Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, Marktmeester enz. GRONDBELASTING. 1°- Marktmeester, 2°- Deskundige, No. 2794. Zaterdag 21 Juli 1917, 28e Jaargang. Aanwijzing verkrijgbaar- stelling Levensmiddelen. Maximumprijzen haring. Van het Westelijk oorlogstooneel. ABONNEMENT8PRIJ8: Per 3 maanden 76 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 96 cent by vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. latere No IS. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 eent; elke regel meer 10 cent. By abonnement aanmerkelyk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen by den Uitgever M. DE JONGE, te Ter Neuz e n. Burgemees'er en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter kennis dat van 16 tot en met 23 Juli 1917 ter inzage van belanghebbende ter secretarie is nedergelegd de ingewonnen adviezen inzake het adres van 28 Januari 1916 van de Association Coö peratieve Zélandaise de Carbonisation te Sluiskil, gemeente Neuzen, om terruggaai of vermindering van grondbelasting op grond van het ongebruikt en onverhuurd blijven van een groot gedeelte harer fabrieksgebouwen. Ter Neuzen, den 16 Juli 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd. J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN roepen sollicitanten op naar de betrekking van op eene jaarwedde van f40. belast met het uitbrengen van schrifteljjk advies inzake de schatting van de huur waarde der lokaliteiten waarvoor vergun ning voor den verkoop van sterken drank in het klein is verleend, op een jaarwedde van f 25 Stukken in te zenden vóór 30 Juli 1917. Ter Neuzen, 17 Juli 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend dat in de week van 2329 Juli geldig zullen zjjo voor link- en Itraadvct bon no. 17 le serie Yarkensvleesch 17 le Groene Erwten 12 le KÜst 11 le N.B. Op bon No. 17 voor Varkensvleeseh mag 0.400 K.G, worden afgegeven. Op bon No. 11 voor Rijst mag slechts 0.300 K.G. worden afgegeven, Ter Neuzen, 20 Juli 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat volgens ontvan gen circ. No. 58710 dd. 18 Juli 1917 door Z.Exc. den Minister van Landbouw, Nijver heid en Handel een maximum groothandelprjjs *®stgesteld voor volle en maatjesharing van 25.50 per ton van 750 stuks, met een uetto visebgewicht van 110 K.G. per ton, netto contant franco station van afzending (lust in prys inbegrepen) en met handhaving van dato den 3 April j.l. vast- gestelden maximum kleinliandelprijs voor volle en maatjesharing (niet schoongemaakt) van 4 cent per stuk, en voor gemarineerde haring van 6 cent per stuk, ingevolge art. 8 der Distributiewet 1916, is vastgesteld een maxi mum kleinhandelprjjs voor volle en maatjes haring schoongemaakt, al of niet uitgesneden of gefileerd, van 5 cent per stuk. Ter Neuzen, 20 Juli 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. DE OORLOG. Oe algemeene toestand. De nieuwe Duitsche rijkskanselier zet de besprekingen men de partijleiders voort. En de centrale Rjjks-dagscommissie vergaderde Dog eens voor een nieu te beraadslaging over de vredesmotieby deze bespreking werden nogmaals de gronden voor en tegen nauw keurig gewikt en gewogen. De motie, die gedrukt is, werd ondertee kend door zes socialisten, vier leden van het Centrum, vjjf leden der volksparty en een Elzas8er, De motie is Donderdag ingediend, by de be handeling van de aangevraagde oorlogscredieten. Micbaelis zal dan het standpunt der regeering uiteenzetten,, voor de centrumparty zal Fehren- bach, voor de socialisten Scheidemann, voor de vrijzinnige volkspartij von Payer het woord voeren, om de motie te verdedigen tegen de motie zal worden gesproken door Westarp voor de conservatieven en door dr. Stresemann voor de national-liberalen. De stemming zal waarscbjjnljjk niet heden, maar morgen plaats hebben. De »Lok. Anz.< schat het aantal stemmen, dat voor de resolu tie zal worden uitgebracht, op minstens 221, wat een vrij groote meerderheid is, daar de Rijksdag 397 leden telt. (Zie laatste Berichten.) Zoo echter de verklaringeu van den niéu wen Rijkskanselier voor de meerderheidsgroe- pen bevredigend zyD, zou de motie~niet eens in stemming worden gebracht. VolgeDS berichten uit Getève hebben de Fransche socialistische leiders den invloed over wogen, die door de ministerieele crisis in Duitschland en de aanneming der vredesre- solutie door den Rijksdag, ontstaan kan voor internationalen toestand. Naar hunne meening kunnen de gebeurte nissen in Duitschland niet zonder invloed blyven op de positie, door da Fransche socialisten aangenomen. In de bijeenkomst werd besloten, een motie aan te nemen, waarin de onmiddel- lijke byeenroeping van den partydag wordt geëischt. De tekst dier motie is door de ceu- sunr achtergehouden. De toestand te Petersburg is zeer ernstig. Er is nu opeüljjke strjjd tusschen te troepen der maximalisten en de regeeringstroepeo. De eersten hebben versterking uit Kroonstad ge kregen, en de gevechten in de straten worden nu met geweer- en mitrailleur-vuur krachtig voortgezet. De verwaring en de chaos nemen nog toe door het uittreden van de Kadetten uit de Voorloopige Regeering. De bericht gever van de Daily Chronicle* te Petersburg seint, dat de crisis, die daardoor ontstaan is, nog ingewikkelder wordt gemaakt door het leit, dat er in de stad ernstig gebrek is aan levensmiddelen, en dut het volk ontevreden is over de ontberingen, die het moet lijden. Da neiging, om vrede ts sluiten, om aan den oorlog een einde te maken, neemt toe ouder leiding van Leuin en zijn volgelingen. De beweging is niet alleen gericht tegen de Voor loopige Regeering, maar vooral tegen de her- va"ing ..van bet Rus9'8cbe offensief. terwijl Lenin in Petersburg de draden van de beweging in banden heeft, maakt de Voor- loopige Regeering plannen Petersburg tè ver laten en den zetel der regeering naar Moskou over te brengen. Dat deze omstandigheden van invloed moeten zyn op den strjjd aan het oostelyk front is duidelyk. De gevechten aan de Lomnitza ljjden ouder de gevolgen van de binnenlandsche on lusten. De krachtige aanvallen der Russen zyn gestaakt, bd hebben plaats gemaakt voor den stelselmatigen terugtocht. De Russen zijn, volgens het Russische legerbericht, reeds van de Lommtza teruggetrokken en hebben achter de Berenitza stellingeD ingenomen, nadat de Duitsche troepen een hoogtestelling tusschen de Lomnitza en de Berenitza hadden bezet. Een tegenaanval der Russen bracht hen weder in het bezit dier hoogte maar de verliezen der Russen waren zeer zwaar. Aan het westelijk front zyn de gevechten zeer hevig geweest. Aan het Engelsche front hadden gevechten plaats aan den straatweg Atrecht - Kamerjjk, wearin de Engelschen eenig voordeel behaalden by Monchyop de rest van het aanvalsfront werden zij, volgens het Duitsche bericht, teruggeslagen. Aan het Fraische front was de aaoval het hevigst op den linker Maasoever, in het ge bied tusschen Avocourt en den Mort Hotntne. Op een gedeelte van dit front drODgen de I ranschen in de Duitsche linie, tusschen het boseh van Avocourt en een hoogte ten W. van heuvel 304. Herhaalde tegenaanvallen der Duitschers, om hen weder daaruit te ver- drjjven, mislukteD. De hevige strjjd, die weder een groot aan tal slachtoffers heeft gekost, kon slechts ge ringe verandering brengen in de posities der tegenover elkander staande legers. Officieele communiqué's. BERLIJN, 19 Juli. (W. B.) In Vlaanderen werd de artillerie strjjd den 18den Juli niet tegenstaande het weinig heldere weder heviger. Nadat tegen deu avond een zwaar onweder had gewoed, wakkerde het vuur hier en daar aan tot trommelvuur. Zeer hevig vuur lag op het frontgedeelte van Dixtnuiden tot Wyt- schaete. Ook gedurende den nacht bleef de artille rieactie hevig. In het gebied dicht bjj de kust werden twee aanvallen der Engelschen te half vier en vier uur in den ochtend van 19 Juli afgeslagen en eveneens een vijandelijke patrouille aanval ten O. van Ypereü. Een den 17den Juli in de buurt van Oost taveerne achtergebleven nest van Engelschen werd den 19den bij het aanbreken van den dag na een verbitterd gevecht gezuiverd. In Artois ten gevolge van het ongunstige weder minder gevechtsactie. Ten N. van de Scarpe en ten Z.W. van Rouville werden sterke vjjandeljjke patrouilles verdreven. Bij den op 18 Juli vermelden aanval ten N. van Fresnoy waren de Engelschen, die ter sterkte van .verscheiden bataillonsoptraden aan het noordwesteljjk einde van het dorp, tot in de Duitsche loopgraven gekomen. Door een krachtigen tegenaanval werden zjj in een bloe- dig gevecht teruggeslagen. Zjj leden zware verliezen en moesten gevangenen in handen der Duitschers laten. In de buurt van St. Quentin werd het dorp Ribecourt van tjjd tot tjjd zwaar beschoten. Bjj den vermelden aanval der Hessische troepen ten Z.W. van St. Quentin op 18 Juli te J uur s avonds leden de Fransche zware verliezen, terwjjl die der Duitschers serins waren. Aan het Aisue-front neman Duitsche batte rijen snarn. te 6 uur 45 tegenover de nieuw genomen stellingen ten Z. van Courtecou con centraties in de vjjandeljjke loopgraven onder krachtig vernielingsvuur. Tegen 7 uur tracht ten de Franschen, na een korte vuurgolf, uit hun sappen te komen om een aanval te doen. Op slechts weinig punten echter konden zjj uit hun loopgraven komen en daar werden zjj dan door infanterie vuur vernietigd. In Argonne werden bjj La Harasée gevan genen gemaakt. Ook werden een groot aan tal Franschen gevangen genomen ten W. van de Maas, waar de Duitschers laat op deu avond van 18 Juli gedeelten der stelling heroverden. De gedurende den dag door vuurovervalleu onderbroken matige artillerie-actie nam van 10 uur 's avonds tot tegen middernacht bui tengewoon toe van af den oosteljjken zoom van het Avocourt-bosch tot hoogte 304. De vjjand deed echter geen aanvallen. Het Fransche succes bij hoogte 304. Reuter's (bijz. dienst) correspondent bjj de Fransche legers seint dd. 18 Juli dat het succes, hetwelk de Franschen gisteren behaald hebben, een schitterend voorbeeld is van een uitmuntend voorbereide en met kennis van zaken uitgevoerde infanterieoperatie. Het doel der Franschen was, den rug tusschen hoogte 304 en het Avocourtbosch, welke de Duitschers op 28 Juni veroverd hebben te hernemen. De waarde van deze stelling ligt in het feit, dat zjj de lager gelegen vijandelijke po sities beheerscht en dat zjj, in handen van den vijand eene voortdurende bedreiging voor de Fransche troepen achter hoogte 304 uit maakt. De Franschen hielden de stelling en de verbindingswegen daarheen dagen lang voort durend onder het vuur der artillerie, dat de Duitsche troepen zware verliezen toebracht. Toen de stelling eindeljjk rjjp werd geacht voor den aanval, moest hiermede gewacht worden omdat het weder de artillerie-waar neming moeilijk maakte. Driemalen werd de aanval uitgesteld, zoodat de Duitschers dach ten, dat die niet meer zou ondernomen worden en de Franschen hem slechts door geschut vuur uit hunne posities wilden verdrjjven. Juist toen de bezettingstroepen, die tot de 10e reserve-divisie behooren, afgelost werden, gingen de Franschen tot den aanval over. In enkele seconden was de heuveling genomen.' De Duitschers hadden enorme verliezen ge leden vele compagnies hadden de helft van hare getalsterkte verloren. De Duitshe stellin gen waren in puin geschoten. Onmiddelijjk na de verovering brachten de Franschen die in staat van verdediging en bovendien legden zjj nog op de oostelyk helling 300 meter verder nieuwe stellingen aan. De oorlog in Vlaanderen. VAN DE GRENS, 16 Juli. In de afgeloopeu week zyn veel mannen in laanderen gevallen, veel in lazaretten bezwe ken en veel verminkt en deze week zet zich weer even wreed in. De korte, weinig zeggende communiqué's laten niet duidelyk uitkomen, hoe geweldig er nu in Vlaanderen gestreden wordt. Dat hoort men beter aan de zelden zwjjgende kanonnen, dat ziet men aan de drukke bewe ging naar Yperen en Brugge aan het vervoer van gewonden, 't Is" overal bedryvig, in de lucht, aan t front en in de oefenkampen, waar men duizenden pas aangekomen knapen van zeventien tot achttien jaar verdeeld heeft, om ze na een korte instructie in het vuur te zen den. Men zou eentonig worden door de dage- ljjksche vliegeraanvallen in Vlaanderen steeds op te sommen. Is het weer niet te ongunstig voor de aviateurs, dan mag men op verschil lende punten vliegerraids verwachten. Boven 't gewoDe geroffel van het front hoort men nu en dan eemge zware slagen, die den grond doen dreunen en dan weten we uit de riehting, dat er duizenden ponden projtctielen geworpen zjjn op de aviatie-pleinen van Sint Denjjs West- rem, Ghistel, Vjjf wege bjj Rumbeke, Handzame, op munitiedepots of auto-parken te Lichtervelde. Zoo verhaalden my eenige bewoners, die den dood getrotseerd hadden, om de ellende van België te ontvluchtenDezen morgen viel een escader van een dertigtal geallieerde vliegtui gen Zeebrugge aan. Zware slagen klonken bo ven 't afweergeschut uit, maar zyn die gelui den van korte duur, aanhoudend zelts in den nacht hoort men 't geschut van Yperen tot Nieuwpoort en in Midden Vlaanderen ziet men 's avonds terwjjl men ook het gerol van lange lazaret-treinen hoert het schynsel dier geweldige kannooade. Bannelingen uit Meenen en Wervik, in den omtrek van Gent, vertellen van de ellende aan het front, ellende' voor de burgers, maar ook voor de soldaten. Aan de Leie is het een hel. Och, we hebben dezelfde tooneelen van dichtgeschoten loopg-a- TER M1ZEISCH VOLKSBLAD.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1