Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, Koffie en Thee. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, - Ctafrslc No. 2814. Zaterdag 29 September 1917. 28e Jaargang. Verbod, Vervoer, en Aflevering van AARDAPPELEN. Aflevering en vervoer van AARDAPPELEN. Aflevering Aardappelen. Aanwijzing verkrijgbaar- stelling Levensmiddelen. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden 75 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc, IVo 15. ADVERTENTIEPRIJS; Van 1 tot en met 6 regels 50 cent; elke regel meer 10 cent. Bjj abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grooter* Jatters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen. Deze t.'ourant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bjj den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis de volgende beschikking van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel van 24 Sep tember 1917, betreffende vervoer en aflevering van aardappelen. Artikel 1. (1) Bet is verboden aardappelen, onver schillig van welke soort a. te vervoeren. I». af te leveren. (2) Van het verbod, gesteld in. het 1ste lid, sub. a en van het verbod gesteld in het eerste lid sub. b, kan door de Rijks-com missie van loezicht op de Aardappeivereeniging (na te noemen R. L. I.) ontheffing onder daarbij te stellen voorwaarden worden verleend. Artikel 2. Het verbod van vervoer in artikel 1 sub. a gesteld is niet van toepassing a. op het vervoer van aardappelen van het veld naar de opslagplaats van den ver bouwer, mits het vervoer plaats vindt langs den korst mogelijkeu weg en niet tusschen zonsondergang en 2 uur na zonsopgang. I). op het vervoer van partijen, die op den "datum dezer bescbikkiug reeds in schip of op wagon geladen waren.. c. op bet vervoer hetwelk geschiedt ter uitvoering van eene opdracht tot aflevering door de Aardappeivereeniging of een harer vertegenwoordigers als omschreven in artikel 3 en gedekt door een schriftelijke vergunning tot vervoer afgegeven door de R. C. T. Artikel 3. (1) an het verbod tot aflevering kan door de Aardappeivereeniging of een harer verte genwoordigers ontheffing worden verleend door uitreiking eener schriftelijke opdracht tot af- levering. (2) Opdrachten, als in het voorgaande lid bedoeld, worden niet anders verstrekt dan overeenkomstig de aanwijzingen van het Rijks Centraal Administratiekantoor voor de distri butie van levensmiddelen (R.D.K.) I?00r den Minister van Landbouw, Nyverheid en Handel wordt aan de R.D.K. mededeeling gedaan omtrent de volgorde, in welke dg onderscheiden soorten van aardappelen voor distributie in aanmerking zullen worden gebracht. (4) Van eene opdracht als in het le -lid bedoeld wordt door dengene, die de opdracht gat, afschrift gezonden aan den burgemeester der gemeente, waar de betreffende aardappelen liggen. Artikel 4. (1) De aflevering van aardappelen geschiedt uitsluitend aan de gemeentebesturen, ook voor zoover betreft de voorziening in de behoeften van het leger. (2) De gemeentebesturen zenden, met in achtneming van het voor aardappelen vast gestelde^ rantsoen, hun bestellingen aan het VJÜ- 11 jantsoen per hoofd van de be volking, kinderen benedeD den leeftijd van nadeJrearvooet medegere,kend' ^rdt, behoudens per week. P&ald °P vier K'G" Artikel 5. (1) Door de gemeentebesturen kan aan en bekende aardappelhandelaren ontheffing worden verleend van het verbod van vervoer van aflevering van aardappelen voor zoo ver dat vervoer zal geschieden binnen, de grenzen der gemeente en zoowel het vervoer als de aflevering rechtstreeks verband houden met de geoorloofde voorziening van verbrui kers m hunne behoefte aan aardappelen. Doder eene geoorloofde voorziening wordt in het voorgaande lid verstaan eene voorziening in overeenstemming met deze regeling en de in de gemeente ter zake' van kracht zijnde distributiebepalingen. (3) Aan handelaren, als in het le lid be doeld, wordt door de gemeentebesturen een legimitatiebewijs uitgereikt. Iedere handelaar is verplicht, op straffe van intrekking der hen verleende ontheffing dit bewijs bij zich te dragen en op de eerstevordering te ver- toonen, steeds wanneer door hen aardappelen zullen worden vervoerd en of afgeleverd. Artikel 6. Het verbod van vervoer van aardappelenis niet van toepassing op vervoer binnen de grenzen eener gemeente van eene hoeveelheid van ten hoogste 10 K.G. Ter Neuzen, 27.Sept. 1917. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De Burgemeester der gemeente Ter Neuzen, vestigt de aandacht van belanghebbenden op de volgende beschikking van de Rijkscom missie van Tqpzicht op de Aardappeivereeni ging van 27 September 1917 no. 14002. De Rijkscommissie van Toezicht op de Aardappeivereeniging, gelet op artikel 1 sub 2 der beschikking van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel d d. 25 dezer bij welke beschik king wordt bepaald, dat het is verboden aardappelen, onverschillig van welke soort, a te vervoeren en b af te leveren v verleent hierbij tot nader order ontheffing v an het verbod van vervoer, voor zoover be treft de gewone (blanke) Eigenheimers of Lorgers en Industries, alsmede van het ver bod van aflevering dier Eigenheimers of Borgers en Industries, voor zoover die af- levering geschiedt uitsluitend aan handelaren en militaire depots, 1 en einde misverstand te voorkomen, tee kent zij hierbij nog aan, dat het verbod van aflevenng aan consumenten, behoudens het in art, 6 dier beschikking bepaalde (hoeveel heden van ten hoogste 10 K.G.) blijft ge handhaafd. J s Gelegenheid tot het doen van winteropsla" wordt dus niet gegeven. Van deze gelegenheid maakt zij tevens ge bruik er, voor zoover noodig, Uwe aandacht op te vestigen dat het verbod van vervoeren van aflevering van aardappelen ook geldt bin nen de gemeente, waar de aardappelen ver bouwd zjjn, behoudens het in bovenbedoelde aeschikking in art. 2, sub a (vervoer van het veld naar opslagp'aats) bepaaldö. Ter Neuzen, 28 September 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. V Jrwci6meester en Wethouders van TER NEUZEN, vestigen de aandacht op de vol gende beschikking van de Minister van Land bouw, Nijverheid en Handel van 25 Septem- 1917, No. 501B. Gezien artikel 8 der Distributiewet 1916. Heeft goedgevonden te bepalen het is verboden om aan verbruikers aard- appelen af te leveren bij grootere hoeveelhe den dan voor direct verbruik vejgischt is. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, POSTUUM A. Ter Neuzen, den 27 September 1917. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend ingevolge circ. No 665 dd, 22 Sept jl. 1. In het tijdvak van 1 tot en met 4 October 1911 is iedere verkoop en aflevering van thee en koffie verboden. 2. In het tijdvak van 5 t/m 13 October 1917 is verkoop aan verbruikers van hetzij '/2 ons koffiie hetzij een '/2 ons thee geoorloofd tegen inontvangstname van het lichaam eeuer brood kaart der 28e week. Ter Neuzen, den 28 Sept. 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend dat in de week van 7 Oct. geldig zullen zijn voor: Bak- en Braadvet bon no. 7 2e serie Varkensvleesch g 2e Groene Erwten o pB Havermout 7 1 p N.B. Op bon No. 8 voor Varkensvleesch mag 0.400 K.G. worden afgegeven. Op bon No. 7 voor Havermout ma» slechts O.lot) K.G. worden afgegeven. Ter Neuzen, 28 Sept. 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Het mag als bekend verondersteld worden, dat in verschillende plaatsen van ons land zg. centrale keukens zijn ingericht. In vele plaatsen is de oprichting in voorbereiding. De omstandigheden hebben deze bereiding van spijzen in het groot noodzakelijk gemaakt Det is met de brandstoffenvoorziening treu- rig gesfeld en het is te verwachten, dat de nood, wat dit betreft, nog grooter zal wordep. De besparing van brandstof is wel de on middellijke oorzaak, dat centrale keukens worden opgericht. Verwacht wordt ook, dat bereiding van spijzen in het groot tot be sparing van ingrediënten zal leiden. Sinds eenigen tijd bevond zich ook in onze plaats een beperkt gprnité onder voorzitter schap van den burgemeester, om demogelijk heid der stichting van dergeljjke inrichting in onze gemeente te onderzoeken. Dit comité bereidde de zaak voor en begreep, dat het noodig tfas, meer algemeene bekend heid met het doel onder onze bevolking te verspreiden. Ongetwijfeld eene juiste gedachte, waar men alhier gewoon is elke nieuwigheid met wan trouwen aan te zien en zelfs te bestrjjden. Getuige de totstandkoming van verschillende inaatregeien en inrichtingen in onze gemeente, die de meesten thans niet graag meer zouden missen. De voorzitter van het Neuzensche comité, de burgemeester, beeft, de kortelings gehouden vergadering van centrale keukens te Amsterdam bezocht en daar vele gegevens verzameld omtrent doel, inrichting en wijze van exploi tatie. Dinsdagavond was eene vergadering belegd in het Hotel de Commerce, waartoe verschil lende personen en vereenigjngen waren uit— genoodigd. Al was het aantal bezoekers redelijk te noemen, toch had de belangstelling voor eene zaak als deze grooter mogen zijn. - Daarvoor zpn oorzaken aan te wijzen. Éene dier oor zaken (en dit verklaart de totale absentie van sommige catagorieën van personen) is mis schien wel dat door bijzondere oorzaken velen in onze gemeente in tamelijk ruime mate van brandstof voorzien zijn, wat de noodwen digheid van eene centrale keuken voor hen mindpr voelbaar maakt. Toch achten wij dit verkeerd. Al mag men persoonlijk minder bij zoo 'n inrichting geïnteresseerd zijn, ons dunkt, dat het_ op den weg van een ieder ligt, om voor al in deze dagen aan zijn evenmensch en dus aan het algemeen te denkeu. De heer Nolson nam het voorzitterschap waar toen de burgemeester zijne uiteenzet ting gaf. Deze herinnerde eerst aan de volksgaarkeu kens m de groote plaatsen, van ons land, waar alleenwonende personen of zij, dié ver van mis werken, tegen een kleinen prijs een portie warm eten kunnen bekomen. Reeds in het najaar van 1914 voelde men in Duitschland de behoefte aan centrale keu kens. Daar bestaan ze sinds lang in vele plaatsen. Eene der oudste is die te Staatsburg. 4 Het is begrijpelijk, dat men bij ons de be hoefte pas later voelde, toen ook in ons land de nood hoe langer hoe meer begon te nijpen. De eerste werd te Amsterdam tot stand gebracht. l'hans zijn er ook te Rotterdam, Vlissin- gen, Amersfoort, Den Haag enz en ook in kleine plaatsen als Wormer en Bodegraven, die toch niet grooter dan Ter Neuzen zijn. Die te Amsterdam heeft beel wat gekost. De keuken kostte 15000 gulden, de aan te 'schaffen benoodigdheden 16000 gulden. Later bleek uitbreiding noodig, die ao<y eens 14000 gulden behoefde. Door het Kon. Nat. •Steuncomité werd 75°/0 bijgedragen. bpreker gaf verschillende inlichtingen over de inrichting, de wijze van bereiding enz. In Rotterdam gebruikt men diepe ketels in Amsterdam langwerpige. In Amsterdam maakt men voor het koken gebruik van de afgewerkte stoom der electrische centrale, wat weer besparing van brandstoffen geeft. le Amsterdam heeft men een magazijn voor opslag, een zaal voor schoonmaken, eèn kook- keuken en eene platfts, vanwaar de spijzen naar hun verschillende bestenJ(uing gaan, waarbij ook automobielen worden gebruikt. Door eene vlugge verzending is van koud worden geen sprake. Om de spijzen warm te houden gebruikt men op de eene plaats de hooikist, op eene andere ketels met dubbele wanden. Daardoor kan man uren na de bereiding nog het eten flink warm houden. Netheid en zindelijkheid ziju een vereisebte, voor het koken moet een goede chef zijn. In kleine plaatsen gaat men natuurlijk minder grootscheeps te werk dan in de groote. Hier in Ter Neuzen is bet eene voordeel, dat men zal kunnen gebruik maken van de militaire keuken. oi Do,°.1! doeItreffende maatregelen zal men ook Sluiskil kunnen voorzien. TER NEIIZMSCH BIAD. rT 1» J» 1» 11 1 ie >1

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1