Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Van het Westelijk ooriogstooneel. Van het Italiaansch-Oostearjjksche gevechtsterrein No. 2803. Woensdag 22 Augustus 1917. 28e Jaargang. Uitreiking Broodkaarten. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 cent voor binnen en buiteD Ter Neuzen. Voor België 96 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. latere. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 50 sent; elke regel meer 10 cent. By abonnément aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen. Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen by den Uitgever M. DE JONGE, te Ter Neuzen. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat de uitreiking der nieuwe brood kaarten der 25e/28e week zal plaats hebben in het lokaal BETHEL* 2de Verbindingstraat, en wel voor hen wier geslachtsnaam begint met de letters A B Woensdag 22 Aug. van 9—10 v.m. C-E „10-12 F G I, 12 n.m. HJ O 23 K3 5 M O Donderdag 23 Aug. 9—10 v.m. P-R „10-12 S—U 1—2 n.m. v-z 2 4 De ingezetenen worden er op attent ge maakt dat zij bij het in ontvangst nemen der broodkaarten zich moeten overtuigen dat het juiste aantal kaarten in het pakje zit, daar na het verlaten van het lokaal geen reclames meer kunnen worden aangenomen. De aandacht wordt er op gevestigd dat de aangegeven verdeeling strikt in acht zal worden genomen. Voor de bewoners van wijk 0 nummers 1186 en 202—224 zijn de 'broodkaarten te verkrijgen bij den heer J. C. Jansen Hoofd der School te Driewegen en voor die van Sluiskil bjj den heer C. Meulbroek aldaar. De prjjs per pakje bedraagt 2 cent. Ter Neuzen, 20 Augustus 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. DE OORLOG. De algemeene toestand. Over een front van mim 60 K. M. breedte, van het bruggenhoofd bij Tolmein tot aan de zee, is de elfde Isonzo-slag begonnen. De strijd wordt daar met de grootste ver bittering gevoerd en het artillerievuur is in den nacht van Zaterdag op Zondag tot de grootste hevigheid gestegeD. Nadat de voorste Oostenrijksche stellingen door het vuur uit kanonnen van allerlei kaliber, tot het zwaarste toe, geheel in elkaar waren geschoten, gingen de Italianen tot den stormaanval over. Over het geheele froDt woedde de hevigste strijd, waarin de Oostenrijkers, volgens hunne berich ten, de aanvallers overal terugdreve i. Op geen enkel belangrijk punt, zegt het bericht uit Weenen, slaagden de Italianen er in de Oos tenrijksche linie te naderen, en waar zij de stellingen hadden kunnen binnen dringen, wer den zjj er door tegenaanvallen weder uit ge dreven. Maar over het resultaat valt Dog weinig meer te zeggen, want de strjjd duurt met on verminderde hevigheid voort. Het Italiaansche bericht meldt nog slechts de artillerievoorbereidiDg en vliegeracties. Aan het westelijk froDt duurt de artillerie actie voort. Een Engelsche aanval ten zuiden van LaDgemarck werd door de Duitschers afgeslagen, liet Engelsche bericht meldt, dat verkenningsafdeelingen ten W. van Havricourt in de Duitsche linies doordrongen en met ge vangenen terugkeerden het Duitsche bericht spreekt van een aanval bij Havricourt, die werd afgeslagen, evenals op andere punten van het front. t Aan het F ransche front hebben eveneens aanvallen plaats gehad die volgens het Fransche bericht werden afgeslagen volgens het Duit sche drongen de aanvallers in de Fransche loopgraven door en werden de Fransche be zettingen gevaDgen genomen of afgemaakt. In het Priesterbosch en op enkele andere pun ten van het front bjj Verdun werden Duitsche aanvalspogingen door de Franschen afgeslagen. Op het oostelijk front vreest de Russische regeering klaarblijkelijk, dat het noordelijk deel binnen korten tijd zal moeten worden prijsgegeven, wat de ontruiming van Petrograd zal moeten leiden. De plannen daartoe die reeds gedeeltelijk zjjn uitgevoerd, eu de overbrenging der depar tementen van algemeen bestuur en der archieven naar Moskou hebben in sommige militaire kriDgen van Rusland een zeer onaangenamen en ongunstigen indruk gemaakt. »Aftoubladet« meldt tenminste, dut volgens de meeniog van een der Russische corpscommandanten de voor barige ontruiming van de hoofdstad een na- deeligen invloed oefent op de stemming aan het front. Aan het Russische front gebeurt anders weinig. Slechts aan het Roemeensche front wordt hevig gestreden. De troepen van generaal von Kövess, uit het noorden komende, bevinden zich in de buurt van Ocna, en strijden daar bij Ocna, en bjj Grozesci aan de Slanitsj. Hun doel is zich te vereenigen en met de legers van Mac- keusen, die uit bet zuide'n opdringen en bjj Aguidu nou opereeren. Hun gemeenschappe- ljjk doel is de Russisch-Roemeensche troepeD- afdeelingen, die nog in de bergdalen van Ca- sinoe en Poetna zjjn af te snjjden en de streek tot aan Sereth van vjjanden te zuiveren. Het zeer moeilijke bergland, waarin deze strjjd wordt gevoerd, belet snel vooruitgaan. Het jongste Russische bericht meldt dat alle vjjan- de 1 ijke aanvallen aan het einde van den dag werden afgeslagen maar dat de yjjand er in slaagde zich meester te maken van verschil lende loopgraven ten zuiden van de Slanitsj- rivier, die ten z. van Grozesci loopt. Hier was dus het resultaat, dat de Oostenrjjkers, hoewel afgeslagen, zich tot ten zuiden van Grozesci konden nesteleD, na de Slanitsj-rivier te zijn overgetrokken. Dat zjj daar bleven bljjkt uit het volgend legerbericht, waarin wordt gemeld, dat aanvallen ten z. van Gro zesci werden gedaan. Geleideljjk wordt dus het gebied kleiner, waarin de Russisch-Roe meensche troepen zich kunnen ophouder, eu zal het laatste gedeelte dier troepen over de Sereth moeten terugtrekken. Behalve de strjjd op de verschillende fronten is er weinig belangrijk nieuws Doch er dreigt een spoorwegstaking in Engeland, waarvan de gevolgen van zeer grooten invloed kunnen zjjD, zoo zjj uitbreekt. De »Board of Trade* heeft medegedeeld, dat de machinisten en stokers willen staken, wanneer niet de achtuurswerkdag wordt inge voerd. Dit is volgens den Board of Trade*, thans onmogeljjk, wijl er geen kans bestaat voldoende arbeidskrachten te vinden, die noodig zjjn om den dienst op de spoorwegen vol te houden, wanneer de eisch der stokers en ma chinisten zouden wordeD ingewilligd. De Board of Trade* betreurt hef, dat een groep spoor wegarbeiders zich onttrekt aan den wapenstil stand, die tot dusver op de spoorwegen werd gehandhaafd, en hoopt dat de groote meerder heid der spoorwegmannen zal weigeren met deze groep gemeene zaak te maken, omdat daar door met succes voortzetten van den oorlog zou kunnen worden in gevaar gebracht. De president van den Board of Trade* ontving de afgevaardigden van de VereenigiDg van spoorweg machinisten en zeide, dat de eisch om invoering van de achtsuurswerkdag, zoo die na den oorlog werd herhaald, door de re geering in gunstige overweging zou worden genomen. Maar daarmede zjjn de machinisten op dit oogenblik niet tevreden. Zij blijven hun eisch handhaven en men vreest, dat de staking on- vermjjdeljjk is. De afgevaardigde Thomas gelooft 6chter, dat de Nationale Bond van Spoorwegpersoneel zal weigeren de staking te steunen. Officieele communiqués. LONDEN, 19 Aug. (Reuter.) Officieel. Sir Douglas Haig seint: Er hadden met succes kleine operaties plaats in de buurt van den weg YperenPoelcapelle. Wjj brachten onze linie over een front van een mjjl 500 vards vooruit. Al onze bedoelingen, met inbegrip van een reeks krachtig versterkte hoeven, werden met zeer geringe verliezen volko men bereikt. De verliezen van den vjjand zjjn aanzienljjk. Thans is vastgesteld, dat het aantal gevan genen, den 16en Aug. door onze bondgenooten ten Oosten van Yperen gemaakt, 2114 bedraagt, onder wie 55 officieren. In luchtgevechten werden drie Duitsche vliegtuigen neergeschoten en vier buiteD ons bereik tot dalen gedwongen. Acht onze ma chines worden vermist. LONDEN, 19 Aug. (Reuter.) Officieel. Dezen morgen vroeg voerden wjj met succes een plaatseljjke operatie uit ten zuidoosten van Epehj, waarbjj wjj Duitsche loopgraven ver overden bjj de Gillemontboerderjj en eenige krijgsgevangenen maakten. In den afgeloopen nacht drongen onze verkenningsafdeelingen door in 's vijands stellingen ten zuidwesten van Haviincourt, maakten eenige krijgsgevan genen en brachten den vjjand zware verliezen toe. In den nacht van 16 en 17 Aug. bombar deerden Duitsche vliegers gewonden-distributie plaatsen, waarbij tien Duitsche gekwetsten werden gedood en negen gewond. Bovendien werden nog ongewonde krijgsgevangenen gekwetst. PARIJS, 19 Aug. (Reuter.) Communiqué. Ia verschillende sectoren heerschte artillerie— bedrjjvigbeid, doch infanterie-gevechten hadden er niet plaats. Op Reims werden 600 granaten afgevuurd een burger werd gewond. In luchtgevechten werden elf Duitsche vlieg tuigen vernield, benevens zes, die ernstig be schadigd werden an binnen hun eigen linies moesten dalen. Oüze vliegtuigen bombardeerden de stations Cortemarck, Thourout, Lichtervelde, Ostende, Kamerjjk, Dun-sur-Meuse en de kampen in het bosch van Houthulst. In bet station van Ka merjjk brak brand uit! PARIJS, 19 Aug. (Havas.) Officieel. Artil lerieactie op het Aisnefront, vooal ten noord westen en oosteD van Reims, Duitsche overval^ op kleine Fransche posten ten noorden van Braye, in het Bermericourtgebied en bjj La Pompeile mislukten in het Fransche vuur. Op de beide Maasoevers wordt het artillerieduel krachtig voortgezet. In bet Priesterbosch, ten oosten van Badonviller en ten noorden van Cel les sloegen de Franschen Duitsche aanvalspo- gingen na artillerievoorbereiding af, waarbjj de Duitschers zware verliezen leden en krjjgsge- vangenen in Fransche banden lieten. Verder niets bjjzonders. Het succes der Franschen aan de Maas. PARIJS, 20 Aug. De vjjandeljjke verdedi gingswerken op beide oevers van de Maas, ten Noorden van VerduD, werden veroverd over een front van achttien kilometers en op som mige pnnten tot een diepte van twee kilometer. De FYanschen veroverden hef bosch van Avocourt, den Mort Homme, de bosschen van Corbeaux en Cum ères, den Talou-heuvel,Cham- peluville en heuvels 344 eö 240. De rechtervleugel der Franschen rukte op tot in de bosschen van Fosses en Cbaume. Het aantal ongewonde gevangenen is groo- ter dan 4000. Hevige tegenaanvallen der Duitschers wer den afgeslagen, (Reuter), De strijd in Vlaanderen. BERLIJN, 20 Aug. (W .B.) In Vlaanderen was den 18en den geheelen dag hevig artille rievuur op de voornaamste sectoren van het ge- vechtsfronl. Het vnur hield den geheelen nacht aan steeg den 19en om 5.20 's m. tot trommel vuur. Niettegenstaande het gebruik van ontzag lijke hoeveelheden munitie en het gebruik van rook- en dampbommen, welke een tankaanval moesten versluieren, en niettegenstaande het voor de Engelschen gunstige mooie weer, liep de aanval overal dood. In Artois werden de plaatseljjke gevechten in de kalkgroeven ten noordeD Lens voortge zet. De Duitsche stormtroepen wonnen in ver bitterd handgemeen, opnieuw terrein, 's Mid dags bereikte het artillerievuur op het geheele Atrechtfront en ook zuideljjk van de Scarpa een groote kracht en Dam na een tjjdelijke verzwakking 's nachts, in den vroegen morgen weer toe. Door bominenaanvallen op Kamerjjk, Philloy en andere plaatsen, werden twee inwoners ge dood en elf gewond. Engelsche aanvallen bjj Honnecourt en aan weerskanten van Havricourt werden na hevige artilleriebeschieting ingezet, maar mislukten alle. Voor Verdun zjjn de voorste Duitsche stel lingen door het aanhoudende vuur van de laat ste dagen in een trechterveld veranderdde artilleriestrjjd duurt onafgebroken met de uiter ste heftigheid voort. Aan het Lotharingsche front leefde in den avond van 18 Aug. de gevechtsactie op som mige plaatsen op. WEENEN, 20 ^Augustus. (Korr bureau.) OfficieelOns dappere Isonzo-leger heeft we derom in bitteren strjjd tegen een in aantal bij verre overmachtigen vjjand gestaan. Het succes van den dag was ons. Terwijl de te genstander zich tusschen Tolmein en den Ara met op zichzelf staande gedeeltelijke voorwaart- scbe bewegingen vergenoegde, brandden stroom afwaarts van Tuzza lot aan de zeekust de stormgolvenden Italiaansche aanvallenopgroote schaal tegen onze stellingen los. Boven Canale werkten de Italianen, door het zwaarste artil lerievuur ondersteund, zich tot op de hoogte Vrh. Daar wierpen onze soldaten zich held haftig op de vjjandeljjke troepen en drongen hen terug. Aan de helling bjj Descla en de Vodice, bjj den Mont Santoen denMonteGe- riele, in het heuvelland beoosten en bezuiden (naam verminkt, Görz 'i Red.), overal werd met de ergste verbittering gevochten, zonder het den Italianen lukte, een voet breeds ter rein te winnen, De kloeke Weensehe landstorm en het Oostenrijksche landstormregiment 51 vonden hier opnieuw rjjkeljjk gelegenheid om van hun vaak betoonde militaire waarde ge tuigenis te geven. Tusschen de Wippach en de Faiti Hrib sloegen de vjjandeljjke aanvalskolones op den ijzeren tegenstand der beproefde Alpen-scherp schutters te pletter. De berg-triraileurs uit Karinthie verdedigen hier den vaderlandschen bodem. Ook op de Karst-hoogvlakte woedde de slag met de grootste heftigheid. Schommelt ten Z.W. van Konstanjevica de strjjd nog in het tus- schenland en de eerste stelling heen en weer, is de tijand overigéns overal ten volle over de voorste linies heen teruggeworpen. Den 19den bracht ons meer dan 3000 gevangenen. De bloedige verliezen der Italianen zjjn groot. Vjjandeljjke monitors beschoten de open stad Triest. Verscheiden inwoners werden gedood. Op de hoogvlakte van de Zeven Gemeenten, waar de JtalianeD 'n paar zware, maar vruch- telooze aanvallen onvernamen, ruimde de vjj and eergisteren benoorden Asiago ter breedte van 15 K.M. zjjn op Italiaanschen bodem ge legen stellingen op. Gisteren week hjj uit bet Sugannidal.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1