i Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Herijk yan Maten en Gewichten. Inbezitneming Oogst Inbezitneming Zaden Maximumprijzen Boter. Van het Westelijk oorlogstooneel. Van het Oostelijk oorlogstooneel. No. 2800. Zatersdag 11 Augustus 1917. 28e Jaargang. Aanwijzing ver^rijgbaar- sfelling Levensmiddelen. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden 76 cent voor binnen en buiteD Ter Neuzen. Voor België 96 cent by vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. 3 Telef. latere. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 cent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen by den Uitgever M. DE JONGE, te Ter Neuzen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUTEN maken bij deze bekend o. dat dit jaar voor den herijk der maten en gewichten zitting zal worden gehouden in het gebouw der Vereenigde Handwerkslieden in de Donze-Visserstraat te TER NEUZEN op 21,22,23, 24, 27 en 28 Aug. a.s. en wel als volgt Voor hen wier familienaam begint met de letter A of BDinsdag 21 Aug. van 1 tot 5 uur C, D, E of F Woensdag 22 Aug. van 9 tot G, H, I, J of K Donderdag 23 Aug. 12 en 1 L, M, N, O of P Vrijdag 24 Aug. tot 4 uur; Q, R of S Maandag 27 Aug. van 11 tot 12 en 1 tot 5 uur. T, U, V, W, X, Y of ZDinsdag 28 Aug. 10 tot 12 en van 1 tot 4 uur. Voor Sluiskilin een der lokalen van school D, Donderdag 30 Aug. a.s van 10 tot 12 uur en van 1 tot 3 uur. b. dat de maten en gewichten schoon, droog en roestvrij moeten worden aangeboden om onder zocht te kunnen worden c. dat betaald moet worden voor het juateeren van gewichten en wel ten bate van 's Rfjks schatkist d. dat de maten en gewichten, die gestempeld worden met het afkeuringsmerk A niet in winkels enz. teruggebracht mogen worden e. dat de maten en gewichten voor het einde van het jaar 1917 gestempeld moeten zijn met de letter X en dat er, bij verzuim of verhindering om van de onder a genoemde zitting gebruik te maken nog gelegenheid bestaat maten en gewichten te laten herijken aan het ijkkantoor te Middelburg na 1 September op eiken Donderdag en Vrijdag van 9 tot 1 uur; dat de inilligramgewichten niet op de herijk- zitting, maar alleen aan de ijkkantoren herijkt kunnen worden. (Opzending per post franco). Ter Neuzen, den 9 Aug. 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. 1917. De Burgemeester der gemeente TER NEU ZEN brengt ter kennis van alle in die ge meente wonende verbouwers van een of meer veldgewassen (onverschillig welke) dat, voorzoover daarvan door hen nog geene op gave werd verstrekt, zij gehouden zijn daarvan alsnog ten spoedigste opgave te doen ter ge meente-secretarie. Omtrent het doen van opgaven van elders verbouwd graan zijn inlichtingen te bekomen ter gemeente-secretarie. Ter Neuzen, den 10 Augustus 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HU1ZLNGA. Oogst 1917. De Burgemeester der gemeente TER NEU ZEN vestigt de aandacht op de volgende be schikking van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel van 4 Augustus 1917, Staatscourant van 4 Augustus 1917 No. 181. »De Minister van Landbouw, Njjverheid en Handel maakt bekend dat door hem in bezit is genomen of zal genomen worden, op het tijdstip waarop het oogsten is aangevangen of zal aanvangen de totale opbrengst van de navolgende gewassen van den oogst 1917 ook voorzoover deze reeds bi] handelaren of fabrikanten is opgeslagen Koolzaad, Raapzaad, Boterzaad, Deder- zaad, Blauw ülaanzaad en Lijnzaad, be- Devens de verwerkingspioducten daarvan dat in elke provincie een Regeeringscom- missaris voor de Rjjksgraaninzameling belast is met de inbezitneming en inzameling van genoemde producten dat hij belanghebbenden met nadruk er op wijst dat bet verbruik of de aflevering van deze producten aan andere personen dan be doelden Regeeringscommissarie voor hen de meest ernstige gevolgen na zich zou kunnen slepen en zij zich blootstellen aan strafrech terlijke vervolging. Ter Neuzen, 10 Augustus 1917. De Burgemeester, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZÉN, maken bekend ingevolge circulaire No. 64300, dd. 4 Aug., dat met ingang van 6 dezer een JHaximumkleinhandelprijs voor Boter is vastgesteld van f 1,30 per 7, K.G. Voor groothandel- en tusschenhandelprijzen zijn nadere inlichtingen te bekomen op het Levensmiddelen bureau. Ter Neuzen, 7 Aug. 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend dat in de week van 1319 Aug. geldig zullen zjjo voor Bak- en Braadvet bon no. 20 le serie. Varkensvleesch 1 2e Groene Erwten ,,15 le RÖst 12 le N.B. Op bon No. 1 voor Varkensvleesch mag 0.400 K.G. worden afgegeven. Op bon No. 12 voor Rijst mag slechts 0.200 K.G. worden afgegeven. Ter Neuzen, 10 Aug. 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. DE OORLOG. Oe algemeene toestand. Het nieuws is al bijzonder weioig vandaag. Aan het westelijk front schjjot wel of de kalm te die den naderenden storm moet vooraf gaan is ingetreden. Het Fransche en Duit- sche bericht spreken slechts van artilleriebe schieting. De aanvallen, die het Duitsche be- ricnt de Engelschen liet ondernemen benoorden Nieuwpoort, en de Franschen teD n.o. van Bixschoote, worden door de berichten van En gelschen en Franschen oorsprong niet erkend. De strjjd in Vlaanderen is rog niet geëindigd, evenmin als de strijd aan eenig punt van het westeljjk front, maar de aanvallende beweging, die op 31 Juli werd ingezet, heeft in elk geval Diet geleid tot het beoogde deel. Voordat het oüensief kan worden hervat zal opnieuw een krachtig artillerie-vuur als voor bereiding voor de nieuwe aanvallen moeten voorafgaan want Havas erkent, dat de Düit- schers in staat zijn geweest nieuwe troepen in Vlaanderen bijeen te breDgeD, hun artillerie te versterken en opnieuw op te stellen, in een woord het succes van de voorbereiding, die in Juli geschiedde, te vernietigen. 'est done a recommencer In het Oosten gaat het kalm vooruit. De Duitschers hebben de goede les gevolgd, die van verschillende zjjden werd gegeven en zijn niet opnieuw over de Sbroetsj gegaan. Zij blijven in het gehbele front van prins Leopold aan de Russische greDS staan. Slechts in het Karpatengebergte wordt krachtig gevochten, tegen de Roemeensche troepen, die de berg passen en rivierdalen verdedigen. Mackensen's ieger is vooruitrukkende ten noorden van Fos- sani reeds in de Soesitalinie aangekomen. Het Poetna-dal is dientengevolge door de verdedi gers verlaten, maar in het Gasinoedal zetten zij hunDe krachtige aanvallen nog vourt. Nog minder belangrijk dan de oorlogsberich ten, zijn de vredesberichten. Aan het begin VBn bet vierde oorlogsjaar zou men meenen, dat de vredesliefde wel moest toenemen; de ellende, de zorgen en het lijden in alle lauden zijn groot genoeg, om dat te verwachten. En het bljjkt zoo nu en dan dat er werkelijk bij de volken een steeds toenemend verlangen bestaat naar vrede. Zoo is het in Duischland, waar de mijnwerkers in Essen zich krachtig uitspraken voor den vrede door overeenkomstzoo gaat het wellicht ook in andere landeD. Maar de regeeringen denken er nog anders over. Een vrede door overeenkomst? Een over eenkomst die alle hun zin geeft? Dat is on mogelijk. Hoe zou een overeenkomst er moe ten uitzieD, die aan de Franschen Elzas-Lo- thariugen gaf, benevens het Saargebied en den linker-Rgnoever, aan Italië de gebieden in Treutino en Triest; die aan de Serviërs, Kro- aten en Slavonen de eenheid, aan Tsjechen en Slowakken de vereeniging, aan Polen en Roethene de onaihankeljjkheid brachtdie den Roemeniërs de brokken uit Hongarjje gaf waar voor zij ten strjjde gingen Een overeen komst die dus aangelegd was op de vernietiging van Du tschland. Oostenrijk en Hongaijje om van de Bal- kanquaestie en Klein-Azië niet te spreken en die door de Centralen zou moeten worden aanvaard Een overeenkomst, die, zooals Fried in de »FriedanswarU en in andere geschriften uiteen zet, de kiemen van tallooze nieuwe oorlogen met zich brengen zou. E- is slechts een overeenkomst denkbaar en die wil men klaarblijk niet; dat is de Russische wensch, door Wilson in het begin van dit jaar geformuleerd de vtede zonder annexa ties maar met herstel voor België en Servië. Doch dan eerljjk en volkomen zuiver opgevat, zonder achterdeurtjes en zonder frases. Nair dien vrede moet wordeo aangestuurd. Officieele communiqués. LONDEN, 8 Augustus. (Reuter.) Officieel avoudberiebtEr valt veel regen. Onze bond- genooten hebben in den loop van den dag ter rein gewonnen ten Noordwesten van Bixschoote. Vijandeljjke afdeelingen zjjn in den afgeloopeu nacht en vanochtend ten Noorden van Roeux en nabjj Oppy teruggeslagen. Ten Oosten van Yperen bljjft de artillerie van den vijand groote activiteit aan den dag leggen. Gisteren hbbben onze vliegers, voortdurende nevels en wolken ten spijt, tot op 40 mijlen achter de Duitsche linies bombardementen uit gevoerd op spoorwegen, verbindingswegen en transporten. Er is veel schade aangericht. Een trein ontspoorde, een andere trein sprong in de lucht. In den vorigen nacht hebben onze vliegers bovendien bommen geworpen op een vijandelijke opslagplaats van munitie. BERLIJN, 9 Augustus. (Wotff.) Officieel Legergroep prins RupprecbtHet ongunstige uitzicht belette gisterenmiddag de ontplooiing van levendige gevechtsactie. Tegen den avond pas nam do artilleriestrijd in Vlaanderen weder toe, bleef des nachts sterk en bereikte in enkele vakken, in het bijzonder aan de kust, en van Bixschoote tot Hollebeke de grootste hevigheid. Infanterie-aanvallen hadden niet plaats. Een bij Hooge oprukkende verkenningsaf- deeling werd teruggeslagen. In Artois was het vuur aan weerszjjden van Lens toegenomen. Ook hier bleef krachtige verkenningen van den vijand vruchteloos. Bij de andere legers bleet de gevechtsactie, die des avonds op vele plaatsen toenam, bin nen de gewone perken. Wegvoeringen uit Noord-Frankrijk. PARIJS, 9 Aug. (flavas.) De afgevaar digde Basly burgemeester van Lens, die gis teren met een transport uitgedrevenen te Evian les Baius aankwam, had den 12den April Lens verlaten. De Duitschers gaven de afdeeling, waarvan Basly deel uitmaakte, slechts enkele oogen- blikken den tijd om zich voor het vertrek gereed te maken. De achttien kilometer lange weg tusschen Lens en Dourges werd in een felle kou en in een zware sneeuwbui te voet afgelegd. Den volgenden ochtend te vijf uur bereikten de uilgedreven het station Dourges. Zonder dat bun gelegenheid werd gegeven zich te warmen, werden zjj in ontzettend vuile beestenwagens gestopt, waarin zjj 22 uur ach tereen moesten staan. Zoolang duurde de reis naar Bavelauge, waar het transport tot den 4en Augustus, den dag waarop men huis waarts kon keeren, bleef. Basly, die door de ontberingen en het lijden eenigszins verzwakt is, was zeer geroerd door de hartelijke ontvangst, welke den uitgedreven op Zwitsersch grondgebied ten deel viel. Hg bljjft vast vertrouwen in de eindover winning en verzekerde, dat het moreel zjjner medeburgers uitstekend is. Des avonds vertrok Basly naar Parjjs. Zorg voor de toekomst. WASHINGTON, 8 A.ug. (Reuter.) De re geering kondigt een onmiddeljjk van kracht wordend oorlogslandbouw-programma aan, waarin de uitbreiding van het bouwland wordt aanbevolen, opdat, onder de meest gunstige omstandigheden een hoeveelheid van 1250 millioen bushels tarwe en 83 millioen bushels rogge kan worden geproduceerd. In het program wordtvoorts aanbevolen 47,3337,000 acres te be zaaien met wintertarwe, opleverende 880 bus hels, die zjjn voor 1918. De bouwland-opper vlakte voor de lente kan nog niet worden vastgesteld, maar het equivalent van 1917 zou onder de meest gunstige condities 350 millioen bushels voortbrengen. Den aanzienlijke ver hoogde tarweproductie is absoluut noodzakeljjk ten einde een gevoelig tekort aan broodkoren te voorkomeD, ingeval de graanoogst van thans, die reeds laat in den tijd plaats heeft van de vroege vorst zou hebben te lijden. ST. PETERSBURG, 8 Augustus. (P. T. A.) Officieel. Id de richting van Wladimir Wolinsk heeft de vjjand, Da voorbereiding door geschut vuur en mjjnwerpers, onze stellingen in de streek van Semerioka aangevallen. Hjj nam een deel van die stellingen in bezit, maar re serves, die tijdig ter plaatse verschenen, wierpen hem terug en herstelden den oorspronkelijken toestand. In de richting van Brody heeft een troep vijandeljjke verkenners in de buurt van Baldoery een loopgraaf van een onzer veldposten met handgranaten bestrooid en daarop genomen. Een tegenaanval ODzerzjjds dreef de verkenners echter terng. Ten Westen van de stad Zbarai heeft de vijand in de streek van het dorp Iwatsjofonze posten eenigszins teruggedreven. In de streek van de uitmonding van de Zbrucz in den Dujestr hebben mze troepen een ferm offensief ontketend en den vjjand uit de dorpen Boryskowce en Wygoda, alsmede van de hoogten ten Zuidwesten van die dorpen verdreven. Wij hebben hier zeven officieren en 300 soldaten gevangen genomen en vier machinegeweren buitgemaakt.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1