Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, Maximumprijzen Hijst. j)c Kermis. önzc politicly Christenen. No. 2796. Zaterdag 28 Juli 1917, 28e Jaargang. GEMEENTERAAD. Maatregelen tegen gebrek aan veevoeder. Aanwijzing verkrijgbaar- stelling Levensmiddelen. Uitreiking ZEEPKAARTEN. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 eent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 96 cent by vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 50 eent; elke regel meer 10 cent. By abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen. Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M, DE JONGE, te Ter Neuzen. De Burgemeester van TEK NEUZEN wijst landbouwers en veehouders op onderstaande raadgevingen van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel in de Staatcourant van 18 Juli 1917 en beveelt met aandrang aan zooveel mogelijk in de door den Minister aangegeven richting werkzaam te zjjn. d,I°Vl0tt6 281 het in 80mmie° breken mogelijk zijn door het maaien van grow riet de beschikking te Ter Neuzen 24 Juli 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, ingevolge circ. No 59437, dato 19 Juli 1917, dat Z.Exc. den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, gezien art. 8 der Dis- tributiewet 1916 heeft goed gevonden 1, a. voor middel maalrijst (industrierjjst) vast te stelleo een maximumgroot- en tus- schenhandelprjjs van J 46.50 per 100 K.G. b. te bepalen, dat de sub a bedoelde prijs is te verstaan netto, inclusief baal, af fabriek, contant zonder korting. 2. a. voor rijstgries, rijstmeel en rijstbloem vast te stellen een maximumgroothandelprjjs van 49.per 100 K.G., een muximumtus- schenhandelprijs van /50.— per 100 K.G. en een maximumkleinhandelprjjs van 30 cent per V, K.G. b. voor boekweitmeel (gruttemeel) en boek weitgort vast te stellen een maximumgroot handelprjjs van ƒ61.— per 100 K.G., een maximumtusschenhandelprijs van ƒ62.per 100 K.G. en een maximumkleinhandelprijs van 38 cent per K.G. c. voor bakmeel (50°/o boekweitmeel, 50°/o rijstmeel) vast te stellen een maximumgroot handelprjjs van ƒ55,— per 100 K.G., een maximumtusschenhandelprijs van f 56,— per 100 K.G., en een maximumkleinhandelprijs van 34 cent per '/2 K.G. 11te bepalen, dat sub 2a, b en c bedoelde maximumgroothandel en tusschenhandelprjjzen zijn te verstaan per 100 K.G. netto, zakken op rekening, af fabriek of pakhuis, grossier, contant zonder korting, en de maximumklein- handelprjjzen netto met inbegrip van alle onkosten als verpakking enz., contant zonder korting. Ter Neuzen, 25 Juli 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend dat in de week van 30 Juli 5 Aug. geldig zullen zijn voor Bak- en Braadvet bon no. 18 le serie. Versch VarkeDsvIeesch 18 le Gezouten Varkensvleesch 19 le Groene Erwten 13 ie Havermout 5 ie N.B. Op bon No. 18 voor Versch Varkens- vleesch mag 0.200 K.Ci. worden afgegeven. Op bon No. 19 voor Gezouten Var- keiisvleesch mag 0.200 K.G. worden afgegeven. Op bon No. 5 voor Havermout mag slechts 0.100 K.G. worden afgegeven. Ter Neuzen, 27 Juli 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd. J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABJ3KJ3, Secretaris. De Hoofdcontroleur-Boekhouder van het levensmiddelenbureau maakt bekend, dat uit reiking van zeepkaarten voor de maand Augustus zal plaats hebben in het lokaal BETHEL, 2e Verbindingsstraat, uitslui tend tegen inlevering der oude kaarten en tegen betaling van I cent per kaart en wel voor hen wier geslachtsnaam begint met de letters A G Dinsdag 31 Juli van 9-11 uur v.m. Ter Neuzen, 27 Juli 1917. De Hoofdcontroleur-Boekhouder, voornoemd, L. W. RIJNBERG. In den Raad der Gemeente Ter Neuzen werd met meerderheid van stemmen het besluit genomen, de kermis dit jaar te doen doorgaan. Wie de discussie's in onzen Raad goed ge volgd heeft, heeft gezien, hoe de liberale raads leden duidelijk het belang van onze talrijke neringdoenden aantoonden bij het houden der kermis. De anti-rev. raadsleden, die altijd tegen een kermis zijn, hadden het uit den treuren maar over de tijdsomstandigheden, die ze altijd te pas of te onpas naar voren brengen, als ze iets, waar ze als partij of persoon tegen zjjn, willen beletten. Dat er ook menschen met andere opvattin gen zijn, begrijpen ze niet in hunne eenzij digheid. Dat ze, zelf telkens met het woord vrij heid in den mond, niet onoodig een anders vrijheid aan banden hebben te leggen, willen zij evenmin beseffen. Ze kennen zich dat recht maar toe. Het algemeen belang reke nen ze in hunne benepenheid niet. In Luctor et Emergo verschenen reeds spoedig een tweetal artikelen tot bestrijding van het wettig genomen raadsbesluit. Wat in die artikelen over de kermis ge oreerd wordt, bewijst, dat de redactie niets van de beteekenis der kermis afweet. De klap van de vuurpijl was weer, dat slechts ééne klasse van neringdoenden van de kermis profiteert, n. 1. de herbergiers. Nu staan wij ook wat deze klasse van be lastingbetalende burgers betreft, op een ander standpunt dan Luctor et Emergo. We beschouwen die menschen niet als minderwaardige lieden en we zouden er heel wat kunnen noemen uit de aangebeden hoog heden der tegenpartij, die moreel niet in de schaduw kunnen staan van velen dezer nering doenden. Maar en dat kan ieder onpartijdig beoordeelaar weten het is ook volstrekt in strjjd met de waarheid, dat alleen de her bergiers belang hebben bjj het houden der kermis. Nu denken wij op het oogenblik niet aan die breede schare van burgers, die gaarne oudergewoonte het goed recht eischen op eenige dagen van ontspanning te midden van hunne dageljjksche beslommeringen, van die burgers, die op gepaste wijze zich weten te ontspannen en zich in hun fatsoenljjk genot niet belemmerd willen zien door eene categorie van menschen, die op zekeren leeftijd gekomen, de wereld immer zwartgallig zien. Neen, wij bepalen ons tot de neringdoen den, die de gemeentekas flink helpen stijven en dikwijls moeilijke dagen doormaken. Juist de tijdsomstandigheden zijn een reden te meer om die menschen het hoofd boven water te helpen houden. Weten sommige in onze gemeente dan niets van het belang der kermis. Weten ze niet, hoevele vreemdelingen naar hier getrokken worden Weten ze niet, hoevele inkoopen op aller lei gebied hier worden gedaan Niet alleen de herbergiers, ook de sigaren handelaars, de bakkers, de winkels met co mestibles, de gelanteriewinkels, de kruideniers, zj) allen profiteeren bjj de kermis. Vraag eens even bij jjzerhandelaars, hoeveel beter hun omzet is, als de kermis plaats heeft. Meer dan eens hebben ook anti-rev. nering, doenden die opvatting doen hooren. Nu zwijgen zij misschien om partyredenen, maar het feit blijft bestaan. Daarom mag gerust verklaard worden, dat om het onderdrukken der persoonlijke vrijheid en om de enorme schade aan het algemeen belang toegebracht, het te betreuren zou zjjn, als het wettig besluit vaD den Gemeenteraad niet kon uitgevoerd worden. Nadat dit geschreven was, vernamen wjj, dat door den militairen commandant de ver gunning geweigerd is voor het houden der kermis. De redenen weten wjj niet. Aanvan kelijk scheen de zaak geene belemmering te zullen ontmoeten. Hebben geheime invloeden van onverant- woordeljjke personen gewerkt, van personen, die maling hebben aan de belangen van eene breede schare van medeburgers In iedere geval, het besluit van onzen Raad mag niet uitgevoerd worden, de kermis gaat niet door. Velen met ons zullen dezen toestand ten zeerste betreuren. Het is niet de eerste maal, dat onze nering doenden worden gedupeerd door een gebod of verbod. Nog eens wjj vinden dezen afloop zoo betreurenswaardig mogeljjk. Maar misschien willen de [tegenstanders der kermis de neringdoenden 'hunne belasting helpen betalen. Met het oog op de tijdsomstandigheden De Kamers waren ontbonden. De nieuwe verkiezingen hebben plaats gehad. Men liet zitten wat zit. De Kamers kwamen in hun oude samen stelling terug. Er zouden geene wetsvoorstellen van poli tieke strekking behandeld worden. Maar natuurlijk kon een kind begrjjpen, dat de wetsvoorstellen, in de Tweede Kamer vroeger aangenomen, aan de Eerste zouden worden voorgelegd. Maai de rechtsche Eerste Kamer weigerde de behandeling. Ze moesten opnieuw de Tweede Kamer pas- seeren. Deze staatsrechterljjke zaak trachtte de rechterparty, die zich n. b. de Christeljjke noemt, voor politieke doeleinden te benutten. Wetsvoorstellen als b. v. voor ouderdoms pensioen mochten niet meer ingediend worden. Dat was tegen het politiek accoord, aldus de Christelijke heeren. De heer Schaper stelde voor, alle reeds door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstellen opnieuw in te dienen. Dit werd in de Tweede Kamer met links tegen rechts aangenomen. Een onverkwikke- keljjke discussie ging vooraf. De christeljjke leden stonden op hun achterste beenen, nu ze zich in de kaart gekekeD zagen. De linksche sprekers wezen er duidelyk op, boe hier van geene nieuwe voorstellen sprake was en dat men moest rekening houden met den geest van het getroffen accoord. Niets hielp. Voor overtuiging zjjn die heeren niet vatbaar. TER \EI ZEMffl VOLKSBLAD. i De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat Openbare Vergadering van den Gemeenteraad zal worden gehouden op Dinsdag den 31 Juli 1917 des voormiddag» ten 10 ure. Ter Neuzen, don 26 Juli 1917. De Burgemeester voornoemd J. HUIZING A Mede door den slechten hooioogst zal er in den ko menden winter ongetwijfeld een groot gebrek aan vee voeder onstaan. Daarom dienen alle mogelijke pogingen te worden aangewend om dit gebrek tot den kleinst mogelijken omvang te beperken. Dit zal kunnen geschieden door het zooveel mogelijk verbouwen van de hieronder ge noemde gewassen in de stoppels van vruohten, die vroeg het veld ruimen, dus na vroege aardappelen, wintergerst, rogge, karwij, koolzaad, vlas e. d., alsmede door er voor te zorgen, dat er zoo weinig mogelijk voedsel verloren gaat. Daardoor zullen de akkerbouwers in staat zijn een groot deel van de door hen voor veevoeder geteelde vruchten, als mangel wortels, voederbieten en koolrapen, alsmede erwten-, boonen en haverstroo naar elders te verkoopeu, om zelf producten, die zij in normale jaren niet of in mindere mate daartoe bezigden, als veevoeder te gebruiken. Van de gewassen, die met kans op susses nog na de hierboven genoemde vruchten geteeld kunnen worden, zouden genoemd kunnen worden de koolrapenknol rapen of raapknollenoveral waar nog planten verkrijg baar zijn (voor het zaaien van koolrapen is de tijd verstre ken) de herfs- of stoppelknollenzoowel op zand- en veen-, als op lichte kleigronden. Per H.A. beeft men 2 4 K.G. zaaizaad noodig; zoowel het loof als de de knollen kannen tot zeer laat in den herfst worden gevoederd Ook leent dit gewag zich zeer goed om in zijn ge heel ingekuild (geënsileerd te worden de wikken op do zavel- en kleigrondenmen heeft per H.A. ongeveer 2 H.L, zaaizaad noodighet boterzaad of zomerraap- zaad, op alle gronden. Hoeveelheid zaaizaad 25 liter per H.A. Het groene gewas kan tot laat in den hefst gevoerd worden en tegen den winter worden ingekuild de yele mosterd, die op de meeste grondsoorten, ge zaaid naar oen hoeveelheid vau 2535 liter per H.A. nu nog een groote massa blad produceert, dat, mits vóór den bloei gemaaid en ingekuild een goed veevoe der vormthet koolzaad op de betere gronden hoe veelheid zaaizaad 25—35 liter per H. A. de groene massa kan gemaaid en ingekuild worden het Wester- woldsch- en Italiaansch Raaigras\ nu gezaaid naar een hoeveelheid van pl. m, 65 K.G. per H.A., mag men op de meeste gronden nog een behoorlijke snede gras verwachten de spurriedeze leent zich vooral voor de lichte zandgronden en is daar vol doende bekend. Behalve door het telen van een z.g. tweede vrucht kan bijkans iedere landbouwer den nood helpen lenigen door zoo zuinig mogelijk met de stoffen, die waaide hebben als veevoeder, om te gaan. Nog in vele streken van het land worden de koppen en bladeren van bieten niet met die zorg verzameld welke rederlijkerwijs voor den volgenden winter geëiseht mag worden. Tegen wat meer arbold mag daarbij niet worden opgezien. Daarom zij er hier opgewezen, dat men daar, waar men geeu overvloed van jonge klavers heeft, in den herfst zoo lang mogelijk de koppen met bladeren versch dient te vervoederen. Van een gedeelte kunnen koppen en bladeren van elkaar gescheiden worden. De koppen blijven bewaard tot den tijd, dat men wegens nachtvorsten geen versch loof meer kan voeren, en al het andere wordt zoo zorgvuldig mogelijk ingekuild. Hij, die uitsluitend grasland heeft, zal verstandig doen zijn vee met zoo lang als maar eenigszins moge lijk is buiten te laten, doch dit wat eerder op te stallen en te voederen met gras,' dat dsn nog gemaaid wordt van land, dat men voor dit doel vroegtijdig zonder beweiding laat liggen. Door alles wat niet meer in verschen toestana aan het opgestalde vee vervoerd kan worden, zorgvuldig in te kuilen, kan met laat in den herfst nog heel wat kostbaar veevoeder verzamelen. krijgen over voeder, dat in verschen of geënsileerden toestand door de dieren gaarne gegeten wordt. Ook zij hier in herinnering gebracht, dat het bak- selen van hooi en stroo tot besparing van deze voe dermiddelen leidt. Zjj die een voor hen onbekende cultuur van voe dergewassen willen toepassen, of, terwijl ze niet vol- doendo vertrouwd zijn met het inkuilen van groenvoer, daarmede willen beginnen, zullen goed doen, vooraf het advies van den Rijkelandbouwleeraar of Yeeteelt- consulent in te winnen. H - K 31 11-12 L-83 31 2—4 n.m. O Z 31 46 I,,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1