Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, D« strijd Vosr bet Staatspensioen. JM trgsfc gOturcn MILITIE. No. 2797. Woensdag 1 Augustus 1917. 28e Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 96 cent bij Tooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren, Brievengaarders on den Uitgever. Telef. Intcrc, No 15» ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels £o cent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag en Vrijstelling wegens broederdienst en kostwinnerschap. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt teï kennis van de ingeschrevenen -voor de militie der lichting 1918 die vrijstelling van militiedienst kunnen bekomen wegens Broederdienst of kost winnerschap, dat het in hun eigen belang nood zakelijk is alsnog zich zoo spoedig mogelijk ter Gemeente-secretarie aan te melden teneinde de noodige bewijsstukken te laten opmaken. Ter Neuzen, 1 Augustus 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HÜIZINGA- tiet besluit der Eerste Kamer om de bij haar nog. aanhangige wetsontwerpen niet in behandeling te nemen, op grond dat de vorige Tweede Kamer is ontbonden en de door haar aangenomen ontwerpen als vervallen moeten worden beschouwd, heeft ten opzichte van het ontwerp-Ouderdomswet tot een politiek debat in de Iweede Kamer geleid. Men zou zoo meenen, dat het vanzelf sprak, dat de Regeering alle bij de Eerste Kamer aanhangig gemaakte ontwerpen wederom zou indienen en deze zonder discussie onder den hamer van den voorzitter der Tweede Kamer zouden doorgaan. Als men aanneemt, dat bij den oppositieleider in de Eerste Kamer, den heer baron De Vos van Steenwjjk, louter formalistische bezwaren hebben voorgezeten, kon niemand verwachten, dat over de weder-indiening der- aauhangige ontwerpen bij de I weede Kamer eenige dis cussie zou plaats vinden. De heer Schaper had blijkbaar »nattigheid« gevoeld. Toen hij Dinsdag de vraag stelde, of de Regeering de ontwerpen, die bij de Eerste Kamer aanhangig waren, wederom ten spoedigste zou indienen, barstte de bui los. Van Rechts stelden de voormannen Rutgers, Kooien en Nolens het als een uitgemaakte zaak voor, dat, waar de partijen waren overeengekomen in het komende zittingsjaar geen. politieke ontwerpen naar voren te brengen, het Ouderdomsontwerp uit dien hoofde niet weder aanhangig kon worden gemaakt. Men zou, het oordeel dezer heeren verne mende, haast gaan denken aan een afgesproken spel tusschen deze Rechtsche leiders en de Eerste Kamer! Natuurlijk wordt dit door de Rechterzijde ten stelligste ontkend. Maar juist om die verdenking van zich af te weren,'had den de heeren het verstandigst'gehandeld door hun oppositie te laten varen. Nu wekte het tuaar al te zeer den indruk/alsof het votum er Eerste Kamer voor hen een gereede aan leiding was om het verze(. tegen de Ouder domswet opnieuw aan te wakkeren. Vooral ais dan een vjnl)ig man a,g de heer Rut schuld"kW? k°mt m'w«ten' dat het haar vurl i ihm °uden van dagen geen pensioen v rk jgen vraagt men zich af, hoe het moge- b ik zöo LnTf Tinm'g man ziJ" Politieken uitbreiding van het twee o-nii alle 70 J- ,tw®e"Suldenspensioen tot ingelost n°°dig hebben' héeft Pe?steRgenStanduder CleTk4e Part«en iu de Eerste Kamer is de eenige oorzaak, dat hon derden ouden van dagen nog op het pensioen van den Staat moeten wachten. En dan komt in de J weede Kamer de heer Rutgers nog doodleuk vertellen, dat de Linkerzijde de schuld is van het uitblijven van het Staatspensioen voor allen, die het noodig hebben! Alsof niet iedereen weet, dat de tegenstand, die de Rechterzijde in de Tweede Kamer bood en die, welke dezelfde partijen in de Eerste Kamer zouden bieden, er toe leidden, dat de behan deling van het wetsontwerp nietwerd bespoedigd Thans vindt de Rechterzijde in 't votum der Eerste Kamer een gereede aanleiding om op grond der neutraliteit, te trachten het Ouder domspensioen Op de lauge baan te schuiveu. !)e aauneming der motie-Schaper in de Tweede Kamer zal de regeering een vingerwijzing zijn, dat de Linkerzijde van haar niet anders ver wacht dan een. onverwijlde wederindiening van liet ontwerp-Ouderdomswet. Wij twjjtelen er niet aan of de regeeriug zal daartoe ten spoedigste overgaan. Het convenant der verschillende politieke jiartijen heeft nooit de bedoeling gehad de bjj de Eerste Kamer aanhangige wetsontwerpen uit te schakelen, zooals de heer Rutgers het jirobeerde te doen. Wij hebben weinig hoop, dat de Eerste Kamer de Ouderdomswet zal aannemen. Wij zijn ovortuigd, dat in 1918 de strijd over het Ouderdomspensioen opnieuw zal moeten worden-gestreden. Doch de regeering mag thans voor de oppositie niet uit den weg gaan en dient het Ouderdomsontwerp-LeJy ten spoedigste toch weer in te dienen. Nimmer toch heeft het in de bedoeling der Linksche partijen gelegen dit ontwerp te be grijpen onder de problemen, die in het neutrale jaar niet aanhangig mochten worden gemaakt. Men heeft het van Links als een uitgemaakte zaak beschouwd, dat de Eerste Kamer het Ouderdomsontwerp in behandeling zou nemen. Dat zij in dit thans op louter formalistische gronden heeft geweigerd, kan voor de Linker zijde nimmer een reden zijn om op grond van het convenant dit wetsontwerp van de agenda te schrappen. De slimmigheidjes van den heer Rutgers zullen dan ook o i. de regeering niet kunnen bewegen, het ontwerp-Lely in den doofpot te stoppen. De heer Limburg zeide terecht in de Kamer »'t Is volkomen waar, dat 't convenant tot inhoud had, dat in hgt neutrale jaar geen po litieke ontwerpen zouden worden behandeld. Maar men weet ook, dat overeenkomsten naar den inhoud- te goeder trouw moeten worden ingelegd. Men heeft niet kunnen vermoeden, dat ten gevolge van staatsrechterlijke bezwaren van de Eerste Kamer, de Ouderdomswet niet zou worden behandeld. De bedoeling van het convenant was ten aanzien van politieke ontwerpen alles in status quo te laten d^ rechterzijde noch de linker zijde zoude eenig politiek voordeel behalen. Maar nu zal de rechterzijde het politiek voor deel behalen, dat de Ouderdomswet, bij de Eerste Kamer in behandeling, wordt wegge nomen en opnieuw moet worden ingediend de toestand verandert dus wel. Het gaat niet aan, dat uien van het convenant gebruik maakt, om de behandeling van hfet onderwerp af te snijden. Wanneer de ontwerpen weer in de Tweede Kaai ei worden ingediend, zou de behandeling slechts een formaliteit moeten zijn men zou de wetten eenvoudig moeten aannemen, om daardoor den toestand te herstellen, zooals die ten aanzien van de Ouderdomswetten was«. Wij vertrouwen, dat de regeering deze opvat ting zal deelen en het Ouderdomsontwerp ten spoedigste bij de Tweede Kamer aanhangig zal maken. De V. Zaterdagmorgen bjj den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. Zou er wel een oorlog iu het verleden zijn zoo verschrikkelijk als deze Wat heett men niet van terrorisme en gruwelen gehoord in België en Noord-Fran- krjjk Men spreekt er minder over dan vroeger. men raakt er aan gewoon, zelfs bestaat het gevaar, dat sommigen het misdadige minder gaan gevoelen, zooals men bij de misdadige duikbootcampagne onmiddellijk zich afvraagt of het neutrale vaartuig in het versperde ge bied of in de vrije vaargeul is getorpedeerd. Alsof niet beide onrecht is Maar hoe verhard men ook moge worden bij de tallooze gepleegde misdaden, toch moet er wel een schrijnend gevoel ontstaan, ook bij den ïüeest verkilde, als hij hoort, hoe een geheel volk zoo goed als uitgemoord werd. Boven alle jammerkreten klinkt uit de hart verscheurende wanhoopsroep der laatst over gebleven Armeniërs, het bekende Christenvolk, dat onder lurksche heerschappij staat. Wij Hebben reeds eenige malen aan de lijdensgeschiedenis van dit volk herinnerd. We hebben indertijd gemeld, boe naar ma tige schatting 800000 (volgens anderen een millioen) mannen, vrouwen en kinderen als slachtoffers der Turken zijn gevallen. Hieraan valt niet te twijfelen, waar ook de leeraren van de Duitsche school te Aleppo en zelfs Turken hieromtrent de meest stellige verklaringen hebben afgelegd. YV jj hebben het indertijd vreemd gevonden, dat Duitschland aan zijn vriend Turkije het verkeerde van dit ten hemel schreiende onrecht niet voorhield. Maar het schijnt, dat sommigen zich in dezen ooilog alles als geoorloofd aanmatigen, hoe verschrikkelijk dit ook zij. I hans huist in het Noorden van Syrië nog een deel van het treurige overschot eener ge- heele natie. Dit overschot 'van een geheel volk wil men trachten te redden. Laat ook Nederland aan die menschelijke roeping gehoor geven. »Het Nieuws van den Dagt plaatst êen oproep tot hulp en steun. W ij nemen dit sobere, maar juist daarom zoo welsprekende st.uk in zijn geheel op. Het is eene gruwelijke aanklacht en eene roerende smeekbede tevens. VOOR DE ARMENIËRS. Indien ooit nog de geschiedenis van dezen wereldoorlog ten naastenbij volledig en on- partijdig geschreven kan worden, dan zal men waarschjjuljjk hierover eenstemmig zijn, dat de Armeensche gruwel alle andere gruwelen (en daar zijn er zoo wat gepleegd) verre over treft. Ook in ons blad is herhaaldelijk, somtijds uitvoerig, daarover geschreven. De feiten zoo als ze verhaald worden zijn, dat spreekt van zelf, niet stuk voor stuk alle te controleeren men mag echter met volle gerustheid zeggen, dat de hoofdzaken door geheel onpartijdige ge tuigenissen en berichten van ooggetuigen vast staan, en niet alleen neutralen (zooals de Amerik^ansche predikant Barton, voorzitter van bet Amerikaansche Comité voor Armenië) maar Duitschers en zelfs Turken werden be reid gevonden om voor de getuigenissen in te staan. Kort saamgevat, moge daaruit het volgende in herinnering worden gebracht. In de zes Armeensche wilajets, die ongeveer tusschen Kaiseriëh (Klein-Azië,) Diarbeker (aan de Tigris) en Perzische grens liggen, met Erzeroem als hoofdplaats, werd in de laatste maanden van 1914 de geheele jonge en valide Armeensche bevolking bij het leger ingelijfd en naar de gevechtsterreinen gezonden. De overblij venden zonder bescherming, waren overgeleverd aan de ongenade der overheids personen die krasse maatregelen beraamden. Voor zoover niet als soldaat weggevoerd, wer den de mannen te werk gesti ld voor wegaan leg enz., sedert Juni 1915 echter zonderde men hen bjj kleine groepjes af om hen neer te schieten. Zoo is bet valide deel der manneljjke Armeniërs nagenoeg uitgeroeid. Dat was echter niet genoeg. Van April 1915 af nam de Turksche overheid het be sluit, zich van heel dat lastige volkje zooveel mogelijk te ontdpeD. De vrouwen, kinderen en ouden van dagen werden uit hun woningen gezet (deze werden dadelijk door Turken en Koerden ingenomen), van alles beroofd, en ander geleide weggezonden naar de woestijnen van Mesoptamië en Anatolië. Deze ongeluk kige karavanen bezaaiden den lijdensweg met hun lijken geen vierde deel bereikte de plaats hunner bestemming. De ontberingen, de el lende, de mishandelingen en folteringen die de anderen moesten ondergaan, voordat de dood hen verloste, tarten alle beschrijving. Als deze troepen langs Eufraat of Tigris kwamen, wer den ze bij massa's verdronken. Alleen de jonge meisjes werden gespaard men begrijpt met welk doel. Ook dat was nog niet genoeg. Nadat hon derdduizenden mensehen aldus vermoord ot door ontbering omgekomen waren slechts een deel van hen die den Islam omhelsden bleef gespaard liet men de anderen bijna geheel aan hun lot over, en zeer velen zijn zelfs op de plaats hunner bestemming van gebrek gestorven. Een deel dezer ongelukkigen vertoeft nog altijd in het noorden van Syrië. Allerwegen heeft men zich opgemaakt om dit overschot eener natie tb hulp te komen in Amerika, in Zwitserland en elders zijn tal van comité's opgericht. Moet Nederland hier achterblijven Zou niet ook hier te lande de reddende hand uitgestoken worden, om te redden wat nog te redden is van dit ongelukkige volk Wat wjj hier aanhalen uit het Nieuws van den Dag is geen verdichtsel, geen overdreven voorstelling der gebeurtenissen. Het zjjn feiten, nauwkeurig onderzocht en gecontroleerd. En nu laatsteljjk ging men men op de Joden in de omstreken van Gaza, Jaffa enz. dezelfde methode toepassen. Thans schijnt hierin eene kentering te komen, omdat ondanks verklaringen en verschconingen in sommige Duitsche bladen een kreet van afschuw en protest door de geheele wereld opsteeg tegen het afschuweljjk bedrjjf der Turken. Wij voegen onzen wensch bjj dien van het N. v. d. D. en andere bladen in de neutrale landen, dat men al het mogeljjk doe, om te redden wat nog te redden is, d'. w. z. trachten te behouden het overschot van een geheel volk, een christenvolk. DE OORLOQ. De algemeene toestand. Op het oosteljjk front zetten de Russen hun terugtocht voort. De Oostenrjjksche troepen hebben Koety bezet, en zjjn reeds de Tsjere- mosj-rivier overgetrokken. De Duitsch-Oosten- rijksche legers bevinden zich in de Ijjn Koety- Zalesjziki-Hoesiatyn, op ongeveer |25 K.M. van Tsjernowitsj, de hoofdstad van de Boeko- wina. In het zuiden van de Boekowina werd hoogte door de Oostenrjjksche legers bezet. Niet overal trokken de Russen terug zonder tegen stand te bieden er werden op enkele punten hevige gevechteD geleverd-. Aan het Roemeensehe front daarentegen wordt het Russisch-Roemeensche, offensief in het Poetnagébied krachtig voortgezet. De Oostenrjjksche generale staf zegt, dat aan den vijand noodzakeljjk geworden bewegingen werden uitgevoerd. Dat wil zeggen "de Roemeensch-Russische troepen drongen de Oostenrjjkers nog eenige kilometers verder achteruit en vermeesterden een aantal dorpen in het Poetnadal en de Ivarpathen slechts in het Casipoe-dal konden de Oostenrjjkers de aanvallen der Roemeensehe troepen afslaan. De bekende Zwitsersche overste Egli ver"

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1