Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, MILITIE. No. 2815. O p roeping ter Inlijvi n g. Distributie Boter. VOEDERBIETEN, PEEN EN KNOLLEN. Prijzen Rundvleesch. Yanjnt Westelijk oorlogstooneel. Op Zee ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 cent by vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Deze Courant verschynt eiken Woensdag Zaterdagmorgen Uitgever Telef. Interc. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 cent; elke regel meer 10 cent. By abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte- Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen DE JONGE, te Ter Neuzen. namen en voornamen. gestraft" hij "a"" t«''nl7vlngtemoerogpkomenN en^iïf ve'rscbif„bt°on md" en" .iT" DWE H0NDERD GELDEN wordt blijkt, dat voor zijne niet-verschijnlng eene geMige redeTbestond P V°°r Z'JDe 'nlijVlng bepaa"1' teruij wordt ^.dboet. van ten hoogste DR,E DUIZEND GULDEN het verlaten van het lokaal geen reclames meer kunnen worden aangenomen. De aandacht wordt er op gevestigd dat de aangegeven verdeeling strikt in acht zal worden genomen. Voor de bewoners van wijk O nummers 1—186 en 202—224 zijn de broodkaarten te verkrijgen bij den heer J. C. Jansen Hoofd der School te Driewegen Woensdag 3 Oct. van 4 6 namiddag en voor die van Sluiskil by den heer C. Meulbroek aldaar. Ter Neuzen, 1 October 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, de voldoening aan circ. No 697 1. De aflevering en het vervoer van boter is verboden 2. Dit verbod is niet van toepassing a. op personen of vereenigingen van per sonen, die als producent of als grossier zjjn ingeschreven bij de Rijkscommissie van toe zicht op de Botervereeniging b. op detaillisten die hunne boter uitsluitend betrekken van ingeschreven producenten of grossiers c. op hoeveelheden van 5 Kilogram of minder. In de gevallen a. en b moet het vervoer worden gedekt door een vervoerbewjjs af te geven door de Rijkscommissie van toezicht op de Botervereeniging. Ter Neuzen, 1 October 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester der gemeente TER NEU ZEN, vestigt de aandacht van belanghebbenden op de volgende beschikking van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel van 27 September 1917 no. 1083 betreffende vervoer, aflevering enz. van, voederbieten peen en knol- len »DE MINISTER VAN LANDBOUWNIJ VERHEID EN HANDEL gezien de distributiewet 1916 HEEFT GOEDGEVONDEN q vast te stellen overeenkomstig artikel 8, derde lid, van genoemde wet de volgende pryzen tegen welke voederbieteu, mangelwor- telen, koolrapen en paardepeen ten hoogste mogen worden te koop aangeboden of verkocht. a. in den groot- b. in den klein handel (geleverd handel (franco door den produ- spoor of groot cent, franco vaarwater bij spoor of groot den afnemer), vaarwater). Voederbieten en mangel- wortelen Koolrapen, knolrapen en knollen Paardepeen, (wjjnpeen, Makkeesche peen en alle andere soorten peen, met uitzondering van de z.g. bosjes peen) II. Te bepalen, dat overeenkomstig artikel eerste lid, van meergenoemde wet de af levering en overeenkomstig de wet van 1 SeD- lln d6r 19.1VStaatsblad H0- 578^ het vervoer In-L l- genoemde artikelen alsmede van suikerbieten verboden zal zjjn met uitzonde- *8 22,- ,i 20,- 27,- 25,- 24,— 29,- indien de aflevering en het vervoer ge schieden binnen de grenzen eener gemeente of wel naar de bewaarplaats van den produ cent b. indien het betreft hoeveelheden kleiner dan 500 K.G. c. indien het betreft partyen, die op den ^ag afkondiging dezer beschikking in de NEDERLANDSCHE STAATSCOURANT reeds iu schip of wagen waren geladen znn' rndlei1 j1?* betre,t partijen, grooter dan ouu h.u., gedekt door een vervoerbewijs, af gegeven dooreen vanwege den Minister van Landbouw, Njjverheid en Handel aan te wijzen persoon of instelling; indien bet betreft partjjen suikerbieten, bestemd voor aflevering aan eene suikerfabriek. Ter Neuzen, den 1 October 1917. De Burgemeester voornoemd, J- HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TERNEU- umi maken hekend, dat in overleg met de ver schillende slagers uit deze gemeente besloten is, de pryzen voor rundvleesch voorloopig vast te stellen als volgt Biefstuk|>60 S?8-1?140 Vlcesch zonder bcenen 1.30 a luet v 1— Schenkel0.80 Gehakt 1.20 T<;r Neuzen, den 1 Oct. 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. per K.G. A C F-H I L M-P as T-Z DE OORLOG. iim n I Officieele communiqué's. Uitreiking Broodkaarten. ponden, i o<*. (ReBter.) sir Dougias - 1laig meldtIn den vroegen morgen beschoot de vijand krachtig onze stellingen tusschen lower Hamlets en het Polygoon-bosch en deed daarna drie aanvallen die met verlies werden afgeslagen. De eerste aanval werd geleverd ten Z. van Reutelbeck deze werd afgeslagen door ons vuur voordat de Engelsche stellingen waren bereikt. Daarop volgde een tweede aanval ^an den weg Yperen-Meenen, onder bedekking van dichte rookwolken, en verge zeld door uitbarstingen van vlammenwerpers. aaze.n 8anval slaagde de vjjand erin zich 'ydetyk in een onzer vooruitgeschoven posten vast te zetten. Bij onmiddellijk ondernomen tegenaanvallen werd de post hernomen er werden een aantal gevangenen gemaakt en mitrailleurs genomen. Later in den ochtend werd een nieuwe aan- valspoging gebroken in ons artillerievuur. De vjjund deed in den vroegen morgen een De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat de uitreiking der nieuwe brood kaarten der 29e/32e week zal plaats hebben in het lokaal »BETHEL« 2de Verbindingstraat, en wel6 letters*-' k"* geslacbtsnaam hegint met de B Woensdag 3 Oct. van 89 v.m. 9—10 10-11 11-12 2 3 n.m. 3—4 4-5 De ingezetenen worden er op attent ge- h^dt 5 Ztl 1 het in ontvaug8t nemen der broodkaarten zich raoeten overtuigen dat het juiste aantal kaarten in het pakje zit, daar na inval in onze loopgraven ten O. van Loos, wsarbjj een onzer garnizoenen werd genomen, loen de vjjand poogde terug te gaan over Niemandsland werd hjj achtervolgd en aange vallen door onze troepen. Onze menschen werden ontzet, en een aantal vyanden gedood of gevangen genomen. Den geheelen dag was de vjjandeljjke artil lerie bezig langs ons front tusschen het kanaal i peren Comnies en Zonnebeeke, en in den Nieuwpoort-sector. Onze artillerie-actie op het front werd krach tig voortgezet. Het weder was niet gunstig voor luchtactie. Een aantal goede foto's werden echter geno men en eenige teekeningen uitgevoerd voor de artillerie. Het werpen van bommen op vjj- ar.deljjbe luchtparken, opslagplaatsen en spoor wegen werd dag en nacht krachtig voortge zet. Meer dan zeven ton bommen werden ge worpen op het luchtpark te Gontrode, waar hevige brand ontstond. Een der vijandeljjke ballonloodsen werd in brand gezet door een onzer marinevliegers. De vjjandeljjke gevechts eskaders waren gisteren niet zeer actief, en er hidden dus slechts weinig lnchtgevechten plaats. Een Duitsche machine werd neerge schoten, twee onzer vliegers worden vermist, waarvan er een gedwongen werd te landen. BERLIJN, 30 Sept. (W. B.) Officieel. By ongunstige weersgesteldheid bleef by alle legers de gevechtslinie geringer als de vorige dagen. In Vlaanderen was de artilleriestrjjd aan de kust en des avonds van de Yser tot het kanaal Gommes Yperen hevig. Aanvallende Engelsche verkennfngsafdeeliu- slag W8rdeD °P verschiHende plaatsen afgq- Voor Verdun was de gevechtsactie, behalve dan de tydeljjke toeneming van het artillerie vuur, gering. De duikboot» en mijnoorlog. Door Jappanners gered. LONDEN, 30 Sept. (Reuter,) Over de redding van meer dan duizend man troepen in de Mid- dellandsche Zee van het getorpedeerde schip »t ennsylvaoia« door Japansche torpedojagers wordt gemeld, dat de Japannes door goede zeemanschap en snelheid van handelen een vyandelyke duikboot in toom hielden en waar- schynlyk vernietigden, en een geëscorteerd transport beschermden en bovendien alle passa giers redden van een getorpedeerd stoomschip, .P®rsonen' waarbjj vrouwen en kinderen, in narader dan een uur tjjd. Op een mooien avond, bjj kalme zee, doch felle zonneschjjn werd het stoomschip, tegelijk met het transportschip, geëscorteerd door Ja pansche torpedojagers, plotseling getorpedeerd door een vijandelijke duikboot; de Japansche schepen snelden dadeijjk naar de plaats van de ramp en openden het vuur tegen de plaats waar de duikboot geschat werd te zjja. Tege- ij certyd wendde het getroffen schip den ste ven naar de haven en het transportschip ging met vollen stoom uit zjjn gevaarljjke positie. De Japansche torpedojagers maakten nu dikke rookwolken, als een scherm ter beveiliging van het s.s. voor verdere aanvallen een der tor pedojagers viel den vjjand aan, en snelde naar een periscoop, die aan stuurboord was gezien op vierhonderd yards afstand en na hierop een aantal schoten te hebben gelost, zag men dien verdwynen. loen loste de torpedojagers eeni ge dieplescboten op de duikboot, waarvan het resultaat onbekend bleef. Andere torpedojagers naderden het stoomschip om het te begeleiden zoo het in staat was, de reis voort te zetten, of de passagiers te redden. Gedurende de volgende veertig minuten, ter- wyl een der jagers voor den reddingsarbeid zorgde, onderhielden de andere Japansche boe- in den De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat de ingeschrevenen voor de lichting 1918 nV™7 S aaMdr, n VerT bii de militie raoeten ingelijfd op Woensdag 24 Oct b f 1917 ïddags 3 uur, te Middelburg, in bet gymnastieklokaal aan do GmenJUf P ™°en»aag Z4 uctobei 1917, Nommer IN HET ALPHABETISCH REGISTER. OPMERKINGEN. 61 84 87 Lioen, Albert Adolph Ruben, Marinus Leendert Scheele, Elias Adrianus V Teneinde zich voor rijksreke ning naar de plaats van inlijving te begeven moeten de dienst plichtigen zich op 24 October 1917, des voormiddags 9 uur, ter Secretarie dezer gemeen te vervoegen, om het daartoe noodige in ontvangst te nemen. a. b. c d. Beze verplichting vervalt evXT^r Pl*aU eene verbintenis tot vrijwilligen dienst heeft aangegaan uitBtel van eerste oefening heeft verkregen Ter Neuzen, 1 October 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. 99 ?9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1