iir A Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwscli-Vlaanderen, ötfer wdtoÉrgtawsiitifjja. Ktofomnigittp. Liberale propaganda. D< a. feesten. m Paardentelling. No. 2810. Zaterdag 15 September 1917. 28e Jaargang. Secretaris Huurcommissie. Uitreiking Uevensmiddelenbons. Aanwijzing verkrijgbaar- stelling Levensmiddelen. p ABONNEMENTSPRIJS: P r maanden 7 5 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 cent by Tooruitbetaling. Abonnementèn worden aangenomen by alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. latere. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 50 sent; elke regel meer 10 cent. By abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neiuzen. Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdag De Burgemeester der gemeente TER NEU TEN, brengt ter kennis van belanghebbenden dat aau de in deze gemeente wonende hou ders van een of meer paarden een formulier is toegezonden tot het doen van opgaven van het aantal paarden dat door hen wedt ge houden. Mocht evenwel door houders van paar den geen formulier als hier bedoeld zijn ont vangen, dan zijn zij verplicht om daarvan ingevolge art. 9, eerste lid, der Distributiewet 1916, ten spoedigste opgave te verstrekken ter gemeente-secretarie. Ter Neuzen, den 11 Sept. 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN roepen sollicitanten op naar de be trekking van Secr-etaris der Hoiair- COmeeiEssïe op eene maandelijksche toelage van ƒ12 50, benevens eeu vacatiegeld van ƒ2, - voor eiken door hem. hijgewoonden zittings dag van de huurcommissie Stukkeu in te zenden voor 24 September 1917. Ter Neuzen, 10 Sept. 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd. J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De Hootdcontroleur-Boekhouder van het Levensmiddelenbureau maakt bekend, dat uit reiking van nieuwe bons voor §roenc erwten (der 2e serie) zal plaats hebben in het lokaal BETHEL 2e Verbi ucling.-,! raai en wel voor hen, wier geslachtsnaam begint met de letters ftQ Dinsdag; 18 Sept. van 9 1! uur v.m. K «8 11-12 L—P i, 18 2 -4 n.ra. Ter Neuzen, 14 September 1917. De Hoofdcontroleur-Boekh. voornoemd, L. W. RIJNBERG. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend dat in de week van 17 23 Sept. .geldig zullen zijn voor: Bak- en Braadvet bon no. 5 2e serie. Varkensvleesch 6 2e Groene Erwten 29 le RÜst 15 le N.B. Op bon No. 6 voor Varkensvleesch uïag (L490 K.(i, worden afgegeven. Op bon No. 15 voor Hijst mag slechts 0,200 Ev.Ck. worden afgegeven. Ter Neuzen, 14 Sept. 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. V Onze anti-revolutionaire zuster Luctor et Emetgo beeft het over twee wethoudersbe- noemingen in onze streek. Het blad wil maar niet begrijpen, dat het de natuurlijkste zaak van de wereld is, dat een gemeenteraad, die in meerderheid liberaal is, ook een liberale meerderheid in het Dage- lijksch Bestuur wil. De Raad der gemeente Ter Neuzen herkoos den heer Visser als wethouder en koos in de vacature Dees den beer Waalkes. Zoodoende is de meerderheid van het col lege van B. en VV. liberaal en geeft dus, wat oirbaar en zelfs noodig is, eene afspiegeling van wat in den Raad het sterkst is vertegen woordigd. Dat voor den heer Dees steeds eene uitzon dering werd gemaakt, kwam hierdoor, dat deZe geen evclutief standpunt innam deze was in zijn optreden tamelijk onafhankelijk Nu de heer Dees geen raadszetel meer in neemt, lag het op den weg der liberale raads- meerderheid, twee liberale wethouders te kiezen. Eene andere houding zou werkelijk bespot telijk zijn geweest. Trouwens, de .anti-revolutionairen doen niet anders, waar zij de meerderheid hebben. Ook het B. moet dan in meerderheid van hunne kleur zijn. Eene juiste opvatting, maar waarom dan van de tegenpartij eene zelfverloochening ge vergd, die spot met alle bestaande toestanden Op Zaamslag werd de heer C. Wisse als wethouder herbenoemd, met 6 stemmen. Deze waren volgens het anti-rev. blad van de 5 gewone anti rev. en den pas gekozen »wilden« anti-rev. den heer Koopman. De heer W. Scheele stemde ook den heer Wisse niet. En hij zit samen met Wisse in de Chr.- hist. kiesvereeniging, jammert het blad. Een bewijs, dat deze te Zaamslag vogels van diverse pluimage herbergt, wat misschien in nog wel meer plaatsen het geval is. Ons dunkt, dat de liberale raadsleden te Zaamslag en de heer W. Scheele verstandig gehandeld hebben, door niet op den heer C. Wisse te stemmen. Want wie even op Zaamslag en in den omtrek zijn oor te luisteren legt, zal onmid dellijk ervaren dat zij juist gehandeld hebben in den geest van de meerderheid van Zaam- slags bevolking, in den geest zelfs van ver schillende anti-rev. »kleine luijden*. De heer C. Wisse moge de gewilde man zijn voor de anti rev..raadsleden van Zaamslag, bij de bevolking is hij het stellig niet. orgen bij den Uitgever M DS JQNQ E, te Ter N e u a e n. Onze lezer zullen zich wellicht herinneren, hoe er bij vele menschen verwarring heerscht in de verhouding van godsdienst en politiek. Velen zijn de meening toegedaan dat iemand van de Ned. Herv. kerk behoort bjj de Chr.- hist. partij, iemand van de Gereformeerde kerken bij de anti revolutionaire. Dit begrip is zoo onjuist mogelijk. Ds. Ialma behoorde tot de anti-rev. partij en hij was dominé in de Ned. Herv. Kerk. Jhr. He Savornin Lohman kerkelijk ingedeeld bij de Gereformeerde kerken is nochtans de meest naar voren tredende figuur bijdeChr.-- historischeu. Kortelings wees ook bet anti-rev. blad in onze plaats op die algemeen verbreide en toch onjuiste meening. Het blad wees er op, dat vele liberalen lid var de Ned. Herv kerk waren. Zoo is het Het moet evenwel gezegd worden, dat door Di. Kuyper e. a. niet weinig gedaan is om aan die verwarring mede te helpen. lei wille van de macht der coalitie werden de liberalen tegenover den godsdienst en tegen over de Kerken gesteld. In die dagen galmde de naam paganisten als een door hoon het land, Zoo trachtte men het libeialisme te onder mijnen, neder ts slaan. Men verkondigde nimmer de waarheid om trent het liberalisme, men plaatste het in strijd met de waarheid, tegenover den godsdienst, terwijl de coalitieleiders zeer goed wisten, dat de liberalen niet tegenover den godsdienst stonden, maar dat ze tegen de suprematie van de kerk over den staat opkwamen. Zooals het populair heethun leuze was en is de burgemeester baas oi het stadhuis, de geestelijke in de kerk. leder, die op dit standpunt staat, van welk geloof hij is, heeft in zich leven de liberale idee. Naar wij vernenem en zooals wij ook lazen in het anti-rev. blad, zijn tot de chr-hist. kiesvereenigingen, die men met het oog op de Evenredige vertegenwoordiging zooveel mo gelijk opricht, ook menscheu toegetreden, die feitelijk liberaal zijn. Dezen hebben dus geen duidelijk Besef van hur. politiek standpunt. elen zullen het niet zijn en voorzoover wij weten, behoorden zij niet tot eene liberale kiesvereeniging. Luctor et Emergo vreest voor botsingen in de Chr-hist. kiesvereenigingen, als ze zulke leden tellen. Wij begrijpen die vrees. Want deze men schen, niet beslist vrijzinnig, maar toch er voor voelend, zullen zich als lid van eene Chr-hist. kiesvereeniging verzetten tegen de coalitie. Dat zou een tegenvaller worden voor de anti-rev. en r.-kath. partijen. Ook wij zeggen laat ieder, voordat bij lid wordt van een kiesvereeniging zich af vragen, of hij er werkelijk in thuis behoort. Voelt of denkt hij liberaal, dan behoort hij niet in eene Chr.-hist. vereeniging. In dat opzicht zijn we het met Luctor et Emergo eens. Dat de politieke propaganda met moeilijk heden en bezwaren gepaard kan gaan blijkt wel uit het volgende. Een der Unie-liberale Kamerleden en een der adjunct-secretarissen vau fiie Partij zouden spreken in een dorp op Zuid-Beveland, dat wij met E. zullen aanduiden. Na een flinken fietstocht, die zichzelf door de schoone om geving ruimschoots beloonde, kwamen zij op de plaats van bestemming aan, vergezeld van een geestverwant, die straks hunne lnoeiten en zorgen zou hebben te deelen. Daarvan bleek al dadelijk. Op de vraag, waar 's avonds de lezing zou zijn, ontving men van de enkele personen, die men tegen kwam, wel het meest teleurstellende antwoord van een politieke lezing was niets bekend. Het was dus niet bepaald een blijde inkomste, daar te E. Toen naar dengene, die de zaak zou heb ben voorbereid. Eu wat vernam men daar? Dat door uitsleaigheid de brief te laat ont vangen was, enfin in één woord, er was niets voorbereid, zij het dan ook buiten schuld van den betrokkene. Wie nu zou meenen, dat onze vrienden het daarbij lieten, kent hen niet. In- zonaerdheid werd het hier bedoelde Kamerlid door deze teleurstelling tot nog grootere acti viteit dan gewoonlijk geprikkeld. De lezing moet doorgaan, zoo luidde zjjn antwoord. Ja, maar meneer, niemand weet er bier iets van Laat dan de omroeper komen. En toen bleek dat dit nuttige ambt te E. niet ol niet meer bestond, toen gesehied- de bet dat door een onzer meest-vooruitslre- vende Kamerleden de ouderwetsche functie van omroeper, zij het dan ook slechts voor den tijd van een uur, weder in eere werd hersteld. Zoo klonk in deD rustigen September-avond daar te E. het geluid van een bel en de stem van een omroeper. We behoeven zeker niet te zeggen, dat juist door het ongewone van -deze wijze van aankondigen het doel daarvan ten volle bereikt werdna zeer korten tijd wist een ieder wat er dien avond stond te gebeuren. Intusschen was daarmee de zaak nog niet voor elkaar» Er moest nog een zaal in ge reedheid worden gebracht, waarbij met het oog op den tijd, veler handen het werk licht moe sten maken. Juist zat men, om even uit te blazen van dit ongewone werk en om krachten te verzamelen voor de taak, die nog wachtte, onder het genot van een Zeeuwsche boterham en een kop thee, toen een onweder losbarstte van ongewone hevigheid. Gedurende een half uur waren donder en bliksem niet van de lucht en het regende, wel het regende om er geeD kip op uit te jageu. Daar gaat onze lezing, zoo dacht men, en inderdaad, het had er alles van. Zelfs de meest optimistische gaf het nu op. Maar ziet, zoo tegen half negen, het aan- vangsuur van de vergadering, welke dreigde in het water te vallen, hield de regen eenigs- zins op en begon het te druppelen. Ook in een andere beteekenis begon het te druppelen telkens wanneer door het weerlicht de donkere straten overzien konden worden, zag men per sonen op weg naar de vergaderzaal, alleen of in kleine groepjes. En toen het prinsenkwar tiertje voorbij was, trad de eerste spreker op voor een vergadering van ruim zestig personen, die later tot een stampvolle zaal aangroeide. De vergadering werd een succes nadat beide sprekers de noodzakelijkheid van organisatie en de wenschelijkheid tot aansluiting bij de Liberale Unie uiteengezet hadden, werd op dienzelfden gedenkwaardigen avond daar te E. een kiesvereeniging van de Liberale Uuie opgericht, waarbij zich aanstonds ruim dertig personen aansloten. En dat terwijl men eeni- ge uren te voren nog zelfs niet van een ver gadering afwist Was hiermee dus het doel bereikt,^het oogen- blik van rust was nog niet aangebroken. Om kwart na elf werd de terugtocht aanvaard. Hoewel de regen geheel was opgehouden, had het noodweer van zoo straks aan de grind wegen niet bepaald goed gedaan, hetgeen het fietsen nu juist nietvergemakkelijkt, vooral niet wanneer het donker is en men de wegen in het geheel niet kent. Maar nu bleek de waarde van het gezel schap van onzen derden geestverwant Had deze zijn voordeel gedaan met de voorlichting der beide sprekers ter vergadering, thans gaf hij de voorlichting en wel door middel van een uitstekende acetijleenlamp, welke meer dan de kaarslantaarns der beide andere tochtgenoo- ten iet3 van den langen te volgen weg te zien gaf. Maar toch had men het moeilijk daar in die vette Zeeuwsche klei en het was niet zonder eenige opluchting dat men den straatweg onder de voeten, of juister gezegd onder de fietsbanden gevoelde. Er was toen nog „een flink half uurtje" te rijden, men kent deze uitdrukking. Enfin, het einddoel, Goes werd tegen 2 uur 's nachts bereikt zon der ongevallen. De avond was niet zonder succes geweest. En wie waren nu dat Unie Liberale Kamer lid en die adjunct-secretaris van deze Partij Het waren de Heeren De Muralt en Ament. De fraai uitgevoerde programma's voor de feestelijkheden in Ter Neuzen op 19, 20 en 22 September zijn verschenen. De inhoud is veelbelovend. De Woensdag zet reeds goed in met eene muziekuitvoering en de in onze streek zoo geliefde schutterswedstrijden. Het sporèfeest op Donderdag bevat eenige mooie en aantrekkelijke, nummers. Een groot 11 4 6 agaaaaKagaaaeaa; r—wiMBaEaBBs

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1