Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Verdubbelde oorlogsbcgrooting. z -";m- Cc» onderzoeij op Komst? No. 2807. Woensdag 5 September 1917. 28e Jaargang. Herhalingsonderwijs. Inbezitneming koolzaad enz. Inbezitneming Koolzaad, Blauwmaanzaad Lijnzaad enz. Distributieregeling voor Thee en Koffie. Uitreiking ZEEPKAARTEN. L e - - ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 cent yoor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 cent by vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 sent; elke regel meer 10 cent. By abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen. Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagm O r g e n by den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat zij, die aan het herhalingson derwijs voor jongens, aanvangende 1 November a. swenschon deel te nemen en de zes leerjaren der lagere school hebben doorloopen, zich moeten aanmelden vóór 1 October a. svoor de kom der gemeente bjj het hoofd van school A, en voor Sluiskil bij het hoofd van school D. Bij die hoofden kunnen "tevens nadere inlichtin gen omtrent het herhalings-onderwijs worden ver kregen. Ter Neuzen, den 3 September 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINQA, Burgemeester. L. WABEKE. Secretaris. In verband met de inbezitneming van Kool zaad, Raapzaad, Dederzaad, Blauwmaanzaad en Lijnzaad zoowel van vroegere oogsten als van den oogst 1917 vestigt de Burgemeester der gemeente Ter Neuzen de aandacht van belanghebbenden op de volgende beschikkingen van den Minister van Landbouw enz. 10. »De Minister van Landbouw, Njjver heid en Handel, gezien artikel 8, lid 3, der Distributiewet 1916 Heeft goedgevonden I. vast te stellen den navolgenden maxi mumprijs KOOLZAAD en RAAPZAAD (zoo wel van den oogst 1917, als van vroegere oogsten 65,—per 100 KG. 11. te bepalen a. dat de onder I genoemde prijs geldt voor goede kwaliteit droog en marktschoon gele verd, daar waar zulks door den regeerings- commissaris ,voor de Rjjksgraanverzameling wordt gewenscht tterwjjl de prijs voor afwij kende qualiteiten naar verhouding lager is b. dat bij afwijking van de onder a ge noemde leveringsvoorwaarden kortingen over eenkomstig de bestaande plaatselijke gebruiken dienen te worden berekend. 's Gravenhage, 27 Augustus 1917. jVoor den Minister, De Secretaris Generaal, VERSTEEG. 2o. De Miuister van Landbouw, Nijver heid en Handel, gezien zjjne bekendmaking van 4 Augustus, Nederlandsche Staatscourant no. 181 en 13 Augustus, Nederlandsche Staatscourant no. 188 Maakt bekend dat behalve de in genoemde bekendmakingen genoemde producten van den oogst 1917 ook Pnn-?! A^0rd^ in bezit genomen inlandsch KOOZAAD, RAAPZAAD, BOTERZAAD S?AAD' BLAUWMAANZAAD en LIJNZAAD, afkomstig van vroegere oogsten, alsmede de verwerkingsproducten van genoem de producten, voor zoover zjj afkomstig znn van den oogst 1917, dat in elke provincie de Regeerings-Com- missaris voor de Rijksgraanverzameling be- as me^ e inbezitneming en verzameling van genoemde producten, dat hij belanghebbenden met nadruk er op wijst, dat het verbruik of de aflevering van deze producten aan andere personen dan be doelde RegeeriDgs-commissarissen voor hen de meest ernstige gevolgen na zich zou kunnen sleepen en zg zich blootstellen aan strafrech terlijke vervolging. 's Gravenhage, 27 Augustus 1917, Voor den Minister, De Secretaris Generaal, VERSTEEG. Ter Neuzen, 31 Augustus 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZIN GA. De Burgemeester der gemeente TER NEU ZEN brengt ter kennis van ALLE in die ge meente wonende verbouwers en bezitters van een of meer der volgende zaden (hetzij gedorscht of ongedorscht) KOOLZAAD. RAAP ZAAD, BOTERZAAD, DEDERZAAD, BLAUWMAANZAAD en LIJNZAAD, zoo wel van den oogst 1917 als van vroeger oogsten, dat voorzoover daarvan door hen bij een toegezonden formulier, nog geene op gave werd verstrekt, zij verplicht zijn daar van ten spoedigste opgave te versrekken ter Gemeente-Secretarie. Ier Neuzen, den 31 Augustus 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEU ZEN, maken, ter voldoening aan circ. No 66495, het volgende bekend a. verkoop en aflevering van koff ie is verboden t/m 2 Sept. a.s. b. verkoop en aflevering van Thee is ver boden t/m 12 Sept. a.s. van 3 t/m 12 Sept. is verkoop en af levering van K'ffïe aan consumenten geoor loofd tegen in ontvangstname van het lichaam eener broodkaart der 25e week {aanvullings kaarten hieronder niet begrepen). Per brood kaart mag ten hoogste 2 ons koffie worden afgeleverd. tl. van 13 t/m 30 Sept. is op dezelfde wijze als onder c aangegeven tegen inname van het lichaam eener broodkaart der 26e week verkoop en aflevering toegestaan van hetzij ons koffie, hetzij 1/i ons thee, zulks naar keuze van den consument. e. de ontvangen broodkaarten moeten door de detaillisten worden ingeleverd bjj hun glossier, met^ bjjvoegiüg vaD 1 cent per brood kaart der 25e week en 1 cent per 4 brood- kaarten der $öe week. Nadere inlichtingen voor belanghebbenden zyn te verkrijgen op het Levensmiddelens- bureau lederen werkdag van 9 12 uur. Ter Neuzen, 1 Sept. 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De Hoofdcontroleur-Boekhouder van het levensmiddelen bureau maakt bekend, dat uit reiking van zeepkaarten voor de maand HLlllLL, 2e Verbindingsstraat, uitslui tend tegen inlevering der oude kaarten en tegen betaling van I cent per kaart en wel: deTeUers611 W'er geslacbtsuaam begint met A G Woensdag 5 Sopt. van 9-11 uur v.ui Ter Neuzen, 3 September 1917. De Hoofdcontroleur-Boekhouder, voornoemd, E. W. RIJNBERG. In aansluiting van hetgeen wij schreven over de consenten knoeierij, zooals die be schreven werd in »De Telegraaf* en »De Courante, kunnen wij mededeelen, dat die ont hullingen ernstig indruk hebben gemaakt. Zag zelfs Het Volk er niet veel in, vooral, omdat ze in de genoemde bladen stonden, iemand als de heer Duys schijnt de zaak wel erg ge noeg te vinden en heeft reeds zijne meening aan den Minister doen blijken. Het schijnt, dat een scherp onderzoek door eene onpartijdige commissie zal ingesteld worden naar de medegedeelde feiten. Dit verheugt ons. Zelf hebben wjj in ons vorig nummer op een ernstig onderzoek aangedrongen, overtuigd als wij waren, dat na wat geopenbaard werd, het niet aaDging de zuak dood te zwijgen. De Nederlandsche natie heeft recht op zoo n onderzoek, omdat haar eer er mede gemoeid is. Heeft het onderzoek Daar eisch plaats, dan were men onmiddellijk diegenen, die zich aan ongeoorloofde handelingen hebben schuldig gemaakt. Zija de beschuldigingen ten onrechte geuit, dan brengt de uitslag van het onderzoek de rehalitatie van degenen, die beschuldigd waren. Men make dat onderzoek zoo volledig mo gelijk en men zorge bovenal eene onpartjjdige commissie te kiezen, die niets in den doofpunt wil stoppen. De uiting van den Minister van Oorlog, dat na den vrede onze oorlogsbegrooting zal moeten worden verdubbeld, heeft, zooals te begrjjpen was, heel wat stof opgejaagd. Pa- trimonium's weekblad wijst er op, hoe of onder die verdubbeling de sociale hervormingsarbeid zou lijden, en stelt de vraag, in hoeverre een klein land moet meedoen in den militairen wedijver, die tot nog verschrikkelijker rampen leiden zal. Het meent dat het streven der arbeidersbeweging niet anders kan zijn dan mede te werken tot gedeeltelijke ontwapening bjj algemeene internationale overeenkomst, en protesteert uit naam van de christelijke be ginselen tegen den noodlottigen wedijver in al meer soldaten, al meer kanonnen, al meer vhegtuigen en duikbooten, die den vrede en de welvaart der volken bedreigen. Het katholieke »CeDtrum* begroet deze uitlating met vreugde, en noemt ze moed gevend, daar hier een aangenamer en zuiver der geluid wordt, gehoord dan meermalen, in anti-revolutionaire bladen te beluisteren is. Want,« zoo zegt het blad, »het zal werke lijk gfien gemakkelijke taak zijn het militairisme en zijn propagandisten die altjjd maar zwaardere persoonljjke en financieele lasten willen opleggen en steeds meer millioenen eischen voor materiaal, dat soms reeds ver ouderd is vóór het ingebruik kan worden genomen behoorlijk te weerstaan.. Wjj moeten er voor waken, dat wij, als deze mo bilisatietijd met zjjn ontzetlende lasten, zjjn sloffeljjke en zedeljjke misère vcorbjj is, niet voorgoed onder den druk van hun nooit bevredigde eischen komen Inderdaad, daarvoor moeten wjj waken, ge dachtig aan het woord van den heer De Beau fort, dat als er uit dezen oorlog geene ont wapening voortkomt, het met de geestelijke en stoffeljjke welvaart van Europa voor goed gedaan is. En al kan een klein land uit den aard der zaak niet met de ontwapening be ginnen, heel iets anders is het, nu reeds, vóór dat wjj weten wat de vrede ons brengen zal, op eene verdubbelde oorlogsbegrooting aan te dringen. Waarbjj niet vergeten moet worden dat de officiersstand, die langer dan drie jaren gemobiliseerd is geweest, groot gevaar loopt in de war te komen over de beteekenis van onze weermacht, en wat enkel middel is als doel aan te zien. Ons verheugt het tenslotte, dat l'atrimonium's weekblad het openljjk uit sprak, dat die wedloop in bewapening tegen de Christeljjke beginselen is, want wie »De •Standaard* leest, zou wel tot de conclussie moeten komen, dat er niets meer in overeen stemming is met Gods Woord dan het hebben van goed geoefende, best gewapende legers; van het feit toch, dat die niets anders zjjn dan een noodzakeljjk kwaad, wordt daarin nooit gerept, en altijd werd in het blad ge klaagd, dat het percentage Nederlanders, dat in het leger dient, veel te gering is, en werd Ru menie ons als voorbeeld gesteld, al heeft dit land dan ook bjj dit blad, dat meer Duitsch dan Nederlandech is, thans afgedaan. I och staat één ding vastMen kaD met teksten uit den Bjj bel alles verdedigen wat men wil; het spreekwoord zegt niet voor niets, dat zelfs de duivel, als bjj dat noodig vindt, zich op de Schrift beroeptmaar wat men niemand aan het verstand kan brengen, is, dat het met Christus'leer in overeenstemming zou kunnen zjjn, dat huisvaders, die elkaar nooit gezien hebben, zich de grootste inspan- ning getroosten om eikaars vrouwen tot weduwen en eikaars kinderen tot weezen te maken. DE OORLOG. De algemeene toestand. Opnieuw is de bjjeenkomst der conferentie te Stockholm uitgesteld. Op verzoek der Fransche socialisten was indertjjd de bgeen- roeping, op ODgeveer half Augustus vastge steld, tot in het begin van September ver daagd, wegens de wenscheljjkheid, eerst de bjjeenkomst der socialisten uit de geallieerde landen af te wachten, die in de laatste dagen van Augustus te Londen zou worden gehouden. Die conferentie echter kon niet tot een besluit komen. De Engelsche Labour-Party had een program opgesteld voor de vredesvoorwaarden, en bjj da besprekingen tusschen de arbeiders- vertegenwoordigers bleek het reeds, hoe moei- Ijjk het was, om daarover tot eenstemmigheid te komen. at dit belooft voor een vredes onderhandeling tusschen de mogendheden, is duidelijk. De veelheid der strijdenden en de grootte hunner wenschen en verlangens maakt den toestand zoo verward, dat de uitkomst steeds moeiljjker wordt. Reeds nu bjj de besprekingen tusschen de arbeiders der geallieerde staten, dus een een zijdige bespreking zonder met de wenschen der tegenpartjj rekening te houden, kon men het met eens worden reeds nu verliep de bg- eenkomst in een verwarde discussie. Zoo staat nu het organiseerend comité voor de Conferentie te Stockholm voor de groote moeiljjkheid wat er moet worden gedaan. Het wil zoolang mogelijk de gelegenheid openlaten om te komen tot een onderlinge bespreking van gedelegeerden van alle groepen, en heeft derhalve, nu niet alleen in de geallieerde landen de passen worden geweigerd, maar er zelfs geen eenstemmigheid bleek te, bestaan over wat zjj zullen eischen en vragen moeten be sluiten de bjjeenkomst der conferentie maar weer uit te stellen. Dit is geenszins naar den zin der sociaal democraten uit de centrale mogendheden. Deze hebben te Weenen een samenkomst gehad, geheel in den geest der bijeenkomst te Londen maar er bleek tusschen de afgevaardigden van Duitschland, Oostenrjjk-Hongarjje, Bosnië en Boelgarjjemeer eenstemmigheid te bestaan, dan tusschen die der geallieerde landen. Zjj wenschen vrede en zoo spoedig mogeljjk. En zjj zouden schrijven aan het organisatiecomité te Stockholm, waarin zjj dringend verzochten alles te doen, om een defiuitieven datum voor de conferentie vast te stellen, liefst zoo spoedig Pm^r o®P ?ral ,?laats hebben in het Iokaal

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1