1 Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. liberale Unie. j(et politicH actoord. pt leiding in de anti-redolntionaire partij. No. 2801. Woensdag 15 Augustus 1917. 28e Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 96 cent by vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. latere. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 cent; elke regel meer 10 cent. By abonnement aanmerkelyk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen. Deze Courant verschy nt eiken Woensdag- en Zaterdag morgen by den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. Zaterdag hield de Liberale Unie in Hotel American- te Amsterdam een algemeene-ver- gadering, uitsluitend bijeengeroepen tot het verkiezen van twaalf leden van het hoofdbe stuur, een voorzitter en een secretaris. Nadat de voorzitter, de heer mr. P. Rink, de vergadering had geopend, werd tot de ver kiezingen overgegaan. Voor lid van het hoofdbestuur waren door de aldeelingen candidaat gesteld J. B. Ament, mevr. F. S. v. Balen—Klaar, mr. T. Binnerts, H P.JJ. Bloemers, J. L. E. 1. Breda Klejjnen- berg, mevr. D. C. H. C. BroekemaBakker, prof. dr. B. D. Eerdmans, mr. D. Fock, mr. J. v. Gilse, mr. A. F. v. Hall, prof. mr. J. E. Heeres, J. S. Hollander, D. J. v. Houten, mr. J. W. de Kanter, mr. J. Kappeyne v. d. Cop- pello, mr. dr. E. v. Ketwich Verschuur, D. de Klerk, W. P. Kops, J. Korthals Altes, mr. H. J. v. Leeuwen, jhr. R. R. L. de Muralt, P. Otto, H. W. J. Priems, mevr. H. A. v. Riel Smeenge, mr. P. Rink, mr. dr. H.J Romeyn, A. Roodhuizen, mr. M. M. Schim v. d. Loeff, J. Sibinga Mulder, mr. H. Smeenge, G. W. Stroink, R. Visser Lzn. en E. C. Meyer. Van de gestelde candidaten hebben bedankt de heeren J. L. E. 1. Breda Klejjneuberg, mr. D. Fock, D. J. van Houten, W. P. Kops, mr. H. J. van Leeuwen en A. Roodhuyzen, alsmede mevr. D. C. H. C. Broekema-Bakker. Voor de verkiezing van twaalf leden van het hoofdbestuur werden 91 stemmen uitgebracht, waarvan één van onwaarde. Gekozen werden mevr. F. S. van BalenKlaar met 52, en de heeren mr. T. Binnerts met 82, prof. dr. B. D. Eerdmans met 85, prof. mr. J. E. Heeres met 90, mr. J Kappejjne van de Coppello met 63, mr. dr. E. van Ketwich Verschuur met 84, jhr. R. R. L. de Muralt met 83, P. Otto met 82, mr. P. Rink met 88, mr. H. Smeenge met 73, G..W. Stroink met 52 en R. Visser Lzn. met 51 stemmen. Hierna werd overgegaan tot verkiezing van een voorzitter, waarvoor 89 biljetten werden ingeleverd. Gekozen werd prof. mr. J. E. Hee res met 85 stemmen, tegen twee uitgebracht op de heeren mr. P. Rink en jhr. R. R. L. de Muralt. Prof. Heeres nam de benoeming aan en de Voorzitter wenschte den verkozene geluk met deze benoeming. Dat ze geschiedde met een zoo groot aantal stemmen, is een bewijs dat de Liberale Unie in hem groot vertrouwen stelt en haar hoop op hem vestigt. Spreker hoopt, dat het hem gegeven moge zijn de Li berale Unie in goede banen te leiden en tot grooteren bloei te brengen en dat hij baar zal voorgaan in de victorie bjj den aanstaanden verkiezingsstrijd in 1918. (Applaus.) Vervolgens werd overgegaan tot de verkie zing van een secretaris. De afdeeling Assen verzocht deze verkiezing eerst later te doen plaats hebben. Het hoofd bestuur meende echter, dat er overwegende redenen zjjn om de vacature thans te doen vervullen. Voor de verkiezing van een secretaris werden door de afdeelingen candidaat gesteld de heeren J. B. Ament, W. J. E. H. M. de Jong, mr. dr. E. v. Ketwich Verschuur, jhr. R. R. L. de Muralt, P. Otto, mr. H. J. Rink, alsmede de heeren mr. J. W. de Kanter, J. van Kleef en mr. dr. H. J. Romeyn. Van deze heeren verklaarden alleen de heeren Otto en Van Kleef zich bereid een eventueele benoeming te aanvaarden. De heer H. W. J. Priems drong er op a8n, eerst over te gaan tot de regeling van de finan- cieele positie van den secretaris, terwjjl de heer mr. dr. E. van Ketwich Verschuur mede deelde vernomen te hebben, dat de heer Otto zich alleen beschikbaar stelt, als de betrekking secretaris honorair is. Bij de verkiezing werden 84 geldige stemmen uitgebracht, waarvan op de beer P. Otto 78 stemmen. De Voorzitter wenschte den heer Otto met zjjn benoeming geluk, terwjjl uit den boezem der vergadering werd opgemerkt, dat het feit dat de heer Otto zich beschikbaar stelde daarom zoo toe te juichen is, wijl hij de betrek king niet begeerde slechts gezwicht is voor den aandrang, op hem uitgeoefend. Aan den heer mr. Rink werd uit den boezem der vergadering hulde gebracht voor de wijze waarop hjj de Liberale Unie als voorzitter heeft geleid. Hierna ging de vergadering over in comité- generaal. De voorzitters der drie vrjjz. partjjen, de heeren Dresselhuys, Kohnstamm en Rink zijn natuurlijk het antwoord niet schuldig gebleven op de beschuldiging van de drie Rechtsere partjjen, dat het politiek accoord door hen verbroken zou zjjn. Daarin wordt op even afdoende als klare wjjze aangetoond, dat de Linkerzjjde niets anders gedaan heeft dan wat haar plicht was, en dat het juist de Rechterzgde is, die, door hare stem te ont houden aan de motie-Schaper, het politiek accoord niet na kwam. In dit antwoord komt de hoofdzaak zeer goed uit in deze woorden: Vaststaat, dat de wil en het wederzjjds gewekte vertrouwen der contractanten, geen andere zjjn geweest dan dit vast te leggen, dat terwjjl eenerzjjds aan den lande een. verkiezingsstrijd werd bespaard, anderzjjds voorkomen moest worden, dat de Rechterzjjde, berustende in hare minderheids positie, gedurende den korten zittingstjjd der te verkiezen Tweede Kamer, niet daardoor in nadeeliger stelling kon worden gebracht, dan waarin zjj op het tijdstip der ontbinding zou verkeeren.t Dat is de zaak, waarom het ging, en daar tegenover sprak het vanzelf, dat de Linker zjjde niet verlangde nieuwe voordeelen te be halen, maar dat zjj evenmin wilde prjjsgevèn wat op den datum van het sluiten van het convenant reeds van de Tweede Kamer ver kregen was, o. a. de aanneming der Ouder domswet. Nu kwam de Eerste Kamer met haar be sluit, waaraan niemand der contractanten heeft gedacht, ware dit toch wel het geval geweest, dan zou men natuurljjk de Eerste Kamar in het accoord hebben betrokken. Wat was nu de plicht van eerljjke contractanten in dezen stand van zaken 't Natuurljjk om te herstellen wat de Eerste Kamer bedorven heeft haar besluit bracht de Rechterzjjde toch in veel gunstiger conditie dan waarin ze verkeerde op het oogenblik, dat ze het accoord aanging, terwjjl Links daardoor dus in veel ongunsti ger conditie kwam. Men moest dus den ouden toestand herstellen, en wjj verwachten dan ook van de Regeering, dat zjj zulks doen zal. Het al te doorzichtig lawaai over »het verraad», waar aan mee te doen Staatsraad Struijcken zelfs niet beneden zich acht, moge haar niet van de wjjs brengen. Rechts heeft in deze aange legenheid van bjjzondere deloyauteit bljjk ge geven, d. i. te zeggen Rechts, op loffelyke uit zonderingen Da, die den polilieken kemphanen in haar raidden leeljjk dwars zitten. Daar is in de eerste plaats De (anti-rev.) Rotterdam mer», die in deze geheel staat aan de zjjde staat van Linksdaar zjjn de Christeljjk- Historischen, die aan het geschieeuw niet mede doen. Maar de Haagsche Briefschrjjver van »De Tjjd» komt voor de zooveelste maal vertellen, dat de vrjjzinnigen hun naam te grabbelen hebben gegooid. Wjj vragen ons wel eens af, hoe het toch komt, dat wjj, vrijzinnigen, van zooveel min der zedeljjk gehalte zjjn dan de katholieken, maar vinden het antwoord niet; zelfs de sta tistiek over de criminaliteit geeft hier geene oplossing, want die is voor de vrijzinnigen heel wat gunstiger dan voor de Katholieken. Naar verluidt, is de heer Idenburg naar Dresden vertrokken, om den van God gegeven leider te bewegen afstand te doen van de re geering der anti-revolutionaire partjjDe oud- gouverneur-gèneraal zou dan in het vervolg de partjj leiden, terwjjl de heer Coljjn »De Standaard» zou gaan redigeeren, aldus in zjjn vak bljjvende als richter van de anti-revolu tionaire bommen en granaten. Zal Dr. Kuyper bereid gevonden worden te doen wat in zjjne partjj reeds lang van hem verlangd werd, maar wat slechts gefluisterd werd, deels uit eerbied voor den man, die de partjj groot heeft gemaakt, deels uit vrees, dat aandringen daarop de kleine luyden, voor wie de naam Kuyper magische kracht heeft, van de party mocht vervreemden De leider der anti-revolutionaire party heeft, als zoovele anderen, wier geest en lichaam jong bleven niettegenstaande het klimmen der jaren, het heengaan op het juiste oogenblik niet ver staan. Dat was in 1908, toen Heemskerk tegen zjjn uitdrukkeljjk advies in, een Kabinet formeerde, en zeker in 1909, toen Heemskerk, trots de meerderheid op Kuiper's stembusleuze verkregen, dezen alleen liet staan, en zich voornam om te regeeren, alsof er geen Dr. Kuyper bestond, wat hem natuurljjk toen uiterst slecht bekomen is. Maar Dr. Kuyper behoort nu eenmaal tot die sterke naturen, die geen onrecht over zich heen kunnen laten gaan en hjj is buiten kjjf door Heemskerk en diens anti-revolutionaire collega's in het Kabinet allesbehalve billyk behandeld vandaar dat hjj er toen niet aan denken kon, ook al had hjj de jaren, die de Psalmist ons toedeelt, reeds overschreden, om heen te gaan. Had hjj het wel gedaan, hjj zou daar thans zitten als de kerkvader der anti revolutionaire party, met den stralenkrans om het hoofd, hjj zou de gevierde heremiet zjjn geworden, naar wien bedevaarten zouden zjjn georganiseerdhjj zou het Sibillijnsche boek der anti revolutionairen geworden zjjn, dat in moeiljjke gevallen zou zjjn geraadpleegd. Nu is de zaak echter zoo komen te staan, dat de intellectuals in de party ten zeerste verlangen naar gansch nieuwe leiding, en het dunkt ons eene fout van'Dr. Kuyper, dat hjj niet intjjds heeft begrepen, dat zjjn absolutisme slechts geduld kon worden, toen hjj zoo goed als door enkel kleine luyden was omringd, die hjj tot macht bracht en van overwinning tot overwinning voerde, maar dat dit tot botsing moest leiden met de vele intellectuals, die de partjj sinds lang telt. Toch verwonderen wjj er ons niet over, dat hjj zjjn regime niet prijs gafwie meer dan 30 jaren absoluut vorst is geweest, kan geene consti tutie meer aanvaarden, en als hjj met die in tellectuals niet genoeg rekende, moet men niet vergeten, dat zonder Dr. Kuyper's succes de party die manneD, die thans vijf- heeren en andere conflicten met hem u tlokter, nooit rjjk zou geweest zjjn. Zal de zending naar Dresden slagen V Het is nog nooit gebeurd, dat een absoluut vorst vrjj willig abdiceerde, en toch hopen wjj van wel, in de eerste plaats voor Dr. Kuyper zei ven, die toch heel wat beter verdient dan zich- zelven te overleven in de party, wier stichting zjjn werk was. DE OORLOG. Oe algemeene toestand. In het Westen neemt de levendigheid van de gevechten toe. De verwachting, dat er spoedig weer een groote worsteling zal aan vangen wordt door de latere berichten beves tigd. In de eerste plaats door de frequentie en felheid der luchtgevechten, die het naderen van zoo'n worsteling pleegt aan te kondigen. Naar men weet, hebben de Duitscherf duchtig aan hun vjjfde wapen gewerkt, met het ge volg, dat zjj te dien opzichte waarschynlyk wel nog geenszins de geljjke van de gealli eerden zjjn geworden, maar dezen toch heel wat meer weerstand in de lucht hebben te overwinnen dan een jaar geleden. Zulks bljjkt opnieuw uit het telegram van Haig. Na een hardnekkigen strjjd moesten de En- gelschen ten slotte van de strook, die zy ten Oosten van Yperen bjj Westhoek hadden weten te bezetten, terrein prys geven. Verder Noordwaarts, vlak op de flank der Franschen, wisten zjj echter eenigen vooruit gang te maken. De Franschen hebben intusschen ten Noorden van St. Qusntin het loopgraafsucces der Duit- schers weer ongedaan kunnen maken. Verder Oostwaarts, aan den Mont Cornillet, kwam het zoover nog niet. Op het Oosteljjk gevechtsterrein duurt de strjjd met onverminderde verwoedheid voort. Het zwaartepunt van den slag ligt nu aan den Zuidkant van, het Roemeensche front, waar de Russen en Roemeniërs zich geweldig in spannen den opmarsch van von Mackensen (Noordwaarts naar de Sereth) en van een ge deelte van het leger van aartshertog Jozef (dat links van hem eveneens naar het Noorden, naar het dal van de Trotus, een Westelyke zy rivier van de Sereth, zich een weg tracht te banen) tegen te houden. Het succes van deze inspanning is tot nog toe tameljjk. Noch von Mackensen, noch Jozef, konden tot dusver doorbreken. Aan den anderen kant konden de Russen en hun bondgenooten niet verhin deren, dat beide vjjandeljjke groepen niettemin vooruitgang maakten, zoodat naar St. Peters burg ons bjj het opsommen van de plaatsen, werwaarts teruggetrokken werd, verraadt de Roemeniërs toch al in het dal van de Trotus, zjj zelf in dat van de Sereth, de wjjk moesten nemen. De strjjd is echter nog niet beslist, en het is voor de Russen al veel gewonnen, als zjj een beslissing ten gunste van de cen- tralen weten te voorkomen, daar anders ver- moedeljjk Roemeensch Moldavië tot aan de Sereth, zoo niet nog verder, zal moeten worden pr'ysgegeven. In Rusland heeft de revolutie nu al meer dan de helft van den gebruikeljjken cirkelgang afgelegd. We gaan nu al weer terug in de richting van het oude, en hebben al een dic tator. Pas als de teruggang zal zjjn opge houden, kan men zien hoever de revolutie toch nog duurzamen vooruitgang heeft gebracht. Deze reactie heeft tengevolge gehad, dat de Russische regeering zich van de conferentie te Stockholm niet veel meer aantrekt, welke betrekkelyke onverschilligheid den Engelschen arbeidersminisler Henderson zjjn zetel heeft gekost. Want, zoo zeggen zjjn ambtgenooten, gjj, Henderson, waart met deze veranderde houding van de Russische regeering bekend, toen gjj als voornaamste argument voor deel neming aan de conferentie naar voren bracht, dat deze noodig was om de Russen niet te vervreemden en hen van de noodzakeljjkheid van den oorlog te overtuigen. Gjj hebt u dus aan opzettelyke misleiding schuldig gemaakt. Alvorens deze beschuldiging als onomstooteljjke waarheid aan te nemen, is het goed te wach ten, hoe Henderson zich in dezen in het par lement zal weten te verantwoorden. Voorloopig is de indruk, dat hem zjjn invloedrjjke positie in de Engelsche arbeiderswereld meer waard was, dan zjjn ministerportefeuille, die zondef

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1