r Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Landstorm-Keuring. Inbezitnemi n g oogst 1917 Op tut hellend Vlat Waar gaan wij hem No. 2802. Zaterdag 18 Augustus 1917, 28e Jaargang. Keuring jeugdige personen en vrouwen. Vordering van JNIotenboomen. Achterhouden granen voor Veevoeder. Aanwijzing verkrijgbaar- stelling Levensmiddelen. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 cent voor binnen en buiteD Ter Neuzen. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bjj alle Boekhandelaren, Brievengaardere en den Uitgever. Telef. Interc. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 oent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen. Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M. DE JONGE, te Ter Neuzen. Jaarklasse 1900 en 1901. JAARKLASSE 1900. JAARKLASSE 1901. Opgaaf Runderen en Varkens. De Burgemeester van Ter Neuzen maakt bekend, dat volgens brief, dd. 7 Augustus 1.117, van den Minister van Landbouw, Nij verheid en Handel, ingevolge art. 9 der Dis tributienet 1916, alle houders van rundvee en varkens verplicht zijn onmiddellijk aan den Burgemeester der gemeente, waar het vee zich bevindt, opgave te doen van de aan tallen der door hen op 10 Augustus 1917 gehouden a. guste koeien I). ossen c. stieren mestkalveren varkens van meer dan 50 K.G. slachtgewicht. (1. e. Indien een houder van vee weigerachtig mocht zijn de gevraagde gegevens te verstrek ken of indien onjuiste opgaven mochten wor den gedaan, zal worden gehandeld overeen komstig de bepalingen der Distributiewet 1916. Formulieren voor het doen der opgaven zijn ter gemeente-secretarie verkrijgbaar voor hen, aan wie geen formulieren mochten zijn of worden uitgereikt. Ter Neuzen, 15 Augustus 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Uitbetaling van Schadeloosstelling. De uitbetaling van de schadeloosstelling van de noteboomen, welke door inwoners dezer gemeente ten behoeve van het leger zijn geleverd, zal paats hebben ten gemeente huize op Woensdag 22 Augustus 1917, tusschen 9 uur voormiddags en 3 uur namiddags. Tei Neuzen, 17 Augustus 1917. De Burgemeester, J. HUIZINGA. De Burgemeester der gemeente Ter Neuzen brengt ter kennis van belanghebbenden de volgende beschikking van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel van 14 Augus tus 1917, Staatscourant No. 190, van 15 Augustus 1917. De Minister van Landbouw Nijverheid en Handel maakt bekend, dat aan landbouwers, die een zoogenaamd inzamelingsformulier hebben ingevuld en ingeleverd of dit nog moeten doen, per stuk vee voor het tijdvak 1 September 1917 tot en met 30 Juni 1918, hoogstens de navolgende hoeveelheden zullen worden teruggegeven (zoogenaamd gelaten) van de bij hen in bezit genomen granen en peulvruchten, welke hoeveelheden uitsluitend mogen worden gebruikt voor de voeding van eigen vee lo. voor officieel erkende en bij de veevoedersbureau's beken de dekhengsten voor zware landbouwpaarden (zijn Belgen en Zeeuwen) voor andere landbou wpaarden boven de 3 jaar voor paarden beneden de 3 jaar voor officieel erkende en bjj de veevoederbureau's bekende dekstieren Voor melkgevende koeien voor droge koeien voor jong hoornvee voor varkens boven de 50 Kg. voor varkens beneden de 50 Kg voor biggen beneden de 2 maanden voor schapen voor geiten voor pluimvee Voor de nummers 1 tot en met 4 zullen haver en boonen worden teruggegeven en zoo deze niet in voldoende hoeveelheid bij den andbouwer aanwezig zijn, zal het ontbrekende kunnen worden aangevuld met gerst door dien landbouwer geteeld. Voor de nummers 5 tot en met 10 zal gerst 2o. 3o. 4o. 5o. 6o. 7o. 8o. 9o. lOo. llo. 12o. 13o. 14o. 800 K.G. 800 600 200 350 400 niets 100 300 150 niets wofden teruggeven en zoo deze niet in vol doende hoeveelheid bij den landbouwer aan wezig is, zal het ontbrekende kunnen worden aangevuld met boonen en haver, door dien landbouwer geteeld. Indien de landbouwer niet voldoende haver herst of boonen teelde om zijn veestapel de bovenvermelde hoeveelheden te geven, kan een deel van het ontbrekende worden aangevuld uit de distributie van veevoeder. De veevoederbureau's zullen zoo spoedig mogelijk aan de bovenbedoelde landbouwers kaarten uitreiken, waarop, met inachtneming van de bovengenoemde maxima en van de bij zondere omstandigheden van eiken landbouwer de hoeveelheden en soort veevoeder zijn ver meld, welke den landbouwers zullen worden teruggegeven. De op deze kaarten vermelde hoeveelheden kunnen bij verandering van om standigheden door de veevoederbureau's worden gewijzigd. Ter Neuzen, 17 Augustus 1917. De Burgemeester voordoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend dat in de week van 20—26 Aug. geldig zullen zijn voor: Bak- en Braadvet Varkensvleesch Groene Erwten Havermout N.B. Op bon No. mag 9.400 bon no. 1 2e serie, ii ii 2 2e ii ii 13 le ii ii 6 le 2 voor Varkensvleesch K.G. worden afgegeven, op bon No. 6 voor Havermout mag slechts O.IOO K.G. worden afgegeven. Ter Neuzen, 17 Aug. 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. We zijn niet in den oorlog, gelukkig. En nochtans wanen wij soms er in te zitten. Eu dan denken wij op het oogenblik niet aan ODze mobilisatie, onze dure lasten, onze beperking van levensmiddelen en andere nood zakelijke behoeften. Wij denken meer om de beperking der vrij heid op sommig gebied, eene beperking, die zelfs verder gaat dan in sommige oorlogvoe rende landen. Een geval van recenten datum is dat van een blad uit Eindhoven. Dit blad is door den militairen bevelhebber in die streek voor acht dagen geschorst. Wegens het plaatsen van een artikel naar aanleiding van het in den grond boren van een aantal onzer onschuldige visschersschepen door eene Duitsche duikboot. Dit bedrijf werd door genoemd blad scherp veroordeeld, zooals verreweg de meeste onzer bladen, zelfs die pro-Duitsch aangelegd zijn, deze daad veroordeelden. Is er iets natuurlijker dan dat een Hollandsch (Eindhoven ligt in ons land) blad den staf breekt over eene misdaad, tegenover Hollandsche visschersschepen bedreven Of mag die afkeuring alleen uitgesproken wonlen als Engeland ods eene onrechtmatige handeling aandoet Dat zou juist niet neutraal en allerminst Hollandsch wezen. De vice voorzitter Hans van den Nederland- schen journalistenkring heeft zich over dit geval tot den minister gewend. Deze gaf te kennen, dat de bevelhebber formeel in zjjn recht was. Dit heeft ons de hoop, dat de mininster feitelijk het optreden vaD den bevelhebber niet in bescherming neemt. Uit de woorden des ministers volgt voor den opmerkzamen lezer een veroordeeling van het tactisch optreden in deze zaak. Wij hebben het artikel in het Eindhovensch blad op het gemak nagelezen. En wij moeten als zoovele bladen in ons vaderland verklaren, dat wij een dergeljjken drastischen maatregel wegens zoo'n gematigd artikel niet kunnen begrijpen. Het zou toch te veel van Nederlanders ge vergd zijn, als ze in eigen land het misdadig optreden tegen schepen hunner eigen natie niet mochten afkeuren. Wij herinneren ons nog zoo goed, hoe on omwonden de [Hollandsche pers in het alge meen partij koos voor de Boeren in hun strijd tegen Engeland. Dat was nobel. En de geestdrift toen be toond, werkt verheffend op de volksziel. Zijn we thans zoo laag gezonken, dat een blad niet zou mogen veroordeelen het onrecht tegenover eigen volk gepleegd Maar dat zou het moreel van onze natie sterk doen dalen, dat zou in korten tjjd eene bedenkelijke verzwakking onzer volkskracht beteekenen. Laat ons onrecht noemen en bljj ven noemeD, van welke zijde ook ons dat onrecht wordt aangedaan. Dat is o. i. de eenig goede neutraliteit. Zoo dachten wij, toen we het laatste nieuws onder de oogen kregen. Twpe Engelsche oorlogschepen vertoonden zich bij Egmond aan Zee in onze territoriale wateren. Op het sein van onze schepen, om onze neutraliteit te eerbiedigen verwjjderden zjj zich niet. Toen werden uit onze kanonnen van 10 cM. een paar waarschuwingsschoten gelost, waarna de schepen westwaarts stevenden en onze wateren verlieten. Niet dat we van dit incident gevolgen ver wachten. Maar het bewijst opnieuw, dat hoe langer de oorlog duurt, hoe meer gevaar er voor allerlei verwikkelingen ontstaat. Eerst boorde men onrechtmatig handels schepen van den vijand in den grond. Men voelt dit niet meer als onrecht. Daarna ontzag men zich niet neutrale handelsvaartuigen en visschersschepen te tor- pedeeren. En zoodanig verzwakt reeds ons rechtsge voel, dat men er niet erg meer op let, als het maar buiten de vrije 'vaargeul geschiedt. Alsof het eene niet even groote misdaad is als het andere. liegtuigen en luchtschepen der oorlog voerenden bewegen zich voortdurend boven de vaderlandsche landouwen. Engelsche schepen kwamen aan de Noord- hollandsche kust in onze territoriale wateren om Duitsche smokkelschepen te bemachtigen. Een Duitsche torpedojager en een vliegtuig derzelfde nationaliteit trachtten een visschers- vaartuig uit onze wateren naar Zeebrugge te brengen. En thans waren deze Engelsche oorlogs schepen in onze Nederlandsche wateren bljjk- baar weer naar vijandelijken buit op zoek. Als de Engelschman buiten zijn boekje gaat, schreeuwen de Duitsche bladen, dat Nederland nu eens flink van zich af moet bijten, begaan de Duitschers een onrecht, dan zouden de Engelsche bladen gaarne een zeer scherp optreden zien. Gelukkig hebben we in onzen minister van Buitenlandsche zaken een man, die gematigd rER NEIIZEHSCH VOLKSBLAD. De Burgemeester van TER NEUZEN noodigt de mannelijke jeugdige personen en vrouwen in deze gemeente, die zich aan een geneeskundig onderzoek willen onderwerpen, teneinde, bij eventueels goed keuring, het a. s. seizoen in de handvlasserijen werkzaam te zijn, uit, daarvan aangifte te doen ter gemeente-secretarie, vóór 23 Augustus 1917. Ter Neuzen den 16 Augustus 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZING A De Burgemeester van TER NEUZEN, brengt ter algemeene kennis, dat de ingeschrevenen voor den landstorm der jaarklasse 1900 en 1901 gelegenheid hebben zich aan een keuring te onderwerpen bij den Keuringsraad, die zitting houdt te Ter Neuzen in het Oemeentehuls. Woensdag 12 September 1917, v.m. -9.30 uur Nos. 1 t/m 12. Woensdag 12 September 1917, n m. 1.30 uur, Nos. 13 t/m 30. Donderdag 13 September 1917 v.m. 9.30 uur, Óverige. 9,30 uur Nos. 1 11 September 1917 v m. 11 September 1917 n.m. 1,30 uur Nos. 21 Dinsdag t/m 20. Dinsdag t/m 40. Woensdag 12 September 1917 v.m. 9,30 UHr. Overigen. Het welbegrepen eigenbelang van de ingeschrevenen maakt het zeer wenschelijk, dat zij zich voor deze keuring aanmelden, o.a. omdat zij, ingeval zjj ongeschikt mochten blijken, van het inschrijvingsregister wor den afgevoerd, wat voor hen van groot belang kan zijn. wanneer tot oproeping van hun jaarklasse mocht worden overgegaan. Wenscht een ingeschrevene bij een andere hearings- raad het onderzoek te ondergaan, dan kan de Voorzitter van eerst bedoelden kenringsraad hem daartoe op zijn verzoek toestemming verleenen. De ingeschrevene, die niet voor den keuringsraad kan verschijnen of bij de keuring niet ongeschikt is verklaard, lieeft bovendien de gelegenheid een aanvraag welke niet aan een termijn gebonden is aan den Minister i'a.n Oorlog te richten om op grond van ziekte of gebreken van het inschrijvingsregister te wor den afgevoerd. Bij zulk een aanvraag moet morden overgelegd een door twee geneeskundigen afgegeven verklaringook kunnen worden overgelegd twee afzonderlijke verklarin gen, elk geteekend door één geneeskundige. De hand- teekening van den geneeskundige op de verklaring moet gelegaliseerd zijn door den Burgemeester der gemeente, naar de geneeskundige woonplaats heeft. Is de inge schrevene in het buitenland gevestigd, dan mag- de ver klaring ook zijn afgegeven door tweepersonen bevoegd tot uitoefenihg van de geneeskunde in het Rijk, waar hij gevestigd is. De verklaring moet dan evenzeer be hoorlijk gelegaliseerd zijn. Ter Neuzen, 14 Augustus 1917 De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1