandstoffen commissie in Zeeuwsch-Y laanderen derrie gedistribueerd. Bij onderzoek op een bureau is dan ook gebleken dat deze turf een vergeljjking kan doorstaan met turf uit de Noordelijke provin ciën, wat het calorisch effect betreft. Evenwel is het »achgehalte« (aschgehalte) hooger. TER ■Hid VOLKSBLAD in dfn l!'"TTe?r dHr gTTt6 T mR *'EU,ZEN maakt bekend' dat de ingeschrevenen voor de lichting 1918 •UI f J! f, vern;eld' J m 16 moeten worden ingelijfd op Woensdag 24 October 1917 namiddags 3 uur, te Middelburg, m het gymnastieklokaal aan de Groenmarkt. Nummer IN HET ALPHABETISCH REGISTER. NAMEN EN VOORNAMEN. OPMERKINGEN. 61 84 87 Lioen, Albort Adolph Ruben, Jozias Bernardus Sclieele, Eiias Adrianus Ten einde zich voor rijksreke ning naar de plaats van inlijving te begeven moeten de dienst plichtigen zich op 24 October 1917, des voormiddags 9 uur, ter Secretarie dezer gemeen te vervoegen, om het daartoe noodige in ontvangst te nemen. a. b. c e. Deze ve'Tl'ctting vervalt evenwel voor iL eene verbintenis tot vrijwilligen dienst heeft aangegaan uitstel van eerste-oefen ng heeft verkregen bljjkt verblijf te houden in eene gemeente, waar eene der ziekten vermeld in de wet, houdende voorzie ningen tegen beamettellyke ziekten, epidemisch heerschende is verklaard: blijkt verblijf te houden in een gezin, waar eene der onder d vermelde ziekten heerscht of waar eene dier ziekten heeit geheerscht en het gevaar voor besmetting nog niet is geweken hechtenis van ten hoogste EEN MAAND of geldboete van ten hoodste DPIF HONnron mi new j* e"db0[" DUIZEND GULDEN Ter Neuzen, 1 October 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. tt v.in 16 le N.B. Op bon No. 9 voor Yarkcnsvlecscli mag 0.409 K.G. worden afgegeven. Op bon No. 16 voor Rijst mag slechts 0.200 K.G. worden afgegeven.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1