Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. MILITIE. Oproeping ter Inlijving. Van het Westelijk oorlogstooneel. No. 2813. Woensdag 26 September 1917. 28e Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 cent bij rooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren, Brievengaardere en den Uitgever. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 50 cent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte- Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen. Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M. DE JONGE, te Ter Neuzen. DE OORLOG. De algemeene toestand. Officieele communiqué's. Beschouwing over den militairen toestand. TER lEIIZEISCH VOLKSBLAD. Telef. latere. No 15. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat de ingeschrevenen voor de lichting 1918 in den hieronder staanden staat vermeld, bij de militie moeten worden ingelijfd op Dinsdag 23 October 1917, namiddags 3 uur, te Middelburg, in het gymnastieklokaal aan de Groenmarkt. Nummer in HET ALPHABETISCH REGISTER NAMEN EN VOORNAMEN OPMERKINGEN 4 5 7 10 12 15 18 20 21 22 23 26 29 38 40 42 43 45 47 48 52 53 55 56 57 59 60 64 91 Van den Berg Gijsbertus Jacobus Beukelaar Krijn Blok Leendert de Bruijne Antbonie de Bruijne Marinus, Jaczoon van Damme Jacobu» Jan Dees Jacobus Dhert P'ranciscus Aloisius Dieleman Jan Johannes Dobbelaar Jacobus Pieter van Doeselaar Michiel Jacob van Driel Antbonie Cornelia Eekman Adriaan Abraham van der Gouwe Pieter Hamelink Jan Hamelink Lovinus Harms Jan Antonius ten Hoeven Andries Jause "Willem Jansen Jacob Kaan Johan Jaoobus Kamerik Hendrik Gerrit Koevoets Matthijs Laurens de Koeijer Louis van Kolk Jan Jacobns Kroon Johannes Cornelia de Krijger Cornelia Macbielsen Jacobus Jozias Solleveld Johannes Adrianus Teneinde naar de plaats van inlijving te worden overgebracht moeten de dienstplichtigen zich op Dinsdag 23 October 1917, des voormiddags 9 -• uur, bevinden te Ter Neuzen voor het ge meentehuis. a. b. c. d. Genoemde dienstplichtigen zijn verplicht op genoemden dag en uur op de aangewezen plaats aanwezig te rijn Deze verplichting vervalt evenwel voor den dienstplichtige, die alsdan; eene verbintenis tot vrijwilligen dienst heeft aangegaan uitstel van eerste-oefening heeft verkregen vrijstelling van den dienst heeft gevraagd wegens het bekloeden van een geestelijk of een godsdienstig, menschlievecd ambt of wegens het opgeleid worden tot zoodanig ambt, ingeval op de aanvraag nog niet IS D68ilBt 'j bljjkt verblijf te houden in eene gemeente, waar eene der ziekten-vermeld in.de wet, houdende voorzie ningen tegen besmettellijke ziekten, epidemisch heersehende is verklaard e. bljjkt verblijf te houden in een gezin, waar eene der onder d vermelde ziekten heerscht of waar eene dier ziekten heelt geheersclit en het gevaar voor besmetting nog niet is geweken. In de gevallen, omschreven onder a—e, wordt de dienstplichtige ingelijfd buiten zijne tegenwoordigheid. Doet zich een geval voor als bedoeld onder d of e, dan behoort de dienstplichtige 'daarvan tijdig kennis te geven ter secretarie dezer gemeente, alwaar zoo noodig ook inlichtingen kunnen worden verkregen omtrent het vervoer naar de plaats van inlijving. ,,M^|ii hechtenis van ten hoogste EEN MAAND of geldboete van ten hoogste DRIE HONDERD GULDEN wordt hlHkt dflt vn„r 'el'n i! g ,°Pkomen en nlet verschijnt op tijd en plaats, voor zijne Inlijving bepaald, tenzij blijkt, dat voor zijne nict-verschijnlng eene geldige reden bestond. Met gevangenisstraf van ten hoogste TIEN MAANDEN of geldboete van ten hoogste DRIE DUIZEND GULDEN wordt gestraft hij, die opzettelijk bedoeld feit pleegd. uuiachu uuimcn Ter Neuzen, 21 September 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Het antwoord der CentraieD op de vredes nota van den Paus heeft iu de Entente-landen geen goede pers. Dit is gedeeltelijk te wjjten aan het ontbreken van elke toezegging omtrent België en Servië, en het is te betreuren, dat de Duitsche en Oostenrijksche regeeringeD zich daarover niet op ondubbelzinnige wijze hebben uitgelaten. Toch gaan sommige bladen te ver, wanneer zp van huichelarjj en van manueuvres spreken, om de geallieerden er in te laten loopen of hun valstiikken ,te leggen. Zoowel Duitschland als Oostenrijk-Hongarije hebben zich herhaaldelijk bereid verklaard vrede te sluiten, onder de voorwaarde, dat zij ge legenheid zullen krjjgen zich vrjj te ontwik kelen. De nota van antwoord der beide mogend heden zegt nu, wat de Centralen daaronder verstaan. Vooral Oostenrjjk-Hongarge heeft meer dan eens verklaard geen territoriale uit breiding te verlangen en het is bekend, dat in Duitschland slechts de Alduitschers nog annexionistische plannen hebbendat de re geering aarzelt om zich op dit punt ruiterljjk en openlijk uit te spreken is een fout, waarvan zij de gevolgen zelf te eeniger tijd zal onder vinden. Maar zoowel Duitschland als de monarchie spreken zich thans duidelgk uit voor de in richting der internationale rechtsvormen, waar voor ook de Paus is opgekomen scheidsge recht, vrjjheid der zeeën, beperking der bewa pening. Daarin zien zjj de gtondslagen voor onderhandeling. Doch de tegenpartij wil nog meer hooren, wil dat Duitschland duidelijk spreekt over teruggave en herstel van België .zoolang dit niet door de regeering officieel wordt gedawn, 13 er geen onderhandeling denkbaar zegt men in Londenen Parjjs wenscht daarbij nog tevens teruggave van Elzas-Lothnringen. Zij willen die verklaring nog voordat een confe rentie bijeenkomtmaar zjj weigereD te ver klaren, dat zij daartegenover de Duitsche koloniën zullen teruggever. Eu omdat er misverstanden en wantrouwen bestaan, wordt de oorlog voortgezet, de oorlog, die menscben verslindt en kapitaal vernietigt..,, - De oorlog wordt voortgezet. En de strjjd aan de fronten eischt dagelijks nieuwe en talrijke offers, ook al zijn de resnl-' taten, die de gevechten opleveren, gering. De Engelsche aanvallen in het front voor Yperen hebben de Engelsche linie iets vooruitgebracht, maar de vraag is hoe duur deze luttele winst werd gekocht. De Engelsche berichten zeggen, dat verschil lende Duitsche tegenaanvallen werden afge- slagen, het Duitsche bericht spreekt van hope- looze Duitsche aanvallen ter herovering vau het verloren terrein. In Rusland wordt de strijd alleen gevoerd in het noordeijjke gedeelte, waar de opmarsch in Lijfland wordt voortgezet. Na Jacobstadt te hebben gekomen, bezetten de Duitsche troepen verschillende punten aan de Dwina. - Alext'jef, die Kerensky ter zijde staat als chef van den staf, ziet den toestand donker in, hoewel -hij nog niet vreest voor direct gevaar voor Petersburg. Aan de overige fronten is de strijd van weinig beteekenis dat wil zeggen er worden niet veel voordeelen behaald door een der beide partgen. Maar het aantal menscben, dat dage lijks wordt opgeofferd, ook als de officieele berichten weinig nieuws weten te melden, is groot. Het officieele bericht uit het Belgische hoofd kwartier over den lijd van 15 tot 21 Septem ber luidtIn de afgeloopen week heeft onze artillerie by wijze van weerwraak krachtig vuur gericht op vijandelijke wei ken, inrichtin gen, verbindingsmiddelen en verblijfplaatsen. De tegenpartij antwoordde met schoten uit ver dragende stukken tegen de streek achter onze linies, alsmede met te poge^, een onze voor posten bezuiden Dixmuiden binnen te dnngeD. Bjj herhaling zjjn gevechten met handgra naten in de buurt van Dixmuiden en van Rams- cappelle te onzen ganste geëindigd. We heb ben eveneens in den nacht van 19 op 20 de zer met ons vuur eenige vjjundelyke batterjjen vernield of op andere manier onschadelijk Ons geschut heefi deD 20sten aan het Brit- sche offensief meegewerkt, doordat het aan de algemeene artillerie- bedrijvigheid deel nam, die het steunde. Het slechte weer heeft de verrichtingen in de iuebt ten zeerste gehinderd. Nochtans voerde onze jachtvliegdienst tal van patrouilletochten uit en leverde hij met goed gevolg verscheiden gevechten. Tal van vijandelijke toestellen moes ten ijlings in hup linies landen. Opdrachten ter regeling van het artillerievuur en ter be waking, alsmede tot het maken van fotografieën zijn telkens als het weer opklaarde vervuld. De zeer sterke westenwind heeft intusschen onze verkenningen in het bezette terrein niet gehinderd, PARIJS, 23 Sept. (Havas.) Officieel. Gisteren vielen de Duitschers op het einde van den dag opnieuw, na een hevig bombar dement, de Fransche posities aan bjj Maisons de Champagne. Het juiste Fransche vuur brak den aanval. Een Duitsche overval iu de rich ting van den Mont Haut leidde tot geen re sultaat. Van hun zijde drongeu de Frauschen de Duitsche loopgraven binben ten zuiden van Vaudesincourt en voerden belangrijke vernie lingen uit. Op den linker Maasoever weder- zijdsche artillerieactie. In Woere mislukte een Duitsche overval op Fransche loopgraven tus- schen Fay en Regneville volkomen de Fran- schen maakten gevangenen. Op. 22 Sept. leverden Fra sche jachtvlieg tuigen talrijke gevechten. Elf Duitsche machi- chioe8 benevens een kabelballon zjjn door Fransche vliegers vernield. Dien dag er> den daarop volgenden nacht hebben Fransche vlie gers bommen geworpen op de munitiedepots bij Donon, de fabrieken van Hagondange, de stations van Chambley, Thionville, Luxemburg, Metz, Wippy, Mizières-les-Metz enz. In Bel gië werden de stations van Staden, Roesselaere en Kortemarck bestookt. BERLIJN, 23 Sept. (W. B.) Officieel Leger groep-prins Rupprecht Een Engelsche monitor beschoot gistermorgen, ondersteund door waarnemende vliegers, Ostende. Eenige granaten troffen de kathedraal, waarin een vroegmis gehoudan werd. Zeven Belgen werden gedood en 24 zwaar gewond. De monitor werd door het vuur van onze kustbatterijen verdreven. Aan het Vlaamsche front bleef het artille rie-vuur na de plaatselijke gevechten van af wisselende hevigheid. Tegen den avond steeg het ten noordoosten van Yperen weer tot trommelvuur. Er volgden krachtige, partieele aanvallen der Engelschen ten Zuidoosten van St. Julien. De vijand werd teruggeslagen. Des nachts hield het vuur op en wa3 er evenmin infan- terie-actie. Bij Monchy ten Z.-Oosten van Atrecht, werd een Engelsche compagnie, die na een kort, maar hevig bombardement in onze loop graven doordrong, in een handgemeen ver dreven. Bij gevechten op het voorterrein ten zui den van den straatweg KamerjjkBapaume, alsmede aan de Somme en Oise, bleven ge vangenen in onze handen achter. BERLIJN, 23 September. (Wolff.) De re den, waarom de Franschen niet tegelijk met den grooten aanval van de Engelschen in Vlaanderen hun aanvallen bij Verdun met de vroegere onstuimigheid herhalen, is ongetwij feld een gevolg van de ontzaglijke verliezen der Franschen en de zeer gedrukte stemming onder dezen. Zoo vertellen de gevangenen, die zijn binnengebracht bij den Duitschen aan val op 14 dezer, tusschen het Charnewoud en het dorp Bezonvaux dat van de infanteriere- giuientent 69 en 168 van elk nog slechts één totaal afgestreden compagnie in de stel ling aanwezig was ten Noordwesten van het Laurière-bosch. Alle gevangenen bevestigen, dat de 128ste divisie bij haar aanval op 8 September weer ontzaglijke verliezen heeft ge had. Een stafofficier schat de verliezen der divisie op niet minder dan 75 pet. De Fran schen konden in totaal slechts l/4 van hun troepen levend uit de hel van het Duitsche vuur redden. Ook de commandant van de 128ste divisie, generaal Riberpray, is te zamen met zijn adjudant den 12den, 's ochtends, in de voorste linie bij Vaux-croix door een Duitsch artillerieschot gedood. LONDEN, 23 September. (Reuter.) Een politiek medewerker van de Sunday Times verneemt, dat degenen, die aansprakelijk zijn voor hdt leiden van den veldtocht in Vlaan deren, overtuigd zijn, dat de gezamenlijke uit werking van de aanhoudende slagen op de Duitsche linies in dit jaar zich begint te doen gevoelen en dat de Duitsche reserves opraken. Zij willen geenzins verwachtingen opwekken betreffende een opzienbarend verloop der din gen, maar een nauwkeurige en voorzichtige beschouwing van den toestand wettigt het inzicht, dat er nieuwe factoren zijn ontstaan en dat deze factoren van zeer veel belovenden aard zjjn. En als zjj zich krachtig zullen laten gelden, dan is de Duitsche débacle niet ver meer.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1