Vrijzinnig Nieuws-en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Gromeentebegrooting. 3n eert hersteld. Pc bestuurlij^ scheiding in België- DRANKWET. Van het Westelijk oorlogstooneel. No. 2804. Zaterdag 25 Augustus 1917. 28e Jaargang. Distributie Houtskool. Aanwijzing verkrijgbaar- stelling Levensmiddelen. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 cent voor binnen en buiteD Ter Neuzen. Voor België 95 cent by vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. latere. No 15. ADVERTENTIE PRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 50 cent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelyk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen. Deze Courant verschynt eiken Woensdag - en Zaterdagmorgen by den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. De Burgemeester der gemeente TER NEU ZEN vestigt de aandacht op de volgende be schikking van den Minister van Landbouw enz. „DE MINISTER VAN LANDBOUW, NIJVERHEID EN HANDEL, Gezien artikel 8 le lid der Distributiewet 1916, heeft goedgevonden vast te stellen de navolgende distributieregeling voor houtskool. Art. 1. De aflevering en het daarmede ver band houdend vervoer van alle houtskool is verboden. Art. 2. Uet verbod, in het voorgaande ar tikel gesteld, is niet van toepassing op de aflevering en het daarmede verband houdend vervoer _van houtskool, gedekt door een ver- voerbewjjs door, of namens den Directeur der Rijkskolen distributie afgegeven". De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, Voor den Minister, De Secretaris Generaal, 1 ^VERSTEEG, Ter Neuzen, den 2T Augustus 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. \reest®r Wethouders van TER NEUZEN maken bekend dat in de week van 27 Aug.—2 Sept. geldig zullen zijn voor Bak- en Braadvet bon no. 2 2e serie: Varkensvleeach q c) Groene Erwten "17 TP °P bon No. 3 voor Ynrkensvlecsch mag 0.400 K.(*. worden afgegeven, op bon No. 13 voor Rijst mag slechts 0.200 K.G. worden afgegeven. Ter Neuzen, 24 Aug. 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Men kent de zaak van het Eindhovensch Dagblad. Na de torpedeering van een aantal onzer visscherssehepen door eene Duitsche duikboot, plaatste dit blad een artikel, waarin het scherp de Duitsche methode vau oorlog voeren tegen neutrale onschuldige visscherssehepen laakte. De oprechte verontwaardiging in dit artikel deed het Holiandsche hart goed. Ofschoon het artikel gematigd gesteld was en slechts in woorden afkeurde de daad tegen onze weerlooze visschersbevolking gepleegd, meende de bevelhebber in die streek het blad eene week te moeten schorsen. Verbazing en ergernis in bijna onze ge- heele pers Het bezoek van den vice-voorzitter van den Nederlandschen journalistenkring, den heer Hans, deed reeds vermoeden, dat onze regee ring het optreden van den bevelhebber niet tactisch vond. Het opheffen van de schorsing vóór den gestelden termijn door den bevelhebber zeiven, versterkte dat vermoeden. Ihans heeft het Kamerlid prof. v. Hamel aan den Minister van Oorlog een drietal vragen over deze kwestie gesteld. Uet antwoord van den Minister van Oorlog doet zien, dat noch hjj, noch de opperbevel hebber, noch de minister van Buitenlandsche Zaken de maatregel, tegen het Eindhovensch Dagblad genomen, gerechtvaardigd achten. Dit big kt duidelijk voor ieder, die nauwkeurig het antwoord van den minister nagaat, al is het ook, dat men nog eenigszins den aftocht probeert te dekken. Een woord van hul Ie aan prof. van Hamel, die opgekomen is voor de vrijheid van onze pers, is zeker op zijne plaats. Men zou er in ons land te eigenaardige opvattingen op gaan nahoudeD, wat de vrij heid van spreken en schrijven betreft. J t Is goed, dat er nog mannen van karakter in ons land zijn, die zich waar noodig, voor onze duur verworven vrijheid op de bres stellen. Er heerseht waarachtig reeds ger.oeg lauw heid, laksheid en neutraliteitsvrees, die blijk baar een uitvloeisel is van bedenkenljjke een zijdigheid. Na de overrompeling van België zijn de Duitschers begonnen met een bestuurlijke scheiding in te stellen tusschen het Vlaamsche en vVaalsche gedeelte. Ze pasten toe het »Verdeel en heersch*, om zoo hunne macht te versterken. Altruïsme was hun bij die maatregelen vreemd. Ze deden het alleenlijk om twist en verdeeld-' te brengen tusschen de twee volksdeelen van België. Zoo is het ook steeds door de Nederlandsche bladen begrepen. Alleen die bladen, zooals de Toekomst e. d., die zich in dienst van de Duitsche belangen' gesteld hebben vaak met verloochening van de belangen van ons eigen land, trachtten in dat streven iets goeds, iets moois te zien. Zij juichen natuurlijk ook bij iedere gelegenheid de Vlaamsche activisten toe, die aan deze pogingen medewerken om zoo doeleinden te bereiken, die ze beter konden nastreven, als hun land van vreemden druk bevrjjd was. De tweespalt tusschen de twee Belgische stamgedeelten neemt meer en meer toe. Het N. v. d. D. vreest zelfs, dat het bit terder worden der verhoudingen later tot een burgeroorlog zal voeren. Hoe sympathiek wjj vroeger de Vlaamsche beweging gezind waren, wij betreuren de ver blindheid der Vlaamsche activisten. Het N. v. d. D. schrijft nog: »Op hem, die een spoedigen en duurzamen vrede wenscht, moet 't echter een zeer onaan- genamen indruk maken, dat het Duitsche be stuur in België zulk een haast maakt met zjjn scheidingsmaatregelen tusschen »Flatnland« en Wallonië*, op hetzelfde tijdstip, dat de nieuwe Rijkskanselier eindelijk verzekert, dat Duitschland nergens eene veroveringspolitiek najaagt dus ook niet in het Westen... Wat voor soort van waarborgen »jaagt men intusschen na in België Het is goed, dat dit eens naar voren ge bracht wordt. Want eerlijk gezegd, hebben wij niet veel vertrouwen in het vredesspel dat gespeeld wordt. DE OORLOG. Oe algemeene toestand. Fel woedt de strjjd aaD het westeljjk front, Bg Verdun vechten de Franschen met hun weergalooze dapperheid, en pogen de Duitschers te verdrjjven uit de stellingen, die daar ver leden jaar werden bezet; en de Duitschers pogen in krachtige tegenaanvallen de verliezen te herwinnen, die zij bij de joDgste aanvallen leden. Het Fransche bericht meldt, dat he vige aanvallen bg den Mort Hotmne werden afgeslagen op enkele punten wisten de Duit schers weliswaar vasten voet te krjjgen in de Fransche loopgraven, maar zij werden bg te genaanvallen daaruit verdreven. En op den rechter Maasoever mislukten de Duitsche aan vallen eveneens, bg Mormont-ferme en hoogte 344. Daarentegen kregen de Franschen, zoo als het Duitsche bericht meldt, vasten voet in het zuidoostelijk deel van het Avocourt-bosch en in het zuidelgk deel van Samognoux. Tegelijkertijd gingen de Engelschen in Vlaan deren, ten 0. van V peren weder tot een aan val over op een front van 15 K.M. breedte. Het doel van dien aanval was de verovering van een reeks versterkte punten en hoeven, op eenige honderden meters afstand van het Engelsche front, aan beide zjjden van straatweg YperenMeenen en tusschen den spoorweg peren-Roesselaere en Langemarck. Het En gelsche bericht meldt, dat op enkele punten de Engelsche lgn 2'/, mjjl werd vooruitge- bracht, op andere een halve mjjl. De Duitsche bezettingen der aangevallen puDten verdedig den zich met groote hardnekkigheid, zoodat op sommige punten de strjjd den geheelen dag duurde. Doch de bedoelingen van Sir Dou glas Haig werden bereikt. Het Duitsche be richt, zegt echter, dat Engelsche aanvallen op alle punten werden afgeslagen. Aan het Oosteljjk front is de gevechts-actie wat toegenomen, in het noorden bg Riga en Dunaburg, en aan de Sbroetsj. In bet Roemeensche grensgebergte werd hevig gevochten bg de Soveja, waar de Rus- sisch-Roemeensche troepen zich krachtig ver zetten tegen pogingen der Oosteorjjksch-Duit- sche troepen, om in de richting van de Sereth door te dringen. Het gevecht eindigde, naar het Russische leger bericht meldt, met de ver meestering van enkele Roemeensche loopgraven door de aanvallende troepen. Ook aan het frontgedeelte tusschen de Sloik en de Oitoez kwamen de Duitsch-Oostenrjjksche troepen vooruit. Ea ten slotte wordt aan de Isonzo met groote hardnekkigheid de elfde slag voortgezet. In het zuidelgk, gebied, tusschen Görz en de zee, in het bjjna onbegaanbare bergland van de Karst, is de strjjd vrjj stationair. De Italianen pogen er vooruit te komen, maar de toestand van het terrein en de krachtige verdediging der Oostenrjjkers, wier stellingen onneembaar zjjn, beletten dat. Het gaat hier voornameljjk om den berg Hermade-den sleutel tot Triest, waartegen de Italianen met alle kracht hunne rtormkolonee doen oprukken, maar slechte voet voor voet kan van vooruitkomen sprake zjjn. Tusschen Görz en Tolmein, waar de Italia nen bjj Anchove over de Isonzo getrokken zjjn, moesten de Oostenrjjkers ten O. van Canale het dorp Vrh in handen der Italianen laten; de pogingen om die winst uit te breiden zjjn echter tot dusver nog niet geslaagd. De besprekingan in de Centrale Rjjksdag- commissie over de bedoeling vau den kanse lier, toen hjj in zjjn groote redevoering de vredesmotie van den Rjjksdag aanvaardde met de bjjvoeging »zooals ik die opvat*, is weder een dier woordenschermutselingen, die aan da zaak van den vrede zooveel kwaad doen, om dat zjj aanleiding geven tot de meening, dat de kanselier niet rechtdoor-zee gaat, maar bjj- bedoeliugen heeft. En in het belang van den vrede moet er nu eindeljjk eens een einde komen aan dat geknutsel met woorden. Aan beide zjjden. Het Duitsche volk wil vrede, de Rjjksdag wil vrede, de kanselier wil vrede. Doch er is [maar één middel om dat doel te bereiken fieiljjkheid. Geen draaiergen, geen geknutsel met phra ses, met woordjes met toevoegsels. Geen ge scharrel met beperkingen »zooals ik ze opvat*. Geen frasen over nuances en opvattingen. Maar eerljjke en omwonden erkenning van wat men wil en voornemens is. Door deze kleine woordkunstenarjjtjes toch wordt de indruk gewekt laat ons aannemen ten onrechte dat er ook nu weder in de toe- ^®88'nKeo ®u bedoelingen »allerhand Tücken und Ranken* verborgen zjjn »der ihrer ganzen Natur nach nun einmal schroff antipazifistischen deutschen Militaristen*. De wereld verwacht dat de Duitsche kanselier, dat de Duitsche Rjjksdag, zoo zjj in waarheid vredelievend zjjn, dan ook duideljjk zullen verklaren wat zjj willen, ondubbelzinnig en zonder een slag om den arm te houden. Zjj moeten dan verklaren dat zjj bereid zjjn tot ontruiming en herstel van het thans bezette gebied, zjj moeten verklaren, dat zg voornemens zjjn zich te houden, zonder eenige beperking, aan het woord van Beth- mann-Hollweg in de Rjjksdagzitting van 2 Augustus 1914: »Het onrecht dat wjj daar mede doen met den inval in België zullen wjj weder trachten goed te maken, zoo dra ons militair doel is bereikt.* Dit is een onvoorwaardelijke toezegging, die onvoorwaardelijk moet worden gehandhaafd. Officieele communiqué^. PARIJS, 22 Aug. (Reuter.) Aan het front van Verdun in den loop van den dag contra actie van de vjjandeljjke artillerie, vooral aan den linkeroever van de Maas. De vjjand deed echter geen poging om de nieuwe Fransche stellingen aan te vallen. Elf Duitsche aëroplanes werdén in den loop van den dag omlaag geschoten. Duitsche vliegers wierpen bommen in de buurt van Gerardmer. Er werden geen slacht offers gemaakt en er werd geen schade aan gericht. LONDEN, 22 Aug. (Reuter) Officieel. Ge neraal Haig meldtHedenmorgen werden met succes operaties ondernomen ten O. en ten N. O van Yperen, ten doel hebbende de ver overing van een reeks sterke puDten en hoeven op enkele honderden meters afstand van het Engelsche front aan beide zjjden van den weg \perenMeenen en tusschen den spoorweg Yperen Roesselaere en Langemarck. Op alle punten had eea verbitterd gevecht plaats. De vjjand deed weer herhaaldeljjk tegenaanvallen, waarbjj hjj door ons artillerie- eo mitrailleur- vuur zware verliezen leed. De strjjd was bi zonder hevig in den weg YperenMeeneD, waar de vjjand wanhopig vocht om in het beziï, te big ven van het hooge terrein, ter imh volksblad. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ingevolge artikel 37, in verband met artikel 12, le lid der Drankwe, ter opennbare kennis dat bij lien is ingekomen een verzoekschrift om verlof tot den verkoop van alooholhoudenden drank, anderen dan sterkendrank van PAULINA DE BIKKER, weduwe van EraNC18CD3 d'Hondt, zonder beroep, wonende te Ter Neuzen, in het benedenlokaal van het perceel plaatselijk gemerkt 112 en gelegen aan het Nieuwediep. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is geschied, kan ieder tegen het verleenen van het ver lof schriftelijk bij Burgemeestor en Wethouders be zwaren inbrengen. Ter Neuzen, 21 Augustus 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN, Gelet op art. 203 der Gemeentewet Brengen bjj deze ter kennis van de ingezetenen, dat de Begrooting van de plaatselijke Inkomsten en uitgaven dezer gemeente, voor het jaar 1918 op heden aan den Raad is aangeboden, en, voor een tjjdvak van veertien dagen, voor een ieder ter lezing is nedergelegd op de Secretarie der gemeente, al waar tegen betaling der kosten afschriften van dezelve kunnen worden verkregen. Ter Neuzen, den 23 Augustus 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. *3.., yy m I' 16 13 ie

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1