Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Viaanderen, Verbouw Handelsgewassen in het oogstjaar 1918. jtersttBwim tt Axel. Van Cadsand Lz. Jac. De Feijter Lz. J. De Kraker Rz. J. De Roijter Adr. Wcest Vrijdag eg uw post Prijzen Kleinbrood. Ongedorschte granen en peulvruchten. Verbouw van Koolrapen en Knollen. No. 2793. Woensdag 18 Juli 1917. 28e Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maauden 76 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 96 cent by vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekbandelaren, Brievengaardera en den Uitgever. Telef. In tere No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 cent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte- Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M- DE JONGE, te Ter Neuzen. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat volgens ontvangen circulaire no. 6794/6 de in circulaire nó. 57146/36 (dato 5 April) genoemde maximumprijzen voor tarwewater- en tarwemelkbrood niet van toe passing zijn op kleinbrood, waaronder wordt begrepen luxe- en krentenbrood, voor zoover dit verkrijgbaar wordt gesteld, uitsluitend van een gewicht van 50 gram per stuk. Ter Neuzen, 16 Juli 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester der gemeente TER. NEU ZEN vestigt de aandacht op de volgende be schikking van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel van 12 Juli 1917 Art. 1. De aflevering van ongedorschte granen en peulvruchten is verboden. Art. 2. Vervoer van ongedorschte granen en peulvruchten zal, behouder s tegen bewjjs, beschouwd worden als begin van uitvoering eener aflevering als in art. 1 verbodeu. Art. 3. Onder het vervoerverbod in art. 2 is niet begrepen het vervoer van het land naar de opslagplaats van den verbouwer, alsmede het vervoer, waarvoor door den Regeerings- Commissaris voor de Rijksgraanverzameling vergunning is verleend. Art. 4. 0*der granen wordt in deze rege ling verstaan wintertarwe, zomertarwe, spelt, winterrogge, zomerrogge, wiutergerst, zomer- gerst, haver, evene boekweit en kanariezaad. Onder peulvruchten wordt in deze regeling verstaan veldboonen (wier-, paarden-, duiven-, schapen- en Waalsche-), alle soorten groene erwten, inbegrepen gele erwten, alle soorten grauwe erwten, alle soorten bruine-, gele en witte boonen. Ter Neuzen, 16 Juli 1917. De Burgemeester, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN vestigt de aandacht op de volgende bekend making van den Minister van Landbouw, Nij verheid en Handel in de St. ct. van 30 Juni jl. Met bet oog op de zeer ongunstige voor uitzichten van de veevoedervoorziening in den aanstaanden winter heeft de Minister van Land bouw, Nijverheid en Handel bij zjjne beschik king van 30 Juni 1917, Directie vau den Landbouw, no. 18491, 6de afdeeling B, be paald, dat da beperkende voorschriften, in zake den verbouw van sommige grove tuinbouwge- wassen, vastgesteld ingevolge art. 7 der Dis- tributiewet 1916, niet van toepassing zullen zijn op den verbouw van koolrapen en knollen, geteeld als nagewas na karwijzaari, kool zaad of vlas. De verbouw van koolrapen en knollep na genoemde gewassen is derhalve geheel vrij, evenals zulks ten aarzien van den verbouw na granen, bloembollen en vroege aardappelen reeds bepaald wae. Intusschen zij opgemerkt, dat de verbou wers van koolrapen en knollen en evenzeer die van paardepeen, voederbieten en dergeljjke er niet op zullen kunnen rekenen deze produc ten geheel of gedeeltelijk te kunnen uitvoeren. Daar in den afgeloopen wiuter de bierbedoelde vcederartikelen door verbouwers en handelaars zjjn vastgehouden, in de hoop vergunning tot uitvoer te zullen bekomen, zjjn zeer groote pai tijen daarvan tot bederf overgegaan. Maat regelen zullen worden genomen om te voor komen, dat dit zicb in den a. s. winter zal herhalen. Vermoedelijk zullen alie voorraden, die niet voor «igen vee benoodigd zijn, in beslag worden genomen en voor veevoeder gedistri bueerd worden. Met deze distributie zal dan reeds in den aanvang van den winter een begin worden gemaakt. Ter Neuzen, 16 Juli 1917. De Burgemeester, J. HUIZINGA. De Burgemeester der gemeente TER NEU ZEN vestigt de aandacht op de volgende be kendmaking van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel in de St.ct. van 11 Juli 1917: De Minister van Landbouw brengt ter alge meens kennis, dat he: in zijn bedoeling ligt ingevolge art. 7 der Distributiewet 1916 te bepalen, dat in het oogstjaar 1918 de verbouw van kar^ijzaad, kanariezaad, bruin eu geel mosterdzaad, blauwmaanzasd en uieu (met inbegrip van pootuien en uien voor zaad) zoodanig zal worden beperkt, dat iedere ver bouwer met deze gewassen in totaal niet meer mag betelen dan 40°/0 van zijn gemiddelden verbouw in de jaren 1913, 1914 1915, terwijl die verbouw boveudien verbonden zal worden aan de voorwaarde, dat de verbouwer zich verplicht den oogst tegen uader vnst te stellen prijzen ter beschikking vau de Rwgee- ring te stellen. Deze prijzen zullen zoodanig worden gesteld, dat de verbouw der genoemde gewassen minder voordeeiig zal blijken, dan die van de voedingsgewassen. De landbouwers, die thans karwijzaad voor den oogst 1918 te velde hebben staan, wordt in overweging gegeven, hiermede rekening te houden. Bij den uitzaai van wintergraan dient er voorts op gerekend te worden, dat ook de verbouw van andere handelsgewassen, alsook diverse tuinbouwzaden en enkele grove tuin- bouwgewassen, aan een beperking onderhevig zal zijn, die voor de meeste dezer gewassen grooter zal wezen dan die in het uogstjaar 1917 was vastgesteld. Ter Neuzen, den 16 Juli 1917. De Burgemeester, J. HUIZINGA. De toeleg om twee achtbare mannen van hun raadszetel te stooten is deerlijk mislukt. De heeren Dekkeren Lamaitre zijn schitterend herkozen. Is hiermede door de kiezers eén mooi stuk werk verricht, het is feitelijk nog maar half werk. Vrijdag aanstaande, op 20 dezer, dient de afrekening plaats te hebben. Wij hebben het bij de eerste stemming reeds gezegd, dat het thans gaat hard om hard. De heeren hébben het zoo gewild. Dooi vier candidaten te stellen hebben onze tegenstanders de gemoederen geprikkeld. Zij hebben te veel hooi op hun vork genomen, dat is duidelijk gebleken. Onze gemeente is gelukkig bewaard geble ven voor de bekende gevolgen, die een om zetting van den gemeenteraad met zich zou brengen. De kiezers hebben begrepen, dat van onze welvarende gemeente geen doofpot mag gemaakt worden, waarin iedere uiting van gezonde levenskracht word versmoord. Nog rust op de kiezers een zedelijke plicht en die is, om a s. Vrijdag bet by de eerste stemming zoo flink aangevatte werk te vol tooien. De heeren VAN CADSAND en DE KRA- KEK zijn mannen die er moger. wezen. Door hen te verkiezen brengt men niet alleen versch bloed in den raad, maar onze meerderheid zal er niet weinig door versterkt worden. En dat de belangen van alle gemeentenaren bij ben in goede handen zullen zijn, 'daarvoor staat ons borg de ruime opvatting die zij huldigen, dat in de maatschappij aan ieder de gelegenheid moet gegeven worden, om naar zijne zienswijze binnen de perken der wet zijn leven in te richten. Dat is het ware standpunt van verdraagzaamheid Was het reeds verblijdend, dat de uitslag van 10 dezer de heeren VAN CADSAND en DE KRAKER in herstemming bracht, nog meer zou het tot (verheugenis strekken, als a s. Vrijdag de uitslag zoodanig was, dat wij beiden naar de raadszaal konden afvaardigen. Dit kan, kiezers, als we schouder aan schouder optrekken om onze mannen een flinke meerderheid te bezorgen. Maar dan moet niemand wegblyven, want door thuis te blijven geven we een stem aan de tegenpartjj. Wjj hebben evenwel een te goeden dunk van da meerderheid der kiezers, dat ze niet zouden begrijpen of liever beseffen, welke groote be langen voor onze gemeente op het spel staan. Axel moet den naam dat het achteraan komt maar eens voor goed afwasschen. Wij weten immers wel beter Wij gelooven hierboven voldoend te hebben aangetoond het nut en de noodzakelijkheid van de verkiezing der heeren VAN CADSAND en DE KRAKER. Wie tusschen de regels doorleest, zal nog beter verstaan, wat we eigenlijk nog meer hadden willen zeggen. Doch genoeg, we vertrouwen dat de kiezers a. s. Vrijdag flink hun best zullen doen om de heeren VAN CADSAND pn DE KRAKER de meerderheid te bezorgen. Zij hebben daartoe slechts het le en 3e blokje zwart te maken, aldus Met spanning ziet men in Axel Vrijdag 20 Juli tegemoet. Ook uit de omgeving zijn de oogen op deze plaats gevestigd. Vrijdag is de dag der herstemming voor den gemeenteraad. Hoe zal de uitslag zijn, vraagt ieder zich af. Zal het kiezerscorps de goede richting uit gaan, zooals bij de eerste stemming Toen toch weiden twee liberale leden,ge kozen. In herstemming komen twee liberale en twee anti-rev. candidaten. Men heeft in Axel goeden moed. Als de kiezers aan'hunne eerste idee ge trouw blijven, dan zu'len de liberalen eene beslissende overwinning behalen, die zij ook Werkelijk verdienen en die (dit mag vooral niet vergeten worden) voor Axel noodig is. Vooral de neringdoenden van alle richting zullen gaarne zien, dat de liberale leden worden gekozen. En er zjjn in dit verkeersctntrnm vele neringdoenden. In deze drukkende tijden is het voor meer dan een moeilijk het hoofd boven water te houden. In Axel is men er huiverig voor, dat men alles zal weren, alles wil tegengaan, zooals te Zaamslag. Men begrijpt het thans /ten volle, dat de liberalen er steeds voor zijn ieders persoon lijke vrjjheid zooveel mogeljjk te eerbiedigen. Het is een levensbelang voor velen in deze plaats, dat geene dwangmaatregelen worden toegepast. En dat gevaar is niet denkbeeldig. Ieder weet van welk beginsel deze anti-rev. candidaten uitgaan en dat ze er niet tegen opzien, als ze kunnen, de persoonlijke vrijheid aan banden te leggen. Axel gelegen aan trein en aan tram, met zijn druk verkeer, met zijnen wjjden welvaren den omtrek kan dat niet dalden. Zoo menige feestdag deed zien, hoeveel volk Axel trekt. Hoevelen konden na afloop niet zeggen Het is een goede dag geweest voor onze plaats De neringdoenden in de eerste plaats, maar ook die talrijk velen, die "in gepaste mate eene geoorlooide vrijheid willen genieten, zjj zijn allen er vanjdoordrongen, dat niets mag worden nagelaten, om op Vrijdag a.s. de over winning te bezorgen aan de beide liberale can didaten. Dit zou in het belang van de geheele plaats zjjn, omdat het ten goede komt aan de alge- meene welvaart. Niemand mag blind zjjn voor dit groote belang. Geene maatregelen om het verkeer te be lemmeren, maar pogingen om het te bevorderen »Je maintiendraix (ik zal handhaven), zjj de leus der Axelaren. Het goede begin der eerste stemming niet teniet gedaan, maar voortgeschreden op den goeden weg 1 Allen ter stembus Goed in het oog gehouden het belang der plaats onzer inwoning. Daarom (als één man gestemd de ttvee libe rale candidaten Laat Vrijdag een bljjde dag worden voor Axel. DE OORLOG. De algemeene toestand. Een speciale editie van den >Rjjksanzeiger» deelt mede, dat aan den rjjkskanselier Beth- man Holweg ontslag is verleend met toeken ning van de ster van groot-commaDdeur van de huisorde vau HoheDzollern en dat dr. Mi- chaëlis benoemd is tot rjjkskanselier, thans president van het staatsministerie en minister van buitenlaudsche zaken. Het is nog niet duideljjk wat de beteekenis van de benoeming van den heer Michaelis tot Rjjkskanselier zjjn zal. Want de heer Michaelis, een flink ambte naar, wiens optreden als Pruisisch voedings middelen-directeur zeer werd toegejuicht, is als politiek persoon een volkomen onbekende. Dat hjj reactionnair zal wezen is niet te ver wachten integendeel, men acht hem in staat, om ook tegenover de joDkerpartjj krachtig op te treden, zooals hjj trouwens als leider van het bureau van voedingsmiddelen ook deed. Bovendien heeft hjj nog een voordeel, in de oogen der vrjjzinnigen en vooruitstrevenden hij is niet van den ouden Pruisischen adel, die nu eenmaal een monopolie scheen te hebben op de booge staats- en rjjksbetrekkingen. Hjj is een buiger en een gewoon ambtenaar: Re- geeringsraad, geheim opper-regeeringsraad, on der-minister van financiën, en tjjdens den oor log levensmiddelen-dictator in Pruisen. Dit is zjjn staatkundige loopbaan. George Bern- hard, in de »Voss. Ztg.« verbaast zich daar over »Hjj is de eerste rjjkskanselier, die in ze keren zin uit deu tweeden rang onmiddelljjk wordt geplaatst op den hoogsten post van het rjjk. Hjj was noch gezant, noch generaal of admiraal. Dit toont reeds aan, dat hjj een eigen persoonlijkheid is, en ongetwjjfeld zullen wjj met hem moeten rekenen als met een per-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1