Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, Vordering van WOL. Yervoer van Aardappelen. Winst of Verlies. ptzelfdt «nlaring. j(ct spel der rechterzijde. No. 2798. Zaterdag 4 Augustus 1917. 28e Jaargang. (iemeenterekening:. Herhalingsonderwijs. Uitbotaling van schadeloosstelling. Aanwijzing verkrijgbaar- stelling Levensmiddelen. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 cent toor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 96 cent by vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Intern. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 cent; elke regel meer 10 cent. By abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte- Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen. Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. De Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NENZEN gelet op artikel 219 dor gemeentewet brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen, dat de rekening van de inkomsten en uitgaven dezer gemeente over het jaar 1917 aan den raad is over gelegd, en die rekening van den 1 Augustus tot den 1B Augustus 1917 op de secretarie der gemeente, voor een ieder ter inzag.) zal liggen, alsmede dat tegen betaling der kosten, afschriften van haar kunnen worden verkiegen- Ter Neuzen, 31 Juli 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De uitbetaling van de schadeloosstelling voor de wol, welke door inwoners dezer ge meente ten behoeve van het leger is geleverd, zal plaats hebben ten gemeentebuize op Don derdag 9 Augustus a. s., namiddags tusschen 2 en 4 uur. Belanghebbenden kunnen alsdan het hun toekomende bedrag in ontvangst nemen tegen overgifte van den bun uitgereikten bon. Ter Neuzen, 3 Augustus 1917. De Burgemeester, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend dat in de week van 612 Aug. geldig zullen zijn voor Bak- en Braadvet bon no. 19 le serie. Varkensvleesch 20 le Groene Erwten 14 le Gort 6 1e N.B. Op bon No. 20 voor Varkensvleesch mag 0.400 K.G. worden afgegeven. Op bon No. 6 voor Gort mag slechts 0.200 K.G. worden afgegeven. Ter Neuzen, 4 Aug. 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris, Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat ingevolge circ. No. 20803 dato 31 Juli jl. van Z.Exc. den Minister van Landbouw, Njjverheid en Handel de aflevering en het daarmede verband houdende vervoer van alle Aardappelen ver boden is. Dit verbod is niet van toepassing op de aflevering en het daarmede verband houdend vervoer van a. die soorten Aardappelen, welke uit sluitend als vroege Aardappelen in den handel komen, b. Eigenheimers of Borgers, Cd de Aardappelen, gedekt door een ver- voerbewijs, afgegeven door de Rijkscommissie van Toezicht op de Aardappelvereeniging. Ter Neuzen, 2 Aug. 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Zelandia, het R.-K. blad uit Hulst, wijdde een hoofdartikel aan de evenredige vertegen woordiging. Het oreert druk over het jaren bestaande onrecht, waardoor eene groote minderheid zich dikwijls niet kon uiten. Zelandia is, als hare R.-K. perszusters, sterk voor de evenredige vertegenwoordiging. Die geestdrift missen wij bij de anti-rev. bladen. En toch stoelen anti-rev. en r.-k. op den zelfden geloofswortel Vanwaar telkens dan die diepgaande ver schillen bij practische uitvoering De oplossing van het raadsel, wat E. V. betreft, is niet moeilijk. De kracht der R.-K. partij zal bij E. V. grooter worden, het aantal R.-K. zetels zal vermeerderen. Hetzelfde kan men niet zoo stellig beweren van het aantal a.-r. kamerzetels. leder der partijen ziet naar winst of verlies, die de E. V. kan brengen. En dan is de anti-rev. partij minder gerust, zoodat ook de geestdrift voor E. V. bedenke lijk kleiner is. Men denke maar even aan den aanval van Dr. Kuyper in de Standaard op zijne R -K. medestanders. We hebben wel eens een polemiek gehouden met Zelandia, niet omdat we deze zoo prettig vonden, maar tot waarschuwing en voorlich ting van het publiek Niet prettig vonden wij zoo'n polemiek en wie indertijd onze bestrjjding van Zelandia volgde, weet de reden. Telkens en telkens moesten wij er op wij zen, dat Zelandia voet bij stuk moest houden, niet om de zaak heen draaien. Want, al bleek het nog zoo duidelijk, dat het blad ongelijk had, erkennen deed het dit nimmer, zwijgend toegeven kon het ook al niet, en dan kreeg men een keeren en wringen in allerlei bochten en kronkelingen. Het verwijt, dat wij tot Zelandia meer dan eens moesten richten, vinden wij in het vrijz. weekblad te Hulst, thans terug. De heer Poppe voelt zich genoodzaakt eenige beweringen van dit blad recht te zetten. Hij doet dit gematigd en duideljjk. Maar tevens wijst hij er uitdrukkelijk op, dat Zelandia duidelijk en onomwonden moet spreken, niet om de zaak heen draaien. De heer Poppe heeft dus evenmin als wij vertrouwen in de oprechtheid van Zelandia. Het is niet kwaad, hierop even de aandacht te vestigen. Misschien, dat Zelandia gaat inzien, dat er toch wel iets aan haar methode van publieke voorlichting moet haperen. 'tls te hopen. Wij hebben reeds gewezen op de onbe trouwbaarheid van rechts bij het accoord tus schen de verschillende politieke partijen gesloten. De rechterzijde wenscht, dat de wetsvoor stellen, vroeger in de Tweede Kamer aange nomen, waaronder dat op het staatspensioen, niet opnieuw zullen worden ingediend. De rechtsche Eerste Kamer achtte zich niet verplicht tot behandeling over te gaan. De minister moest zich hierbij nederleggen, waardoor opnieuw de weg langs de Tweede en Eerste Kamer dient te worden afgelegd. Maar de rechterzijde wil, dat ze voorgoed achterwege blijven. Alle rechtsche organen trachten te betoo- gen, dat het in strijd is met het getroffen ac coord, als deze door de Tweede Kamer reeds aangenomen wetsvoorstellen opnieuw worden ingediend. Het R.-K. Kamerlid A. C. A. v. Vuuren laat ook zijn licht schijnen in deze kwestie. Ook deze coalitieman meent, dat van op nieuw behandelen geen sprake kan zijn. Hij spreekt van eene grove vergissing, die in dit opzicht ter linkerzijde bestaat. Wij bljjven kan het ook anders? op het door ons ingenomen standpunt staan. De opnieuw in te dienen wetsvoorstellen zijn geen nieuwe voorstellen. Het ware dwaasheid al het daaraan bestede werk van minister en Tweede Kamer zoo maar ineens ongedaan te maken. Dat kan wie begrijpt dat niet?nim mer de bedoeling geweest zijn, Voerde de rechterzijde zoo iets in het schild, toen ze het accoord aanging, dan is ze niet eerljjk en open tegenover de linkerzijde op getreden. YVjj begrijpen zeer wel de bedoeling. Herhaaldelijk kon men de laatste jaren in de coalitiebladen lezen, als een wetsontwerp niet vlotte, dat links zijne beloften van 1913 tegenover de kiezers niet hield. En dan lag het niet-vlotten juist aan den hardnekkigen tegenstand der rechterzijde. Werden voorstellen ingediend in overeen stemming met de beloften, dan hoorde men anti-rev. en andere rechtsche bladen om het hardst te keer gaan en zelfs het spook der tijdsomstandigheden oproepen, om deze voor stellen toch maar tegen te houden. In deze dubbelhartigheid blijft de coalitie ook thans zichzelve gelijk. Daarom dient aan de kiezers het volgende jaar duidelijk te blijken, wie schuld hebben aan het niet-verwezenlijken van vele nood zakelijke verbeteringen. DE OORLOG. De algemeene toestand. Het Engelsch-FraDSche offensief in Vlaanderen is, na den eersten aanval, gestaakt. Of de regta, de storm of de Duitsche verdediging er een einde aan mankte, blijkt niet. Wel, dat na den eersten aanloop, en het bezetten van de stukgeschoten voorste linie, geen nadere berichten van den doorgezetten aanval kwamen. Integendeel, uit het bericht van Sir Douglas Haig is op te maken, dat enkele punten, die in den eersten aanloop werden bezet, moesten worden ontruimd, zooals by St. Julien, het verst-vooruitgelegen punt, en aan den spoorweg Yperen—Roesselaere, waar de Duitschers even eens in de Engelsche stellingen binnendrongen. Maar het vuurgeveehtneemt toe en waarschijn lijk zal de tweede loopgravenlinie eeist weder moeten onbraikbaar gemaakt, voordat de aanval daarop zal worden voortgezet. De eerste aan val is echter gestuit, en beperkt gebleven tot de voorste linies het Fransche bericht zegt nog, dat er betrekkelijk weinig gevangenen zyn gemaakt, daar de Duitschers in de aan gevallen stellingen slechts achterhoeden hadden gelaten. Aan de rest van het westeljjk front had de strijd ook niet veel te beteekenen. Aan het oostelijk front hebben de Duitsch- Oostenrijksche troepen, na de Sbroetsj te zyn overgetrokken en op Russisch gebied te zyn aangekomen, zich beperkt tot het bezetten der hoogte-stellingen. Ten z. van die plaats wordt thans gepoogd de Russen uit het gebied tusschen Dnjester en Sbroetsj te verdrijven. Tusschen de Dnjester en de Proeth rukken de Duitsch- Oostenrijksche legers eveneens vooruitzy hebben er de domineereode hoogten ten O. van Castana bezet. Dientengevolge ia de tegen stand, die de Russen in het gebied der Proeth boden, afgenomen. Geleidelijk nadert| het oogenblik waarop Tsjernowitz, de hoofdstad der Boekowina, voor de tweede maal door de Oostenryksche legers aan de Russen zal worden ontnomen. Ten z.o. en ten z.w van Tsjerno witz werd de Russische tegenstand na hevige gevechten gebroken. De Russen trekken daar terug in de richting van den mond van de Sbroetsj. Hevig werd ook gevochten by Domawatra, in den DrielaDdenhoek, waar de Rassische, Oostenryk-Hongaarsche, Roemeensehe grenzen bijeenkomen. Daar werden krachtige aanvallen op de Russische stellingen aan den weg Yale- poetnaJacobeni gedaan, die na aaovankelyk te zijn afgeslagen, ten slotte geleid hebben tot de bezetting dier hoogtestelling en de verdry ving van de Russen. Aan de Roemeensehe grens, in het Mol- davische grensgebergte, in de dalen der Poetna en der Casinoe, werden slechts onbeteekenende gevechten geleverd. Uit de verklaring van Camille Huysmans over de vooruitzichten van het sociaal-demo cratische vredes-congres te Stockholm is ge bleken dat hij alle hoop heeft op het welsla gen der besprekingen. De socialistische elemen ten in de oorlogvoerende lande aldus.is on geveer zyn redeneering waren de meest-ge- matigde, de minst imperiatisch en chaavinis- tisch gestemde, en dus is het logisch, dat zy zich vereenigen, om te trachten een vredesbe spreking mogelijk te maken. De Engelsche minister Henderson is naar Parys gegaan, met de Russische delegatie, om dit ook den Fran- scben socialisten duideljjk te maken en hen te winnen voor de conferentie. Camille Huysmans bracht daarvoor hulde aan Henderson, voor diens optreden. Maar du wordt in het Engelsche Lagerhuis een besprtkiug gevoerd over de rol die Henderson bij de voorbereiding voor het congres heeft gespeeld, en verklaart deze ministerdat hij, overtuigd dat het internationaal congres zou worden gehouden, zich met de voorbereiding bemoeid had, om al het mogelijke te doen, ten einde te zorgen, dat het congres alleen een raadgevend lichaam zou wezen, dat de oorlog voerende staten niet zou kunnen binden, door besluiten van neutralen. En Lloyd George verklaarde daarnadat hij en Henderson te Parjjs waren niet om de vredesvoorwaarden te bespreken maar om te overwegen, welke de beste methode is om den oorlog voort te zetten Tot wanneer Inmiddels is de medeeling van Camille Huysmans, dat waarschjjnlyk vier ministers de conferentie te Stockholm zouden bijwonen, Van- dervelde, Seretelli, Henderson en Thomas, te gengesproken door de verklaring van Lloyd George, dat geen minister de conferentie zal by wonen. Uit de mededeelingen van Huysmans, zoowel als uit de verklaring van Troelstra, is verder gebleken, dat Duitschland nog steeds het strui kelblok blytt voor een toenadering. Het over leg en de vrede kunnen slechts tot stand ko men, zoo de democratiseering in Duitschland krachtiger en eerljjker wordt ter hand genomen, dan tot nog toe. Denaar >macht< en »machts« vertoon« hakende groepen der jonkers en Al« VOLKSBLA Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat zij, die auu den cursus voor het herhalingsonderwijs voor meisjes, aanvangende Septem ber a. s., wenschen deel te nemen en de zes leerjaren der lagere school hebben doorloopen, zich moeten aan melden voor 15 Augustus a. s. voor de kom der ge meente bij het hoofd van school A, en voor Sluiskil bij het hoofd van school D. Bij genoemde hoofden kunnen tevens nadere inlichtingen voor het herhalings onderwijs worden verkregen. Na den aanvang der cursus worden geene leerlingen meer toegelaten. Ter Neuzen, den 2 Augustus 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1