Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Wat de laatste weljeiu onsjeeren. MILITIE. MILITIE. Vrijstelling wegens kostwinnerschap. VERBOD De Burgemeester der gemeente Ter Neuzen, Maximumprijzen Aardappelen. So. 2795. Woensdag 25 Juli 1917. 28e Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 96 cent by vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. latere. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 aent; elke regel meer 10 cent. By abonnement aanmerkelyk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen. Deze Courant verscbynt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen by ,den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. Vrijstelling van den dienst wegens eigen vrijwilligen dienst, broederdienst of aanwezigheid van in hetzelfde jaar geboren broeders of halfbroeders. Eigen vrijwilligen dienst. Droederdienst. ®®®iog kan geschieden hetzjj sohrifteljjk Aanwezigheid van in hetzelfde jaar ge boren broeders of halfbroeders. De bijzondere aandacht van belang hebbenden wordt er op gevestigd, dat, indien zij alsnog vrijstelling verkrijgen om een der hierboven omschreven rede nen, die vrijstelling ben niet zal onthef fen van hnn verplichting om ingelijfd en geoefend te worden en om zoo noo- dig verder in werkeiijken dienst te ble ven, daar de vrijstelling eerst op een later, thans nog onzeker, tijdstip zal ingaan. Ter Neuzen, 19 Juli 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. vrijstelling wegens kostwinnerschap 2" »p «s- Degene, die aanvraag doet tot het opmaken van zulk een staat van inlichtingen, dient zooveel mogelijk daarbij opgaven te verstrekken omtrent de omstandigheden, waarin de militieplichtige en waarin het gezin of de naaste bloed- of aanver wanten verkeeren Bij voorkeur zal voor het opmaken van staten van inlichtingen ten behoeve van het aanvragen van vrijstelling wegens kostwinnerschap zitting worden gehouden op Vrijdag 27 Juli a.s., namid dags tusschen 2 en 4 uur. Het vorenstaande geldt niet alleen voor hen, die voor het eerst zijn ingeschreven, maar ook voor hen, die voor de lichting 1918 opnieuw zijn ingeschreven. Tot deze belmoren o.a. zij, die het vorig jaar tij delijk zijn vrijgesteld bij een uitspraak van Gedeputeerde Staten, die vóór I September onherroepelijk is geworden, of bij een Koninklijk besluit, dat vóór dien datum is genomen op een ingesteld beroep. Omtrent de vrijstelling wegens kostwinner schap wordt beslist door Gedeputeerde Staten, zoo de reden van vrjjstelling aanwezig was op 21 Maart van dit jaar, anders door de Koningin.' Deze Trjjstelling wordt aanvankelijk slechts tijdelijk en wel ten hoogste viermaal voor een jaar en daarna, zoo de grond voor de vrijstelling ook bij de ten vijfden male te nemen beslissing nog aanwezig blijkt, voorgoed verleend. rijstelling wegens kostwinnerschap behoeft NIET te worden gevraagd door hen, die reeds vrjjstelling wegens persoonlijke onmisbaarheid mochten hebben verkregen. Echter kunnen zij, die laatstbedoelde vrijstelling te vergeefs heb ben gevraagd, thans nog vrijstelling wegens kostwinnerschap aanvragen. De bijzondere aandacht van belangheb benden wordt er op gevestigd, dat, indien zU alsnog vrijstelling wegen? kostwin- schap verkrijgen, de vrijstelling beu niet zal ontheffen van huu verplichting om ingelijfd en geoefend te worden en om zoo noodig verder in werkeiijken dienst te blijven, daar de vrijstelling eerst op een later, thans nog onzeker, tijpstip zal ingaan. Ter Neuzen, 20 Juli 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. gebruik van Tarwe, Rogge, Peul vruchten en Boekweit als Veevoeder. De Burgemeester der gemeente TER NEU ZEN vestigt de aandacht op de volgende be schikking van den Minister van Landbouw, Nijverheid en HandeL vaD 16 Juli 1917 Staats courant van 16 Juli 1917 No. 164. lo. het is behoudens zijn bijzondere toe stemming of die van den Minister van Oorlog met ingang van heden verboden a. tarwe, rogge, peulvruchten en boek weit te verwerken tot voedermiddelen voor dieren ot te vermengen met voedermiddelen voor dieren b. tarwe, rogge, peulvruchten en boek weit, gedorscht of ongedorscht, verwerkt of onverwerkt, gemengd of ongemengd met andere stoffen, als voedermiddel voor dieren te ge bruiken 2o dat het onder lo bepaalde niet van toepassing is op paardenwier-, schapen-, duiven- en Waalsche boonen. Tei Neuzen, 20 Juli 1917. J. HUIZINGA. brengt ter kennis van belanghebbenden de volgende beschikking van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel van 18 Juli 1917, Staatscourant No. 166. Artikel 1. Eigenaren en bezitters van ongedorschte granen en peulvruchten zijn verplicht, telken male onmiddellijk na het dorschen opgave te doen van de door hen gedorschte hoeveelheden, uitgedrukt in kilogrammen, aan den Burge meester hunner woonplaats. Art. 2. Eigenaren en bezitters van gedorschte granen en peulvruchten zjjn verplicht al hun granen en peulvruchten, met uitzondering van de hoeveelheden, waarover hun uitdrukkeljjk de beschikking is gelaten, te bezorgen, of te doen bezorgen uitsluitend op de plaats waar en op den tjjd, dat zulks door den Regeerings- commissaris van de Rjjksgraanverzameling wordt gewenscht, overeenkomstig de daarom trent bestaande plaatselijke gebruiken. Art. 3. Voldoen de eigenaren en bezitters niet aan de in art. 1 en 2 genoemde verplichtingen, dan zal, onverminderd de strafrechterlijke ver- volging die zal worden ingesteld, de beschik king over de hoeveelheden, in art. 2 bedoeld, worden ingetrokken. Art. 4. Onder granen wordt in deze regeling ver staan wintertarwe, zomertarwe, spelt, winter rogge, zomerrogge, wintergerst, zomergerst, haver, evene, boekweit en kanariezaad. Onder peulvruchten wordt in deze regeling verstaan veldboonen, (wier-, paarden-, duiven-, schapen- en waalsche), alle soorten groene en gele erwten, alle soorten grauwe erwten, alle soorten bruine, gele en witte boonen. Ter Neuzen, den 23 Juli 1917. De Burgemeester, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN, maakt bekend, dat ingevolge miniaterieële beschikking met ingang van 24 dezer eene maxi- mumkleinhandelprjjs voor vroege aardappelen is vastgesteld van 9 cent per K.G. voor groote (gewone consumptiewaar) en van 6 Cent per K.G. voor poters of drielingen. Deze prijzen gelden niet voor de z. g. fjjne zandaardappeler». Ter Neuzen, 23 Juli 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Er vaart een goede geest over onze schoone en vruchtbaren streek. Mocht Ier Neuzen bjj de stemming voor den Gemeenteraad niet al opleveren, wat men er van hoopte, onweersprekeljjk bljjft het, dat het vrjjzinnig element verreweg het sterkst is, dat de algemeene positie voor de vrijzin nige partij op gestadigen vooruitgang wjjst. Dat in Zaamslag dat deel, dat jaren lang" zich dorst vermeten, op onhebbelijke wjjze zjjne medeburgers van andere richting te over- heerschen, het lid op den neus heeft gekregen, het bljjkt overduideljjk uit de stemming en de herstemming. TER NEIIZEM VOLKSBLAD. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN brengt ter kennis van belanghebbenden, dat voor hen, die voor de lichting dor militie 1918 zijn ingeschreven, de gelegenheid wordt opengesteld om alsnog vrijstel ling van den dienst bij de militie om een der hier- boven vermelde redenen aan te vragen en dat daarom trent het volgende geldt. Tot het verkrijgen van vrijstelling wegens eigen vrij willigen dienst moet worden overgelegd een bewijs van dienst of een uittreksel uit het stambook. Voor lien, die nog dienen of wier verbintenis nog loopende is, worden deze stukken door d« zorg van de daarbij betrokken autoriteiten bij den Militieraad inge diend, zonder eenigo bemoeienis van de zijde van be langhebbenden. Voor zooveel betreft ingeschrevenen voor de militie, die gediend hebben, maar niet meer in dienst zijn, moet het opgeven van de reden van vrijstelling, indien' dit niet reeds bij de inschrijving beeft plaats gehad, door of vanwege ben geschieden ter Secretarie dezer gemeente, vóór of op 31 Juli a. s., bij voorkeur op Vrij iagr '27 Juli a.s., des namiddags tusscben 2 en 4 uur. Aldaar wordt gezorgd voor bet opvragen en het indie nen van de vereischte stukkeD. Medebrengen van zakboekje of paspoort is zeer ge- wensoht. De aandacht wordt er op gevestigd, dat van een even getal broeders of halfbroeders de helft en van een oneven getal de grootere helft wordt vrijgesteld, en voorts, dat een broeder, die tor inlijving bestemd is, met betrekking tot vrijstelling wegens broederdienst wordt gelijkgesteld met een broeder die dient. De wet bepaald n.l., dat vrijstelling wegens broeder- dienst wordt verleend aan den ingeschrevene, wiens wettige broeder ot halfbroeder hetzij bestemd is ter inlijving of wel dient of gediend heeft bij do militie, hetzij als vrijwilliger dient of gediend 'heeft bij dé zeemacht, bij het leger hier te lande of bij de koloni ale troepenwat het eerste geval het- bestemd zijn ter inlijving bij de militie betreft, tenzij het voor de inlijving bepaalde tijdstip reeds vorstre'ken en hij niet ter inlijving opgekomen is. Tot het verkrijgen van vrijstelling wegens broeder- dienst moet worden overgelegd lo. een bewijs van bestemming ter inlijving, een bewijs van dienst of een uittreksel uit het stamboek van eiken wettigen broeder of halfbroodor, die ter in lijving bestemd is, dient ot gediend beeft, zoomedo ten aanzien van eiken wettigen broeder of halfbroeder, voor wion een plaatsvervanger is gesteld, een bewijs' van dienst of een uittreksel uit het stamboek van den plaatsvervanger -O- ean getuigschrift betreffende de wettige broe- dera en halfbroeders van den ingeschrevene. Do stukken, onder fo. bedeeld, worden, voor zoover de reden van vrijstelling reeds bij de inschrijving is of binnen den hierna te noemen tijd ter secretarie de zer gemeente alsnog wordt op.-egeven, zonder verdere bemoeienis van de zijde van den ingeschrevene opge vraagd en ingediend. he* opmaken van bot getuigschrift onder 2o. bedoeld, moet door of vanwege den ingeschrevene aan vraag worden gedaan ter Secretarie dezer gemeente, vóór of op 31 Juli a.s., bij voorkeur op Vrijdag 17 Juli a.s.. des namiddags tusschen 2 en 4 °uur Daarbij moet door of vanwege don ingeschrevene wor den gezorgd voor de tegenwoordigheid van twee ge tuigen, die meerderjarige mannelijke personen moeten zijn, van wie kan worden aangenomen, dat zij met het bekend lyn lnSeschrevene behoort, voldoende geweensecbhrtngen zakbookjes paspoorten is zeer Het getuigschrift wordt in den regel opgemaakt door den Burgemeester der gemeente, waar de belangheb bende voor de militie is ingeschreven, doch kan ook door een anderen Burgemeester worden opgemaakt er- ee °f meer broeders of halfbroeders'in hetzelfde jaar geboren en moet aan een of meer van hen vrysteljing wogens broederdienst worden verleend dan wordt in de zitting van den Militieraad door loting uitgemaakt, aan wien of aan wie hunner de vrijstelling zal worden toegekend. Onder zekere voorwaarden ovUe"rP«ntZ1J "let afwi)king hiervan, bij onderlinge reden zaT f aa"wUzeu, wie hu"'>er om bedoelde moeten voor W°rden vrHSesteld- Minderjarigen hebben van l. k e.en overeenkomst de toestemming voo'gtj :rtïidie de ouderlijke macht of de T Va" d,B overeenkomst en bet verleenen ten overstaan van den Burgemeester of van een door dezon daartoe aangewezen gemeente-ambtenaar, uiter lijk op 31 Juli as., (bij voorkeur op den hiervoren bedoelden dag, hetzjj mondeling in de zitting van den Militieraad. Deze aanwezigheid kan ook op zichzelf reden tot vrijstelling goven, zonder dat er redei» tot vrijstelling wegens broederdienst' bestaat. De wet bepaalt namelijk onder zekere voorwaarden: Indien twee of meer broeders, dio geen recht op vrij stelling wegons broederdienst kunnen doen gelden, in hetzolfde jaar zijn geboren, wordt de helft van hun getal of, zoo dit oneven is, de groofe helft vrijgesteld. Om voor vrijstelling om de hierbedoelde reden in aanmerking te komen, moet door of vanwege den in geschrevene vóór of op 31 Juli a.s., ter Secretarie dezer gemeente aanvraag worden gedaan tot het opmaken van een daartoe vereisclit getuigschrift. Wie van de broeders of halfbroeders zal of zullen worden vrijgesteld, wordt uitgemaakt door een loting of bjj overeenkomst, op dezelfde wijze als hiervoren omschreven is onder Broederdienst". Om vrijgesteld te worden wegens eigen vrijwilligen dienst of wegens broederdienst, moet de reden van vrijstelling hebben bestaan op 21 Maart van het jaar. Om vrijgesteld te worden wegens aanwezigheid van in hetzelfde jaar geboren broeders of halfbroeders moet de reden van vrijstelling bestaan op bet oogenblik, waarop de Militieraad uitspraak doet. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis van belanghebbenden, dat voor hen, die voor de lichting dor militie 1918 zijn ingeschoven de ge legenheid wordt opengesteld om alsnog. aan to vragen en dat daaromtrent het volgende geldt Vjze *r!)8'effing wordt verleend aan hem, door wiens verblijf in werkeiijken dienst voldoende middelen tot levensonderhoud zouden komen te ontbreken aan zijn gezin of aan dat, waartoe hij*b"hoort of waarin hij als pleegkind is opgenomen, dan wel aan personen, die hem in den eersten ot den tweeden graad van bl- ed- of aanverwantschap bestaan. Geldt het iemand, dio reeds is ingelijfd, dau wordt do vrijstelling niet verleend, zoo de belangen van den dienst het wensebelijk maken haar niet te verleenen en bij toekenning eener vergoeding van ten hoogste een gulden por dag voldoende in de middelen tot levens onderhoud van het gezin of van bedoelde personen zou worden voorzien. oor liet kostwinnerschap, in den zin van de Mili- tiewet wordt met vereisclit, dat de eenige of voor naamste bron van inkomsten gelegen is in den arbeid van den nulitieplichtige, doch is het voldoende, indien door zijne mogelijke dienstvervulling de gezamenlijke tnkomsen der betrokkenen met een zoodanig bedraq zouden oorden verminderd, dal het overblijvende niet meer gezegd kan worden voor hen „voldoende mid delen tot levensonderhoud" te vertegenwoordigen. Tot het verkrijgen van vrijstelling wegens kost winnerschap moet worden overgelegd een staat van inlichtingen, opgemaakt door den burgemeester der gemeente, waar de belanghebbeden voor de militie is ingeschreven. De staat-kan echter ook door een anderen burgemeester worden opgemaakt, als daarvoor een bijzondere reden bestaat. Indien het bezwaren ople vert den Btaat van inlichtingen hier te lande doen ov^MD',i !!V-n plaat8 Van lulk een staat worden Lhf|!S e0D gelijksoortig, hetzij een ander in het bui onland opgemaakt stuk, waaruit met genoeg- kendhoM "mondigheden blijken, welker be- ef .va.nW0Se denÉfenei die vrijstelling verlangt TecfmaV d 6rS P' n,°et 200veel mogelijk ter seoietartb der gemeente aanvraag worden gedaan tot het opmaken van bedoeldeu staat van inlichtingen en nf r of °P ,31 Juh a s-, ingeval de reden van Trilling aanwezig was op 21 Maart van dit jaar. De Burgemeester,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1