Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Broodrantsoen. j(eeng«gaan. Ongmcbtighedtn. No. 2806. Zaterdag 1 September 1917. 28e Jaargang. GEMEENTERAAD. Bevordering m het scheuren van grasland in het belang der volksvoeding. Kolenbesparing Elerirische Centrale. Aanwijzing verkrijgbaar- stelling Levensmiddelen. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 cent voor binnen en buiteD Ter Neuzen. Voor België 95 cent bij Tooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bjj alle Boekbandelaren, Brieyengaardera en den Uitgever. Telef. latere. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 50 cent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte- Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen. Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen b\j den Uitgever M. DE JONGE, te Ter Neuzen. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt onder de aandacht de volgende bekendmaking van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel in de Staatscourant van 16 Augus tus 1917. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter kennis dat van af heden tot 10 September a. s. neen industrie-mo toren mogen werken van af 12 uur 's nachts tot 's morgens 6 uur. Motoreu ten dienste van bet bakkersbedrijf zijn hiervan uitgezonderd. Van 10 September 1917 tot ultimo Fe bruari 1918 mogen alle motoren voor indu- striëele doeleinden loopen van 6 uur 's morgens tot een uur na zonsondergang en van 9 uur 's avonds tot 12 uur 's nachts. Deze tijd dient evenwel zooveel mogelijk beperkt te worden. Van 12 uur 'snachts tot 6 uur 's morgens mogen geen motoren loopen voor industriëele doeleinden, uitgezonderd die welke bestemd zjjn voor broodbereiding. Bij niet nakoming dezer bepalingen zal de stroomtoevoer worden gestaakt. Ter Neuzen, den 27 Aug. 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat Z Ecx. de Mi nister van Landbouw, Nijverheid en Handel, gezien art. 1 2e lid en art. 31 der brooddis- tributieregeling heeft goedgevonden te bepalen met ingang van 2 Sept. 1917 zal de hoeveelheid brood, op eene broodkaart te ver krijgen, moeten strekken voor een tijdsduur van elf (lagen, niettegenstaande op de kaart staat vermeld, dat zij geldig is voor eene week mitsdien wordt de geldigheidsduur der brood kaarten, te beginnen met 2 Sept. a.s., die waarop vermeld staat voor de 26ste week van 2 Sept. tot en met 12 Sept 27ste 13 23 28ste 24 4 Oct. enz. Ter Neuzen, 31 Aug. 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend dat in de week van 39 Sept. geldig zullen zijn voor Bak- en Braadvet bon no. 3 2e serie. Varkensvleeseh 4 2e Groene Erwten 18 le N.B. Op bon No. 4 voor Varkensvleeseh mag 0.400 K.G. worden afgegeven, op bon No. J voor Gort mag slechts 0.200 K.G. worden afgegeven. Ter Neuzen, 31 Aug. 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Hjj is dus heengegaan, vanwaar men niet wederkeert. Reeds lang was bij ziek, reeds eenigen tijd bestond geen hoop op herstel meer. En toch treft zoo'n verscheiden nog on verwacht. En bij velen zal het heengaan van den heer C. N. v. Dijke droeve gewaarwordingen wekken. Wie was er, die deze gemoedelijken en waar- digen medeburger niet gaarne mocht lijden Een twintigtal jaren welhaast was de heer v. Dijke burger onzer gemeente. Een bekend burger, want hij onttrok zich niet aan de publieke samenleving. Van vele vereenigingen maakte hij deel uit, in verschillende had hij eene bestuursfunctie. Jaren was hij bestuurslid van de liberale kiesvereeniging. Waren er werkzaamheden te verrichten, men kon altijd en overal op bem rekenen. In de Kamer van Koophandel keurden de kiezers hem eene plaats waardig. Wie met hem in nauwere relatie stonden, weten, dat hg een man was van besliste over tuiging, die daarvan noch in voor-, noch in tegenspoed atweek, geen man van den dag, maar iemand -op wien men steeds bouwen kon. Daarbjj een man van groote verdraagzaam heid, wars van dry vei ij Iemand, die niet van transigeeren of mar- chandeeren hield, die zich precies uitgaf, zooals hij was, maar waardig en gematigd in zijn optreden. Vriendeljjk en hulpvaardig, medelijdend en behulpzaam, waar hij kon. Zich nimmer op den voorgrond stellend en toch steeds op zijn post. Vooruitstrevend in zyne ideeën en nochtans ouderwetsch in het algemeen menschelijke, een der weinige vertegenwoordigers van het oude ras, dat bezig is te verdwijnen. Vrienden had hij vele, wij gelooven niet, dat hij vjjanden bezat. Met smart zien wij allen dit heengaan, met weemoed zullen wij hem gedenken. En als echtgenoot en vader ën als mede burger mogen wjj dit verscheiden een werke lijk verlies achten. Hjj ruste in vrede. »De Telegraaf* en >De Courante hebben een aantal onthullingen gedaan over de manier, waarop bij den uitvoer van pluimvee en ko nijnen te werk is gegaan. Menschen, die niet aan export gedaan had den, kregen uitvoerconsenten, die er wel vóór 1914 aandeden, bleven vaak verstoken. Menschen, wier verleden geen genoegzamen waarborg bood voor eene richtige handelwijze, hadden veel te vertellen en gingen vaak eigen dunkelijk te werk. Met de consenten werd op vreemde manier omgesprongen. Wij kunnen de waarheid van alles, wat medegedeeld wordt, niet controleeren, maar willen wel zeggen, dat zoo maar een klein gedeelte waar is, van wat gepubliceerd wordt, het meer dan erg genoeg is. Wij zijn er ook niet voor, om dat alles onder den dekmamtel te laten. Een gestreng en onpartijdig onderzoek achten wij noodig ten eerste voor het vertrouwen van ons eigen volk en vooral ook ter wille van onze reputatie in het buitenland. Want ook op ander gebied dan dat van pluimvee en konijnen kan men merkwaardige dingen hooren. Onze reputatie heeft al te veel geleden, dan dat we met onverschillig gebaar bekend gemaakte feiten, als nu pas het publiek wer den voorgehouden, mogen op zijde zetten. Laksheid en onverschilligheid heerschen al te veel in ons lievb vaderland. Men bedenke, dat zoo iets schade doet aan de belangen van het gansche Nederlandsche volk. Op verschillend gebied heerscht heel wat ongerechtigheid. Met wat goeden wil en flink aanpakken kan aan veel verkeerds een eind gemaakt worden. Er zijn toch- zeker nog wel genoeg mannen van energie en oud-hollandsche eerlijkheid, in wien de natie vertrouwen kan stellen In ieder geval- een nauwkeurig onderzoek is gewenscht, ook al mogen de ingebrachte beschuldigingen overdreven zijn. DE OORLOG. Oe algemeene toestand. Het antwoordt van president Wilson aan den Paus, op diens vredesvoorstellen, schijnt in Amerika en Engeland bekend te zjjD, en is volgens de mededeelingen die daarover door de pers worden gedaan, beslist afwijzend. »Wjj willeu met Duitschland's autocratie niet onder handelen*, zegt Wilson... Want wjj kunnen niet vertrouwen op het woord van de tegen woordige regeerders van Duitschland, die ge sloten tractaten schenden en als vodjes papier beschouwen. Er is dus niemand om te onder handelen aan de eene zjjde van de groene tafel zouden menschen komen wier woord men niet kan vertrouwen, zoodat dus de onderhande lingen tot geen resultaat zouden leiden. »Het Duitsche volk kan die open plaats be zetten, indien het dit wil maar dan moet het onderhandelaars zenden wier woord even goed is als het onze zonder dat kunnen wjj elkander over de tafel geen pechtige beloften doen*. Dat is, volgens de Amerikaansche bladen de strekking van Wilson's antwoord. Het is wel merkwaardig, dat dit antwoord zelf of het al reeds aan de Paus gegeven is bljjkt ook niet wel in Amerika en Engeland bekend is en door de pers besproken wordt, maar in de andere landen eerst zal worden gepubliceerd zooals een Reutertelegram uit Washington meldt te geljjk met de antwoorden der ove- rige geallieerde volken. Het antwoord van de Centralen is nog niet bekend, de Commissie uit den Rjjksdag heett Woesdag breedvoerig over de strekking van het antwoordt gesproken en daarna haar zit tingen verdaagd, totdat de onderhandelingen tusschen de rege6ringen van het Midden-Euro- peesche viervoudig verbond zullen geëindigd zyn. Tusschen Finland en Rusland heerscht een wantrouwen, dat aanleiding kan worden tot ernstige toestandan en wellicht tot een groot bloedbad, naar ons uit Stockholm wordt gemeld. Het Deensch blad »Politiken< publiceert een uittreksel uit den oproep, dien het centraal- comité der Finsche sociaal-domocraiische party, in overleg met de sociaaldemocratische groep in den Landdag tot het Fiüsche volk heett gericht »De voorloopige Russische regeering heeft met haar besluit om den Finscben Landdag te ontbinden, de vrjjheid van Finland geschon den. De Landdag kan derhalve deze ontbinding niet erkennen en heeft besloten, zjjn arbeid voort te zetten. >De Russen willen de bjjeenkomst van den Landdag thans met geweld van wapenen beletten. »Wjj twjjfelen er echter aan, dat de Rus sische regeering zich tot een dergeljjke hande ling zal laten verleiden. Mochten zjj echter tot gewelddadige maatregelen besluiten, dan kan de vraag worden gesteld, ot zjj werkeljjk gelooft in staal te zjjn, het Finsöhe volk op die manier te dwingen, afstand te doen van zjjn recht, om over zyn eigen lot te beslissen.» Volgens telegrammen uit Helsingfors aan »Svenska Dagbladet* heeft de Kanseiarjj van den Finschen Landdag officieel medegedeeld, dat de zitting van den ontbonden Landdag op 29 Augustus zou bjjeenkomen. Dit is geschied. En de sociaal-democraten, die in den Landdag de meerderheid hebben, verklaarden, dat de Landdag zal vergaderen, en dat zjj zelfs voor wapengeweld biet zouden terugdeinzen. De gouverneur van Finland heeft evenals Kerensky op de conferdotie te Moskou, ver klaard, dat de Landag zoo die bjjeen komt met gemeld van wapenen zal worden uiteen gedreven en de gouverneur stelt den voorzitter van den Senaat, Tokoi, en den voorzitter van den Landdag, Manner, verantwoordeljjk voor de gevolgen. Wat daarvan het resultaat zal zyn kan slechts strekken om de verwarring, waarin Europa verkeert, te vermeerderen. Aan het Westeljjk front hebben de storm en de regenvlagen grooten invloed gehad op de gevechtsactie, vooral op die der artillerie, dear het geschutvuur zeer onder de atmosfe rische invloeden Ijjdt. Dientengevolge werd slechts hier en daar een door artillerievuur ingezette aanval gedaan. De Duitschsrs deelen mede, dat zjj de Woensdag gemelde kleina TER NEIZEMH VOLKSBLAD. Do Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat Openbare Vergadering van den Gemeenteraad zal worden gehouden op Dinsdag den 4 Sept. 1917 des voormiddags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 31 Aug. 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Aangezien het met het oog op de volksvoeding wen- schoiijk moet worden geacht, dat eene zoo groot mo gelijke oppervlakte grasland worde gescheurd om te dienen voor den verbouw van voedingsgewassen, brengt de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel ter algemeene kennis, dat aan verbouwers voor elke 100 K.G- vau de hieronder te noemen producten, te ver bouwen op grasland, geen klaverland of kunstweide zijnde en gescheurd in het tijdvak tusschon 15 Augus tus 1917 en 1 Mei 1918, éénmaal eene premie zal wor den uitbetaald naar den maatstaf als hieronder aange geven, tot een maximum par H.A. als achter elk ge was vermeld. Gewas Premie Maximum der pemie per 100 K.G. per HA. Tarwe3,— ƒ100,— «4,- 100,— Haver„8,— 75,- Erw.tenn 8, 75,- Bruine en witte 8tamboonen - 3,— 75 TT" 1 1 n Koolzaad 4.- 75,— De premie zal niet worden uitbetaald na de werke lijke opbrenst, doch naar de geschatte opbrengst, vast te stollen kort vóór den oogst door eene commissie van deskundigen, aan te wijzen door don Minister. Landbouwers, die voor het ontvaugen dezer premie in aanmerking wenschen te komen, dienen ten minste 14 dagen vóór zij tot het scheuren van het grasland willen overgaan daarvan kennis te geven aan de Cul tuurcommissie hunner provincie van inwoning, onder opgave van 1. naam en woonplaats van den aanvrager; A kadastrale nummers van de perceelen grasland die hij wenscht te scheuren 3. nauwkeurige grootte van eik perceel in H.A. en A. (slooten, greppels en verdere niet bebouwbare ge deelten niet medegerokend) 4. naam van de gewassen die de aanvrager op elk perceel grasland wenscht te verbouwen 5. zoo nauwkeurig mogelijk den datum waarop tot het scheuren zal worden overgegaan. De adressen der verschillondo Cultuurcommissie zijn voor GroningenRijkslandbouwivinterschool, Gro ningen voor I< riesland LandbouwhuisLeenwarden voor Drenthe Groningerstraat 81, Assen voor Overijsselden heer S. L. Louwesllengeloo voor Gelderland den heer H. G. van Steenis, Eri- chem voor UtrechtRijkslandbouwwinterschool. Amstevdam- sche straatweg, Utrecht Voor NoordhollandRijkstuinbonwicinterschool Alk maar voor ZuidhollandKoninginnegracht, 19, 's-Graven- hage, telephoon 554 voor Zeelandbureau Zeeuwsche Landbouwmaat- schappijWestwal A l67t, Goes; Zoon* NoordbrabantWilhelminalaan 2 Bergen op voor LimburgBakkerstraat 26 Roermond Ter Neuzen, 29 Augustus 1917- De Burgemeester, J. HUIZINGA. Gort 7 le

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1