Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Bekendmaking. Anti-nationaal. Yan het Westelijk oorlogstooneel. No. 2805. Woensdag 29 Augustus 1917. 28e Jaargang. Verwerking Runderl^oppen- vleesch en Runderharten en vaststelling maximumprijzen. De Brandstoffen-Commissie ABONNEMENTSPRIJS: Por 3 maanden 75 cent voor binnen en buiteD Ter Neuzen. Voor België 95 cent bij rboruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 cent; elke regel meer 10 cent. By abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuaen Deze Courant veracbynt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen by den Uitgever M, DE JONGE, te Ter Neuzen. De Burgemeester van Ter Neuzen brengt ter keunis van belanghebbenden dat indien een fabriek ruoet worden stopgezet tengevolge van brandstoffengebrek, dit zoo spoedig mo gelijk moet worden opgegeven aan den heer Inspecteur van den arbeid le klasse hoofd van het 2e District der arbiedinspectie te Drcda, opdat dan na onderzoek maatre gelen kunnen worden getroffen. De Burgemeester vau Ter Neuzen. J. HUIZ1NGA. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend ingevolge circ. No. 63879. a. het is vorboden het gebruikeD van Runderkoppen en Houderharten als grond stoffen voor de bereiding van andere levens middelen, en het inzouten of op eenige an dere wijze verduurzaoun deze artikelen! b. het verkoopen of te koop aanbieden, het afleveren en het daarmede verband houdend vervoeren van levensmiddelen bereid in strjjd met het bovenbepaalde, is verboden. c. voor Runderkoppcnvleesch is vastge steld een maximumkleinhandelprjjs vaD 20 cent per KG. en voor Runderharten een maximumkleinhandel prijs van 15 cent per KG. Ter Neuzen, den 25 Augustus 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. te TER NEUZEN maakt bekend, dat ieder, die in het bezit is van eene grijze Brandstofifenkaart, vóór of op Woensdag 28 Augustus a.s., eene roode bestelkaart kan inzenden tot het ont vangen van 40 K.G. steenkolen. De kaarten nauwkeurig ingevuld met het no. der Brandstoffenkaart, naam van den han delaar en duidelijke onderteekening, kunnen in de bus der secretarie worden geworpen of per post worden toegezonden en te Driewegen bp den heer J. C. Jansen, te Sluiskil bij den heer Meulbroek worden bezorgd. De kolen kunnen worden° afgehaald op Vrijdag 31 Auyustu of Zaterdaa l September. DE BRANDSTOFFEN-COMMISSIE. In De Vaderlander» (unie-Iib.) wordt in het jongste nummer eene welverdiende afstraf fing toegediend aan het klein politiek gedoe der anti-rev. partij. Zooals men weet, heeft het anti-rev. Kamer- id van der Voort van Zijp eenige vragen gesteld aan den Minister van Marine met de kennelijke bedoeling om het vermoeden te uiten, dat onze marine bij den aanval op de Duitsche koopvaardijschepen door Engelscbe vaartuigen nalatig is geweest. Het antwoord van den Minister was afdoende hp heeft duidelijk verklaard, dat eu waarom onze marine geen blaam treft. Maar wie dacht, dat de zaak daarmede uit was, heeft het mis. Want na het optreden van den heer Van der Voort van Zijp in de Tweede Kamer wordt thans het spel in de Standaard voortgezet. »De Vaderlander» wijst er met voldoening op, »dat van politiek onverdachte zijde, n.l. door het Roomsche weekblad «Van onzen !ijd« tegen dit treurig gedoe wordt opge komen, en dat het wat «De Standaard» en de heer van der Voort van Zijp deden, als anti nationale actie betitelt». »Van onzen Tijd» zegt«Op deze beschou wing (n.l. die van De Standaard) behoeft men niet in te gaan zij verraadt in gelijke mate onkunde betreffende den aard en den omvang van de Jvolkenrechterlijke verplichtingen vaD neutrale staten met betrekking tot hunne ter ritoriale zee als betreffende het vermogen en de plichten onzer marine. Maar wel mag men vragen, hoe een dagblad, waarvan de hoofdredacteur is de leider van een onzer politieke partijen (eu lid van de Eerste Kamer, voegt de Vaderlander erbij) met medewerking van een der kamerleden van die partij, zich tot zulk een anti-nationaal bedrijf kan leenen, waarvan het gevolg geen ander kan zjjn, dan dat aan Duitschland stof gegeven wordt voor eene actie tegen onze Regeering De Vaderlander voegt hieraan toe «Deze buitengewoon scherpe vraag is niet onverdiend, maar het politiek gedoe der anti revolutionairen blijft, zelfs in deze tijden, niets ontziend.» Anti-nationaal, wij hebben er ook reeds bjj verschillende gelegenheden op gewezen (zoo o.a bij het torpedeeren onzer eigen schepen). En nu is het wel het ergerlijkst, dat geene enkele partij zoo met de tijdsomstandigheden bij alle mogelijke gelegenheden voor den dag komt, terwijl telkens blijkt, dat de voorgan gers er blijkens hunne handelingen niets van meenen. Trouwens, erg hoeft ons dit alles niet te verwonderen, waar van 1914 af de Standaard van zekere tendenz uitging, die het trachtte vol te houden ondanks alles, wat ons land werd aangedaan. Maar het is goed, dat tegen dit onzalig bedrijf wordt gewaarschuwd opdat de natie leere met besef te oordeelen. In 1918 mag hier zeker ook aan herinnerd worden. DE OORLOG. Oe algemeene toestand. Aan den Isonzo hebben (je Italianen een belangrijke overwinning behaald. Niet in den Karst. De weg naar Triest ligt Dog gesloten voor hen. De st'jjd is daar, bij den Mte Hermada, ook reeds wat verflauwd. De Italianen melden, dat daar de dag verliep zonder groote infanterie gevechten. Maar ten noorden van Görz, aan de over zijde van den Isonzo, werd de Mte Santo door de Italianen genomen. H-et Italiaansche legerbericht wjjst op het groote belang dier bezetting. De Monte Sauto, die het geheele noordelijk deel van het dal der Isonzo beheerschte, 'was voor da O istenrjjkers een belangrijk steunpunt. Het scheen een niet te beklimmen rots, waarop de golven der Italiaansche dapperheid braken zegt bet bericht. Thans is die hoogte, met zijn steile wanden, die de Oostenrijkers voor onneembaar hielden, door de Italianen bezet. De Oostenrjjksche generale staf meldt, dat de noordelijke van Gö.z strijdende troepen, om aan het Isonzo-leger betere voorwaarden te kunnen verschaffen, werden teruggenomen. Na hevige gevechten werd de oude stellino ontruimd, met achterlating van kleine afdeelin- g> n, om den vijand bezig te houden de Ita- 'unen die hun aanvallen met groote omzichtig- j herhaalden, konden toen da stellingen op den Mte Santo bezetten. - I hans wordt de strijd voortgezet om den Mte San Gabriele, die ten zuiden van de pas geDomen stelling gelegen is. Wat op dit oogenblik plaats heeft is wel de aanval der geallieerden op alle fronten tegelijk, de hooge krachtsinspanning, waartoe op de conferentie te Parijs werd besloteD. Want teiwijl de Italianen op het Isonzo-front met ongelooflijke krachtsinspanning strijden en hunne bladen, na het behaalde succes uitroepen dat Italië door de zegepraal in de rij der naties is verheven en onder de eerste militaire mogend heden van Europa werd geplaatst, wordt ook op het Westeljjk front, zoowel bij Verdun els aan het Engelsche deel van het froDt, krachtig gestreden. Aan het front van Verdun hebben de 1 ranschen een geslaagden aanval ondernomen tusschen de Marmont-hoeve en het Bois de Chaune, waardoor het geheele Bois des Fosses en dat van Beaumout werden genomen, de linie over een frontbreedte van 4 K.M., ter diepte van een K.M. werd vooruitgebracht en de zuidelijke rand van het dorp Beaumont bereikt. Het Duitsche legerbericht meldt, dat de I ransche troepen, die bjj Beaucourt een aan vankelijk succes hadden, door een tegenaanval uit hunne lin.es werden teruggeslagen en naar de uitvalspunten teruggedreven. Aan het Engelsche front bjj Haricourt werd een geslaagde aanval gedaan, die hunne linie over een mjjl frontbreedte een halve mjjl vooruit bracht. De Duitsche troepen, die langs den weg Yperen—Meenen een geslaagden aanval deden en den boschhoek bezetten, werden door de Engelschen in een tegenaanval teruggeslagen. Zoo gaat de strjjd in het westeD voort durend op en neer. blechts aan het Russische front ontbreekt de samenwerking, om den strjjd tot een alge- meeuen ta maken en de krachtsinspanning der geallieerden tot zoo groote hoogte op te voeren, dat de centralen daaronder moeten bezwjjkeD. Om de ontbrekende Russische krachten te vervangen en in afwachting van de komts der Amerikaanscke troepen, die de orerwinning zullen moeten bekrouen, wordt nu weder met de Japauners onderhandeld over de mogeljjk- keld eener interventie van hun legers op de slagvelden van Europa. Aan het Russische front wordt slechts ge sproken van artillerie-beschietingen en patrouil le-acties. blechts bjj Brody werd een Oosten- rjjksche stelling door Russische infanteiie, na hevige artillerie-beschieting, aangevallen, maar de Russen werden teruggeslagen en ook pa trouilles, die zuidelijk daarvan over de Sbroetsj wa en gedrongen, werden tot wjjken geuood- zaakt. Nu de internationale socialistische conferen tie der geallieerde landen te Londen wordt gehouden, hebben de leden van het Stockholm- sche comité een welsprekende oproeping ge richt ter deze vergadering, waarin zjj er vooral den nadruk op leggen, dat het niet alleen de beslissing over den oorlog is, die te Stockholm zou worden behandeld, maar de veel belang- rjjker en voor de arbeiders in alle landen veel gewichtiger vraag: of de werklieden-klasse in alle lauden der wereld slechts moet zjjn de souffre-douleur van de politiek der regeeuDgen, die oorlogen verklaien zonder dat degenen, die er het meest onder te lijdea hebben, in staat zjjn hun stem daarbjj te doen hooren, hun invloed te doen golden. Het zjjn meeree- deels de leden der werkende klasse," die op de slagvelden hun leven moeten laten, voor een staatkunde die zjj niet kunnen volgen of be- grjjpen. En nu wil Stockholm hen er toe breng6n al hun invloed en die hunner regel matige internationale organen aan te wenden, om den vrede te herstellen, en een toestand te scheppen, die den terugkeer van zulk een catastrofe belet. Het te Stockholm verschonend blad «Social- demokraten» bevat in dit verband een concept- verklaring van de Engelsche Labour-Party, waarin in negentien punten de eischen der Engelsche arbeiders voor de conferentie wor den gesteld. Wanneer dit program naast den eisch tot vernietiging van het Duitsche impe rialisme gesteld had «vernietiging van impe rialisme in eiken vorm en in eiken staat waarin het zich voordoet, als jingoisms, chauvinisme, annexionisme, militairisme, maritimisme of hoe men het noemen wil dan zou het een goeden grondslag kunnen vormen voor een conferentie, die tot een duurzamen vrede en een bond der natiëa wil leiden. Al zjjn er op dit program ook nog punten, waarover wel zeer ernstig en zeer diepgaand moet worden gesproken. Officieele communiqués. PARIJS, 27 Aug. (Havas.) OfficieelAan het front van de Aisne zgn de Duitschers van nacht erg bedrjjvig geweest. Na zeer leven dige bombardementen, voerden hun bizondera afdeelingen een reeks aanvallen uit tegen ver schillende punten van de Fransche linies, vooral beoosten de Moisy-hoeve en bewesten Cerny, alsmede aan weerskanten van de waakzaamheid der Franschen een stokje voor de Duitsche po gingen gestoken, die niet bet minste resultaat hebben gehad. Aan den rechteroever van de Maas trachtten de Duitschers in een feilen tegenaanval de I ranschen uit de Zuideljjke buitenwjjk van Beaumont te werpen. Het Fransche vuur deed hun pogen teniet. De Franschen behielden alle veroverde stellingen, waarin zg zich in richtten. Het aantal valiede gevangeneD, in den loop van den 26sten gemaakt, gaat de 1700 te boven, o. w. officieren. Twee Duitsche overvallen, ten N.O. van Vaux en les Palmameix, zgn mislukt. De Duitschers slingerden tal van granaten op Commercyeen kind vond daardoor den dood, drie burgers werden gewond. Van den 23sten tot den 26sten zgn drie vliegtuigen en een kabelballon der Duitschers geveld. Vier andere toestellen zjjn ontredderd in hun linies gedaald. Fransche luchtsmaldeelen hebben het vliegkamp van Eix, loodsen bjj Foumeix, be nevens bivaks bjj Gremilly en la Wawrille met bommen bestrooid. BERLIJN, 27 Aug. (Wolff.) In Vlaande ren beproefden de Engelschen gisterochtend om half zevea ten Oosten van Yperen, na hevig geschutvuur, met 3 compagnien een aanval, die door drie tanks werd gesteund. Nadat een der tanks buiten gevecht was ge steld, staakten de Engelschen den aanval. Gisteren overdag en 'snachts bleef de vuur- wisseling hevig. Het Duitsche afweervuur bewerkte tal van ontploffingen in de Engelsche batterjj-stellingen bjj Boesinghe. Het over blijfsel van het Engelsche nest bjj St. Julien werd gisterenavond opgeruimd. Vanochtend ontsponnen zich na fel roffel- vuur gevechten vlak bjj den weg Yperen Meenen en ten Oosten van Oost-Paveerne, waar verkenningsaanvallen van sterke Engel sche afdeelingen werden afgeslagen. Aan het front bjj Atrecbt hebben wjj gis teravond tusschen Je kolonie St. Auguste en Lens een nieuwen aanval van Canadeesche troepen bloedig afgeslagen. Twee hierop vol gende aanvalspogingen zgn in ons vernieti- gingsvuur verstikt. In gevechten ten N. van St. Quentin gelukte het den Engelschen gisterenochtend vroeg bg een aanval op een front ter breedte van een divisie tegen onze stellingen ten N. en ten W. van de Malakofhoeve, bjj de Oologne- hoeve en ten Z. daarvan de zone voor onze linies over een breedte van ongeveer l'/9 K.M. binnen te dringen. In verbitterde, den ge- heeleD dag durende gevechten werd een deel van het verloren terrein hernomen. Nieuwe aanvallen ten Z. van de Cologne-hoeve mis lukten, onder groote verliezen voorden vyand.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1