Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, Se# opzienbarende onthulling. gene oerwinning KOFFIE. Kamer van Koophandel en Fabrieken. No. 2809. Woensdag 12 September 1917. 28e Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS: Par 3 maanden 75 cent voor binnen en buiten Ter Neuzeo. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc, No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 50 cent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen. Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M; DE JONGE, te Ter Neuzen. VERKIEZING De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend 1. De aflevering van ruwe kotSe is ver boden, behoudens vooraf verkregen toe stemming van het Thee- en Koffie-Distributie- kantoor en met inachtneming van de voor waarden, bij die toestemming door dat kantoor te stellen. 2. de maximura-tusschenhandelprjjs (d. i. de prijs, door branders en handelaren aan detaillisten in rekening te brengen voor ge brande koffie) bedraagt 83 cent per K.G. los en 85 verpakt Ter Neuzen, 8 September 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HLIZ1NGA. Het meest naar voren dringende feit uit de buitenlandsche politiek is zeker wel de voor Zweden compromitteerende ontdekking, waar door de handhaving door dat land van eene eerlijke neutraliteit in eeu vreemd licht komt te staan. Het Amerikaansche inlichtingenbureau heeft de opzienbarende ontdekking gedaan. De Zweedsche gezant in Argentinië moet volgens de eerste mededeelingen offieiëele Duitsche berichten hebben overgebracht. Wat de zaak het bedenkelijkst maakt is het feit, dat die berichten gingen langs het Ministerie van Buitenlandsche Zaken in Zweden. De Zweedsche legatie te Buenos Aires gat inlichtingen omtrent het uitvaren van schepen en hunne bestemming. Dit waren natuurlijk kostelijke inlichtingen voor de Duitsche duikbooten. Hoeveel hulp de duikbooten en ook wellicht de Duitsche roofschepen in het Z. van den Atlantischen Oceaan van die inlichtingendienst gehad hebben, blijkt nog niet. Sterk is de inhoud van een telegram uit Buenos Aires verzonden in Mei j.l. De gezant verzoekt, nu de Argentjjnsche regeering hare schepen voortaanslecbts uitklaart tot Las Palmasom eene kleine Argentjjnsche boot zoo mogelijk te sparen of anders in den grond te boren, dat er geen spoor van achterblijft. i 1 a'. w' door middel van de Zweedsche legatie in Argentinië wordt de raad gegeven om een schip van dat land zelf (Argentinië) zoo te doen verzinken, dat nooit iets er van uitlekt. De misdaad mag gebeuren als het maar niet uitkomt. Duitschland is niet gelukkig met zijne in triges. Eerst blijkt in het begin dezes jaars, dat het Mexico in oorlog tracht te brengen met Amerika en nu wordt deze voor Duitschland zoo kostelijke bron van inlichtingen in de Argentijnsche hoofdstad ontdekt. In. Argentinië, waar tot hiertoe de Duit sche invloed nog sterk was, zal men vreemd opzien, dat uit de hoofdstad zelf mededeelin gen werden gedaan, omtrent de eigen schepen, waardoor ze een prooi der duikbooten werden. In Zweden .zelf zal de indruk enorm zijn. De minister van Buitenlandsche Zaken in Amerika, Lansing, heeft onmiddellijk de feiten zonder eenige toevoeging gepubliciceerd en te gelijk mededeeling gedaan aan de gezanten van Argentinië en Zweden. Wij moeten het verder verloop der zaak afwachten en zien in hoeverre de betrokken neutrale Staten zich weten te rechtvaardigen, maar wij denken, dat het voor Zweden niet gemakkelijk zal gaan en dat alleen volledige voldoening door dit land een afbreken van de betrekkingen met de Entente zal kunnen voorkomen. Ook op de binnenlandsche politiek van Zwe den zal de openbaarmaking dezer feiten haar invloed doen gelden. De verkiezingen zijn hier juist aan den gang- En ware de publicatie of ontdekking een paar dagen vroeger gevallen, de verkiezingen zouden met nog grooter verbittering gevoerd zijn dan nu reeds het geval is. Want beheerschten eerst binnenlandsche her vormingen de meeningen, thans kwam de buitenlandsche politiek reeds op den voorgrond. Immers de Zweedsche regeering is tamelijk welwillende voor de Centralen geweest en min der voor de Entente (wat hem waarschijnlijk wel in imperialistische verlangens ten opzich te van Finland zit). De linksche partijen waren hierover reeds lang minder goed te spreken, omdat ze meer toenadering tot de Etente wenschten. Men begrijpt, wat een indruk de mededee lingen van Lansing op het Zweedsche volk zullen maken. Ten opzichte van ons land spreken wij den wensch uit, dat het de strikste neutraliteit naar weerskanten zal weten te behouden. Wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht. Ten slotte als Zweden zich niet weet te rechtvaardigen, blijft dan Stockholm de meest geschikte plaats voor de internationale socialistische conferentie ter voorbereiding van den vrede De val van Ruslands handelstad aan de Oostzee, Riga, is ongetwijfeld een mooi en tevens.goedkoop succes voor de Duitsehers. Goedkoop want bet blijkt alweer, dat de desorganisatie van het Russiche leger deze overwinnig mogelijk maakte. Wie meenen mocht, dat de inneming van deze plaats ons een stap dichter bij de vrede zal brengen, zal zich waarschijnlijk vergissen. Voor de Russen zal het verlies van deze stad geen reden zijn een afzonderlijken vrede te sluiten. Het is eer te verwachten, dat deze Duitsche overwinning het besef "in Rusland algemeener zal maken, dat het leger in betere conditie moet komen teneinde de vruchten der revo lutie niet te loor zien gaan. Natuurlijk zouden de Centrale lijken niets liever zien dan de legerorganisatie bij Rus land even verward bleef als tot nu toe. Daarom trachtten de Duitsche en Oosten- rjjksche bladen in den laatsten tijd de voor stelling ingang te doen vinden of Kerenski de wanorde in het Russische leger overdreef. Zoo sneed het mes van twee kanten. Het kan zijn, dat de val van Riga bij velen in Rusland de oogen opent en men zal trach ten de tucht en orde in het leger te herstellen. Aan den anderen kant blijkt, dat de Duit sche bladen ODder den indruk van de over winning zijn en minder vredelievend zich uiten, dan in de laatste maanden. Wat wij steeds voorspelden Slechts hpt wanhopen aan eene Duitsche overwinning en een z.g Duitschen vrede deed eene meerderheid vinden voor de vredesreso- lutie van den Rijksdag. De nieuwe Rijkskanselier uitte zich vaag. Van een werkelijk streven naar een vrede zonder annexatie's en zonder schadeloosstelling bleek niets. Men hield een slag om den arm. Tüans ziet men dit duidelijk na de inneming van Riga. In de Duitsche.bladen vindt meö het geschal en triomfgeroep terug van het begin des oorlogs. Een admiraal spreekt in de Lokal Anzeiger over »lieden, die, ingedut in zwakkelijke ge moedsbewegingen, hun medemenschen zouden willen overtuigen, dat het volk nu waarachtig tijd zou zjjn om het der vijandelijke bende bijster gemakkelijk te maken voor een rotten vrede*. Zooals de Lokal Anzeiger schrijveu verschil lende burgerlijke Duitsche bladen in denzelfden geest. Zoodat wij zeggen mogen, dat de val van Riga de vredesvraag in Duitschland weer ach terwaarts dringt en evenzoo de binnenlandsche hervormingen bedreigt, die op de komst waren. Eene overwinning Ja, maar niet voor den vrede. DE OORLOG. De algemeene toestand. Een zeer opzienbarende onthulling heeft de Amerikaansche regeering gedaaj. Zweden heeft door zjjn gezanten en zijn ministers, telegram men overgebracht voor Duitsche gezanten naar Duitschland, of voor de Daitsche regeering aan baar gezanten. Reeds in 1915 had de E'igelsche regeeiing de Zweedsche er op ge wezen, dat dit niet oitbaar was, en de Zweedsche regeering had beloofd, dat dit niet meer zou voorkomeD. Thans werden opnieuw telegrammen, van den Duitschen gezant te Buenos-Aires, aan de regeering te Berlijn gericht, door de bemidde ling van den Zweedschen gezant in Argentinië aan de Zweedsche regeering gezonden, die voor het ontcijferen en het doorzenden naar Duitsch land zorgde. Is dit verboden Ja. De regels, door het Internationale In stituut voor Volkenrecht vastgesteld op de con ventie te Brussel in 1902 zeggen »4) II est entendu que la liberté de l'Etat neu- tre de traDsmettre des dépêches n'implique pas la faculté d'en user ou d'en permettre ï'usage mauifestemeut pour prêter assistance a l'un des belügérants*. En uit den tekst,, der telegrammen, door Lansing gepubliceerd, is het wel duidelijk, dat hier »assistentie werd verleend aan een der oorlogvoerenden*. De Zweedsche regeering deed dus iets, wat in de internationale wetgeving verboden is. En daarvan moet Zweden de consequenties afwachten. De tekst van de telegrammen, die Lansing publiceerde, is echter nog merkwaardig om den inhoud eu den geest die er uit spreekt. In koeleu bloede geeft graaf Luxburg, die te, Buenos-Aires gezant van Duitschland is, aan zijn regeering den raad de Argentjjnsche schepen, die naar Europa gaan, zoo zjj niet kunnen ge spaard worden zjj zjjn zoo klem »restlos zu versenken* dat wil zeggen, ze met man en muis naar den kelder te jageo, zoodat er geen haan naar kraait. Dit is een raad van een Duitschen gezaut in een neutraal land betreffende de neutrale schepen en de beman ning, dus van vaartuigen en menschen, be- hoorende™ aan het land, waarbij, hjj is geac crediteerd. Het doet denken aan de bekende tabel van de slang, die door iemand werd gevonden en aan zjjn boezem gekoesterd. Het is begrijpelijk, dat de Vereenigde Staten en Engeland dit voorval op krasse wjjze ex- ploiteereu, om Argentinië, de laatste Ameri kaansche staat in Zuid-Amerika, die zich nog niet bjj de Vereenigde Staten had aangesloten in de actie tegen Duitschland tot aansluiting te nopen. Argentinië wordt nu wel genood zaakt, na deze flagrante schending van zjjn neutraliteit, en na de zeer onbehoorljjke wjjze, waarop de Duitsche gezant zichjn telegrammen aan zjjn regeering over de regeering van Ar gentinië uitliet, daarvoor satisfactie te vragen aan Duitschland. Graaf Luxburg heeft zich een waardig leerling getoond van den gewezen Duitsche minister vau binnenlandsche zaken Zimmermann, en zjjn telegrammen uit Bueoos- Aires, via Zweden verzonden, zjjn merkwaardige tegenhangers van het beroemde telegram aan Carranza. Hoe moet de wereld er uit zien, in het hoofd van zulke diplomaten, en welke denkbeelden moeten zulke menschen hebben van recht en fatsoen om op zoodanige wjjze op te treden Het gevolg van deze geschiedenis zal nu wel zgn, dat Argentinië zich bjj de Entente a insluit. D»t is alweder een neutrale staat, die zich tegen Duitschland ve kl art, zoodat dit land zich er op beroemen kan, langzamer hand de geheele wereld tegen 'zich te krjjgen. En Zwe fen Daar worden thans kamerverkiezingen ge houden, die het volk de gelegenheid zullen geveD, zich uit te spreken over de regeering, vooral over den minister van buitenlandsche zaken. Zweden heeft zich, door zjjn toegeven aan den drang van Duitsche zjjde, in een leeljjke positie geplaatst en een zware verantwoorde lijkheid op zich geladeD*, zegt de »Observer«. En het zal de positie van Zweden, dat zich op dit oogenblik krachtig poogt te verzetten tegen den ongehoorden eisch van de V er. Staten, om de neutrale scheepsruimte, die thans in Ame rikaansche havens aanwezig is, in beslag te nemeD, ten einde levensmiddelen voor Amerika te gaan halen uit Australië en Java, niet ver beteren, noch zjjn actie tegen de Ver. Staten versterken. Die eischt vindt in Zweedsche re- geerings- en redeerskringen grooten tegenstand. Doch Amer ka heeft in de publicatie der te legrammen uit Bueno Aires wel het middel gevonden, om den Zweedschen tegenstand te breken. De strjjd aan de fronten is zeer hevig maar brengt in den toestand weinig verande ring. De gevechten aan het Engelsche front lieten de Engelschen hunne kleine voordeelen, de bezetting van een honderd meter loopgraaf, niet eens behouden. Aan het Fransche front werd met afwisselend succes gestrede?, doch tea slotte behielden de Fran chen kleine ge deelten der Duitsche stellingen iD het zuiden en oosten vau het Bois de Chaume. Aan het oosteljjk front schijnt de terugtocht der Russen tot staan te zjjn gekomen in een stelling ten westen en zuidwesten van de stad Wenden. De Duitsehers sloegen bruggen over de Aa en brachten hunne troepen op den noor- deljjken oever over. Maar de Russen hebben zich in stellingen vastgezet achter de Ligat en de oprukkende Duitsche tioepeu leveien ge vechten aan den weg vau Segewald naar Wen den en Pskof tegen de Russische cavalerie, die den versteikingsarbeid beveiligt. De Duitsche Burgemeester en Wellioudcrs der gemeente TER NEUZEN brengen biermede ter openbare kennis dat op Dinsdag den 16 October 1917, van des voormiddags elf tot des namiddags één ure, ten Raad- huize dezer gemeente, zal plaats hebben eene verkiezing van een lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Ter Neuzen en zulks ter vervulling der plaats opengevallen ten gevolge van overlijden. De stemming geschiedt bij ongeteekende briefjes, waartoe met het zegel der gemeente gewaarmerkte stembriefjes ten minste acht dagen voor den dag der verkiezing door den Burgemeester aan de kiesgerech tigden worden toegezonden. Den kiezer die zijn stembriefje verloren of er geen ontvangen heeft, wordt gelegenheid verschaft, om er aan het stembureau een te bekomen, Het openen dor stembriefjes geschiedt dadelijk na afloop! der verkiezing. Van onwaarde zijn briefjes, welke niet zijn gewaar merkt met het zegel der gemeente, welke onderteekend zijn, welke niet duidelijk een persoon aanwijzen, of waarbij of waaraan andere stembriefjes zijn ingesloten of vasigehecht. Ter Neuzen, 10 September 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINOA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1